Huolehdi omasta työhyvinvoinnistasi

On tärkeää, että huolehdit omasta työhyvinvoinnistasi, hyvä työkyky johtaa pitkän työuran ja paremman eläketurvan lisäksi parempaan jaksamiseen myös vapaa-ajalla.

Jos työssä jatkaminen on terveydellisistä syistä vaikeaa, on tärkeää, että mietit avoimesti vaihtoehtoja ja otat asian rohkeasti puheeksi esimiehesi kanssa. Myös työterveyshuolto voi auttaa. Työsuojelusta ja luottamushenkilöistä voi olla apua hankalissa tilanteissa.

Lue myös sivu: Miten edetä?

Työhyvinvointi on palapeli, joka rakentuu esimiesten toimintavoista, työn mielekkyydestä, työyhteisöstä ja ihmisestä itsestään. Meistä jokainen voi vaikuttaa omilla arkisilla valinnoilla, asenteilla ja toimintatavoilla omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä työyhteisön ilmapiiriin ja siten omaan jaksamiseen työssä.

Voit lukea tästä vinkkejä, miten voit itse parantaa omaa työhyvinvointiasi.

Vahvista omia voimavarojasi

Voimavarojen loppuminen voi johtaa pahimmillaan työstressiin ja uupumukseen. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää miettiä, mitä voisit tehdä auttaaksesi itseäsi kuormittavassa tilanteessa.

Omia, henkilökohtaisia työssä jaksamista tukevia voimavaroja ovat muun muassa positiivisuus, elämänhallinta, sitkeys ja itsearvostus. Omia voimavaroja on onneksi mahdollista kehittää itse, mutta se vaatii aktiivista työtä.

Voit vahvistaa voimavarojasi esimerkiksi

 • ylläpitämällä optimismia vaikeissakin tilanteissa
 • uskomalla omiin vaikutusmahdollisuuksiisi ja ottamalla ohjat omiin käsiin
 • kasvattamalla itsetuntemusta tutustumalla sekä omiin vahvuuksiin että heikkouksiin
 • arvostamalla ja kunnioittamalla itseä ja työkavereitasi
 • olemalla avoin työtehtäviin liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen työn kanssa on myös tärkeää, jotta voit jakaa energiaa tasapuolisesti elämän eri osa-alueille.

Välillä ammattilaisen, kuten työterveyspsykologin kanssa keskustelu voi auttaa vahvistamaan ja löytämään uusia henkilökohtaisia voimavaroja.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta

Löydä motivaatio ja työn imu

Työn imu on yleinen työhyvinvoinnin merkki, joka kuvaa työhön liittyvää tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Työn imu ei ole flow-tila tai ominaisuus, vaan aidosti myönteinen hyvinvoinnin tila sekä aktiivinen suhtautuminen työhön.

Työn imua kannattaa tavoitella, koska sillä on lukuisia myönteisiä seurauksia, kuten motivoituneisuus, parempi terveys, onnellisuus sekä tyytyväisyys eri rooleihin työelämässä ja vapaa-ajalla.

Työn imua tukevat erilaiset työhön liittyvät voimavarat, jotka edesauttavat vähentämään työn koettuja vaatimuksia ja vahvistavat sekä lisäävät suotuisia tekijöitä.

Pohdi, mitä tämä sinun kohdallasi voisi olla

 • mitä psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja sinulla on
 • miten työyhteisösi voi tukea sinua?

Sisäinen motivaatio on myös olennainen osa työn imua. Pohdi

 • mikä on sinulle tärkeää työssäsi
 • mikä työssäsi on mielestäsi palkitsevaa?

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta

Liikunta, lepo ja ravinto ovat työssä jaksamisen perusta

Monipuolinen liikunta, lepo ja ravitseva ruoka ovat avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Liikunta vapaa-ajalla ja työpäivän aikana vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja ja vähentää riskiä sairastumiseen. Arkiliikunnalla on tärkeä rooli, jota ei voi korostaa liikaa. Arkiliikunnan lisääminen onnistuu pienillä muutoksilla, joita tekemällä huomaat muutoksia jaksamisessasi.

Liikunnan lisääminen kannattaa aloittaa tekemällä itselle sopivia, pieniä ja arkisia muutoksia

 • valitse porraskävely hissin sijasta
 • kulje työmatkat ainakin osittain kävellen tai pyöräillen 
 • verryttele työpäivän aikana ja tee taukojumppaa
 • leiki lasten kanssa ulkona
 • luo päivänaikaisesta liikunnasta itsellesi rutiini.

