Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

Ulkoasiainhallinnon virkamiehen mukana asemamaahan seuraavalle puolisolle maksetaan tietyin edellytyksin erityiskorvausta. Tästä puhutaan myös diplomaatin puolison korvauksena.

Korvauksen tarkoituksena on täydentää puolisoaan ulkomaankomennukselle seuraavan henkilön työeläkettä, koska monesti hänen työllistymisensä ulkomailla voi olla hankalaa. Korvaus maksetaan valtion varoista.

Erityiskorvausta voivat hakea ulkoasiainministeriön palveluksessa olevien virkamiesten puolisoiden lisäksi myös muut, joiden virkamiespuoliso on työskennellyt Suomen edustustossa ulkomailla.

Tällaisia virkamiehiä ovat esimerkiksi puolustusministeriön alaisuudessa olevat sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehet sekä sotilasedustajat. Edustuston henkilökuntaan voi kuulua lisäksi esimerkiksi tuomareita ja syyttäjiä kansainvälisissä oikeudenhoidon tehtävissä, maahanmuuttoviraston virkamiehiä ulkomaalaishallinnon tehtävissä tai poliisihallinnon, rajavartiolaitoksen tai tullilaitoksen virkamiehiä kansainvälisissä tehtävissä.

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta (Finlex.fi: 657/1989) ja sen muuttamisesta (Finlex.fi: 1384/1991, Finlex.fi: 925/2010 ja Finlex.fi:1054/2020)

Edellytykset korvauksen saamiselle

Virkamiehen puoliso voi saada korvausta ulkomaanedustuksessa vietetystä ajasta, jos:

 • Hän on täyttänyt 63 vuotta tai hänelle maksetaan jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.
 • Hän on asunut asemamaassa yhdessä virkamiespuolisonsa kanssa vähintään 6 kuukautta alle 68-vuotiaana.
 • Komennuksella ollut ulkoasiainhallinnon edustaja on ollut virkasuhteessa. Lain mukaan työsuhteisen henkilön puolisolla ei oikeutta erityiskorvaukseen.
 • Puolisot ovat olleet avioliitossa tai eläneet avioliitonomaisissa olosuhteissa avopuolisoina asemamaassa asumisen aikana.
  • Jälkimmäisessä tapauksessa edellytetään, että puolisot ovat asuneet todistettavasti yhdessä vähintään 2 vuotta tai että heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.
 • Oikeus korvaukseen säilyy, vaikka puolisoiden avioliitto olisi päättynyt.
 • Korvausta laskettaessa ei huomioida sitä aikaa, jonka puolisot ovat olleet yhtä aikaa ulkomaanedustuksessa ulkoasiainhallinnon päätoimisessa palveluksessa.
 • Jos korvaukseen oikeuttavia kuukausia tulee lisää ulkomaanedustuksessa mukana olosta sen jälkeen, kun korvaus on kertaalleen myönnetty, voi niistä hakea lisäkorvausta 68 vuoden iässä. Tämän jälkeen erityiskorvausta ei enää kerry.

Korvauksen määrä

Erityiskorvaus lasketaan sen ajan perusteella, jolta hakijan puolisolle on maksettu ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän mukaista puolisokorotusta. Korvausaika lasketaan täysinä kuukausina.

1.1.2022 alkaen erityiskorvauksen määrä vuoden ajalta on 51,90 euroa. Korvaus maksetaan kuukausittain.

Esimerkit:

 • 1 vuosi ulkomaankomennuksella puolison mukana: korvaus 51,90 e/kk 63 vuoden iässä.
 • 10 vuotta ulkomaankomennuksella puolison mukana: korvaus 519,00 e/kk 63 vuoden iässä.

Erityiskorvauksen määrässä otetaan huomioon elinaikakerroin kuten työeläkkeissäkin.

Korvauksen hakeminen, alkaminen ja vaikutus työeläkkeisiin

Korvausta haetaan alla olevalla Kevan vahvistamalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan Kevaan ulkoasiainministeriön kautta. Ulkoasiainministeriö liittää hakemukseen oman selvityksensä, jos hakijan puoliso on ollut UM:n palveluksessa.

HAKEMUS Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettava erityiskorvaus.pdf (45 kb)


Korvaus alkaa aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puoliso täyttää 63 vuotta tai hänet on todettu työkyvyttömäksi. Korvaus voidaan myöntää takautuvasti korkeintaan 3 kuukautta hakemiskuukautta edeltäen.

Muut työeläkkeet eivät vaikuta erityiskorvaukseen eikä erityiskorvaus vaikuta muihin työeläkkeisiin.

Erityiskorvaus saattaa vaikuttaa Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin, kuten asumistukeen.