Kansanedustajat, ministerit ja presidentti

Keva myöntää ja maksaa kansanedustajien, ministerien sekä presidenttien eläkkeet ja kansanedustajien sopeutumisrahat. Keva myöntää ja maksaa myös Euroopan parlamentin jäsenten eli meppien eläkkeet ennen vuotta 2009 tehdystä mepin työstä.

Kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta sekä presidentin eläkkeestä on säädetty omissa laeissaan.

Kansanedustajat maksavat samaa työeläkemaksua kuin muutkin suomalaiset.

Kansanedustajan eläkeopas.pdf (567 kb)

 

Kansanedustajat ja ministerit

Kansanedustajien ja ministerien eläkeikä on 65 vuotta. Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke. Edustajaeläke voidaan myöntää edellytysten täyttyessä myös työkyvyttömyyseläkkeenä.

Jos kansanedustaja jää työttömäksi edustajantoimen päätyttyä, hän voi saada määräaikaista sopeutumisrahaa.

Edustajan kuoleman jälkeen hänen puolisollaan ja alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen pääsääntöisesti samoin edellytyksin kuin valtion työntekijöiden puolisolla ja alaikäisillä lapsilla.

Edustajaeläkettä ei koskaan makseta istuvalle kansanedustajalle.

Kuinka paljon?

Kansanedustajan eläkkeen määrään vaikuttavat:

  • edustajauran pituus
  • eläkkeen perusteena olevan palkkion määrä
  • maksussa olevat työeläkkeet.

Eläkkeen perusteena oleva palkkio on enintään 15 viimeisen kansanedustajana toimitun täyden kalenterivuoden aikana maksettujen palkkioiden keskiarvo.

Eläkkeenhakijan hakemuksesta perusteena oleva palkkio voidaan laskea 15 ensimmäisen kansanedustajana toimitun täyden kalenterivuoden palkkioiden perusteella. Eläkettä kertyy 4,0 % palkkiosta jokaista edustajana ja ministerinä toimittua vuotta kohden.

Edustajaeläkkeellä on enimmäismäärä. Eläke voi olla korkeintaan 60 % edustajaeläkkeen perusteena olevasta palkkiosta. Enimmäismäärän saavuttaa 15 vuoden edustajantyöllä.

Edustajaeläke yhteensovitetaan muiden maksussa olevien lakisääteisten työeläkkeiden kanssa. Edustajaeläkkeen saajalle myönnetyt muut työeläkkeet voivat näin pienentää maksettavan edustajaeläkkeen määrää. Edustaja saa kuitenkin aina vähintään puolet kertyneestä edustajaeläkkeestä.

Kansanedustajien eläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa samalla tavalla kuin muihinkin työeläkkeisiin.

  • Esimerkki vanhuuseläkkeestä:
    Kansanedustajana yhden nelivuotiskauden toiminut henkilö tulee 65 vuoden iässä saamaan tästä toimesta eläkettä noin 950 e/kk olettaen, että hänellä ei ole muita työeläkkeitä niin, että ne vähentäisivät edustajaeläkettä. Yllä oleva arvio on laskettu kansanedustajan peruspalkkiolla ilman lisäpalkkioita ja laskennassa on käytetty yli 53-vuotiaan henkilön eläkemaksuvähennystä.

Sopeutumisraha eduskuntatyön jälkeen

Eduskunnasta ennen eläkkeellesiirtymisikää pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen. Sopeutumisraha korvaa vuonna 2019 lakkautetun sopeutumiseläkkeen.

Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta, riippuen edustajantoimen kestosta. Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti. Oikeus sopeutumisrahaan syntyy yhden edustajavuoden perusteella. Sopeutumisrahaa pitää hakea kuuden kuukauden kuluessa edustajantoimen päättymiskuukaudesta.

Sopeutumisraha lasketaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin edustajan vanhuuseläke. Poikkeuksena on vain rahan vähimmäismäärä, joka on aina vähintään yhdeksän vuoden edustajapalvelusta kertynyt määrä. 

