Ansökan om pension

Pension ska alltid sökas. Enklast går det på webben i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas nämligen utifrån de anställningar som upptas i utdraget. Om uppgifterna måste korrigeras, meddela det i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Läs mer om pensionsutdraget.

Fyll i pensionsansökan eller ansökan om yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Du kan också skicka behövliga bilagor via tjänsten. Om du söker pension skriftligen, skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till 00087 KEVA.

När ska jag göra pensionsansökan?

Det beror på pensionsslaget när det lönar sig att göra ansökan. Kolla detaljerade anvisningar och vilka bilagor som behövs på de egna sidorna för pensionsslagen och yrkesinriktad rehabilitering:

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt: Genomsnittliga handläggningstider för pensionerna

Folkpension från FPA

Om din arbetspension är mycket låg kan du också få folkpension. Närmare information om folkpensionen får du av FPA.

Efter att du fått pensionsbeslutet

Pensionsbeslutet kommer att lämnas elektroniskt till tjänsten Dina pensionsuppgifter och per post hem till dig. Om du har beställt dina dokument i elektronisk form till tjänsten Dina pensionsuppgifter skickar vi inte papperspost till dig.

Kolla ditt pensionsbeslut. Meddela Keva eventuella brister så snart som möjligt. Om du är missnöjd med pensionsbeslutet kan du söka ändring i det genom att överklaga.

Du behöver en skatteprocent för pension av skattemyndigheten, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Beställ skatteprocenten av skattemyndigheten utan dröjsmål. Annars verkställs en förskottsinnehållning på 40 % på pensionen.

Den första betalningsdagen för pensionen uppges i pensionsbeslutet.

Kolla vår checklista för ny pensionär med nyttig information.

Du gör klokt i att sköta pensionsärendena på webben i tjänsten Dina pensionsuppgifter också i fortsättningen. Du kan till exempel behändigt ändra kontonumret för din pensionsutbetalning i tjänsten.

Aktuell information och anvisningar hittar du behändigt på sidan Till pensionstagaren.

Bor du eller har du arbetat utomlands?

Pensionen kan betalas till Finland eller utlandet.

Pension som har tjänats in utomlands söks på olika sätt beroende på i vilket land du har arbetat.

Om du bor utomlands ska du söka pension på lite annorlunda sätt, och du ska anmäla dina adressuppgifter varje år till Keva.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som växt av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen

Sök pension efter att du fyllt 68 år om du får ålderspension på grundval av anställning hos en kommun, staten, kyrkan eller FPA och om du vid sidan av pensionen har haft ett arbete som omfattas av samma pensionslag.

Du har möjlighet att få pensionen för detta arbete också automatiskt, förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig. Detta gör du i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte komma ihåg att söka pensionen när du har fyllt 68 år, utan Keva beviljar den automatiskt. Tänk ändå på att pensionen beviljas och börjar betalas ut till dig tidigast efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar då alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret.

Om du vid sidan av pensionen har ett arbete som omfattas av någon annan arbetspensionslag än den enligt vilken du redan får pension kan du söka pensionen för detta arbete när det upphör. Pensionen beviljas dock tidigast i din årskulls lägsta pensionsålder.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.