Integritetsskydd 

Behandling av personuppgifter hos Keva

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal. För att sköta sin uppgift behandlar Keva bland annat personuppgifter om de försäkrade och pensionstagarna.

Personregister

De personuppgifter som Keva samlat in för att kunna sköta sina uppgifter bildar personregister enligt personuppgiftslagen (523/1999).

Av registerbeskrivningarna nedan i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen framgår

  • vilka uppgifter Keva sparar i sina personregister
  • från vilka informationskällor uppgifterna insamlas
  • till vad uppgifterna används
  • vart uppgifterna i registret i regel lämnas ut
  • hur registren skyddas
  • registrets kontaktpersons namn och kontaktuppgifter.

En del av beskrivningarna är mer omfattande datasekretessbeskrivningar än registerbeskrivningen, av vilka framgår förutom uppgifterna i registerbeskrivningen även uppgifter om de registrerades rättigheter.

Registerbeskrivningar (pdf)

Inspektionsrätt

Var och en har rätt att kontrollera om det i Kevas personregister har sparats uppgifter om en själv och om så är fallet, vilka uppgifter som har sparats i personregistret. Inspektionsrätten är personlig. Kontrollbegäran ska göras skriftligt och egenhändigt undertecknas eller göras personligen hos Keva. Sina egna uppgifter kan man kontrollera gratis en gång om året.

Om den registrerade personen vid kontrollen av uppgifterna upptäckter fel i dem, kan den registrerade kräva att felet rättas.

I datasekretessbeskrivningen berättas hur uppgifterna som gäller en själv kan kontrolleras och på vilket sätt man kan begära rättelse av fel i ens uppgifter. När det gäller de övriga registren ger de i registerbeskrivningen angivna kontaktpersonerna ytterligare information om utnyttjandet av inspektionsrätten och om hur begäran om rättelse av fel görs.

Överlåtelse av uppgifter

Keva överlåter regelbundet personuppgifterna från registren bland annat till Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen. I registerbeskrivningarna specificeras registervis till vilka instanser personuppgifterna lagenligt överlåts.

Ytterligare information

Ytterligare information om Kevas personregister lämnar de kontaktpersoner som antecknats i registerbeskrivningarna.