Kolla ditt pensionsutdrag

Det lönar sig att kontrollera pensionsutdraget regelbundet eftersom ditt pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i det.

I pensionsutdraget ser du dina anställningar i den offentliga och privata sektorn, dina inkomster och de pensionsgrundande förmånerna.

Du ser ditt pensionsutdrag när du identifierar dig

Kolla alltid ditt pensionsutdrag innan du söker pension. Ditt pensionsbelopp beräknas på grundval av uppgifterna i pensionsutdraget.

Om du redan får någon pension ser du i pensionsutdraget endast de anställningar och inkomster på basis av vilka du ännu inte har beviljats pension. Du ser med andra ord inte uppgifterna för tiden före pensioneringen i pensionsutdraget. De tidigare anställnings- och inkomstuppgifterna ser du i den beräkning som du fått som bilaga till pensionsbeslutet.

Utskick av pensionsutdrag

Keva skickar pensionsutdraget regelbundet till en åldersklass som närmar sig pensionsåldern. Tillsammans med pensionsutdraget får våra kunder ett brev med information om åldersklassens lägsta pensionsålder och den målsatta pensionsåldern.

Nästa gång skickar Keva pensionsutdrag först år 2027, och då är det Kevas kunder födda 1965 som får sitt utdrag. För personer födda 1965 och senare fastställs den lägsta pensionsåldern först det år då de fyller 62 år. Därför kan Keva i fortsättningen skicka information om den lägsta pensionsåldern och den målsatta pensionsåldern först efter att åldersklassen har fyllt 62 år.

I tjänsten Min pension kan du när som helst titta på ditt pensionsutdrag: du behöver inte vänta på att det postas separat till dig.

Så läser du pensionsutdraget

Begreppen i pensionsutdraget kan vara obekanta och det kan hända att summorna i utdraget väcker frågor. Kolla gärna svaren på vanliga frågor om pensionsutdraget i punkten Pensionsutdrag i tjänsten Min pension.

Om det finns uppgifter som behöver korrigeras

Om du upptäcker att det i utdraget finns uppgifter som behöver korrigeras och som gäller tiden före 2019, meddela det i tjänsten Min pension.

Vi behöver pålitlig utredning av arbetet med hjälp av vilken vi kan pröva din rätt till pension. Skicka därför ett foto eller en skannad pdf-fil av ett arbetsintyg, lönebesked, matrikelutdrag eller någon motsvarande utredning till oss via punkten Mina meddelanden i tjänsten Min pension.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du också posta utredningen till Keva, 00087 Keva.

Efter att Keva har prövat din rätt till pension får du svar antingen via tjänsten Min pension eller per brev.

Om felet gäller uppgifter för år 2019 eller senare kontakta din arbetsgivare. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, och därifrån uppdateras de med ett dröjsmål till Kevas pensionsutdrag.

Uppgifter som varken registreras eller korrigeras

Allt arbete medför inte pensionsrätt, vilket betyder att man inte har tjänat in pension av det. Det har därför inte heller någon betydelse med tanke på pensionsbeloppet. Sådana anställningar behöver inte registreras och avsaknaden av dem kontrolleras inte med arbetsgivaren. Du behöver alltså inte meddela Keva om sådana anställningar saknas i pensionsutdraget.

Pensionsrätt föreligger inte i följande fall:

  • arbete som utförts innan den anställda fyllt 23 år fram till 31.12.2004. Den nedre åldersgränsen för anställda hos FPA var emellertid 21 år fram till 31.12.2004, och i fråga om Finlands Bank var den nedre åldersgränsen för de anställda 21 år fram till 30.11.1993.
  • arbete som utförts innan den anställda fyllt 18 år 2005–2016
  • arbete som utförts innan den anställda fyllt 17 år från ingången av 2017
  • anställningar i kommunsektorn/den privata sektorn som pågått i mindre än 4 månader fram till 30.6.1971
  • anställningar i kommunsektorn/den privata sektorn som pågått i mindre än en månad 1.7.1971–31.12.1997
  • anställning inom staten, kyrkan eller FPA som pågått i mindre än en månad fram till 31.12.1997.

Hur oavlönade tider registreras och syns i pensionsutdraget

Uppgifterna om pensionsberättigande förmåner, studier och barnavård syns i pensionsutdraget i allmänhet med ett längre dröjsmål än löneuppgifterna. Oavlönade förmåner syns i allmänhet först på våren följande år.

I fråga om FPA:s förmåner är den inkomst som syns i utdraget en kalkylerad årsinkomst, medan de förmåner som arbetslöshetskassor beviljat visas som månadsinkomst. Inkomsterna kan därför inte jämföras sinsemellan.

Keva registrerar inte själv pensionen för oavlönade perioder, studier och barnavårdsperioder, utan i regel meddelas uppgifterna till Pensionsskyddscentralen av den som beviljar förmånen.

Läroanstalternas examensuppgifter går via FPA som registrerar dem först följande år. Uppgifterna om en utländsk examen ska man själv meddela till FPA.

Ytterligare information finns också på vår webbplats