Ändringssökande i Kevas beslut

Om du är missnöjd med ett pensionsbeslut som Keva meddelat kan du söka ändring i det genom att överklaga. Som bilaga till beslutet finns en besvärsanvisning med närmare anvisningar för att söka ändring.

Du kan överklaga

  • ett pensionsbeslut
  • ett beslut om rehabilitering
  • ett förhandsbeslut.
Besvärsanvisning.pdf (157 kb)

Besvär hos Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Kevas beslut överklagas hos Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (Besvärsnämnden). Besvären anförs skriftligen hos Besvärsnämnden, men de lämnas in till Keva. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären kan sändas till Keva per brev, e-post eller fax.

Keva handlägger dina besvär, och om beslutet inte kan rättas i enlighet med dina krav, överförs besvären till Besvärsnämnden för behandling. Kevas utlåtande skickas till dig för kännedom.

Besvär hos försäkringsdomstolen

Om du är missnöjd med Besvärsnämndens beslut kan du överklaga det hos försäkringsdomstolen. Som bilaga till Besvärsnämndens beslut finns en besvärsanvisning med närmare uppgifter om att söka ändring. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av Besvärsnämndens beslut. Besvären anförs skriftligen hos försäkringsdomstolen, men de lämnas in till Keva per brev, e-post eller fax.

Keva handlägger dina besvär, och om man inte kan samtycka till dina krav, överförs besvären till försäkringsdomstolen för behandling. Kevas utlåtande skickas till dig för kännedom. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Besvärstider

Den genomsnittliga handläggningstiden i Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är cirka 6–9 månader. I försäkringsdomstolen är den genomsnittliga handläggningstiden cirka 7–13 månader.

Tänk på att handläggningstiden för ett enskilt besvärsärende kan avvika betydligt från de genomsnittliga tiderna. Handläggningstiden påverkas bland annat av ärendets komplexitet, omfattningen av rättegångsmaterialet samt av det eventuella behovet av talrika ytterligare utredningar.

Ovannämnda uppgifter om handläggningstiderna härrör från Besvärsnämndens för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolens webbplats.

Ytterligare information om besvärsinstanserna: