Työelämän kehittämisraha 2018

Haluamme tukea työnantaja-asiakkaitamme strategisen työkykyjohtamisen kehittä-mistyössä ja auttaa työnantajia vähentämään ja ennaltaehkäisemään työkyvyttö-myydestä aiheutuvia kustannuksia. Työelämän kehittämisraha on tarkoitettu kunta-alan ja kirkon työnantaja-asiakkaiden omiin työelämän kehittämishankkeisiin.  Kehit-tämisrahaa saavilla hankkeilla tavoitellaan lisäksi laajempaa vaikuttavuutta työkyvyt-tömyysriskin ennaltaehkäisemisessä julkisella sektorilla.

Työelämän kehittämishankkeiden teema

Vuoden 2018 työelämän kehittämisrahoituksen teemana on ”Työkyvyn turvaaminen onnistuneella muutosjohtamisella”.

Digitalisaation myötä työnkuvat ja tehtävät muuttuvat voimakkaasti myös julkisella sektorilla. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus muuttaa lähivuosina organisaatioraken-teita ja toimintamalleja.

Yksilöiden ja organisaatioiden kyky uudistua on ratkaisevan tärkeää työkyvyttömyy-den kustannusten ennaltaehkäisemisen kannalta.

Kehittämishankkeiden rahoitus

Vuonna 2018 työelämän kehittämisrahoituksen kokonaismäärä on 400 000 euroa. Haettavissa on kolmen suuruisia rahoituksia: korkeintaan 10 000 euroa, 20 000 euroa ja 50 000 euroa. Rahoitus on kilpailtua.

Hankkeelta vaadittava omarahoitusosuus on 50 %. Omarahoitukseksi ei lasketa oman organisaation henkilöstön käyttöä.

Työelämän kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin, eikä osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Arviointikriteerit hankkeiden valintaan

Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

1) Yhteensopivuus vuoden teemaan.
2) Hankkeen sisältö: Toteuttamiskelpoisuus, suunnitelmallisuus, seuranta, uutuusar-vo ja innovatiivisuus.
3) Hankkeen vaikuttavuus: Arvioidut käytännön hyödyt. Lopputulosten laajempi hyö-dynnettävyys ja tulosten levittämistoimet. Eduksi katsotaan hankkeen verkosto-yhteistyö, mikä edistää parhaiden käytänteiden levittämistä.
4) Rahoitusta jaetaan eri tyyppisille hankkeille.
5) Rahoitusta jaetaan erikokoisille ja -tyyppisille kunta-alan ja kirkon
työnantaja-asiakkaille.

Hankkeiden käynnistyminen ja enimmäiskesto

Valittujen hankkeiden tulee käynnistyä viimeistään 1.11.2018.

Tuettavien kehittämishankkeiden enimmäiskesto on 24 kuukautta.

Hakeminen ja valintaprosessi

Vuoden 2018 työelämän kehittämisrahan hakuaika on päättynyt. 

Hakemukset arvioi asiantuntijaraati, joka koostuu Kevan asiantuntijoista ja ulkopuoli-sista työkykyjohtamisen ja kehittämisen asiantuntijoista.

Hakemusten arviointiraadin kokoonpano:

• Työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva (pj)
• Työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs, Keva (sihteeri)
• Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander, Keva
• Asiakaspäällikkö Sari Huunonen, Keva
• Johtava asiantuntija Tuula Oksanen, Työterveyslaitos
• Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat
• Työelämänasiantuntija Laura Pekkarinen, Keva
• Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Keva
• Tiimipäällikkö Taina Tuomi, Keva

Päätöksen valittavista hankkeista tekee arviointiryhmän esityksestä Kevan varatoimi-tusjohtaja Tapani Hellstén. 

Vuoden 2019 hakuprosessista ilmoitamme myöhemmin verkkosivuillamme www.keva.fi.

