Så sköter du pensionsförsäkringsavgifterna

Kontrollistor över inkomster (används ännu på våren 2019)

Kontrollistor över inkomster publiceras inte längre efter våren 2019. Från 2019 fakturerar Keva den lönebaserade pensionsavgiften direkt på basis av de registrerade inkomsterna.

Innan den slutliga lönebaserade avgiften beräknas publicerar vi arbetsgivarspecifika listor över de registrerade inkomsterna i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Gå igenom listorna och kontrollera att alla pensionsgrundande inkomster som utbetalats föregående år har anmälts till anställningsregistret.

Den slutliga lönebaserade avgiften fastställs på basis av de registrerade inkomsterna. Skillnaden mellan den slutliga avgiften och förskotten faktureras eller gottskrivs. Fakturans förfallodag är 31.5.2019.

Slutlig lönebaserad pensionsavgift för 2018

Den slutliga lönebaserade avgiften för 2018 beräknas enligt de redovisade förskotten och de inkomster som registrerats i intjäningssystemet. Den slutliga lönebaserade avgiften grundar sig på de inkomster som registrerats senast 15.3.2019. Närmare information om den slutliga avgiften hittar du i webbtjänsten för arbetsgivare i slutet av mars. Avgiftens förfallodag är 31.5.2019.

Från 2019 fakturerar Keva den lönebaserade pensionsavgiften direkt på basis av de registrerade inkomster som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret. Avgiften är då direkt slutlig. Avgiften kan emellertid fortfarande rättas om löneuppgifterna korrigeras.

Betalning av den pensionsutgiftsbaserade avgiften

En del av Kevas medlemssamfund betalar en pensionsutgiftsbaserad avgift. Statens och kyrkans arbetsgivare betalar inte pensionsutgiftsbaserad avgift.

Keva fakturerar förskott på den pensionsutgiftsbaserade avgiften varje månad. Förskottens årliga belopp publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Förskottens förfallodag är den 12:e dagen i månaden eller den första bankdagen efter den dagen. Övriga betalningsuppgifter finns i fakturan.  Om förskottet är under 600 euro ska det betalas som en enda post enligt faktureringsperioden december under förskottsavgiftsåret, dvs. den 12 januari året efter det år som faktureringen gäller.

Skillnaden mellan den slutliga avgiften och förskotten faktureras eller gottskrivs på hösten följande år efter betalningsåret. Fakturans förfallodag är 1.10 eller den första bankdagen efter den dagen.  

Betalning av förtidsavgift (upphört)

År 2018 betalade Kevas medlemssamfund också en förtidspensionsutgiftsbaserad avgift som avskaffades i början av 2019. Skillnaden mellan den slutliga avgiften för 2018 och förskotten faktureras eller gottskrivs på hösten 2019. Fakturans förfallodag är 1.10.2019.