Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Vi stöder innovativa och genomslagskraftiga projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa och främjar resultatinriktning och förnyelse på arbetsplatserna. Det centrala målet för utvecklingsverksamheten är att minska risken för arbetsoförmåga.

Kevas arbetslivsutvecklingspengar stöder organisationerna i deras arbete med att förankra handlingsmodellerna för och resultatet av utvecklingsverksamheten i den egna organisationens verksamhet och praxis samt att förmedla resultaten för att utnyttjas av andra organisationer.

Vi stöder också nätverkande i projekten och spridning av bästa praxis i arbetslivet.

Arbetslivsutvecklingspengar 2021

År 2021 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet i kommuner, samkommuner, samkommuner för social- och hälsovård, kommunala aktiebolag och kommunkoncerner samt kyrkan. 

Under våren erbjuder vi stöd till de organisationer som ansöker om utvecklingspengar. Mer information om ansökan och om det stöd som erbjuds under ansökningstiden får du nedan och av utvecklingschef Taina Tuomi eller serviceexpert Satu Ijäs, per e-post: fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.

Ansökningsblanketten hittar du i webbtjänsten för arbetsgivare under Arbetslivsutvecklingspengar. Ansökningsperioden slutar den 28 maj 2021 kl. 16.

Vem kan söka arbetslivsutvecklingspengar? 

Den som söker arbetslivsutvecklingspengar ska vara Kevas arbetsgivarkund.

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas av arbetsgivarna i

 • kommunerna
 • samkommunerna
 • de kommunala aktiebolagen
 • landskapen och
 • den evangelisk-lutherska kyrkan.

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas för samprojekt. Då är det endast en organisation som söker utvecklingspengar i stället för alla medverkande organisationer. Denna ansvarsorganisation avtalar med de övriga organisationerna om fördelningen av utvecklingspengarna och kostnaderna mellan organisationerna. Samprojektet kan gälla till exempel hela kommunkoncernen eller en del av den. Det kan också vara fråga om ett samprojekt mellan två kommuner.

Utvecklingspengar kan sökas för ett projekt som är en del av ett större projekt, men för vilket finansiering inte fås från annat håll. Då ska sökanden tydligt visa vilken del av projektet Kevas utvecklingspengar söks för.

En organisation som fått utvecklingspengar tidigare kan söka på nytt för ett annat projekt. Samma organisation kan också skicka en ansökan om utvecklingspengar för flera olika projekt. Det lönar sig att samordna ansökningarna i organisationen och ställa dem i prioritetsordning. Vid valet av finansierade projekt sörjer vi för att utvecklingspengar beviljas till organisationer av olika typ och storlek och som är i olika skeden av utvecklingsarbetet med arbetsmiljöledning.

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas för ett projekt som börjar inom tre månader från finansieringsbeslutet och som pågår i högst 24 månader.

När kan man söka?

Vi delar ut arbetslivsutvecklingspengar en gång om året. År 2021 slutar ansökningsperioden den 28 maj 2021 kl. 16

Utvecklingspengar beviljas endast för nya projekt som inleds inom tre månader från finansieringsbeslutet. 

Hur mycket arbetslivsutvecklingspengar kan man söka och få?

År 2021 delas totalt 500 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar. Det lägsta beloppet för beviljade utvecklingspengar är 10 000 euro och det högsta 75 000 euro per projekt. Sökanden avrundar det ansökta beloppet till 5 000 eller 10 000 euro. Sökanden ska ange i ansökan vilken summa som söks.

De arbetslivsutvecklingspengar som Keva beviljar kan utgöra högst 50 procent av totalkostnaderna. Keva kan också bevilja endast en del av det ansökta beloppet. Arbetslivsutvecklingspengar betraktas inte som försäljning som sker i form av affärsverksamhet (moms 0 %).

För hurdan utvecklingsverksamhet kan arbetslivsutvecklingspengar beviljas?

Arbetslivsutvecklingspengar kan du söka för många typer av utvecklingsverksamhet. Det kan vara fråga om utveckling av

 • tjänster
 • serviceprocesser
 • arbetsmiljöledning
 • arbetsmiljöprocesser
 • arbetsverktyg
 • bedömning/utvärdering
 • mått eller
 • kompetens.

Utvecklingsarbetet kan handla om att bygga upp ett underlag, lägga om den befintliga verksamheten eller arbeta med helt nya innovationer och försök. Det viktiga är att arbetet syftar till att minska risken för arbetsoförmåga hos personalen.

Vilka kostnader kan finansieras med utvecklingspengar?

Utvecklingspengar kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 50 procent av projektets totalkostnader. Utvecklingspengar kan användas för kostnader som uppstått under projektperioden och för vilka finansiering inte kan fås på annat sätt.

Kostnaderna kan hänföra sig till köpta tjänster såsom träning, projektarbetar- eller konsulttjänster samt kostnader för resor och logi för dessa med undantag för kilometerersättning, dagtraktamenten och måltidsersättningar.

Utvecklingspengar kan också användas till kostnader för utbildningslokaler, för marknadsföring och utnyttjande av projektet och resultatmaterialet samt för informationsteknik och anläggningar som är väsentliga för projektmålen.

Utvecklingspengar får inte användas till interna inköp eller anskaffningar inom mottagarorganisationen, inköp och anskaffningar från sammanslutningar som är närstående till mottagaren av utvecklingspengar eller från företag som står under mottagarens bestämmande inflytande eller kostnader för användning av arbetstiden hos organisationens egen personal, kostnader för resor, kost eller logi, dagtraktamenten eller kilometerersättningar, rekreations- eller motionsverksamhet eller enskilda evenemang.

Den sökande organisationen kan räkna med i självfinansieringsandelen de lönekostnader för en extra medarbetare som allokerats till projektet. Arbetstiden ska vara minst 50 procent av heltidsarbete.

Lönekostnaderna kan räknas med också i det fall att en fast anställd person tillfälligt övergår till uppgifter som projektarbetare på viss tid inom organisationen. Då kan man i självfinansieringsandelen räkna med lönekostnaderna för personen i fråga, om tiden med projektarbetet motsvarar minst 50 procent av den tidigare arbetstiden och det i stället för personen har anställts en vikarie.

I självfinansieringsandelen kan man också räkna med den egna personalens kostnader för resor, kost och logi i samband med projektträning e.d. med undantag för kilometerersättning samt anskaffning av anläggningar och it-kostnader till den del de är väsentliga för att nå målen med projektet, om kostnaderna har uppstått under projektet.

I självfinansieringsandelen kan man inte räkna med kostnader för användning av arbetstiden hos organisationens egen personal eller kostnader för vikarier eller ersättare.

Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar

Innan du ansöker om arbetslivsutvecklingspengar, ta del av finansieringsvillkoren. Vid ansökan om utvecklingspengar ska sökanden godkänna finansieringsvillkoren som ett bindande finansieringsavtal. Den person som utses till ansvarsperson för projektet ska ha tillräckliga befogenheter att fatta beslut om projektet. 

I finansieringsvillkoren fastställs bland annat 

 • finansieringsmottagarens skyldigheter
 • finansieringsbeslutets bindande karaktär
 • ändamålen för utvecklingspengarna
 • rättigheterna till projektresultaten.
Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar.pdf (3180 kb)

Stöd för ansökan om utvecklingspengar

Keva ger stöd i att utarbeta projektplanen och fylla i ansökan. 

Vid webbinarierna ”Työelämän kehittämisraha tutuksi” får du en överblick över utvecklingspengarna, finansieringsvillkoren och urvalskriterierna. Här får du också höra om exempel på utvecklingsprojekt. Webbinarierna är avsedda för arbetsgivarorganisationer, med undantag av webbinariet 23.3.2021 som är avsett för serviceproducenter.

Anmälan till webbinarierna sker via keva.fi > Evenemang och utbildningar. Vi skickar en länk för deltagande till dem som anmält sig till evenemanget i fråga föregående dag.

10.3.2021 kl. 14–15: Webbinarium för arbetsgivarorganisationer (case: ”Työkykyjohtamisen valmennuspolku Hausjärven ja Kärkölän kunnissa”)

23.3.2021 kl. 14–15: Webbinarium för serviceproducenter

13.4.2021 kl. 9–10: Webbinarium för arbetsgivarorganisationer

(case ”Rohkeutta ruuhkaelämään. Mielenterveyden vahvistaminen Kotkan kaupungissa” och Sankt Michels stift: ”Johtajana maaliin. Seurakunnissa tapahtuva johtamisen kehittäminen muutoksen ja niukkojen resurssien äärellä”)

6.5.2021 kl. 14–15: Webbinarium för arbetsgivarorganisationer. (case: Seinäjoen kaupunki “Työhyvinvoinnin lisääminen ja pitkien sairauspoissaolojen ehkäiseminen ennaltaehkäisevän valmennuksen keinoin”)

Webbinarierna ordnas på finska.

Skulle du vilja ha skräddarsydd sparring för din organisation?

Du kan boka tid för sparring på finska på högst 45 minuter per e-post. Skicka ett e-postmeddelande med rubriken "Työelämän kehittämisraha 2021 sparrausaika" på adressen taina.tuomi@keva.fi  

Ansökan – hur, var och när? Frågorna i ansökningsblanketten

Du kan ta del av frågorna i ansökningsblanketten via länken nedan. Märk väl att den pdf-fil som öppnar sig via länken inte är själva ansökningsblanketten och fungerar alltså inte som ansökan (pdf-fil: ”Vilka uppgifter begärs i ansökningsblanketten för arbetslivsutvecklingspengar?”).

Vilka uppgifter begärs i ansökningsblanketten för arbetslivsutvecklingspengar.pdf (133 kb)

Den egentliga ansökningsblanketten hittar du i webbtjänsten för arbetsgivare under Arbetslivsutvecklingspengar. Avsändaren av ansökningsblanketten ska ha befogenhet att godkänna finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar som ett finansieringsavtal som är bindande för projektet. Blanketten sparas först i den egna datorn och fylls sedan. Den ifyllda ansökningsblanketten skickas till Keva via webbtjänsten för arbetsgivare.

Om du inte vet om du har behörighet till webbtjänsten för arbetsgivare eller om du inte har det, kontakta då den person på din arbetsplats som har rätt att bevilja behörighet till tjänsten. Om du representerar en kyrklig organisation som inte har ett eget pensionsarrangemangnummer, kontakta i frågor som gäller ansökningsblanketten och anvisningar någon av de ovan nämnda kontaktpersonerna.

I webbtjänsten för arbetsgivare under Arbetslivsutvecklingspengar finns närmare anvisningar för ifyllande av ansökningsblanketten. Vi rekommenderar att du använder programmet Adobe Acrobat Reader när du fyller i blanketten. På så sätt säkerställs att alla uppgifter som skrivits in syns i ansökan. Texten ska skrivas utan tomma rader och list- och specialtecken. Bilder, webbadresser eller grafer kan inte läggas till i blanketten. Om du kopierar text till blanketten från ett annat dokument lönar det sig att först spara texten i stödprogrammet Anteckningar och sedan överföra den därifrån till blanketten. Vid frågor med öppna svarsfält i ansökningsblanketten anges det högsta tillåtna antalet tecken för respektive fält.

Keva behandlar endast de ansökningsblanketter som kommer via webbtjänsten. Om du behöver komplettera blanketten efter att du skickat iväg den, kontakta någon av kontaktpersonerna. Du kan helt återkalla ansökan innan ansökningstiden upphör. Återkallandet görs via kevapalvelu@keva.fi skriv ”Återkallande av ansökan om arbetslivsutvecklingspengar” i rubrikfältet.

På vilka grunder beviljas utvecklingspengarna: urvalskriterier

För beviljande av utvecklingspengar har det fastställts grundförutsättningar och särskilda kriterier. Vid valet av finansierade projekt säkerställs också att utvecklingspengar beviljas till organisationer av olika typ och storlek och som är i olika skeden av utvecklingsarbetet med arbetsmiljöledning.

Grundförutsättningar är:

 • Projektmålet passar ihop med det allmänna målet för arbetslivsutvecklingspengar.
 • Budgeten har upprättats enligt finansieringsvillkoren och i planeringen av projektet har de risker som projektet medför förutsetts. Det väsentliga är att självfinansieringsandelen för projektet är tillräcklig. Kevas finansiering kan täcka högst 50 procent av totalkostnaderna.
 • Projektet är genomförbart: det är möjligt att nå projektmålen genom planerade åtgärder och sakkunskap. Risker som projektet medför har förutsetts.

Om sökanden inte uppfyller dessa grundförutsättningar utan endast en del av dem, äventyras beviljandet av finansiering.

Särskilda kriterier är:

1) Ett motiverat behov som anknyter till organisationens strategiska mål och ledningssystem:

 • behovet av utvecklingsarbete uppstår ur organisationens behov
 • ledningsgruppen eller en medlem i gruppen (för en organisation, ett verksamhetsområde eller motsvarande) har en tydlig roll i styrningen eller utvärderingen av projektet

2) Den eftersträvade förändringen och den uppskattade effekten i organisationen:

 • projektet skapar inlärningsbehov
 • det har fastställts kriterier, mått och en utvärderingsprocess för hur väl projektet har lyckats
 • projektet har ett nyhetsvärde i den egna organisationen och en plan på hur resultaten ska förankras

3) Uppskattad mer omfattande effekt på arbetslivsutvecklingen i den offentliga sektorn samt nätverkssamarbetet

 • i projektet har det bedömts hur andra organisationer kan utnyttja resultaten
 • projektorganisationen har nätverk i vilka projektet kan göras mer känt och resultaten kan spridas
 • projektet kan ha nyhetsvärde i flera organisationer

Hur och när väljs de finansierade projekten?

Ansökningarna om arbetslivsutvecklingspengar bedöms av ett expertråd. Expertrådet består av experter från Keva, Arbetshälsoinstitutet, KT Kommunarbetsgivarna och ett antal universitet.

Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas av Kevas vice verkställande direktör på framställan av expertrådet. Beslutet med motivering skickas till de organisationer som sökt finansiering. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering meddelas vecka 33. Keva betalar den beviljade finansieringen på en och samma gång enligt separata anvisningar som meddelas till finansieringsmottagaren.

Vad innebär stöd för nätverkande under projektet?

Keva stöder projektorganisationernas inbördes nätverkande. För detta använder vi arbetsplattformen Teams. Under projektperioden ordnas också gemensamma Teams-träffar. Projektorganisationerna bestämmer gemensamt om antalet träffar.

Hur ska det rapporteras om projektet och användningen av pengarna?

I finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar bestäms i detalj hur projektorganisationerna ska rapportera om användningen av pengarna. Om projektet pågår i långt över ett år ska projektorganisationen skicka en mellanrapport till Keva om det inledande skedet av projektet före utgången av september följande år. Projektorganisationen ska skicka en slutrapport inom två månader från att projektet avslutats.

I mellanrapporten ges en koncis beskrivning av projektet och budgeten i den aktuella situationen och de mest betydande förändringarna. I slutrapporten ges en mer detaljerad beskrivning av vad som lärts av projektet, vilka de mest betydande förändringarna är jämfört med tidigare och hurdana kostnader projektet har medfört.

Till de organisationer som beviljats finansiering skickas närmare rapporteringsanvisningar och länkar till blanketterna. Blanketterna skickas via webbtjänsten för arbetsgivare.

Vem äger projektresultaten och vad innebär det att sprida dem?

Projektorganisationen äger det resultatmaterial som uppstått under projektet (resultat, material o.d. som framställts). En förutsättning för detta är att mottagaren av utvecklingspengar utnyttjar resultatmaterialet och sprider det till organisationer i den offentliga sektorn i Finland. Keva har rätt att använda och vidareutveckla det resultatmaterial som tagits fram under projektet på det sätt som Keva finner bäst.

Resultaten kan spridas genom organisationens egna nätverk och i samarbete med Keva. På vår webbplats publicerar vi projektbeskrivningar och kontaktuppgifter för alla de projekt som beviljats finansiering. En sammanfattning av respektive projekt publiceras efter att projektet avslutats. Projekten kan också presenteras i samband med våra evenemang. Vi lyfter gärna fram projekten och projektresultaten vid våra evenemang. Om detta avtalar vi separat med projektorganisationerna.

Den organisation som beviljats arbetslivsutvecklingspengar sörjer för att Keva nämns som finansiär i publikationerna och resultaten av projektet. För detta ändamål används Kevas logotyp som i mån av möjlighet kompletteras med texten ”Keva stöder projektet med arbetslivsutvecklingspengar”. Logotyperna placeras i följande ordning: först logotypen för projektets ägare och Kevas logotyp som sist.

Läs mer om ägande- och immaterialrättigheter i finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar. 

Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar.pdf (3180 kb)

Sekretess

Keva är en i offentlighetslagen avsedd myndighet och således ska lagen tillämpas på Kevas verksamhet. En ansökan om arbetslivsutvecklingspengar som lämnats in till Keva och slutrapporten är i princip offentliga handlingar. En handling blir i allmänhet offentlig när Keva har mottagit den. En offentlig handling kan innehålla sekretessbelagda delar. Då är handlingen ändå inte helt sekretessbelagd om uppgifterna kan ges så att de sekretessbelagda delarna inte offentliggörs. Sekretessgrunderna anges i 24 § i offentlighetslagen. De sekretessbelagda delarna anges i ansökningsblanketten.

Arbetslivsutvecklingspengar 2020

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2020 har gått ut. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering: Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 17 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Projekt som beviljats arbetslivsutvecklingspengar 2020

Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Potilashoidon tuki- ja huoltopalvelut (25 000 euro)
POVERA -hanke, tyhyä yhdessä

S:t Karins stad (30 000 euro)
Mieli työssä – työ mielessä

Kyrkans centralfond, Kyrkans servicecentral (30 000 euro)
Kohti työyhteisön itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta Kirkon palvelukeskuksessa

Kontiolax kommun (10 000 euro)
Henkilöstö rohkeana ratkaisijana hyvinvoinnin haasteissa

Lempäälä kommun, Ruokapalvelut (20 000 euro)
Ammattikeittiöakatemia tehokkuutta, työkykyä ja osaamista turvaamassa

Muhos kommun (15 000 euro)
Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla parempaa vaikuttavuutta ihmisten johtamistaitojen kehittämiseen

Uleåborg stad (35 000 euro)
Hyvinvointipalvelut: Itseohjautuvuudesta tehokkuutta Oulun kaupungin kotihoidossa ja suun terveydenhuollossa

Pertunmaa kommun (10 000 euro)
Elävällä strategiatyöllä tuloksellinen palvelutuotanto ja kauaskantoinen työhyvinvointi Pertunmaan kunnassa

Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitetssjukhus, Teho-osasto/Toimialue 7 (30 000 euro)
Teholle virtaa - työidentiteettien vahvistamisella parempaa vuorovaikutuskulttuuria ja resilienssiä

SASKy koulutuskuntayhtymä (20 000 euro)
Yhdessä

Siilinjärvi kommun (gemensamt projekt med Varkaus stad) (25 000 euro)
Tiedolla tulokselliseen työterveysyhteistyöhön

Sotkamo kommun (25 000 euro)
Arki-innovatiivisuudella ohjautuvuutta Sotkamoon

Åbo stad (50 000 euro)
Asiakaslähtöisen kehittämisen verkosto julkisorganisaation kulttuurisen muutoksen tukijana

Vaalijalan kuntayhtymä (30 000 euro)
Hurraa, nyt luodaan työurraa!

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (65 000 euro)
Monikulttuurisuus valmiuksien kehittäminen ja erityisryhmien integroiminen Vanttiin perehdytyksellä

Ylivieska stad (gemensamt projekt med kommunerna Haapavesi, Nivala och Kärsämäki) (45 000 euro)
Yksin on vaikea kehittää; yhdessä saamme enemmän aikaan

Ylöjärvi stad (35 000 euro)
ESKO Esimieskoulutusohjelma - arvostavalla vuorovaikutuksella tuloksellista esimiestyötä

Arbetslivstvecklingspengar 2020 teman och bedömning

Arbetslivsutvecklingspengar 2020 teman och bedömning.pdf (143 kb)

Läs mer om ägande- och immaterialrättigheter i finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar: Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar 2020.pdf (3180 kb)