Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkettä voit saada, jos olet alle vanhuuseläkeiän ja työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan puhekielessä myös sanoilla sairauseläke ja sairaseläke.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään nimeä kuntoutustuki. Kuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki -esite.pdf (38 kb)

 

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Voit katsoa etukäteen arvion työkyvyttömyyseläkkeesi määrästä Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä kertyneestä eläkkeestä sekä ns. tulevan ajan eläkkeestä. Tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta ikäluokkasi alimpaan vanhuuseläkeikään tai sitä alempaan ammatilliseen eläkeikään tai eroamisikään. Tulevalta ajalta lasketaan laskennallinen eläkekertymä, joka siis lisätään jo sinulle kertyneeseen eläkkeeseen.

Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi. Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelasta. 

 

Katso video työkyvyttömyyseläkkeestä

Hae työkyvyttömyyseläkettä näin

1. Sairauspäiväraha Kelasta

Sairauspäiväraha edeltää pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Sitä maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta. 

Kun olet saanut sairauspäivärahaa Kelasta 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutusvaihtoehdoista ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta. 

2. Hae eläkettä

Hae eläkettä kolme kuukautta ennen kuin sairauspäivärahasi Kelalta loppuu. Työkyvyttömyyseläkehakemus kannattaa lähettää aina työeläkelaitokseen. Jos haet myös kansaneläkettä ja sitä jää maksettavaksi, toimittaa työeläkelaitos hakemuksesi myös Kelaan.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet

 • Liitä hakemukseesi ajankohtainen lääkärin B-lausunto, ilman sitä hakemustasi ei voida käsitellä.
 • Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi.
 • Lisäksi hakemuksen liitteenä kannattaa lähettää työnantajan lausunto työssä selviytymisestä sekä mahdolliset työterveysneuvottelumuistiot.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti, siihen tarvittavat lomakkeet ovat alla. Postita hakemus ja edellä mainitut liitteet osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

Katso myös yleiset eläkkeenhakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi

3. Toimeentulo eläkehakemuksen käsittelyn aikana

Jos sairausajan palkanmaksu on päättynyt ja oikeutesi Kelan maksamaan sairauspäivärahaan on päättymässä, eikä työkyvyttömyyseläkehakemustasi ole ehditty vielä käsitellä, voit ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon työttömyyspäivärahan hakemiseksi.

4. Eläkepäätös ja eläkkeen alkaminen

Saat päätöksen Kevasta, kun hakemuksesi on käsitelty.

Jos saat Kevasta myönteisen päätöksen hakemukseesi, täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen maksaminen alkaa pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen.

Jos sairauspäivärahaa ei haeta tai ne hylätään, eläke voi alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Jos saat kielteisen päätöksen hakemukseesi, lue kohta Mitä tehdä, jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä. 

Saat työeläkekortin, jos siirryt työkyvyttyömyyseläkkeelle. Kortti lähetetään sinulle erikseen eläkepäätöksen antamisen jälkeen. Lisätietoja työeläkekortista.  

5. Hae uusi verokortti

Kun olet saanut Kevasta eläkepäätöksen, hae verottajalta uusi verokortti mahdollisimman pian eläketuloa varten. Ilman eläkeverokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.

Tietoa eläkkeen verotuksesta.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely Kevassa

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan?

Työkykyäsi arvioidaan Kevassa lääkärisi antaman lausunnon sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla.

Arvioinnissa huomioidaan

 • työtehtäviesi vaatimukset
 • työssä suoriutumisesi sekä
 • mahdollisuutesi toipua työkykyiseksi hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Työkyvyttömyyseläkehakemusta tutkittaessa Kevassa selvitetään edellytyksesi ammatilliseen kuntoutukseen, joka on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Päätöksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tekee ratkaisuasiantuntija yhdessä asiantuntijalääkärin kanssa. Tarvittaessa päätöksentekoon osallistuu myös muita Kevan asiantuntijoita, esimerkiksi kuntoutusasiantuntija tai lakimies. Arviomme työkyvystäsi saattaa poiketa hoitavan lääkärin arviosta.

Hakemuksen käsittelyajat

Toteutuneet käsittelyajat 1.1. - 31.12.2017  päivää
Ensimmäinen hakemus: täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki 67
Ensimmäinen hakemus: osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki 41
Jatkohakemus: kaikki 27

 

Yllä kerrotut käsittelyajat ovat keskimääräisiä, hakemuksesi käsittely voi kestää pidempäänkin seuraavista syistä:

 • Jos työkyvyttömyyseläkehakemuksesi käsitellään sekä työeläkelaitoksessa (Keva) että Kelassa, neuvotellaan ratkaisusta ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyin, joka pidentää hakemuksen käsittelyaikaa muutamalla viikolla.
 • Jos Keva soveltaa ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää ja yksityisten alojen karttuneen eläkkeen määrä on yli 957,04 euroa kuukaudessa (vuoden 2004 tasossa), Keva pyytää arvion eläkkeenhakijan työkyvyttömyydestä myös yksityiseltä työeläkelaitokselta.
 • Jos Keva pyytää hakemuksen ratkaisemista varten lisäselvityksiä eri tahoilta, kuten sairauskertomuksia tai työnantajan lausuntoa.

 

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Mitä tehdä, jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä

Työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää, jos työkykysi ei katsota heikentyneen riittävästi. Arvio voi myös olla, että sinulla on oikeus vain osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka olisit hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Jos työ- tai virkasuhteesi on voimassa, voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esimieheesi mahdollisten työjärjestelyjen osalta.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit hakea työttömyyspäivärahaa, jos sinulle ei ole tarjottavissa sopivaa työtä.

Työttömyyspäivärahaa voidaan myöntää myös soviteltuna, jos sinulle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke, mutta et jatka työntekoa.

Muutoksenhaku eläkepäätökseen

Jos olet tyytymätön Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.

Lisätietoja muutoksenhausta 

 

Hae jatkoa kuntoutustuelle tai muutosta eläkelajista toiseen

Kuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää B-lääkärinlausunto, joka kannattaa lähettää Kevaan vähintään kuukautta ennen kuntoutustuen päättymistä. Lääkärinlausunnon voit lähettää Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Toimita liitteeksi myös mahdolliset uudet työterveysneuvottelumuistiot ja muut selvitykset terveydentilastasi.

Voit myös postittaa B-lausunnon tai hakemuksen liitteineen osoitteella: 00087 KEVA.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Kun saavutat vanhuuseläkeikäsi, työkyvyttömyyseläkkeesi muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkkeesi on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Jos olet tehnyt töitä työkyvyttömyyseläkkeen aikana, on siitä kertynyt uutta eläkettä. Tähän eläkkeeseen sinulla on oikeus aikaisintaan samasta ajankohdasta, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Edellytyksenä on työskentelyn päättyminen. Tätä eläkettä sinun on haettava erikseen vanhuuseläkehakemuksella.

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Voit myös postittaa vanhuuseläkehakemuksen osoitteella: 00087 KEVA.

 

Takaisin työhön ammatillisen kuntoutuksen avulla

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voit

 • löytää terveydentilallesi paremmin soveltuvia työtehtäviä tai
 • helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen.

Tutustu tarkemmin ammatilliseen kuntoutukseen.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella ollessasi, kunhan ansiosi pysyvät sinulle laskettujen rajojen sisällä. Eläkepäätöksellä on ilmoitettu henkilökohtainen ansioraja työskentelyllesi.

Jos ansiorajasi ylittyvät, voit jättää eläkkeen lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä teet helpoiten Omat eläketietosi -palvelussa.

Lue lisää työskentelystä työkyvyttömyyseläkkeen aikana