Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Vi stöder innovativa och ändamålsenliga projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa, förebygger risken för arbetsoförmåga och främjar effektiviteten på arbetsplatserna.

Digitalisering och organisationsförändringar inverkar också på tjänsterna och verksamhetsmodellerna i den offentliga sektorn. Den ständiga och snabba förändringen i arbetslivet tär hårt på individernas, arbetsenheternas och organisationernas arbetsförmåga. Förmågan att förnya sig är avgörande för stärkandet av arbetsförmågan och produktiviteten. Det är en faktor som också betydligt påverkar kostnaderna för arbetsoförmåga.

Kevas arbetslivsutvecklingspengar stöder organisationerna i deras arbete att förankra verksamhetsmodellerna och resultatet av utvecklingsverksamheten i den egna organisationens verksamhet och praxis samt förmedlingen av resultaten för att utnyttjas av andra organisationer.

Också Keva stöder nätverkande av projekten och spridande av bästa praxis till arbetslivet.

Arbetslivsutvecklingspengar 2019

År 2019 beviljar Keva totalt 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar. Det belopp som söks ska vara minst 10 000 euro och högst 50 000 euro per projekt. Särskilt effektiva och innovativa projekt kan beviljas högst 100 000 euro. Sökanden ska uppge i ansökan vilken summa som söks.

Den finansiering som Keva beviljar är endast en del av finansieringen. Projektets självfinansieringsandel ska vara minst 50 % av den totala finansieringen. I dokumentet Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar specificeras vilka kostnader som kan räknas med i utvecklingspengar och vilka i självfinansieringsandelen.

Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar

Finansiering beviljas inte projekt som redan har startat. Projektet ska starta mellan 1.9 och 30.11.2019. Projektet får pågå högst 24 månader.

Projektet kan genomföras i samarbete med någon annan organisation i den offentliga sektorn. I detta fall söks utvecklingspengar endast av en organisation som fungerar som s.k. ansvarig organisation. Om projektet beviljas finansiering svarar den ansvariga organisationen för att förmedla all information om projektet till de andra organisationerna i det gemensamma projektet. En och samma organisation kan också skicka flera ansökningar för olika projekt. Då är det viktigt att ansökningarna samordnas inom organisationen.

Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar

Finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar gäller i samband med ansökan 2019. I dokumentet Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar beskrivs skyldigheterna för mottagaren av utvecklingspengar. Vid ansökan om utvecklingspengar ska sökanden godkänna finansieringsvillkoren som ett förpliktande finansieringsavtal. Om sökanden inte beviljas hela det ansökta beloppet träder beslutet i kraft efter att sökanden med ett e-postmeddelande har anmält att beslutet godkänts.

Den person som utses till ansvarsperson för projektet, alltså den som skickar in ansökningsblanketten, ska ha tillräckliga befogenheter vid beslutsfattandet kring projektet och ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns.

Ansökningstiden är 1.2–31.5.2019

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2019 har gått ut. 

Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering meddelas senast vecka 35.

Vi kan tyvärr inte besvara tilläggsförfrågningar förrän besluten offentliggjorts.

Valprocess och bedömningskriterier

Ansökningarna om arbetslivsutvecklingspengar bedöms av ett expertråd med Kevas experter och utomstående sakkunniga inom arbetsmiljöledning och utveckling. Beslut om vilka projekt som väljs fattas av Kevas vice verkställande direktör Tapani Hellstén på framställan av expertrådet.

Ansökningarna bedöms enligt följande valkriterier:

 • Förenlighet med målen för utvecklingspengar:
  • a) på vilket sätt stärker projektet arbetshälsa och strategisk arbetsmiljöledning, förebygger risken för arbetsoförmåga och främjar effektiviteten på arbetsplatserna och därigenom främjar innovativt och betydelsefullt utvecklingsarbete.
 • Projektets innehåll:
  • a) genomförbarhet: mål, budget, sakkunskap.
  • b) planmässighet: processen för utvecklingsarbetet, innehåll, skedena för genomförande av projektet, tidtabell, organisering av utvecklingsarbetet, mätare för hur målen uppnåtts och bedömning.
  • c) nyhetsvärde och innovation: ur den egna organisationens synvinkel och med tanke på andra organisationer i den offentliga sektorn.
 • Projektets effektivitet:
  • a) observerad och uppskattad nytta i praktiken, både för den egna organisationen och på ett mer omfattande plan.
  • b) förankring av resultaten i den egna organisationen och spridning av dem i större utsträckning.
  • c) nätverkssamarbete: ett samarbetsprojekt med en annan organisation i den offentliga sektorn eller nätverkssamarbete i samband med ett nätverksprojekt som finansieras av någon annan part anses vara en fördel.
 • Finansiering delas ut till olika typer av projekt.
 • Finansiering delas ut till arbetsgivarkunder av olika typer och olika storlek inom kommunsektorn och kyrkan.

Kommunikation om projekten och utnyttjande av resultaten

Syftet med utvecklingspengar är att sprida kunskap om det arbete som görs i den offentliga sektorn kring utveckling av arbetslivet samt att bidra till att sprida resultaten i så stor utsträckning som möjligt. En närmare beskrivning av det ansvar som mottagaren av utvecklingspengar har i detta hänseende finns i dokumentet Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar.

På Kevas webbplats publiceras projektbeskrivningar och kontaktuppgifter för alla de projekt som beviljats finansiering. Sammanfattningar av projekten publiceras efter att de avslutats. Om projektet pågår längre än ett år lämnas en skriftlig mellanrapport till Keva senast 30.9.2020. En slutrapport om projektet ska tillställas Keva inom två månader från att projektet gått ut. De organisationer som beviljats finansiering får närmare rapporteringsanvisningar och länkar till blanketterna.

Den ansvariga organisationen sörjer för att Keva nämns som finansiär i publikationerna och resultaten av projektet. För detta ändamål används Kevas logotyp som i mån av möjlighet kompletteras med texten ”Keva stöder projektet med arbetslivsutvecklingspengar”. Logotyperna placeras i följande ordning: först logotypen för projektets ägare och Kevas logotyp som sist.

Arbetslivsutvecklingsprojekten 2018

Temat för arbetslivsutvecklingsprojekten

Temat för arbetslivsutvecklingspengar 2018 var ”Tryggad arbetsförmåga genom lyckad förändringsledning”.

Digitaliseringen leder till att arbetsbeskrivningarna och uppgifterna ändras kraftigt också i den offentliga sektorn. Därtill kommer vård- och landskapsreformen under de närmaste åren att ändra organisationsstrukturerna och verksamhetsmodellerna.

Individernas och organisationernas förmåga att förnya sig är avgörande med tanke på förebyggandet av kostnader för arbetsoförmåga.

Finansiering av utvecklingsprojekten

År 2018 uppgick det totala beloppet av arbetslivsutvecklingspengar till 400 000 euro. Finansiering söktes i tre storlekskategorier: högst 10 000 euro, 20 000 euro och 50 000 euro. Finansiering var konkurrerande.

En självfinansieringsandel på 50 % krävs för projektet. Anlitande av personalen i den egna organisationen räknas inte som självfinansieringsandel.

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas inte för rekreations- eller motionsverksamhet, enskilda evenemang, anskaffning av utrustning eller för dagtraktamenten och kostna-der för deltagarnas resor, kost och logi.

Bedömningskriterier för val av projekt

Följande kriterier tillämpades vid valet av de projekt som finansierades:

1) Förenlighet med årets tema
2) Projektets innehåll: Genomförbarhet, planmässighet, uppföljning, nyhetsvärde och innovation
3) Projektets väntade effekt: Bedöm nyttan i praktiken. Möjlighet att i större ut-sträckning utnyttja resultaten och åtgärder för att sprida dem. Nätverkssamarbete inom ramen för projektet anses vara en fördel eftersom det sprider de bästa me-toderna.
4) Finansiering delas ut till olika typer av projekt.
5) Finansiering delas ut till arbetsgivarkunder av olika typer och olika storlek inom kommunsektorn och kyrkan.

Projektstart och maximal giltighetstid

De projekt som väljades ska starta senast 1.11.2018.

Projekten får pågå i högst 24 månader.

Ansökan och valprocess

Ansökningstiden för Arbetslivsutvecklingspengar 2018 har gått ut.

Ansökningarna bedömades av ett expertråd med Kevas experter och utomstående sakkunniga inom arbetsmiljöledning och utveckling.

Expertrådet var sammansatt enligt följande:

• Direktör för arbetslivstjänster Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva (ordf.)
• Koordinator för arbetslivstjänster Satu Ijäs, Keva (sekreterare)
• Arbetslivsexpert Eija-Maria Gerlander, Keva
• Kundchef Sari Huunonen, Keva
• Ledande expert Tuula Oksanen, Arbetshälsoinstitutet
• Utvecklingschef Terttu Pakarinen, KT Kommunarbetsgivarna
• Arbetslivsexpert Laura Pekkarinen, Keva
• Chefsöverläkare Tapio Ropponen Keva
• Teamchef Taina Tuomi, Keva

Beslut om vilka projekt som väljades fattade av Kevas vice verkställande direktör Tapani Hellstén på framställan av expertrådet. 

Rapportering och utnyttjande av resultaten

Resultaten av projekten och användningen av finansieringen rapporteras till Keva. En slutrapport enligt en mall som Keva fastställt ska tillställas Keva senast inom två månader från att projektet gått ut.

Av projekten förutsätts engagemang och aktiva åtgärder för att utnyttja resultaten och sprida dem också utanför den egna organisationen för ett bredare bruk i den offentliga sektorn.

Keva stöder nätverkande av projekten och sprider de bästa metoderna inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet för strategisk arbetsmiljöledning i den offentliga sektorn.

Arbetslivsutvecklingsprojekten 2018

Arkea Oy: Robotista helpotusta arkeen - Puettavien työtä keventävien robottien (Exoskeleton) kokeilu kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävissä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:Työhyvinvoinnin parantaminen kognitiivisen ergonomian keinoin

Joensuu stad/Personaltjänster:Kuuntelemisesta tekoihin

Kittilä kommun: Osallisuudesta työhyvinvointia

Lempäälä kommun: Muutostukipakettimalli ja resilienssin johtaminen työkyvyn ylläpidon väleinä

Mänttä-Vilppula stad:Ylä-Pirkanmaan Työhyvinvointiohjelma ”Kunta3 - Yhteisellä kehittämisellä kohti vaikuttavaa ja hyvinvoivaa työtä”

Nylands förbund: Me Taitajat - Metataidoista luottamusta ja rohkeutta muutokseen

Palmia Ab och Tekme Oy:Muutoksen mahdollistajat -hanke

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy: Esimies valmentajana

Riihimäki stad/Tjänster för socialt välbefinnande för vuxna/Hemvård:Kolmen R:n (reiluus, rohkeus ja ripeys) kotihoitokonsepti Riihimäelle

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: Muutoskyvykkyyden kehittäminen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä 2018-2019

Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: Työkyvyn turvaaminen masennuspotilaiden keskuudessa työterveyshuollon toiminnallisen integroinnin toimeenpanolla

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax: Esimiesverstaassa työhyvinvointi nousuun

Södra Österbottens förbund:Valmentavalla esimiestyöllä parempaa työhyvinvointia muutoksissa

Tammerfors stift, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Resilienssin arviointityökalun rakentaminen ja testaaminen kirkollisten työyhteisöjen käyttöön

Vanda stad personalcentralen: Aktiivinen toimijuus ja tulevaisuuden rakentaminen uudistuvassa Vantaassa