Arbetsträning – nya arbetsuppgifter som mål

Arbetsträning är avsedd för en situation där du ska övergå till nya uppgifter och din nuvarande kompetens måste kompletteras. Under arbetsträningen kan du få kunskaper och färdigheter som krävs i det nya arbetet genom inlärning i arbetet och vid behov genom att delta i tilläggs- eller fortbildning som stärker dina yrkeskunskaper.

Du måste kunna fortsätta i uppgiften efter arbetsträningen.

Arbetsträningen kan genomföras antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare.

Hur länge kan arbetsträning pågå?

Arbetsträningens längd avtalas individuellt. Arbetsträningens längd beror på hur mycket nytt du måste lära dig för att uppfylla kraven för övergång till den nya uppgiften. Den kan variera mellan 3 och 18 månader.

Planering av arbetsträningen

Genomförandet av arbetsträningen förutsätter att du upprättar ett fritt formulerat arbetsträningsprogram tillsammans med arbetsgivaren. Utgångspunkten för arbetsträningsprogrammet är en bedömning av din nuvarande kompetens och den kompetens som krävs i den kommande arbetsuppgiften. Arbetsträningsprogram betyder en plan för inhämtande av den kompetens som saknas.

Planeringen av arbetsträningen omfattar följande skeden:

  1. Definition av målet/eftersträvad arbetsuppgift och kompetens
  2. Definition av nuvarande kompetens
  3. Plan för inhämtande av den kompetens som saknas

Av den fritt formulerade planen ska framgå

  • målet för arbetsträningen
  • planen för inskolningen på arbetsplatsen (beskrivning av arbetsuppgifterna, den person som ansvarar för inskolningen)
  • planen för undervisning som sker utanför arbetsplatsen (till exempel kursens tidtabell och pris)
  • uppföljningen av arbetsträningen.

Vid planeringen av arbetsträningen kan du använda vidstående mall eller göra upp en fritt formulerad plan.

Mall för arbetsträningsprogram.pdf (37 kb)

Utkomst under arbetsträningen

Arbetsträningen kan vara med eller utan lön. Du ska komma överens om lönebetalningen med din arbetsgivare. Om du är anställd hos staten finns det bestämmelser om skyldigheten att betala lön under rehabiliteringen i ditt kollektivavtal (Statens tjänste- och arbetskollektivavtal).

  1. Om arbetsgivaren betalar lön till dig under arbetsträningen, betalar Keva rehabiliteringsförmånen till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.
  2. Om arbetsträningen är oavlönad betalar Keva rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsstödet och rehabiliteringstillägget till dig. Därtill tecknar vi en lagstadgad olycksfallsförsäkring för den tid arbetsträningen pågår. Oavlönad arbetsträning är inte semestergrundande tid.

I en långvarig arbetsträning kan också ingå semester. Du ska komma överens om lönebetalningen och semestern med din arbetsgivare.

Avtal om arbetsträning, uppföljning och bedömning

Vi skickar avtalsblanketten för arbetsträningen till dig två veckor innan arbetsträningen ska börja. Fyll i avtalsblanketten tillsammans med din chef när arbetsträningen börjar och skicka den utan dröjsmål till Keva.

Kom överens om regelbunden uppföljning av arbetsträningen med din chef. Kontakta Kevas rehabilitering vid behov.

I slutet av arbetsträningen ska din chef fylla i ett utlåtande om arbetsträningen tillsammans med dig.

Chefen fyller i och skickar blanketten på sidan När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering (i punkten Arbetstagaren är i arbetsprövning eller arbetsträning).