Eläkkeen määrä ja kertyminen

Eläkettä kertyy 1,5 % vuodessa vuosiansioistasi.  

Yksinkertaistettuna sen voi laskea seuraavasti:
Vuosiansiot x 1,5 % / 12 kk = eläke/kk.

Mitä pidempään jatkat työssäsi, sitä enemmän eläkettä saat. Jos jatkat työskentelyä vielä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, eläkettäsi korotetaan 0,4 prosentilla jokaista lykättyä kuukautta kohti. Tätä kutsutaan lykkäyskorotukseksi.

Sinulle kertynyt eläke näkyy Omat eläketietosi -palvelussa

Työeläkeotteelta näet tähän mennessä kertyneen eläkkeesi määrän. Katso oma työeläkeotteesi Omat eläketietosi -palvelussa.

Kun suunnittelet eläkkeelle jäämistä, voit vertailla eläkkeesi määrää eri ikävaihtoehdoissa Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Jos olet jo eläkkeellä, näet eläkkeesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa

  • eläkepäätöksiltä kohdasta Omat asiakirjat, sekä
  • maksu- ja vuosikirjeiltä kohdasta Omat asiakirjat > Maksu- ja vuosikirjeet.
  • palvelussa voit myös tarvittaessa tilata todistuksen maksussa olevan eläkkeesi määrästä tai sinulle maksetuista eläkkeistä.

Palkattomat ajat

Palkattomilta ajoilta, kuten vuorotteluvapaalta tai tutkintoon johtaneesta opiskelusta voi kertyä eläkettä. Myös työttömyysaika ansiosidonnaisella päivärahalla kerryttää eläkettä.

Eläkkeen määrään vaikuttavia asioita

Eläkkeen määrään ja sen kertymiseen ovat julkisella alalla vaikuttaneet hieman eri asiat vuodesta riippuen.

Ikä

Kertyminen alkaa:

  • vuoden 2017 alusta alkaen eläkettä kertyy 17 vuoden iästä alkaen
  • vuosina 2005 - 2016 eläkettä kertyi 18 vuoden iästä alkaen
  • vuoden 2004 loppuun saakka työeläkettä kertyi 23 ikävuodesta alkaen.

Kertyminen loppuu:

  • eläkettä kertyy 68 vuoden iän täyttämiseen saakka
  • tulevaisuudessa eläkkeen kertymisen yläikäraja nousee siten, että se on vuosina 1958 - 1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Ansiot

Eläkkeen kertyminen riippuu palkastasi - suuremmasta palkasta kertyy suhteessa enemmän eläkettä kuin pienemmästä. Kaikki ansiot, joista pidätetään työeläkemaksu, ovat mukana eläkkeen laskennassa.

Pääomatulot sen sijaan eivät kerrytä eläkettä.

Eläkkeen alkamisvuodelta eläke kertyy pääsääntöisesi edellisen vuoden ansioilla (katso alempana ’Eläketapahtumavuosi’).

Karttumisprosentti

Eläke lasketaan nykyisin joka kalenterivuodesta erikseen karttumisprosentin perusteella.

Eläkettä kertyy vuoden 2017 alusta 1,5 prosenttia vuodessa saaduista ansioista.

53 – 62 -vuotiaille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia vuodessa.

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Kerroin vaikuttaa vuodesta 2010 alkaneiden eläkkeiden määrään vähentävästi. 

Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Mikäli eläkkeesi alkaa ennen 62 vuoden ikää, käytetään eläkkeen alkamisvuoden elinaikakerrointa.

Kertoimen avulla elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset pyritään pitämään kurissa. 

Julkisen eläkkeen enimmäismäärä

Vuoden 2004 loppuun mennessä kertyneillä julkisen sektorin eläkkeillä on enimmäismäärä. Enimmäismäärä on henkilökohtainen, ja se määräytyy syntymäaikasi perusteella.

Jos sinulle on kertynyt eläkettä yli enimmäismäärän, on tämä osuus vähennetty tulevasta eläkkeestäsi. 

Eläke muodostuu siis kahdesta osasta: vuoden 2004 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä ja vuoden 2005 alusta lähtien kertyneestä eläkkeestä.

Muuntovähennys

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960 ja jäät julkiselta sektorilta vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, eläkkeeseesi tehdään muuntovähennys.

Muuntovähennys tarkoittaa sitä, että peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin. Eläke ennen vuotta 1995 on näin ollen pienempi kuin mitä se olisi ollut, jos työsi olisi jatkunut henkilökohtaiseen eläkeikääsi saakka. Tätä kutsutaan myös normeeraukseksi.

Eläketapahtumavuosi

Kun jäät vanhuuseläkkeelle julkiselta sektorilta, viimeiseltä vuodelta eläkkeesi kertyy pääsääntöisesti tätä edeltävän vuoden ansioilla. Edellisen vuoden ansioita käytettäessä ne nostetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Jos eläketapahtumaa edeltävän vuoden ansiot poikkeavat yli 10 % kahta tätä edeltävän vuoden keskiarvioansiosta, ei tätä ns. ansioiden monistamista tehdä, vaan eläke kertyy tuolloin viimeiseltäkin vuodelta todellisilla ansioilla.

Myös siinä tapauksessa, että eläketapahtumavuotena on maksettu eläkettä kartuttavia etuusansioita, kertyy eläke todellisilla ansioilla.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja työeläke

Voit täydentää lakisääteistä eläketurvaasi vapaaehtoisesti ottamalla itsellesi yksilöllisen eläkevakuutuksen. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia tarjoavat henkivakuutusyhtiöt. Näihin liittyvät järjestelyt eivät vaikuta työeläkkeesi karttumiseen tai maksamiseen millään tavalla.

Jos työeläkkeesi jää pieneksi

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelan sivuilta: kansaneläke.

 

Elinaikakerroin lasketaan jokaiselle ikäluokalle erikseen

Jokaiselle ikäluokalle määritellään elinaikakerroin, jota sovelletaan eläkkeen laskennassa. Elinaikakerroin vaikuttaa vähentävästi eläkkeen määrään.

Alkava eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä siirryt eläkkeelle. Tehty vähennys pysyy samana koko sen ajan, kun olet eläkkeellä.

Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Mikäli eläkkeesi alkaa ennen 62 vuoden ikää, käytetään eläkkeen alkamisvuoden elinaikakerrointa.

Elinaikakerrointa ei voi poistaa, mutta sen vaikutusta voi lieventää. Jos haluat säilyttää sen eläkkeen tason, jonka olisit ansainnut ikäluokkasi alimpaan eläkeikään mennessä ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennystä, työskentelyä pitää jatkaa pidempään.

Tavoite-eläkeikä kertoo sen ajankohdan, jossa eläkkeeseen tehtävä lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin elinaikakertoimesta aiheutuva vähennys. 

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Työeläketurvaa koskevat indeksit eli työeläkeindeksin ja palkkakertoimen vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö.

Työeläkeindeksi

Joka vuosi tammikuun alussa kaikki maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. 

Työeläkeindeksi määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella. Indeksiä laskettaessa palkkojen muutos vaikuttaa 20 prosenttia ja hintojen muutos 80 prosenttia.

Vuoden 2021 työeläkeindeksi on 2631. Vuoteen 2020 verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 0,5 prosenttia. 

Vuoden 2022 työeläkeindeksi on 2691. Vuoteen 2021 verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 2,28 prosenttia. 

Palkkakerroin

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain myös palkkakertoimen, jota käytetään tulevien eläkkeiden laskennassa. Palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Vuoden 2021 palkkakerroin on 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia.

Vuoden 2022 palkkakerroin on 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia. 

Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen

Harkinnanvarainen palkantarkistaminen voidaan mahdollisesti tehdä, jos ansiosi ovat alentuneet huomattavasti jostain poikkeuksellisesta syystä, kuten pitkäkestoisen sairauden takia. Tarkistuksessa eläkkeen perusteena olevaa palkkaa voidaan korjata tuolta ajalta.

Tarkistus koskee vain vuosien 1995-2004 välistä aikaa, jolloin olet työskennellyt julkisella alalla. Palvelussuhteesi on pitänyt olla voimassa ansioiden alentumisen aikana.

Voit pyytää eläkepalkan harkinnanvaraista tarkistamista eläkettä hakiessasi tai ennen eläkkeen hakemista vapaamuotoisella pyynnöllä. Pyynnöstä tulee käydä selville minä vuosina ja mistä syystä ansiot ovat alentuneet.