Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Förmånens namn varierar beroende på arbetsgivare. Ekonomiskt stöd betalas ut till de anhöriga efter att en person som varit anställd i en kommun, hos staten, kyrkan eller FPA har avlidit.

Arbetsgivaren har kunnat ordna det ekonomiska stödet via Keva, ett privat försäkringsbolag eller arbetsgivaren kan själv betala ut det.

Det ekonomiska stödet är en engångsersättning vars belopp är beroende av förmånslåtarens ålder och dödsår.

Rätt till ersättning föreligger inte om

 • förmånslåtaren redan var på ålderspension eller förtida ålderspension
 • det har gått över tre år sedan arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet upphörde
 • förmånslåtaren före sin död fick invalidpension och det har förflutit över fem år sedan pensioneringen
 • förmånslåtaren har dött efter den kalendermånad då hen fyllde 68 år.

Ekonomiskt stöd betalas till

 • den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)
 • sambo som bodde tillsammans med förmånslåtaren, förutsatt att de hade ett gemensamt barn eller avtal om ömsesidigt underhåll som bestyrkts av notarius publicus
 • förmånslåtarens barn under 22 år och därtill
  • makens barn vars vårdnadshavare förmånslåtaren var
  • andra barn vars försörjning förmånslåtaren har svarat för tills barnet blivit myndigt.

Ekonomiskt stöd beviljas på grundval av en enda anställning. Om förmånslåtaren utöver anställningen i den offentliga sektorn har arbetat parallellt i den privata sektorn eller som företagare betalas ersättning inte enligt dessa system.

Ekonomiskt stöd broschyr.pdf (49 kb) Eventuella ändringar i ekonomiskt stöd 2020.pdf (42 kb)

Ekonomiskt stöd 2018 och 2019

Den försäkrades ålder vid sin död 

Grundsumma euro

Den försäkrades dödsår 2018

Grundsumma euro

Den försäkrades dödsår 2019

-49  16 550 16 720
50  15 460 15 620
51  14 360 14 510
52  13 230 13 370
53  12 140 12 270
54  11 070 11 190
55  9 960 10 060
56  8 870 8 960
57  7 830 7 910
58  6 670 6 740
59  5 580 5 640
60–  4 610 4 660

Barntillägg

Barntillägget är 7 540,00 euro per barn (2019). Om endast barn står som förmånstagare delas grundsumman jämnt mellan dem.

Olycksfallsförhöjning

Om förmånslåtaren har avlidit till följd av olycksfall höjs både grundsumman och barntillägget med 50 procent.

 

Så söker du ekonomiskt stöd

När en anhörig som varit kommunalt anställd har avlidit

Om förmånslåtarens arbetsgivare har ordnat ekonomiskt stöd via Keva kan du söka ekonomiskt stöd genom att fylla i ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Du kan söka ekonomiskt stöd också skriftligen. Posta ansökan till Keva, 00087 KEVA.

Ansökan om ekonomiskt stöd -blankett.pdf (95 kb)

 

Kolla också de allmänna anvisningarna för ansökan och vad du ska göra efter att du fått beslutet.

Telefonförfrågningar: pensionsrådgivning 020 614 2868

När en anhörig som varit statligt anställd har avlidit

Arbetstagarnas grupplivförsäkring ordnas för arbetstagare och tjänstemän hos staten av Statskontoret.

Efter att en anhörig som varit anställd hos kyrkan har avlidit

För kyrkans arbetstagare är det enligt avtal antingen Olycksfallsförsäkringscentralen som har hand om grupplivförsäkringen, eller församlingarna som betalar ersättningen direkt från sina egna medel. Information om kyrkans grupplivförsäkring fås hos förmånslåtarens arbetsgivare.

När en anhörig som varit anställd hos FPA har avlidit

Ersättningen beviljas och betalas av FPA:s personalavdelning.

Ansökan om ekonomiskt stöd -blankett.pdf (95 kb)

Posta ansökan till FPA: FPA Ekonomi- och personalenheten, Personaltjänster PB 450, 00056 KELA

Telefonförfrågningar: FPA:s personaltjänster, tfn 040 187 6987