Eläkkeiden rahoitus pohjautuu eläkemaksuihin ja sijoitustuottoihin

Vuonna 2016 maksussa olevien eläkkeiden rahoitus tulee kokonaisuudessaan työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävistä eläkemaksuista. Tilanne muuttuu seuraavien vuosien aikana, kun eläkemenot kasvavat kerättäviä eläkemaksuja suuremmaksi. Silloin eläkkeitä ryhdytään rahoittamaan myös rahastosta. Tarkempi vuosiluku riippuu monesta asiasta, kuten palkkasumman kehityksestä ja eläkemaksun tasosta.

Rahoituslaskelmien mukaan seuraavalla vuosikymmenellä rahaston varoja ja tuottoja käytetään nykyrahassa keskimäärin noin 1,3 miljardia euroa eli vuosikymmenen aikana noin 13 miljardia euroa. Rahaston varojen käyttö eläkkeiden maksamiseen kiihtyy 2030-luvulla, jolloin yli neljännes eläkemenosta rahoitetaan rahaston varoista. Eläkejärjestelmän maksuvalmius ja sen varmistaminen edellyttävät sijoitustoiminnalta sijoitusmarkkinoiden heilahtelujen lisäksi varautumista muun muassa rahoituspohjaa koskevien riskien toteutumiseen. 

Eläkemaksun taso määräytyy etuusperusteisen eläkejärjestelmän velvoitteiden perusteella ja se kestää sukupolvien yli. Eläkejärjestelmän varojen ja odotettavissa olevien maksutulojen tulee olla tasapainossa odotettavissa olevien eläkemenojen kanssa. Eläkemaksu pidetään vakaana käyttämällä rahastoa enemmän eläkemenon huippujen aikaisten menojen rahoittamiseen.

Kunnallisen eläkejärjestelmän maksu tarve on suurempi kuin yksityisen sektorin TyEL-järjestelmässä. Tähän ovat syynä muun muassa ennen vuotta 1995 kertynyt, TyEL:ä parempi eläketurva, kuntasektorin työntekijöiden naisvaltaisuus, vanhempi ikäjakauma ja pidempi elinajanodote. Lisäksi oletus kuntasektorin tulevasta palkkasumman kehityksestä on erityisesti julkisen sektorin rakennemuutoksen myötä alhaisempi kuin yksityisellä sektorilla.

Eläkemaksuja kerätään nykyisin sekä palkkojen että eläkemenojen perusteella. Kaikki työntekijät maksavat palkoistaan yksityisen sektorin maksuprosenttien mukaisen osuuden. Työnantajat maksavat maksamiensa palkkojen perusteella palkkaperusteista maksua ja erillistä varhaiseläkemenoperusteista maksua palkkojen, varhaiseläkemenojen tai niiden yhdistelmän perusteella. Lisäksi työnantajat maksavat erillistä eläkemenoperusteista maksua ennen vuotta 2005 kertyneiden, maksussa olevien eläkkeiden aiheuttamien eläkemenojen perusteella.

Eläkemaksun komponentit määrätään siten, että ne vastaisivat yksityisen sektorin TyEL-maksun tasoa. TyEL-tason ylittävä maksu kerätään eläkemenojen perusteella.