Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas delinvalidpension om din arbetsförmåga har varit delvis nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp och du ännu inte har uppnått pensionsåldern.

Delinvalidpension kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Delinvalidpension för viss tid heter partiellt rehabiliteringsstöd. Partiellt rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering. Du kan få partiellt rehabiliteringsstöd också för att stödja återgången till arbete till exempel efter yrkesinriktad rehabilitering.

Delinvalidpension gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären trots att arbetsförmågan är nedsatt, och ytterligare pension intjänas också av arbete parallellt med pensionen. Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd förutsätter dock inte att du arbetar.

Medan du är delinvalidpensionerad eller får partiellt rehabiliteringsstöd får dina inkomster uppgå till högst 60 % av din stabiliserade inkomstnivå innan arbetsoförmågan började som beräknas utifrån inkomsterna under de fem kalenderår som föregår det år under vilket arbetsoförmågan började.

Din personliga inkomstgräns brutto meddelas i pensionsbeslutet. Den är dock minst 837,59 euro/mån. 2021.

Beloppet av delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Delinvalidpensionens belopp utgör hälften av full invalidpension.

Invalidpensionens belopp består av den pension som du tjänat in fram tills arbetsoförmågan började och av pension för s.k. återstående tid. Med återstående tid avses tiden mellan när du har blivit arbetsoförmögen och den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder. Pensionen räknas alltså ut på samma sätt som om du arbetade fram till ålderspensionen.

Du kan beräkna ditt invalidpensionsbelopp eller ditt partiella rehabiliteringsstöd med kalkylatorerna i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd broschyr.pdf (67 kb)

 

Sök delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd så här

Sök förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd tre månader innan du planerar att börja deltidsarbeta.

Du kan söka delinvalidpension medan du arbetar heltid, pensionen förutsätter alltså inte sjukskrivning.

FPA:s partiella sjukdagpenning betalas för högst 120 dagar för att stödja en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete.

1. Inhämta läkarutlåtande B

Gör ansökan först när du har fått ett aktuellt läkarutlåtande B: om läkarutlåtande saknas, kan din ansökan inte handläggas.

2. Sök förhandsbeslut om delinvalidpension

Enklast söker du pension med invalidpensionsansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Sök förhandsbeslut om delinvalidpension minst 3 månader innan du planerar att börja deltidsarbeta.

Bilagor till ansökan

 • Foga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas.
 • Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd till ansökan samt eventuella PM om företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.
 • Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Bilagorna i elektroniskt format

 • Bilagorna i tjänsten Dina pensionsuppgifter kan vara antingen skannade dokument eller foton. Godkända format är pdf, jpg, tiff och png, och varje fil får vara högst 5 MB.

Du kan också ansöka om pension skriftligen: de blanketter som behövs finns nedan. Posta ansökan och ovannämnda bilagor till Keva, 00087 KEVA.

Kolla också

3. Du får först ett förhandsbeslut

Om du beviljas delinvalidpension får du alltid först ett förhandsbeslut om det. Förhandsbeslutet gäller i 10 månader. Avtala under denna tid om arbetsarrangemangen och deltidsarbetet med din arbetsgivare.

Om du får ett förhandsbeslut om partiellt rehabiliteringsstöd står det i beslutet när du senast ska börja lyfta stödet.

 

Behandling av ansökan om delinvalidpension

Vad göra efter att du fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Om du beviljas delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd får du alltid först ett förhandsbeslut om det. 

Efter att du fått förhandsbeslut och beslutat att övergå till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd, ska du meddela Keva om det.

Vad göra efter att du fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.png

Om du fortsätter att förvärvsarbeta på pension

 1. Kolla med din arbetsgivare om en övergång till deltidsarbete är möjlig och kom överens om när deltidsarbetet ska börja och om månadsinkomsten.

  Delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet kan börja när dina månadsinkomster uppgår till högst den inkomstgräns som anges i förhandsbeslutet.

  Det lönar sig att börja deltidsarbetet den första dagen i månaden. Om deltidsarbetet börjar någon annan dag än den första dagen i månaden börjar delinvalidpensionen först från början av följande månad.

 2. Fyll i en anmälan om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Efter att du har loggat in i tjänsten får du fram anmälan så här: Förstasidan > Ansökan om pension > Anmälan om övergång till delinvalidpension.

  Du kan också skicka anmälan per post på adressen: Keva, 00087 KEVA.
  Anmälan om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.pdf (603 kb)

   

 3. Kolla att dina bruttoinkomster för deltidsarbetet inte överstiger den inkomstgräns som anges i förhandsbeslutet.

 4. Keva meddelar dig ett separat beslut om utbetalning av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

  Uppgift om ett positivt pensionsbeslut skickas också till din arbetsgivare om din anställning var i kraft när arbetsoförmågan började.

 5. Skicka ett separat skattekort för pensionsinkomst till Keva. Du kan beställa skattekort
  - på nätet på adressen www.skatt.fi/minskatt
  - på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001.

