Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Förmånens namn varierar beroende på arbetsgivare. Ekonomiskt stöd betalas ut till de anhöriga efter att en person som varit anställd i en kommun, hos staten, kyrkan, FPA eller Finlands Bank  har avlidit.

Arbetsgivaren har kunnat ordna det ekonomiska stödet via Keva, ett privat försäkringsbolag eller arbetsgivaren kan själv betala ut det.

Det ekonomiska stödet är en engångsersättning vars belopp är beroende av förmånslåtarens ålder och dödsår.

Rätt till ersättning föreligger inte om

 • förmånslåtaren redan var på ålderspension eller förtida ålderspension
 • det har gått över tre år sedan arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet upphörde
 • förmånslåtaren före sin död fick invalidpension och det har förflutit över fem år sedan pensioneringen (gäller endast förmånslåtare vars anställning har upphört före 1.1.2020)
 • förmånslåtaren har dött efter den kalendermånad då hen fyllde 68 år.

Ekonomiskt stöd betalas till

 • den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)
 • sambo som bodde tillsammans med förmånslåtaren, förutsatt att de hade ett gemensamt barn eller avtal om ömsesidigt underhåll som bestyrkts av notarius publicus
 • också en sambo utan barn kan ha rätt till ekonomiskt stöd om förmånslåtaren och sambon bodde tillsammans minst 5 år utan avbrott (gäller förmånslåtare vars anställning har upphört 1.1.2020 eller senare och som har avlidit 1.1.2020 eller senare)
 • förmånslåtarens barn under 22 år och därtill
  • de av makens barn vars vårdnadshavare maken är eller har varit
  • andra barn vars försörjning förmånslåtaren har svarat för tills barnet blivit myndigt.

Ekonomiskt stöd beviljas på grundval av en enda anställning. Om förmånslåtaren utöver anställningen i den offentliga sektorn har arbetat parallellt i den privata sektorn eller som företagare betalas ersättning inte enligt dessa system.

Ekonomiskt stöd broschyr .pdf (65 kb)

 

Ekonomiskt stöd 2020 och 2021

Ersättningsbeloppet består av den efterlevande makens andel och barnets andel.

Den försäkrades ålder vid sin död 

Den efterlevande makens andel euro

Den försäkrades dödsår 2020 eller 2021

-49  16 720
50  15 620
51  14 510
52  13 370
53  12 270
54  11 190
55  10 060
56  8 960
57  7 910
58  6 740
59  5 640
60–  4 660

Barnets andel

Barnets andel är 7 540,00 euro per barn (2020 eller 2021). Om endast barn står som förmånstagare, får barnen också den efterlevande makens andel som delas jämnt mellan dem.

Olycksfallsförhöjning

Om förmånslåtaren har avlidit till följd av olycksfall höjs både
den efterlevande makens andel och barnets andel med 50 procent.

 

 

Så söker du ekonomiskt stöd

När en anhörig som varit kommunalt anställd har avlidit

Om förmånslåtarens arbetsgivare har ordnat ekonomiskt stöd via Keva kan du söka ekonomiskt stöd genom att fylla i ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Du kan söka ekonomiskt stöd också skriftligen. Posta ansökan till Keva, 00087 KEVA.

Ansökan om ekonomiskt stöd pdf (106 kb)

Kolla också

Telefonförfrågningar: pensionsrådgivningen 020 614 2868

När en anhörig som varit statligt anställd har avlidit

Arbetstagarnas grupplivförsäkring ordnas för arbetstagare och tjänstemän hos staten av Statskontoret.

Efter att en anhörig som varit anställd hos kyrkan har avlidit

För kyrkans arbetstagare är det enligt avtal antingen Olycksfallsförsäkringscentralen som har hand om grupplivförsäkringen, eller församlingarna som betalar ersättningen direkt från sina egna medel. Information om kyrkans grupplivförsäkring fås hos förmånslåtarens arbetsgivare.

När en anhörig som varit anställd hos FPA har avlidit

Ersättningen beviljas och betalas av FPA:s personalavdelning.

Ansökan om ekonomiskt stöd pdf (106 kb)

Posta ansökan till FPA: FPA Ekonomi- och personalenheten, Personaltjänster PB 450, 00056 FPA

Telefonförfrågningar: FPA:s personaltjänster, tfn 040 187 6987

När en anhörig som varit anställd hos Finlands Bank har avlidit

Finlands Bank svarar för arbetstagarnas ersättningar på grundval av grupplivförsäkring.

Telefonförfrågningar: 09 1831 (växel)

Postadress: Finlands Bank, PB 160, 00101 Helsingfors