Arbetslivsutvecklingspengar

Att söka arbetslivsutvecklingspengar hos Keva kan vara en möjlighet när man på arbetsplatserna vill stärka den strategiska arbetsmiljöledningen och medverka till att personalens risker för arbetsoförmåga minskar. Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som är avsedd för utvecklingsverksamhet som genomförs av arbetsgivare i kommunsektorn, välfärdsområdena och kyrkan.

Vi stöder sådant genomslagskraftigt utvecklingsarbete som bidrar till att stärka den strategiska arbetsmiljöledningen och minska personalens risk för arbetsoförmåga.

Finansiering kan sökas i två omgångar under året. Anvisningar för ansökan och ytterligare information om ansökan publiceras på denna webbplats.

Arbetslivsutvecklingspengar 2023

År 2023 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunala aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

År 2023 kan utvecklingspengar sökas i två omgångar.

  • Den första ansökningsomgången går ut 28.4.2023 kl. 16.00 och
  • den andra ansökningsomgången går ut 15.9.2023 kl. 16.00.

Anvisningar för den första ansökningsomgången finns nedan i punkten Ansökan om arbetslivsutvecklingspengar våren 2023.

Anvisningar och ytterligare information om den andra ansökningsomgången publiceras under våren 2023.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kontakta då din kundchef på Keva. Du kan också kontakta utvecklingschef Taina Tuomi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.