Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn och inom kyrkan som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Vi stöder innovativa och ändamålsenliga projekt som stärker strategisk arbetsmiljöledning och arbetshälsa, förebygger risken för arbetsoförmåga och främjar resultat- och reforminriktning på arbetsplatserna. Vi stöder arbetsmiljöledningen på arbetsplatser som befinner sig i olika skeden av utvecklingsarbetet med arbetsmiljöledning. 

Kevas arbetslivsutvecklingspengar stöder organisationerna i deras arbete med att förankra handlingsmodellerna för och resultatet av utvecklingsverksamheten i den egna organisationens verksamhet och praxis samt att förmedla resultaten för att utnyttjas av andra organisationer.

Vi stöder också nätverkande i projekten och spridning av bästa praxis i arbetslivet.

Arbetslivsutvecklingspengar 2020

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2020 har gått ut. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering meddelas vecka 46: Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 17 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Arbetslivsutvecklingspengar 2020

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2020 har gått ut. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering: Keva beviljade 500 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 17 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Vem kan söka arbetslivsutvecklingspengar?

Den som söker arbetslivsutvecklingspengar ska vara Kevas arbetsgivarkund. Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas av arbetsgivarna i

 • kommunerna
 • samkommunerna
 • kommunala aktiebolag
 • landskapen och
 • den evangelisk-lutherska kyrkan.

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas för gemensamma projekt. Då är det endast en organisation som söker utvecklingspengar i stället för alla medverkande organisationer. Denna ansvarsorganisation avtalar med de övriga organisationerna om fördelningen av utvecklingspengarna och kostnaderna mellan organisationerna. De gemensamma projekten kan gälla till exempel hela kommunkoncernen eller en del av den. Det kan också vara fråga om ett projekt mellan två kommuner.

Utvecklingspengar kan sökas för ett projekt som är en del av ett större projekt. Då ska sökanden tydligt visa vilken del av projektet Kevas utvecklingspengar söks för. 

En organisation som fått utvecklingspengar tidigare kan söka på nytt för ett annat projekt. Samma organisation kan också skicka en ansökan om utvecklingspengar för flera olika projekt. Det lönar sig att samordna ansökningarna i organisationen och ställa dem i prioritetsordning. Vid valet av finansierade projekt sörjer vi för att utvecklingspengar beviljas till organisationer av olika typ och storlek och som är i olika skeden av utvecklingsarbetet med arbetsmiljöledning. 

Arbetslivsutvecklingspengar kan sökas för ett projekt som börjar inom tre månader från finansieringsbeslutet och som pågår högst 24 månader. 

När kan man söka?

Vi delar ut arbetslivsutvecklingspengar en gång om året.

Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2020 har gått ut. Beslut om vilka organisationer som beviljats finansiering meddelas vecka 46.

Utvecklingspengar beviljas endast för nya projekt som inleds inom tre månader från finansieringsbeslutet. 

Hur mycket arbetslivsutvecklingspengar kan man söka och få?

År 2020 delas totalt 500 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar. Det lägsta beloppet för beviljade utvecklingspengar är 10 000 euro och det högsta 75 000 euro per projekt. Sökanden avrundar det ansökta beloppet till 5 000 eller 10 000 euro. Sökanden ska ange i ansökan vilken summa som söks.

De arbetslivsutvecklingspengar som Keva beviljar kan utgöra högst 50 procent av totalkostnaderna. Keva kan också bevilja endast en del av det ansökta beloppet.

För hurdan utvecklingsverksamhet kan arbetslivsutvecklingspengar beviljas?

Arbetslivsutvecklingspengar kan du söka för många typer av utvecklingsverksamhet. Det kan vara fråga om utveckling av

 • tjänster
 • serviceprocesser
 • arbetsmiljöledning
 • arbetsmiljöprocesser
 • arbetsverktyg
 • bedömning
 • mått eller
 • kompetens.

Utvecklingsarbetet kan handla om att bygga ett underlag eller en plattform, lägga om den befintliga verksamheten eller arbeta med helt nya innovationer och försök. Det väsentliga är att utvecklingsarbetet har ett samband med arbetsmiljöledning eller stärkande av arbetshälsan, förebyggande av risken för arbetsoförmåga eller främjande av resultat- eller reforminriktning på arbetsplatserna.

Som ett resultat av utvecklingsarbetet bedöms förändringen i förhållande till den tidigare verksamheten. Utvecklingsarbetet har effekt när det i utvecklingsobjektet till följd av arbetet uppstår, förankras eller uppfinns samt testas och utvärderas ett nytt verksamhetssätt jämfört med situationen tidigare. Utöver den interna förändringen inom organisationen är det också viktigt att resultaten av utvecklingsarbetet kan spridas och utnyttjas av andra offentliga organisationer. 

Vilka kostnader kan finansieras med utvecklingspengar?

Utvecklingspengar kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 50 procent av projektets totalkostnader. Utvecklingspengar kan användas på kostnader som uppstått under projektperioden och för vilka finansiering inte kan fås på annat sätt.

Eftersom ansökningstiden på grund av coronaläget har förlängts, godkänns i fråga om utvecklingspengar för 2020 undantagsvis också sådana kostnader som har uppstått före finansieringsbeslutet (vecka 46). En förutsättning är att projektet har startat efter 1.9.2020 och att kostnaderna omfattas av Kevas utvecklingspengar eller självfinansieringsandelen. Detta gäller inte kostnader för planeringen av ansökan.

Kostnaderna kan hänföra sig till köpta tjänster såsom träning, projektarbetar- eller konsulttjänster samt kostnader för resor och logi för dessa med undantag för kilometerersättning, dagtraktamenten och måltidsersättningar.

Utvecklingspengar kan också användas till kostnader för utbildningslokaler, kostnader för marknadsföring och utnyttjande i anslutning till projektet och resultatmaterialet samt kostnader för IT och anläggningar som är väsentliga för projektmålen. 

Utvecklingspengar får inte användas till interna inköp eller anskaffningar inom mottagarorganisationen, inköp och anskaffningar av sammanslutningar som är närstående till mottagaren av utvecklingspengar eller företag som står under mottagarens bestämmande inflytande eller kostnader för användning av arbetstiden hos organisationens egen personal, kostnader för resor, kost eller logi, dagtraktamenten eller kilometerersättningar, rekreations- eller motionsverksamhet eller enskilda evenemang.

Den sökande organisationen kan räkna med i självfinansieringsandelen lönekostnader för en extra medarbetare som allokerats till projektet. Arbetstiden ska vara minst 50 procent av heltidsarbete. Lönekostnaderna kan räknas med också i det fall att en fast anställd person tillfälligt övergår till uppgifter som projektarbetare på viss tid inom organisationen. Då kan man i självfinansieringsandelen räkna med lönekostnaderna för personen i fråga, om tiden med projektarbetet motsvarar minst 50 procent av den tidigare arbetstiden och det i stället för personen har anställts en vikarie. 

I självfinansieringsandelen kan man också räkna med den egna personalens kostnader för resor, kost och logi i samband med projektträning e.d. med undantag för kilometerersättning samt anskaffning av anläggningar och IT-kostnader till den del de är väsentliga för att nå målen med projektet, om kostnaderna uppstått under projektet.

I självfinansieringsandelen kan man inte medräkna kostnader för användning av arbetstiden hos organisationens egen personal eller kostnader för vikarier eller ersättare.

Finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar

Finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar infördes i samband med ansökningsomgången 2019. För ansökningsomgången 2020 har villkoren uppdaterats.

Innan du ansöker om utvecklingspengar, ta del av finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar. I villkoren fastställs bland annat:

 • stödmottagarens skyldigheter
 • finansieringsbeslutets bindande karaktär
 • ändamålen för utvecklingspengar
 • rättigheterna till projektresultaten.

Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar 2020.pdf (3180 kb)

 
Vid ansökan om utvecklingspengar ska sökanden godkänna finansieringsvillkoren som ett bindande finansieringsavtal. Den person som utses till ansvarsperson för projektet, alltså den som skickar in ansökningsblanketten, ska ha tillräckliga befogenheter att fatta beslut om projektet.

Stöd för ansökan om utvecklingspengar

Keva ger stöd i att utarbeta projektplanen och fylla i ansökan. Skulle du vilja ha skräddarsydd sparring för din organisation?

Boka tid för sparring på högst 45 minuter på förhand per e-post på adressen taina.tuomi@keva.fi 

Ansökan – hur och när? Ansökningsblankett.

Ansökan görs i webbtjänsten för arbetsgivare i punkten Arbetslivsutvecklingspengar. Webbplatsen öppnas 12.3.2020. Ansökningstiden pågår 30.9.2020 fram till kl. 16.00.

Om du inte vet om du har behörighet till webbtjänsten för arbetsgivare eller om du inte har det, kontakta då den person på din arbetsplats som har rätt att bevilja behörighet till webbtjänsten för arbetsgivare.

Keva behandlar endast de ansökningar som kommer via webbtjänsten. Avsändaren ska ha befogenhet att godkänna finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar som ett finansieringsavtal som är bindande för projektet. Ansökan kan inte ändras eller kompletteras efter att den har skickats. Ansökan kan återkallas.

På vilka grunder beviljas utvecklingspengarna: urvalskriterier

För beviljande av utvecklingspengar har det fastställts grundförutsättningar och särskilda kriterier.

Vid valet av finansierade projekt säkerställs också att utvecklingspengar beviljas till organisationer av olika typ och storlek och som är i olika skeden av utvecklingsarbetet med arbetsmiljöledning. 

Grundförutsättningar är:

 • Projektmålet passar ihop med det allmänna målet för arbetslivsutvecklingspengar
 • Budgeten har upprättats enligt finansieringsvillkoren och i planeringen av projektet har de risker som projektet medför förutsetts. Det väsentliga är att självfinansieringsandelen för projektet är tillräcklig. Kevas finansiering kan täcka högst 50 procent av totalkostnaderna
 • Projektet är genomförbart: det är möjligt att nå projektmålen genom planerade åtgärder och sakkunskap. Risker som projektet medför har förutsetts.

Om sökanden inte uppfyller dessa grundförutsättningar utan endast en del av dem, äventyras beviljandet av finansiering.

Särskilda kriterier är:

 • Ett motiverat behov som anknyter till organisationens strategiska mål och ledningssystem:
 • Behovet av utvecklingsarbete uppstår ur organisationens behov
 • Ledningsgruppen eller en medlem i gruppen (för en organisation, ett verksamhetsområde eller motsvarande) har en tydlig roll i styrningen eller utvärderingen av projektet
 • Den eftersträvade förändringen och den uppskattade effekten i organisationen:
 • Projektet skapar inlärningsbehov
 • Det har fastställts kriterier, mått och en utvärderingsprocess för hur väl projektet har lyckats
 • Projektet har nyhetsvärde i den egna organisationen och en plan på hur resultaten ska förankras
 • Uppskattad mer omfattande effekt på arbetslivsutvecklingen i den offentliga sektorn samt nätverkssamarbetet
 • I projektet har det bedömts hur andra organisationer kan utnyttja resultaten
 • Projektorganisationen har nätverk i vilka projektet kan göras mer känt och resultaten kan spridas
 • Projektet kan ha nyhetsvärde i flera organisationer

Hur och när väljs de finansierade projekten?

Ansökningarna om arbetslivsutvecklingspengar bedöms av ett expertråd. Expertrådet består av experter från Keva, Arbetshälsoinstitutet, KT Kommunarbetsgivarna och ett antal universitet. 

Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas av Kevas vice verkställande direktör på framställan av expertrådet. 

Om sökanden endast beviljas en del av det ansökta beloppet träder beslutet i kraft efter att sökanden per e-post har meddelat sitt godkännande av beslutet.

Beslut om vilka organisationer som beviljas fnansiering meddelas vecka 46.

Keva betalar ut arbetslivsutvecklingspengarna på en och samma gång i december 2020.

Vad innebär stöd för nätverkande under projektet?

Keva stöder projektorganisationernas inbördes nätverkande. För detta använder vi arbetsplattformen Teams. Under projektperioden samlas deltagarna också i gemensamma Skype-träffar och 1–2 gemensamma workshoppar. Projektorganisationerna bestämmer själva över antalet Skype-träffar.

Hur ska det rapporteras om projektet och användningen av pengarna?

I finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar bestäms i detalj hur projektorganisationerna ska rapportera om användningen av pengarna. Om projektet pågår i långt över ett år ska projektorganisationen skicka en mellanrapport till Keva om det inledande skedet av projektet före utgången av september följande år. Projektorganisationen ska skicka en slutrapport inom två månader från att projektet avslutats.

I mellanrapporten ges en koncis beskrivning av projektet och budgeten i den aktuella situationen och de mest betydande förändringarna. I slutrapporten ges en mer detaljerad beskrivning av vad som lärts av projektet, vilka de mest betydande förändringarna är jämfört med tidigare och hurdana kostnader projektet har medfört. 

Till de organisationer som beviljats finansiering skickas närmare rapporteringsanvisningar och länkar till blanketterna. Blanketterna skickas via webbtjänsten för arbetsgivare.

Vem äger projektresultaten och vad innebär det att sprida dem?

Projektorganisationen äger det resultatmaterial som uppstått under projektet (resultat, material o.d. som framställts). En förutsättning för detta är att mottagaren av utvecklingspengar utnyttjar resultatmaterialet och sprider det till organisationer i den offentliga sektorn i Finland. Keva har rätt att använda och vidareutveckla det resultatmaterial som tagits fram under projektet på det sätt som Keva finner bäst.

Resultaten kan spridas genom organisationens egna nätverk och i samarbete med Keva. På vår webbplats publicerar vi projektbeskrivningar och kontaktuppgifter för alla de projekt som beviljats finansiering. En sammanfattning av respektive projekt publiceras efter att projektet avslutats. Projekten kan också presenteras i samband med våra evenemang. Vi lyfter gärna fram projekten och projektresultaten vid våra evenemang. Om detta avtalar vi separat med projektorganisationerna.

Den organisation som beviljats arbetslivsutvecklingspengar sörjer för att Keva nämns som finansiär i publikationerna och resultaten av projektet. För detta ändamål används Kevas logotyp som i mån av möjlighet kompletteras med texten ”Keva stöder projektet med arbetslivsutvecklingspengar”. Logotyperna placeras i följande ordning: först logotypen för projektets ägare och Kevas logotyp som sist.

Läs mer om ägande- och immaterialrättigheter i finansieringsvillkoren för arbetslivsutvecklingspengar: Kevas finansieringsvillkor för arbetslivsutvecklingspengar 2020.pdf (3180 kb)