Työpaikalla ergonomia ja työjärjestelyt ovat tärkeässä asemassa tuki- ja liikuntaelintesi terveyden ylläpitämisessä. Tässä auttaa esimerkiksi työterveyshuolto.

On myös tärkeää kysyä itseltä, nukutko riittävästi ja syötkö lautasmallin mukaisesti?

Lue lisää UKK-insitituutin sivuilta

Työyhteisöstä tukea työssä jaksamiseen

Perheen, ystävien ja työkavereiden tuki on tärkeää hyvinvoinnin kannalta ja siksi sosiaalisten suhteiden vaaliminen, rakentaminen ja avun pyytäminen kannattaa sekä vapaa-ajalla että työpaikalla.

Työyhteisön tuki voi olla suuri voimavara, joka parantaa työmotivaatiota ja jonka avulla jaksaa paremmin työssä.

On tärkeää, että jokainen työyhteisössä osallistuu yhteisöllisyyden ilmapiirin, ”me-hengen”, rakentamiseen.

Työyhteisön jäsenenä olisikin hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Onko vuorovaikutuksesi yhteisössä avointa ja rakentavaa?
 • Mistä aiheesta yleensä puhut kahvipöydässä?

Sekä positiivisuus että negatiivisuus tarttuvat ihmiseltä toiselle, joten ilmapiirin rakentamisessa positiivisella vuorovaikutuksella on tärkeä rooli. ”Me-hengen” rakentaminen ja vaaliminen vaatii lisäksi jokaiselta aktiivista toimintaa ja se syntyy vastavuoroisuudesta ja yhdessä tekemisestä.

Keinoja ”me-hengen” rakentamiseen ja vaalimiseen ovat esimerkiksi

 • avoimuus ja ratkaisukeskeinen puhe ja toiminta
 • yhteisten pelisääntöjen rakentaminen ja niiden noudattaminen
 • ystävällisyys ja hyvien uutisten jakaminen
 • kiitoksen antaminen itselle ja työkaverille pienistäkin asioista
 • yhteisen säännöllisen tekemisen järjestäminen.

Kehitä omaa osaamistasi

Hyvä ammatillinen pätevyys vähentää päivittäistä kuormittumista työssä ja johtaa parempaan työtyytyväisyyteen. Yksi olennainen tapa ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia on oman ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Muodollisia kouluttautumismahdollisuuksia on monenlaisia

 • työnantajan kustantamia lyhytkoulutuksia
 • täydennyskoulutuksia
 • erilaisia työn ohessa suoritettavia ammatillisia koulutuksia.

Osaamisen kehittäminen voi olla myös epämuodollista

 • Mahdollisuudet tarkkailla muiden toimintaa ja tehdä yhteistyötä voivat olla arvokkaita oppimiskokemuksia.
 • Omasta työstä kannattaa pyytää palautetta.
 • Avoin ja rakentava keskustelu edesauttaa osaamisen kehittymistä.

Vaihtoehtoisia tapoja kehittää osaamista omalla työpaikalla voivat olla esimerkiksi työnkiertoon ja mentorointiin osallistuminen.

Oma ammattitaito ja kehittymismahdollisuudet kannattaa ottaa rohkeasti ja oma-aloitteisesti puheeksi esimiehen kanssa esimerkiksi kehityskeskustelussa. Oman osaamisen kehittäminen on tärkeää myös motivaation kannalta. On hyvä pohtia, mahdollistaisiko esimerkiksi lisäkoulutus mielekkäämpiin tehtäviin siirtymisen tai kaivatun lisävastuun ja haasteen omassa työssä?

Kompassi-työkirja avuksesi

Mieluinen suunta työuralla edellyttää omien vahvuuksien, osaamistarpeiden, kiinnostuksen kohteiden sekä tavoitteiden pohtimista ja tunnistamista. Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen läpi koko työuran vahvistavat myös työkykyä ja luovat työhyvinvointia. Avuksi tähän Kevan asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Kompassi-työkirjan. Työkirja on tarkoitettu kaikille osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Keva Kompassi työkirja 2022 (pdf) (912 kb) Keva_Arbetsboken_Kompassen_2022.pdf (1145 kb) Keva_Compass_Workbook_2022.pdf (900 kb)