Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Kevassa

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Tehtävänsä hoitamiseksi Keva käsittelee muun muassa vakuutettujen ja eläkkeensaajien henkilötietoja.

Henkilörekisterit

Kevan tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Alla olevista henkilötietolain 10 §:n mukaisista rekisteriselosteista ilmenee

  • mitä tietoja Keva henkilörekistereihinsä tallettaa
  • mistä tietolähteistä tietoja kerätään
  • mihin tietoja käytetään
  • mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
  • miten rekistereitä suojataan
  • rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Osa selosteista on rekisteriselostetta laajempia tietosuojaselosteita, joista ilmenee rekisteriselosteen tietojen lisäksi tietoja rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteriselosteet (pdf)

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Kevan henkilörekistereihin talletettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on talletettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti  tai se on tehtävä henkilökohtaisesti Kevan palvelupisteessä. Omat tietonsa voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista.

Tietosuojaselosteissa kerrotaan miten itseään koskevat tiedot voi tarkastaa ja millä tavoin omiin tietoihinsa sisältyvän virheen korjaamista voi pyytää. Muiden rekistereiden osalta lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä ja virheen korjaamista koskevan pyynnön tekemisestä antavat rekisteriselosteissa nimetyt yhteyshenkilöt.

Tietojen luovuttaminen

Keva luovuttaa rekistereissään olevia henkilötietoja säännöllisesti muun muassa Eläketurvakeskukselle, Tilastokeskukselle ja Väestörekisterikeskukselle. Rekisteriselosteissa yksilöidään rekisterikohtaisesti mille tahoille henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Lisätiedot

Lisätietoja Kevan henkilörekistereistä antavat rekisteriselosteisiin merkityt yhteyshenkilöt.