Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering och ansökningar om invalidpension. Vid betalningen av kostnadsersättningar iakttar Keva Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer.

Kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering

När din rehabiliteringsplan är godkänd får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du är berättigad till.

Anvisning till studerande.pdf (128 kb) Anvisning till studerande inom läroavtalsutbildning.pdf (117 kb) Anvisningar till arbetsprövare.pdf (86 kb)

Sök kostnadsersättning

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension. Du kan också lämna in behövliga bilagor via tjänsten.

  1. Logga in i tjänsten Min pension
  2. Välj i menybalken ”Gör ansökan”
  3. Gör ansökan om kostnadsersättning för yrkesinriktad rehabilitering

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du ringa servicenumret för kostnadersättningar tfn 020 614 2880.

Kostnadsersättning i anslutning till ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd

I enlighet med Telas rekommendationer ersätter vi från och med 1.1.2018 inte längre kostnader för inhämtande av läkarutlåtande som hänför sig till ansökan om förlängning av rehabiliteringsstödet.

Om du har fått beslutet före 1.1.2018

Om du har fått beslut om rehabiliteringsstöd före 1.1.2018 och texten ”Keva ersätter rimliga kostnader för inhämtande av läkarutlåtande som hänför sig till ansökan om förlängning av rehabiliteringsstödet” står i beslutet kan du söka ersättning en gång enligt anvisningarna nedan.

I regel ersätter vi kostnaden för ett läkarutlåtande B och avgiften för det läkarbesök som behövs för att utlåtandet ska kunna skrivas. Vi kan också ersätta nödvändiga och skäliga utredningar för att reda ut funktions- och arbetsförmågan.

Keva ersätter inte följande kostnader:

 • Resekostnader som hänför sig till inhämtande av läkarutlåtande som krävs vid ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd eller till undersökningar
 • Kostnader för vård och undersökning som hänför sig till behandling av sjukdom
 • Kostnader för läkarutlåtande B som hänför sig till behandlingen av den första pensionsansökan
 • Kostnader som hänför sig till ansökan om full invalidpension då det är fråga om en person som har beviljats delinvalidpension tills vidare
 • Kostnader för läkarutlåtanden och undersökningar som hänför sig till ändringssökande
 • Kostnader för läkarutlåtande A, C och E

Ansökan om kostnadsersättning

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension.

 1. Logga in i tjänsten Min pension
 2. Välj i menybalken ”Gör ansökan”
 3. Gör ansökan om kostnadsersättning för ansökan om förlängning av invalidpension

Foga som bilaga till ersättningsansökan fakturan i original med uppgift om vad som har fakturerats samt kvitto på betalning av fakturan (t.ex. utskrift av betalning i nätbanken).

 • Om du har besökt en privat läkarstation och har fått ersättning från FPA, foga ett kvitto av det betalda läkarbesöket och läkarutlåtande B till ansökan om kostnadsersättning.
 • Om du har besökt en privat läkarstation och inte har fått ersättning från FPA, foga då blanketten Utredning om läkarvård och uppburna arvoden i original och kvittot på betalningen till ersättningsansökan. Du behöver inte söka ersättning från FPA för vi ersätter hela summan.
 • Om du redan har sökt ersättning för läkarbesöket och läkarutlåtande B från FPA, skicka då FPA:s ersättningsbeslut till Keva. Keva betalar skillnaden mellan kostnaderna.

Skicka verifikationerna på kostnaderna till Keva i original inom tre månader från det att utlåtandet skrivits eller läkarbesöket.

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du kontakta kostnadsersättningsteamet per telefon 020 614 2880.

Ersättning av kostnader för medicinska tilläggsutredningar som Keva begärt

Vi skickar ett specificerat brev med begäran om tilläggsutredning om Keva behöver ytterligare medicinsk utredning för att avgöra ditt invalidpensionsärende (till exempel ett nytt läkarutlåtande B eller en ny undersökning). Vi ersätter då skäliga kostnader för inhämtande av utredningen.

Brevet fungerar samtidigt som betalningsförbindelse. Du kan be din läkare skicka tilläggsutredningen och fakturan direkt till Keva.

Om läkaren anser att sådana undersökningar behövs som inte finns på begäran om tilläggsutredning ska de avtalas separat genom att ringa servicenumret för kostnadsersättningar 020 614 2880.

Vi ersätter resekostnader som hänför sig till inhämtande av tilläggsutredning enligt avgifterna i kollektivtrafiken. Om det inte är möjligt att använda kollektivtrafiken på grund av bristfälliga trafikförbindelser eller sjukdom ersätter vi resorna enligt formeln: resans längd tur och retur (km) x 0,11 €.

Ansökan om kostnadsersättning

Fyll i ansökan om kostnadsersättning i tjänsten Min pension.

  1. Logga in i tjänsten Min pension
  2. Välj i menybalken ”Gör ansökan”
  3. Gör ansökan om kostnadsersättning för invalidpension

Foga som bilaga till ersättningsansökan fakturan i original med uppgift om vad som har fakturerats samt kvitto på betalning av fakturan (t.ex. utskrift av betalning i nätbanken).

Om du har frågor om kostnadsersättningar eller om du inte har betalat fakturan i bilagan ring då servicenumret för kostnadersättningar tfn 020 614 2880.