 6. Se till att dina månadsinkomster uppgår högst till inkomstgränsen. Lön och semesterpenning som du tjänat in av det tidigare heltidsarbetet inverkar inte på utbetalningen av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd förutsätter inte att man arbetar. Om antalet timmar i deltidsarbetet minskar, om arbetet upphör eller en eventuell sjukskrivning inverkar inte på utbetalningen av delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

FPA ger information om hur sjukdagpenningen fastställs. Hör dig för med arbetslöshetskassan om du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte fortsätter att förvärvsarbeta på pension

 1. Fyll i en anmälan om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Efter att du har loggat in i tjänsten får du fram anmälan så här: Förstasidan > Ansökan om pension > Anmälan om övergång till delinvalidpension. Du kan också skicka anmälan per post på adressen: Keva, 00087 KEVA.

 2. Keva meddelar dig ett separat beslut om utbetalning av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

 3. Skicka ett separat skattekort för pensionsinkomst till Keva. Du kan beställa skattekort
  - på nätet på adressen www.skatt.fi/minskatt
  - på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001.

Hör dig för med arbetslöshetskassan om du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Handläggning av invalidpensionsansökan på Keva

Hur bedöms arbetsoförmågan?

Din arbetsförmåga bedöms på Keva utifrån ett utlåtande av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas

 • de krav dina arbetsuppgifter ställer
 • hur du klarar av arbetet
 • dina möjligheter att med hjälp av behandling och rehabilitering återfå arbetsförmågan.

När ansökan om delinvalidpension handläggs reds förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering ut: det är alltid det främsta alternativet framför delinvalidpension.

Sakkunnigläkaren och beslutsspecialisten fattar beslutet om delinvalidpension i samråd. Vid behov deltar också andra sakkunniga på Keva i beslutsfattandet, såsom rehabiliteringsspecialister eller jurister. Vår bedömning av din arbetsförmåga kan avvika från den bedömning som din behandlande läkare lämnat.

Handläggningstider för ansökan

Realiserade handläggningstider 1.1–31.12.2020 Dagar
Den första ansökan: full invalidpension eller rehabiliteringsstöd  60
Den första ansökan: delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd 42
Ansökan om förlängning: alla  20

 

Handläggningstiderna ovan är genomsnittliga och handläggningen av din ansökan kan av följande orsaker också ta längre tid:

 • Om Keva tillämpar begreppet yrkesbaserad arbetsoförmåga och inkomsterna i den privata sektorn har varit minst 18 171,44 euro (nivån 2020) under de två kalenderår som föregår dagen för pensionsfallet, begär Keva en bedömning av pensionssökandens arbetsoförmåga också av en privat pensionsanstalt.
 • Om Keva begär tilläggsutredningar från olika parter för att kunna avgöra ärendet, såsom sjukjournaler eller arbetsgivarens utlåtande.

 

Behandling av ansökan om delinvalidpension

Vad göra om delinvalidpension inte beviljas

Delinvalidpension kan inte beviljas om din arbetsförmåga inte anses vara tillräckligt nedsatt.

Om ditt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är i kraft kan du kontakta företagshälsovården eller din chef för att komma överens om eventuella arbetsarrangemang.

Ändringssökande i pensionsbeslut

Om du är missnöjd med det pensionsbeslut som du fått från Keva kan du söka ändring i det genom att överklaga det. Som bilaga till beslutet finns en besvärsanvisning med närmare anvisningar för att söka ändring.

Sök förlängning av partiellt rehabiliteringsstöd 

Som ansökan om förlängning av partiellt rehabiliteringsstöd räcker det med ett läkarutlåtande B, som gärna ska skickas till Keva minst en månad innan det partiella rehabiliteringsstödet upphör. Du kan skicka läkarutlåtandet via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

En ansökningsblankett måste fyllas i om du vill söka fullt rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Enklast söker du pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Du kan också posta läkarutlåtande B eller ansökan plus bilagor till adressen 00087 KEVA.

 

Från delinvalidpension till ålderspension

Delinvalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår din pensionsålder.

Av arbete samtidigt med delinvalidpension tillväxer ny pension. Du har rätt till denna pension tidigast från samma tidpunkt då din delinvalidpension ändras till ålderspension. Då förutsätts det att arbetet upphör. Du ska söka denna pension separat med en ansökan om ålderspension.

Enklast söker du pension med ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension plus bilagor till adressen 00087 KEVA.

 

Arbete samtidigt med delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Du kan arbeta samtidigt som du får partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension men inkomsterna måste hållas inom de gränser som har beräknats för dig. Din personliga inkomstgräns uppges i pensionsbeslutet.

Du kan också arbeta mer men då kan din pension lämnas vilande. Att lämna vilande betyder att utbetalningen av pensionen avbryts men din rätt till pension kvarstår.

Du kan lämna pensionen vilande för minst tre månader och högst två år. Enklast meddelar du att du vill lämna pensionen vilande i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Tillbaka till arbetet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du

 • hitta uppgifter som är anpassade till ditt hälsotillstånd eller
 • underlätta en återgång till ditt eget arbete efter en lång sjukskrivning.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.