Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig.

Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

En organisationsförändring som planeras eller som är på gång för med sig många frågor som måste lösas. Oavsett om frågan gäller vårdreformen, bolagisering eller utläggning, kan vi hjälpa dig i ärenden som hänför sig till arbetspensionsförsäkring och strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

Frågor om arbetspensionsförsäkring

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt när du vill veta hur organisationsförändringen inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd på ett allmänt plan. När du har tillförlitlig information om olika alternativ är det enklare att fatta beslut. Du får tillgång till pensioneringsprognoser som du kan använda för att bedöma utvecklingen av antalet anställda. Du kan också be att få en kostnadskalkyl över hantering av tilläggspensionsförmåner på Keva. Kontakta din kundchef.

Ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa

Vid utvecklingen av ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa i krävande ändringssituationer tillhandahåller vi information, verktyg och konsulttjänster av Kevas specialister. Tillsammans kan vi förutse och identifiera risker behäftade med arbetsförmåga och kostnader för arbetsoförmåga. Utnyttja vår mångsidiga sakkunskap i frågor kring ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa i den offentliga sektorn. Med stöd av våra arbetslivsexperter kan du bygga upp en resultatrik modell för ledningen av arbetsförmåga och arbetshälsa, utveckla processerna för aktivt stöd och stärka samarbetet med företagshälsovården. Vid behov ordnar vi också workshoppar och utbildning.

Läs mer om arbetslivstjänster

Kontakta din kundchef.

Utbildning

Vi ordnar utbildning om aktuella frågor om pensionsskyddet i den offentliga sektorn, Kevas tjänster och ändringar i den operativa miljön.

Evenemang och utbildningar

Kundchefer

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.

Kontakta din kundchef.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. Ny tjänst Nyckeluppgifter (för kommunarbetsgivarna) är ett verktyg för effektiv ledning av arbetsförmåga.

Du har tillgång till webbtjänsten vardagar kl. 8.00 - 19.00.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Nyckeluppgifter

Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du får information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Pensionsinformation till chefer
Syftet med evenemangen är att ge bakgrundsinformation om olika pensionsalternativ och deras inverkan på personalens pensionsskydd och arbetsgivarnas pensionsavgifter för smidigare beslutsfattande i olika ändringssituationer i organisationerna:

 • på grund av ålder
 • vid nedsatt arbetsförmåga
 • när arbetslöshet hotar
 • info om pensionsalternativens inverkan på pensionsbeloppet och förutsättningar för att tilläggspensionen ska kvarstå
 • pensionsalternativens inverkan på arbetsgivarnas pensionsavgifter

Pensionsbetalningstjänst

Kevas medlemssamfund kan anförtro skötseln av utbetalningen av de extra pensioner, som de beviljat, åt Kevas betalningstjänst. Vi har hand om utbetalningen av de pensioner som omfattas av betalningstjänsten och därtill hörande kundtjänst samt om övriga åtgärder i anslutning till utbetalningen av pension. Ett betalningstjänstavtal om betalningstjänsten ska ingås med Keva.

Innehållet i betalningstjänsten

De regelbundna pensioner som omfattas av betalningstjänsten betalas ut den tredje dagen i varje månad. Om den tredje dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, är betalningsdagen den föregående vardagen. Keva meddelar pensionstagaren per brev om utbetalningen av den första pensionsposten.

I betalningstjänsten ingår bl.a.

 • utbetalning av regelbunden månadspension och pension som betalas ut retroaktivt
 • upprätthållande av avgifts- och kunduppgifter
 • kundtjänst för pensionstagaren i ärenden förknippade med utbetalningen av pension
 • utredning över betald pension och verkställd förskottsinnehållning som årligen skickas till pensionstagaren
 • uppgifter i anslutning till beskattningen av pension
 • lämnande av årsanmälningsuppgifter till skatteförvaltningen för pensionstagarens skatteförslag
 • producerande av statistikuppgifter om pensioner till Pensionsskyddscentralen.


Pris

För pensionerna i betalningstjänsten tar vi ut en handläggningsavgift om 5,05 euro (moms 0) per pension i månaden. Enligt antalet pensioner i betalningstjänsten ger vi följande rabatter på handläggningsavgiften:

 • -20 %, om antalet pensioner är över 10
 • -40 %, om antalet pensioner är över 500
 • -60 %, om antalet pensioner är över 1 000
 • -80 %, om antalet pensioner är över 3 000.

Handläggningsavgiften och den pensionsutgift som föranleds av pensionen fakturerar vi av medlemssamfundet månatligen i förskott.

Ytterligare information om betalningstjänsten

 • Päivi Autio betalningsregisterchef tfn 020 614 2248
 • Anneli Kajas-Pätäri pensionsdirektör tfn 020 614 2663
 • E-post elakkeenmaksu[snabel-a]keva.fi

Beräkningstjänst för pensionsansvar

Keva erbjuder sina medlemssamfund beräkning av pensionsansvaret för de pensioner som kommunerna och samkommunerna själva betalar. Beräkningen är avgiftsbelagd.

Du kan beställa en beräkning genom att fylla i utgångsuppgifterna för den i webbtjänsten för arbetsgivare. Beställ beräkningen cirka en månad innan du behöver resultatet. Du kan också beställa beräkningen skriftligen. Kontakta då kontaktpersonerna för ansvarsberäkningen för att komma överens om detta på förhand.

Pensionsansvaren beräknas inte automatiskt utgående från tidigare anmälningar utan utgångsuppgifterna för beräkningen ska lämnas separat för varje beräkningsgång. En lista över de uppgifter som behövs finns i webbtjänsten för arbetsgivare. Inget separat avtal om beräkningen behöver ingås.

Ytterligare information

 • e-post vastuulaskenta[snabel-a]keva.fi
 • matematiker Jussi Mattila, tfn 020 614 2288
 • chefsmatematiker Eero Heinilä, tfn 020 614 2524.
 • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[snabel-a]keva.fi.

Avgifter för pensionsansvarsberäkning

Pensionsansvarsberäkningen är avgiftsbelagd. Den avgift som tas ut varje beräkningsgång omfattar en grundavgift, en avgift enligt antalet personer samt ett specifikationstillägg. Specifikationstillägget tas endast ut om medlemssamfundet vill att resultaten ska specificeras enligt persongrupp. 

Avgifterna från och med 11.10.2010:

1. Grundavgift 400 euro

2. Avgift enligt antal personer:

         3 euro/per person för de första 100 personerna
         1,75 euro/per person för de följande 400 personerna
         0,75 euro/person för alla följande personer

3. Specifikationstillägg för indelning av resultaten enligt persongrupp

         0 euro när beräkningen endast omfattar en persongrupp
         100 euro/persongrupp för alla följande persongrupper

Personer med en gällande anställning och pensionstagare i samma persongrupp räknas som en persongrupp.

Pensionsansvarsberäkningen är en skattefri försäkringstjänst enligt 44 § i mervärdesskattelagen.

Allmänt om pensionsansvar

De kommuner eller samkommuner som har ett gällande avtal som ingåtts utanför OffPL-systemet om utbetalning av s.k. gamla pensioner ska bokföra de åtaganden som föranleds av dessa pensioner som kostnad och obligatorisk reservering då de upprättar balansräkningen. Detta gäller också andra än de pensioner som kommunen eller samkommunen själv betalar.

Pensionsansvarets belopp ska i regel kollas varje år. Om det inte har skett några väsentliga förändringar i de faktorer som inverkar på pensionsansvarets belopp, ska justeringen ske med minst tre års intervall.

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden om beräkningsprinciperna för pensionsansvar 16.9.1996 och 7.4.2009. Kevas beräkningstjänst för pensionsansvar uppfyller de krav som bokföringsnämndens kommunsektion ställer.

Ytterligare information om hur pensionsansvaren ska beaktas i bokslutet finns i den allmänna anvisning för upprättande av kommunens och samkommunens balansräkning som bokföringsnämndens kommunsektion utfärdat.

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (Finlands Kommunförbund)

Lån

I frågor om lån betjänas du av:

 • expert, lån Kirsi Louhipohja och Päivi Malo
 • tfn 020 614 2621, e-post lainat[snabel-a]keva.fi.

Keva-Primeräntan som används för en del av våra gamla lån är fr.o.m. den 4 februari 2016 0 %.