Etuuden aikana saadut ansio- ja pääomatulot voivat pienentää sopeutumisrahan määrää. Tuloina huomioidaan ansiot, joista maksetaan eläkevakuutusmaksut, sekä tuloverolaissa tarkoitetut pääomatulot. Lisäksi sopeutumisraha yhteensovitetaan muiden maksussa olevien lakisääteisten työeläkkeiden kanssa.

Kansanedustaja on sopeutumisrahaa hakiessaan velvollinen ilmoittamaan Kevalle ansio- ja pääomatulojensa määrän. Jos sopeutumisrahan saaja työllistyy kokoaikaisesti sopeutumisrahakauden aikana, sopeutumisrahan maksaminen yleensä keskeytetään. Sopeutumisrahan voi ilmoituksella keskeyttää ja hakea uudelleen maksuun. Muutoksista ansio- ja pääomatuloissa ilmoitetaan:

  • viestillä Kevan Omat eläketietosi -palvelussa
    tai
  • tämän sivun "Eläkkeen ja sopeutumisrahan hakeminen sekä maksaminen" -osassa olevalla sopeutumisrahahakemuslomakkeella.

Maksussa oleva sopeutumisraha oikeuttaa eläkkeeseen ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan tapaan.

Maksussa oleva sopeutumisraha muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden vanhuuseläkeiässä. Ansio- ja pääomatulot eivät vaikuta vanhuuseläkkeen määrään.

Euroopan parlamentin jäsenten eläke

EU-parlamentin jäsenten eli ns. meppien eläkkeet lasketaan sen mukaan, milloin he ovat toimineet meppeinä.

Ennen vuotta 2009 suomalaisten meppien eläkkeet määräytyivät samoin kuin kansanedustajien eläkkeet. Työskentely vuoden 2009 jälkeen EU-parlamentissa oikeuttaa erilliseen meppieläkkeeseen EU:sta, eikä sillä ole mitään tekemistä kansallisen lainsäädännön kanssa.

 

Tasavallan presidentin eläke

Keva maksaa tasavallan presidentin eläkkeen. Kuusi vuotta tai pidempään presidenttinä toiminut henkilö saa ns. täyden eläkkeen, joka on 60 % tasavallan presidentin palkkiosta.

Presidentin puolisolle ei makseta eläkettä asemansa perusteella. Jos presidentin puoliso jää leskeksi, hän voi saada perhe-eläkettä, joka on 50 % presidentin eläkkeestä. Perhe-eläke myönnetään presidentin puolisolle ja alaikäisille lapsille pääsääntöisesti samoin edellytyksin kuin valtion työntekijöiden puolisolle ja alaikäisille lapsille.

Presidentin eläke ja perhe-eläke ovat verovapaita.

Eläkkeen ja sopeutumisrahan hakeminen sekä maksaminen

Vanhuuseläke

Kansanedustajan ja presidentin vanhuuseläkettä haetaan vanhuuseläkehakemuslomakkeella.

Alimman yleisen eläkeiän täyttänyt hakija voi jättää hakemuksen myös verkossa Kevan Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Edustajaeläkettä kannattaa hakea noin 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Edustajaeläke voidaan myöntää takautuvasti kolmen kuukauden ajalta.

Sopeutumisraha

Sopeutumisrahaa haetaan turvalomakkeella. Lomakkeella on myös mahdollista ilmoittaa sopeutumisrahan aikaisista tuloista sekä pyytää sopeutumisrahan maksamisen keskeyttämistä tai keskeytyksen jälkeistä maksuunpanoa

Sopeutumisrahaa on haettava edustajantoimen päättymiskuukautta seuraavan kuuden kalenterikuukauden kuluessa.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg


Kirjaudu sopeutumisrahahakemuslomakkeelle

Sopeutumisrahahakemuslomakkeelle kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lomake välittyy Kevaan ja kopio lomakkeesta ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 

Meppieläke

EU-parlamentin jäsenet hakevat vuoden 2009 jälkeistä meppieläkettään suoraan Euroopan parlamentista. Ennen vuotta 2009 meppeinä toimineet hakevat eläkettä kuten kansanedustajatkin.

Edustajaeläkkeen ja sopeutumisrahan maksaminen

Edustajaeläkkeet ja sopeutumisraha maksetaan kuukausittain ja ne ovat veronalaista tuloa. Maksupäivä on sama kuin valtion eläkkeissä.