Johda työhyvinvointia ja työkykyä

Työhyvinvoinnilla on strateginen merkitys organisaation menestyksen kannalta. Se vaikuttaa organisaation kustannuksiin, tuloksellisuuteen ja työnantajamaineeseen. Siksi työhyvinvointia tulee johtaa strategisesti linkittämällä henkilöstövoimavarat osaksi palvelujen ja talouden suunnittelua, edistämällä henkilöstön työhyvinvointia ja tukemalla työntekijöiden työkykyä.

Kevan asiakkaana saat tukea strategiseen työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen konsultoinnin, valmennusten ja oppimisverkostojen avulla.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi

Keva tarjoaa monipuolista konsultointitukea

 • työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen nykytilanteen kartoittamiseen
 • työkyvyttömyyden kustannusten arviointiin
 • työhyvinvointi- ja työkykyprosessien toimivuuden arviointiin
 • työterveysyhteistyön toimivuuden arviointiin
 • kehittämistarpeiden ja muutostavoitteiden määrittämiseen
 • kehittämistyön etenemiseen
 • tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Konsultoinnin keston ja palvelun tarpeen määrittelemme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointi on asiakkaillemme maksutonta.

Kevan konsultointiprosessi  

Kevan konsultointiprosessi

Mitä työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen on?

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen koostuu niistä johtamisen toimenpiteistä, joilla henkilöstövoimavarat linkitetään systemaattisesti osaksi palvelutoiminnan ja talouden suunnittelua. Samanaikaisesti edistetään henkilöstön työhyvinvointia ennakoivasti ja tuetaan työkykyä työkyvyn heiketessä.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Strategisen työhyvinvointijohtamisen valmennus

Strategisen työhyvinvointijohtamisen valmennus (Tystra) auttaa työnantajia kehittämään keinoja, jotka pidentävät työuria.

Valmennuksen avulla asiakkaamme

 • kehittävät strategista työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista osana henkilöstöjohtamista
 • saavat konsultoivaa tukea kehittämistyöhönsä, jotta se olisi mahdollisimman tavoitteellista ja vaikuttavaa.

Strategisen työhyvinvointijohtamisen valmennus on tarkoitettu kunta-alan sekä evankelis-luterilaisen kirkon organisaatioiden

 • johdon edustajille sekä
 • työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittämisestä vastaaville.

Valmennus sisältää lähiopetuspäiviä Helsingissä ja se kestää 8 kuukautta. Keva valitsee valmennukseen osallistuvat organisaatiot hakemusten perusteella.

Valmennuksen teemat, hyödyt ja sisältö

Valmennuksen teemat

 • henkilöstöjohtamisen tavoitteet henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmista
 • henkilöstöjohtamisen toimintamallit ja -tavat
 • toiminnan taloudelliset, määrälliset ja laadulliset mittarit
 • henkilöstötalouden suunnittelu ja riskien ennakointi osana organisaation talouden ja palveluiden johtamista.

Valmennuksen hyödyt osallistujille

 • saat tietoa ja tukea tavoitteelliseen ja vaikuttavaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämiseen
 • kehität työssä jatkamisen prosesseja, seurantaa ja arviointia
 • kirkastat strategisen henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamisen tavoitteita
 • edistät vuoropuhelua tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisten toimijoiden kesken.

Valmennus sisältää

 • kuusi lähipäivää ja yhteisen arviointitilaisuuden
 • asiantuntijoiden alustuksia ja yhteistoiminnallista vertaisoppimista
 • organisaation oman kehittämistehtävän sekä välitehtäviä
 • Kevan työelämäasiantuntijan konsultoinnin/coachauksen organisaatiokohtaisesti.

Haku valmennukseen ja valintakriteerit

Tietoa seuraavasta valmennuksesta julkaistaan sivuillamme keväällä 2017.

Kevan asiantuntijat valitsevat osallistujat valmennukseen.

Valintakriteerit

 1. Organisaatiolla on selkeä strateginen henkilöstö- ja työhyvinvointijohtamisen kehittämistavoite. Tavoitteen taustalla on tunnistettu työhyvinvoinnin- ja työkyvyn johtamisen kehittämisen tarve.
 2. Organisaation johtoryhmä tukee ja ohjaa strategisen henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtamista ja sen kehittämistä. Johtoryhmä on tehnyt päätöksen hakeutumisesta tähän valmennukseen. Lisäksi johtoryhmä auttaa omalla toiminnallaan valmennukseen osallistujia onnistumaan kehittämistyössään.
 3. Organisaatiosta osallistuu valmennukseen 2 - 3 henkilöä ja heillä on valtuudet toimia työhyvinvointijohtamisen kehittäjinä organisaatiossa.

Kustannukset

Valmennus on osallistujille maksuton.

Organisaatio vastaa itse matka- ja majoituskuluistaan. Lähipäivät ovat Kevan toimitalossa Helsingissä, osoitteessa Unioninkatu 43.

Tuki valitsematta jääneille

Keva tarjoaa lyhytkestoista (3 x 2 h) konsultoivaa tukea strategisen työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämiseksi organisaatioille, jotka eivät tule valituksi valmennukseen.

Katso Arkean kokemuksia työhyvinvointijohtamisen valmennuksesta

Arkea kaipasi apua työhyvinvoinnin johtamiseen ja löysi sitä Kevan valmennuksesta. Videolla Arkean henkilöstöjohtaja Nina Marttila ja henkilöstöasiantuntija Sini-Kukka Malmberg kertovat kokemuksistaan ja valmennuksen tuloksista. Arkea Oy tarjoaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluita.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen vaativissa muutostilanteissa

Julkisen sektorin isot palvelurakenneuudistukset vaikuttavat usein henkilöstön työhyvinvointiin ja työuriin. Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää tukea henkilöstöä ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen toimintamalleja vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut ja organisaatio menestyy vaativissakin muutostilanteissa. 

Osana henkilöstön muutoksen tukea sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä on oleellista, että organisaatio

 • ennakoi ja tunnistaa työkykyyn ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä riskejä olemassa olevan tiedon pohjalta
 • muokkaa ja uudistaa työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen sekä työkyvyn tuen malleja niin, että ne vastaavat uutta toimintaympäristöä ja ovat osa alkavaa toimintaa sekä työpaikan arkea
 • kohdentaa työterveyden toimia tunnistettuihin työkykyriskeihin ja muutostilanteisiin liittyviin työkyvyn tuen tarpeisiin.

Keva tukee organisaatioita vaativissa muutostilanteissa

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen konsultointipalvelu on tarkoitettu vaativaa organisaatiomuutosta suunnitteleville tai toteuttaville organisaatioille, esimerkiksi uuden organisaation perustajille.

Konsultoivan tuen lähtökohtana on asiakasorganisaation kysymys, huoli tai tarve esimerkiksi

 • henkilöstön työhyvinvoinnista
 • työkykyriskeistä
 • työterveysyhteistyön toimivuudesta 
 • työkykymallien toimivuudesta.

Konsultointi käynnistyy Kevan asiakaspäällikön tekemän palvelutarvekartoituksen pohjalta. Konsultaatiossa luodaan yhteinen tilannekuva olemassa olevan tiedon pohjalta ja suunnitellaan mahdolliset jatkotoimet. Keva voi sovittaessa konsultoida myös jatkotoimenpiteiden toteuttamista.

Mitä haluat tehdä?

Ota yhteyttä

Pieneltäkin tuntuva kysymys tai tarve selkiyttää tilannetta, on riittävä syy ottaa yhteyttä Kevaan. Ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Esimiehenä muutoksessa

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto tarjoaa vertais- ja asiantuntijatukea muutostyöhön. Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto tarjoaa esimiehille käytännön työkaluja muutostilanteisiin.

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto

Muutos tehdään yhdessä ja siihen voi saada tukea Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkostosta.

Verkoston tavoitteena on tehdä näkyväksi vaikuttavia työelämän kehittämisen ideoita, käytäntöjä ja toimintamalleja. Lisäksi sen tavoitteena on vahvistaa kehittämisosaamista ja syventää oppimista.

Verkostossa käsitellään aiheita, jotka liittyvät muutokseen ja muutoksessa johtamiseen. Verkoston toiminta ja hyödyllisuus rakentuu yhteisessä vuoropuhelussa vertaisten ja asiantuntijoiden kesken. Osallistujat voivat esimerkiksi jakaa ajankohtaista tietoa, kertoa kehittämistyöstään ja oppia yhdessä. Lisäksi Keva organisoi verkoston teemaan liittyviä tilaisuuksia ja työpajoja.

Verkosto on avoin kuntien, valtion, kirkon ja Kelan esimiehille, johtajille, henkilöstön kehittäjille ja työsuojelun yhteistyötoimijoille. Verkoston toimintaan voi osallistua oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaisesti. Liittyminen on maksutonta.

Oppimisverkosto on osa Kunteko2020-hanketta.

Tutustu verkoston materiaaleihin Kunteko2020-hankkeen sivuilla.

Kysy lisää tai liity verkostoon: susanna.gardemeister[ät]keva.fi.

Esimiehen opas muutoksen –verkkosivusto

Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto toimii esimiestyön apuna muutostilanteissa, kehittämisessä ja johtamisessa.

Muutosta näkyvissä? Ota avuksi Esimiehen opas muutokseen -verkkosivuston työkalupakki. Se sisältää konkreettisia muutoksen työkaluja, joita voit hyödyntää yksin tai yhdessä työyhteisösi kanssa.

Sivusto on tarkoitettu julkisen alan johdolle ja esimiehille, mutta siitä hyötyvät myös monet muut, kuten henkilöstöasioista vastaavat, henkilöstön kehittäjät ja työsuojelun yhteistyötoimijat.

Sivuston tekijät ovat Keva, Kirkkohallitus, Kuntaliitto, Työturvallisuuskeskus (kuntaryhmä) ja FCG.

Esimiehen opas muutokseen -verkkosivusto

Kuva esimiehen opas muutokseen -sivustosta

Lisätietoa muutoksesta

Monilla työpaikoilla ollaan keskellä isoja muutoksia: on yt-neuvotteluita, työpaikkoja yhdistetään isompiin yksiköihin ja työntekoa pyritään tehostamaan erilaisin keinoin. Tällaisessa tilanteessa työhyvinvointi on avainasemassa, jos halutaan viedä muutos kunnialla läpi ja päästä kiinni tuottavaan toimintaan.

Uutinen: Miten käy työhyvinvoinnille, kun työpaikalla tehdään isoja muutoksia?

Muutosaiheisia kirjoituksia Kevan blogissa.

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot