Arbetsprövning

Genom arbetsprövning kan du

 • få hjälp med att återgå till ditt tidigare arbete,
 • få nya uppgifter som är bättre anpassade till ditt hälsotillstånd, och
 • pröva om arbetsuppgifterna passar dig innan du söker till utbildning.

Arbetsprövningen kan genomföras antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare.

Arbetsprövningens längd och arbetstid

I allmänhet är arbetsprövningen 3 månader lång men av grundad anledning kan den förlängas. Om det är fråga om nya arbetsuppgifter som kräver inlärning av nya färdigheter kan arbetsprövningen fortsätta i form av arbetsträning.

Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Antalet timmar under arbetsprövningen inverkar inte på beloppet av rehabiliteringsförmånen.

Semestrarna bör hållas före eller efter arbetsprövningen för att arbetsprövningsperioden ska kunna genomföras utan avbrott. Om du vet att det blir avbrott, meddela gärna Keva detta redan när du ansöker om arbetsprövning.

Lön för arbetsprövning

Arbetsprövningen kan vara med eller utan lön. Du ska komma överens om lönebetalningen med din arbetsgivare. Om du är anställd hos staten finns det i ditt kollektivavtal (Statens tjänste- och arbetskollektivavtal) bestämmelser om skyldigheten att betala lön under rehabiliteringen.

 1. Då arbetsgivaren betalar lön till dig under arbetsprövningen, betalar Keva rehabiliteringsförmånen till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.
 2. Om arbetsprövningen är oavlönad betalar Keva rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringsstödet och rehabiliteringstillägget till dig. Därtill tecknar vi en lagstadgad olycksfallsförsäkring under tiden för arbetsprövningen. Oavlönad arbetsprövning är inte semestergrundande tid.

Med vem ska jag göra upp planen för arbetsprövningen?

Planera arbetsprövningen i samråd med arbetsgivaren och företagshälsovården eller med den instans som ansvarar för din behandling. Om din anställning är i kraft ska du alltid först kolla möjligheterna till arbetsprövning med din egen arbetsgivare.

Kom överens om ett gemensamt möte med arbetsgivaren och företagshälsovården där ni diskuterar

 • målet med arbetsprövningen
 • arbetsuppgifterna
 • arbetsprövningens längd (start- och sluttidpunkt)
 • arbetstiden (4–8 h/dag)
 • introduktionen på arbetsplatsen och uppföljningsmötena
 • eventuell lönebetalning.

Gör gärna upp ett pm om mötet.

Om du inte har en gällande anställning och behöver hjälp med att göra upp en plan för arbetsprövningen, kontakta Kevas rehabilitering.

Hur får jag ett beslut om arbetsprövning?

Gör ansökan om rehabilitering elektroniskt i Kevas tjänst Min pension. Foga gärna pm:et om företagshälsovårdsförhandlingarna till ansökan. Du får ett beslut om att arbetsprövningen ersätts omkring två veckor från att du gjort ansökan.

Vi skickar avtalsblanketten för arbetsprövningen till dig två veckor innan arbetsprövningen ska börja. Fyll i avtalsblanketten tillsammans med din chef när arbetsprövningen börjar och skicka den utan dröjsmål till Keva.

Uppföljning och utvärdering av arbetsprövningen

Din chef eller handledaren för arbetsprövningen följer upp hur arbetsprövningen löper på arbetsplatsen. Företagshälsovården följer å sin sida upp ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga. Det rekommenderas att ni håller ett uppföljningsmöte med din arbetsgivare och företagshälsovården under arbetsprövningen.

I slutet av arbetsprövningen ska din chef fylla i ett utlåtande om arbetsprövningen tillsammans med dig.

Kontakta din rehabiliteringsspecialist om du inte kan förlänga arbetstiden eller om det blir problem med arbetsprövningen.

Om det under arbetsprövningen verkar som om du endast klarar av att arbeta deltid kan du kolla om du eventuellt har rätt till delinvalidpension. Diskutera frågan på uppföljningsmötet under arbetsprövningen.

Anvisningar till arbetsprövare.pdf (86 kb)