Taiteilija-apurahaeläkkeet

Valtion tulo- ja menoarvioon otetusta määrärahasta jaetaan vuosittain taiteenharjoittajille apurahoja. Apurahat ovat yksivuotisia, kolmevuotisia ja viisivuotisia. Vuoden 1995 loppuun jaettiin myös pitkäaikaisia eli 15-vuotisia apurahoja. Valtion taiteilija-apurahojen jakamisesta huolehtii Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Eläke ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista hoidetaan Kevassa

Erialaiset apurahat ja stipendit eivät pääsääntöisesti ole kerryttäneet lakisääteistä työeläkettä ennen vuotta 2009. Poikkeuksen tästä on muodostanut ns. taiteilijaeläke, joka perustuu taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. Lain nimi muuttui vuoden 2011 alusta laiksi valtion taiteilija-apurahoista.

Kevassa hoidetaan ne eläkkeet, joihin liittyy edellä mainittu taiteilijaprofessorien viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukainen eläketurva.

Oikeus eläkkeeseen ennen vuotta 2009 myönnetyn taiteilija-apurahan perusteella

Valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaan eläkettä kertyy tietyin edellytyksin 3-, 5- ja 15-vuotisista taiteilija-apurahoista.

Ennen vuotta 1996 eläkeoikeus oli vain ns. pitkäaikaisista 15-vuotisista taiteilija-apurahoista. Eläkeajaksi voitiin tällöin kuitenkin lukea myös aika, jolta taiteenharjoittaja sai kolmi- tai viisivuotista taiteilija-apurahaa, jos apurahaa myönnettäessä oli määrätty, ettei saajalla ole lupa pitää palkattua tointa. Yksinään 3- ja 5-vuotiset apurahat eivät oikeuttaneet eläkkeeseen ennen vuotta 1996, vaan niiden tuli liittyä pitkäaikaiseen apurahaan. Näiden vanhojen apurahakausien osalta eläkeikä on 63 vuotta.

Vuoden 1996 alusta pitkäaikaisia taiteilija-apurahoja ei enää myönnetty. 1.1.1996 voimaan tullut lainmuutos liitti eläkeoikeuden vain 5-vuotisiin taiteilija-apurahoihin, ei lyhyempiin. Lainmuutos koskee 31.12.1995 jälkeen alkaneita apurahakausia. Apurahaa saaneen jälkeen on oikeus perhe-eläkkeeseen. Näiden säännösten nojalla myönnettyjen apurahakausien eläkeikä on 65 vuotta.

Taiteilija-apurahaeläkkeen määrä ajalta ennen vuotta 2009

Eläkkeen perusteena oleva palkka on taiteilija-apuraha sellaisena kuin se on eläkkeen alkamishetkellä. Eläkettä karttuu 2,2 % / vuosi jokaiselta eläkeajaksi luettavalta kuukaudelta.

Taiteilija-apurahaeläkkeet lasketaan soveltaen vuoden 2004 loppuun asti voimassa olleita valtion eläkelain säännöksiä. Taiteilija-apurahaeläkkeessä on enimmäismäärä, ja eläkkeeseen yhteensovitetaan 31.12.2004 mennessä karttuneet työeläkkeet.

Eläkettä haetaan lakisääteisen eläkejärjestelmän hakemuslomakkeella. Hakemus tulee toimittaa Kevaan.

Apurahansaajien eläketurva 1.1.2009 jälkeen Melassa

Vuonna 2009 apurahansaajien eläketurva tuli osaksi maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja toimia. Apurahan saajan on itse otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vuonna 2008 ja sen jälkeen myönnetyt valtion viisivuotiset taiteilija-apurahat vakuutetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela). Hakemus eläkkeestä tulee toimittaa Melaan.