Tulosten raportointi ja hyödyntäminen

Hankkeiden tuloksista ja kehittämisrahan käytöstä raportoidaan Kevalle. Loppuraportti tulee toimittaa Kevalle viimeistään 2 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä Kevan määrittelemän raportointimallin pohjalta.

Hankkeilta edellytetään sitoutumista ja aktiivisia toimenpiteitä tulosten hyödyntä-miseksi myös oman organisaation ulkopuolelle laajemmin julkisen sektorin kehittä-mistyöhön.

Keva tukee hankkeiden verkostoitumista ja parhaiden käytänteiden levittämistä kan-sallisessa strategisen työkykyjohtamisen kehittämistyössä julkisella sektorilla.

Lisätietoja

Hakemusteknisiin asioihin liittyen lisätietoa antaa työelämäpalvelujen koordinaattori Satu Ijäs, satu.ijas[at]keva.fi.

Hakemuksen sisältöön liittyvissä asioissa lisätietoa antaa työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki kati.korhonen-yrjanheikki]at]keva.fi.

Vuoden 2018 hankkeet

Työelämän kehittämisrahaa saavat hankkeet:

Arkea Oy: Robotista helpotusta arkeen - Puettavien työtä keventävien robottien (Exoskeleton) kokeilu kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan liitto: Valmentavalla esimiestyöllä parempaa työhyvinvointia muutoksissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä: Esimiesverstaassa työhyvinvointi nousuun

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Työhyvinvoinnin parantaminen kognitiivisen ergonomian keinoin

Joensuun kaupunki/Henkilöstöpalvelut: Kuuntelemisesta tekoihin

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky: Työkyvyn turvaaminen masennuspotilaiden keskuudessa työterveyshuollon toiminnallisen integroinnin toimeenpanolla

Kittilän kunta: Osallisuudesta työhyvinvointia

Lempäälän kunta: Muutostukipakettimalli ja resilienssin johtaminen työkyvyn ylläpidon väleinä

Mänttä-Vilppulan kaupunki: Ylä-Pirkanmaan Työhyvinvointiohjelma "Kunta3 - Yhteisellä kehittämisellä kohti vaikuttavaa ja hyvinvoivaa työtä"

Palmia Oy ja Tekme Oy: Muutoksen mahdollistajat -hanke

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy: Esimies valmentajana

Riihimäen kaupunki/Aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut/Kotihoito: Kolmen R:n (reiluus, rohkeus ja ripeys) kotihoitokonsepti Riihimäelle

Tampereen hiippakunta, Suomen ev.lut. kirkko: Resilienssin arviointityökalun rakentaminen ja testaaminen kirkollisten työyhteisöjen käyttöön

Uudenmaan liitto: Me Taitajat - Metataidoista luottamusta ja rohkeutta muutokseen

Vantaan kaupunki henkilöstökeskus: Aktiivinen toimijuus ja tulevaisuuden rakentaminen uudistuvassa Vantaassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky: Muutoskyvykkyyden kehittäminen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä 2018-2019

Vuoden 2017 hankkeet

Työelämän kehittämisrahan vuoden 2017 saajista voit lukea tästä uutisesta

Tutustu hankkeista tehtyihin postereihin (pdf) alla. 

Carea/Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Minä työntekijänä oman muutokseni ohjaajana

Jämsä: Jämsä rakentaa tulevaisuustarinaa

Keski-Suomi: Muutos tehdään yhdessä esimiehen johdolla

KYS: Rakenteet eivät rajoita

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy: Esimiesten tukeminen kohti yhteisiä toimintatapoja

Porin kaupunki: YHTEENSÄ SATA - Satakunnan sote- ja maku uudis-tuksen muutoksen tuen kehittämishanke

Tampereen kaupunki: Yhdyspinnat ja henkilöstön yhdyspintaosaamisen kehittäminen

Vaasan kaupunki, Lempäälän kunta ja Inarin kunta: Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen