Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för genomslagskraftig utveckling av arbetslivet för att stärka strategisk arbetsmiljöledning och bidra till att minska personalens risk för arbetsoförmåga. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

Finansiering kan sökas i två omgångar under året. Anvisningar för ansökan och ytterligare information om ansökan publiceras på denna webbplats.

Ansökan om utvecklingspengar

År 2023 uppgick beloppet av arbetslivsutvecklingspengar som beviljas till 600 000 euro. Ansökningstiden för arbetslivsutvecklingspengar 2023 har gått ut.

Besluten gällande årets andra ansökningsomgång meddelas till sökandena vecka 44. Vi svarar inte på förfrågningar före besluten har fattats.

Information om beloppet av arbetslivsutvecklingspengar och ansökningstiderna år 2024 publiceras vid årsskiftet.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kontakta då din organisations kundchef på Keva. Du kan också kontakta kundchef Eeva-Liisa Nurmi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.