Hae työelämän kehittämisrahaa 2018

Haluamme tukea työnantaja-asiakkaitamme strategisen työkykyjohtamisen kehittä-mistyössä ja auttaa työnantajia vähentämään ja ennaltaehkäisemään työkyvyttö-myydestä aiheutuvia kustannuksia. Työelämän kehittämisraha on tarkoitettu kunta-alan ja kirkon työnantaja-asiakkaiden omiin työelämän kehittämishankkeisiin.  Kehit-tämisrahaa saavilla hankkeilla tavoitellaan lisäksi laajempaa vaikuttavuutta työkyvyt-tömyysriskin ennaltaehkäisemisessä julkisella sektorilla.

Työelämän kehittämishankkeiden teema

Vuoden 2018 työelämän kehittämisrahoituksen teemana on ”Työkyvyn turvaaminen onnistuneella muutosjohtamisella”.

Digitalisaation myötä työnkuvat ja tehtävät muuttuvat voimakkaasti myös julkisella sektorilla. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus muuttaa lähivuosina organisaatioraken-teita ja toimintamalleja.

Yksilöiden ja organisaatioiden kyky uudistua on ratkaisevan tärkeää työkyvyttömyy-den kustannusten ennaltaehkäisemisen kannalta.

Kehittämishankkeiden rahoitus

Vuonna 2018 työelämän kehittämisrahoituksen kokonaismäärä on 400 000 euroa. Haettavissa on kolmen suuruisia rahoituksia: korkeintaan 10 000 euroa, 20 000 euroa ja 50 000 euroa. Rahoitus on kilpailtua.

Hankkeelta vaadittava omarahoitusosuus on 50 %. Omarahoitukseksi ei lasketa oman organisaation henkilöstön käyttöä.

Työelämän kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin, eikä osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Arviointikriteerit hankkeiden valintaan

Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

1) Yhteensopivuus vuoden teemaan.
2) Hankkeen sisältö: Toteuttamiskelpoisuus, suunnitelmallisuus, seuranta, uutuusar-vo ja innovatiivisuus.
3) Hankkeen vaikuttavuus: Arvioidut käytännön hyödyt. Lopputulosten laajempi hyö-dynnettävyys ja tulosten levittämistoimet. Eduksi katsotaan hankkeen verkosto-yhteistyö, mikä edistää parhaiden käytänteiden levittämistä.
4) Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille hankkeille.
5) Rahoitusta jaetaan erikokoisille ja -tyyppisille kunta-alan ja kirkon
työnantaja-asiakkaille.

Hankkeiden käynnistyminen ja enimmäiskesto

Valittujen hankkeiden tulee käynnistyä viimeistään 1.11.2018.

Tuettavien kehittämishankkeiden enimmäiskesto on 24 kuukautta.

Hakeminen ja valintaprosessi

Kehittämishankkeiden haku on avoinna 19.3. – 15.6.2018. Tutustu tästä hake-muslomakkeeseen (PDF).

Hakemus toimitetaan sähköisesti Kevan verkkopalveluun alla olevan linkin kautta: 

Hakemukset arvioi asiantuntijaraati, joka koostuu Kevan asiantuntijoista ja ulkopuoli-sista työkykyjohtamisen ja kehittämisen asiantuntijoista.

Hakemusten arviointiraadin kokoonpano:

• Työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva (pj)
• Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs, Keva (sihteeri)
• Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander, Keva
• Asiakaspäällikkö Sari Huunonen, Keva
• Johtava asiantuntija Tuula Oksanen, Työterveyslaitos
• Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat
• Työelämänasiantuntija Laura Pekkarinen, Keva
• Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Keva
• Tiimipäällikkö Taina Tuomi, Keva

Päätöksen valittavista hankkeista tekee arviointiryhmän esityksestä Kevan varatoimi-tusjohtaja Tapani Hellstén. Päätökset valituista hankkeista julkaistaan viikolla 35.

Tulosten raportointi ja hyödyntäminen

Hankkeiden tuloksista ja kehittämisrahan käytöstä raportoidaan Kevalle. Loppuraportti tulee toimittaa Kevalle viimeistään 2 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä Kevan määrittelemän raportointimallin pohjalta.

Hankkeilta edellytetään sitoutumista ja aktiivisia toimenpiteitä tulosten hyödyntä-miseksi myös oman organisaation ulkopuolelle laajemmin julkisen sektorin kehittä-mistyöhön.

Keva tukee hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytänteiden levittämistä kan-sallisessa strategisen työkykyjohtamisen kehittämistyössä julkisella sektorilla.

Lisätietoja

Hakemiseen liittyvissä käytännön asioissa lisätietoa antaa työelämäpalvelujen koordi-naattori Satu Ijäs, satu.ijas[at]keva.fi.

Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa lisätietoa antaa työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki kati.korhonen-yrjanheikki]at]keva.fi.

Vuoden 2017 hankkeet

Työelämän kehittämisrahan vuoden 2017 saajista voit lukea tästä uutisesta

Tutustu hankkeista tehtyihin postereihin (pdf) alla. 

Carea/Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Minä työntekijänä oman muutokseni ohjaajana

Jämsä: Jämsä rakentaa tulevaisuustarinaa

Keski-Suomi: Muutos tehdään yhdessä esimiehen johdolla

KYS: Rakenteet eivät rajoita

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy: Esimiesten tukeminen kohti yhteisiä toimintatapoja

Porin kaupunki: YHTEENSÄ SATA - Satakunnan sote- ja maku uudis-tuksen muutoksen tuen kehittämishanke

Tampereen kaupunki: Yhdyspinnat ja henkilöstön yhdyspintaosaamisen kehittäminen

Vaasan kaupunki, Lempäälän kunta ja Inarin kunta: Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen