Johda työhyvinvointia ja työkykyä

Hyvällä työhyvinvoinnin johtamisella ja toimivilla työkyvyn tuen prosesseilla työnantaja voi vaikuttaa ennakoivasti työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa henkilöstövoimavarojen, palveluiden ja talouden muodostamaa kokonaisuutta.

Tukemalla työntekijöiden työkykyä ja edistämällä henkilöstön työhyvinvointia organisaatio saa aikaan tuloksellista toimintaa. Se vaikuttaa myös työnantajamaineeseen.

Kevan työnantaja-asiakkaana saat alla olevien palveluiden avulla tukea strategiseen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiseen.

Strategisen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelu

Autamme asiakkaitamme kysymyksissä, jotka liittyvät

 • työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiseen
 • työkyvyn tuen prosesseihin ja
 • työkyvyttömyyskustannuksiin.

Johtaminen, prosessit, kustannukset

 

Palveluitamme ovat

 • Avaintiedot-verkkopalvelu työkyvyttömyyskustannusten laskentaan ja vertailuun
 • työhyvinvointikyselyt, joiden avulla mitataan henkilöstön työhyvinvointia sekä luottamushenkilöiden roolia työhyvinvoinnin strategisessa johtamisessa
 • kehittämis- ja oppimisverkostot sekä tapahtumat ja koulutukset
 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen konsultointi
 • ajantasainen ja kattava tutkimustieto julkisen alan työhyvinvoinnista.

Palveluidemme avulla voit

 • kehittää tavoitteellista, ennakoivaa ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista
 • kehittää henkilöstöriskien ennakointia ja työkyvyttömyyskustannusten hallintaa
 • kehittää työssä jatkamisen prosesseja, seurantaa ja arviointia
 • edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisten toimijoiden kesken.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelu on tarkoitettu kaikille Kevan työnantaja-asiakkaille.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan.
Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

 

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi

Keva tarjoaa monipuolista konsultointitukea

 • työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen nykytilanteen kartoittamiseen
 • työkyvyttömyyden kustannusten arviointiin
 • työhyvinvointi- ja työkykyprosessien toimivuuden arviointiin
 • työterveysyhteistyön toimivuuden arviointiin
 • kehittämistarpeiden ja muutostavoitteiden määrittämiseen
 • kehittämistyön etenemiseen
 • tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Konsultoinnin keston ja palvelun tarpeen määrittelemme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi on asiakkaillemme maksutonta.

Kevan konsultointiprosessi  

Kevan konsultointiprosessi

Mitä työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen on?

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen koostuu niistä johtamisen toimenpiteistä, joilla henkilöstövoimavarat linkitetään systemaattisesti osaksi palvelutoiminnan ja talouden suunnittelua. Samanaikaisesti edistetään henkilöstön työhyvinvointia ennakoivasti ja tuetaan työkykyä työkyvyn heiketessä.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tuki vaativissa muutostilanteissa

Julkisen sektorin isot palvelurakenneuudistukset vaikuttavat usein henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin. Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut ja organisaatio menestyy vaativissakin muutostilanteissa. 

Osana henkilöstön muutoksen tukea sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä on oleellista, että organisaatio

 • ennakoi ja tunnistaa työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
 • muokkaa ja uudistaa työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
 • kohdentaa työterveyden toimia tunnistettuihin työkykyriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Keva tukee organisaatioita vaativissa muutostilanteissa

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointipalvelu on tarkoitettu vaativaa organisaatiomuutosta suunnitteleville tai toteuttaville organisaatioille, esimerkiksi uuden organisaation perustajille.

Konsultoivan tuen lähtökohtana on asiakasorganisaation kysymys, huoli tai tarve esimerkiksi

 • henkilöstön työhyvinvoinnista
 • työkykyriskeistä
 • työterveysyhteistyön toimivuudesta 
 • työkykymallien toimivuudesta.

Konsultointi käynnistyy Kevan asiakaspäällikön tekemän palvelutarvekartoituksen pohjalta. Konsultaatiossa luodaan yhteinen tilannekuva olemassa olevan tiedon pohjalta ja suunnitellaan mahdolliset jatkotoimet. Keva voi sovittaessa konsultoida myös jatkotoimenpiteiden toteuttamista.

Mitä haluat tehdä?

Ota yhteyttä

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan. Ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Esimiehenä muutoksessa -verkosto

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto tarjoaa vertais- ja asiantuntijatukea muutostyöhön.

Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto tarjoaa esimiehille käytännön työkaluja muutostilanteisiin.

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto

Muutos tehdään yhdessä ja siihen voi saada tukea Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkostosta.

Verkoston tavoitteena on tehdä näkyväksi vaikuttavia työelämän kehittämisen ideoita, käytäntöjä ja toimintamalleja. Lisäksi sen tavoitteena on vahvistaa kehittämisosaamista ja syventää oppimista.

Verkostossa käsitellään aiheita, jotka liittyvät muutokseen ja muutoksessa johtamiseen. Verkoston toiminta ja hyödyllisuus rakentuu yhteisessä vuoropuhelussa vertaisten ja asiantuntijoiden kesken. Osallistujat voivat esimerkiksi jakaa ajankohtaista tietoa, kertoa kehittämistyöstään ja oppia yhdessä. Lisäksi Keva organisoi verkoston teemaan liittyviä tilaisuuksia ja työpajoja.

Verkosto on avoin kuntien, valtion, kirkon ja Kelan esimiehille, johtajille, henkilöstön kehittäjille ja työsuojelun yhteistyötoimijoille. Verkoston toimintaan voi osallistua oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaisesti. Liittyminen on maksutonta.

Oppimisverkosto on osa Kunteko2020-hanketta.

Tutustu verkoston materiaaleihin Kunteko2020-hankkeen sivuilla.

Kysy lisää tai liity verkostoon: susanna.gardemeister[ät]keva.fi.

Esimiehen opas muutoksen –verkkosivusto

Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto toimii esimiestyön apuna muutostilanteissa, kehittämisessä ja johtamisessa.

Muutosta näkyvissä? Ota avuksi Esimiehen opas muutokseen -verkkosivuston työkalupakki. Se sisältää konkreettisia muutoksen työkaluja, joita voit hyödyntää yksin tai yhdessä työyhteisösi kanssa.

Sivusto on tarkoitettu julkisen alan johdolle ja esimiehille, mutta siitä hyötyvät myös monet muut, kuten henkilöstöasioista vastaavat, henkilöstön kehittäjät ja työsuojelun yhteistyötoimijat.

Sivuston tekijät ovat Keva, Kirkkohallitus, Kuntaliitto, Työturvallisuuskeskus (kuntaryhmä) ja FCG.

Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto

Kuva esimiehen opas muutokseen -sivustosta

Lisätietoa muutoksesta

Monilla työpaikoilla ollaan keskellä isoja muutoksia: on yt-neuvotteluita, työpaikkoja yhdistetään isompiin yksiköihin ja työntekoa pyritään tehostamaan erilaisin keinoin. Tällaisessa tilanteessa työhyvinvointi on avainasemassa, jos halutaan viedä muutos kunnialla läpi ja päästä kiinni tuottavaan toimintaan.

Uutinen: Miten käy työhyvinvoinnille, kun työpaikalla tehdään isoja muutoksia?

Muutosaiheisia kirjoituksia Kevan blogissa.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot