Ansökan om pension

Pension ska alltid sökas. Enklast går det på webben i tjänsten Min pension.

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas nämligen utifrån de anställningar som upptas i utdraget. Om uppgifterna måste korrigeras, meddela det i tjänsten Min pension. Läs mer om pensionsutdraget.

Fyll i pensionsansökan eller ansökan om yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min pension. Du kan också skicka behövliga bilagor via tjänsten. Om du söker pension skriftligen, skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till 00087 KEVA.

När ska jag göra pensionsansökan?

Det beror på pensionsslaget när det lönar sig att göra ansökan. Kolla detaljerade anvisningar och vilka bilagor som behövs på de egna sidorna för pensionsslagen och yrkesinriktad rehabilitering:

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt: Genomsnittliga handläggningstider för pensionerna

Folkpension från FPA

Om din arbetspension är mycket låg kan du också få folkpension. Närmare information om folkpensionen får du av FPA.

Efter att du fått pensionsbeslutet

Pensionsbeslutet kommer att lämnas elektroniskt till tjänsten Min pension och per post hem till dig. Om du har beställt dina dokument i elektronisk form till tjänsten Min pension skickar vi inte papperspost till dig.

Kolla ditt pensionsbeslut. Meddela Keva eventuella brister så snart som möjligt. Om du är missnöjd med pensionsbeslutet kan du söka ändring i det genom att överklaga.

Du behöver en skatteprocent för pension av skattemyndigheten, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Beställ skatteprocenten av skattemyndigheten utan dröjsmål. Annars verkställs en förskottsinnehållning på 40 % på pensionen.

Den första betalningsdagen för pensionen uppges i pensionsbeslutet.

Kolla vår checklista för ny pensionär med nyttig information.

Du gör klokt i att sköta pensionsärendena på webben i tjänsten Min pension också i fortsättningen. Du kan till exempel behändigt ändra kontonumret för din pensionsutbetalning i tjänsten.

Aktuell information och anvisningar hittar du på sidan Till pensionstagaren.

Bor du eller har du arbetat utomlands?

Pensionen kan betalas till Finland eller utlandet.

Pension som har tjänats in utomlands söks på olika sätt beroende på i vilket land du har arbetat.

Om du bor utomlands ska du söka pension på lite annorlunda sätt, och du ska anmäla dina adressuppgifter varje år till Keva.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som växt av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. 

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen ska du söka den nya pension som du tjänat in av detta arbete efter att du har fyllt 68 år.

Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Utbetalningen av pensionen för detta arbete kan också börja automatiskt förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig. Det kan du göra enkelt i tjänsten Min pension. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte komma ihåg att söka pensionen när du har fyllt 68 år, utan Keva beviljar den automatiskt. Tänk ändå på att pensionen beviljas och börjar betalas ut till dig tidigast efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar när alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret.

Du kan söka den nya pension som du tjänat in av arbete samtidigt med pension redan före 68 års ålder om du har beviljats ålderspension före 2017 och
• arbetet vid sidan av pensionen omfattas av någon annan arbetspensionslag än det arbete för vilket du redan får pension, eller
• du har arbetat vid sidan av pensionen år 2017 eller senare.
Pensionen beviljas dock tidigast i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Dessutom måste ditt arbete ha upphört.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.