Du kan få ålderspension när du uppnår pensionsåldern

Ålderspension grundar sig på åldern.

Du kan gå i pension när du har uppnått den allmänna pensionsåldern och din anställning har upphört.

Arbetstagarna inom den offentliga sektorn har fortfarande också andra pensionsåldrar:

Ta reda på din egen pensionsålder: din intjänade pension kan minska om du går i pension före den personliga pensionsåldern. Du kollar din pensionsålder enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Om din arbetspension är liten eller om du över huvud taget inte får någon arbetspension, kan du få folkpension. 

Du behöver inte söka pension när du uppnått din pensionsålder

Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din egen pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta så länge som det passar dig.

Av arbetet växer ny pension till 68 års ålder, och för personer födda efter 1957 ännu längre. När ålderspensionen börjar höjs pensionsbeloppet med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp jämfört med den allmänna pensionsåldern.

Ålderspension broschyr.pdf (71 kb)

 

Ansökan om ålderspension

Kontrollera dina uppgifter

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i det. Samtidigt kan du meddela eventuella ändringar i dina anställningsuppgifter.

Säg upp dig

Kom överens med din arbetsgivare om de ärenden som hänför sig till pensioneringen och avslutandet av anställningen innan du gör pensionsansökan.

Vi rekommenderar att du säger upp dig minst en månad före pensionsansökan, alltså 2–3 månader innan du ska gå i pension. På så sätt blir övergången till pension smidigare. Din anställning måste nämligen ha upphört innan pensionen kan börja.

Om du har flera kortvariga anställningar ska också de ha upphört innan pensionen kan börja.

Sök pension på nätet

Sök ålderspension tidigast 2 månader innan du ska gå i pension.

Sök ålderspension gärna direkt från Keva. I tjänsten Dina pensionsuppgifter söker du pension enkelt och snabbt. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Största delen av dina uppgifter är redan färdigt ifyllda i pensionsansökan – det enda du behöver göra är att kontrollera och komplettera dem.

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du samtidigt också söka folkpension från FPA. Vi förmedlar din ansökan till FPA. Du kan få folkpension om din arbetspension är liten.

Kolla gärna på förhand hur ansökningsblanketten i tjänsten Dina pensionsuppgifter ser ut. I pdf-filen nedan ser du skärmdumpar av blanketten och anvisningar för ifyllande. Dokumentet är på finska.

När börjar pensionen?

Ålderspensionen börjar alltid från början av en månad. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du uppnår din pensionsålder.

Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

 

ansökan om ålderspension

Kolla vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet: Efter att du fått pensionsbeslutet

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till 00087 KEVA.

 

Den allmänna pensionsåldern

Den allmänna pensionsåldern för personer födda före 1.1.1955 är 63 år.

För personer födda senare än så är den allmänna pensionsåldern följande:

Födelseår  Den allmänna pensionsåldern
1955  63 år 3 mån.
1956  63 år 6 mån.
1957  63 år 9 mån.
1958  64 år
1959  64 år 3 mån.
1960  64 år 6 mån.
1961  64 år 9 mån.
1962–1964  65 år
1965–  Fastställs senare

Om din pension börjar före din personliga pensionsålder

Du kan gå i ålderspension i den allmänna pensionsåldern även om den är lägre än din personliga pensionsålder. Då minskas den pension som du tjänat in från den offentliga sektorn före 1995.

Får du arbetslöshetsdagpenning?

Du har rätt till ålderspension tidigast vid 62 års ålder om

  • du är född före år 1958 och
  • du har fått arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar efter 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning under den månad som föregår den då pensionen börjar.

Som alternativ till pension kan du fortsätta med arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar högst till 65 års ålder.

Personlig pensionsålder

Du har en egen personlig pensionsålder om

  • ditt arbete inom den offentliga sektorn har börjat före 1993 och
  • anställningen i den offentliga sektorn fortsätter utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern och
  • du är född före 1960.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern eftersom pensionen då blir större än om du går i pension tidigare i den allmänna pensionsåldern. Med andra ord minskas din pension om du går i pension före din personliga pensionsålder. Tillväxtprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 omvandlas då från 2 till 1,8 procent.

Du kan kolla din personliga pensionsålder i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Yrkesbaserade pensionsåldrar

I kommunerna, hos staten och kyrkan tillämpades tidigare yrkesbaserade pensionsåldrar på vissa yrken. Då kunde gå man i pension före den allmänna pensionsåldern.

När de yrkesbaserade pensionsåldrarna hävdes fick de kommunalt och statligt anställda som omfattades av dem välja om de ville behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller om de ville ha den allmänna pensionsåldern. Om man tidigare har valt yrkesbaserad pensionsålder är den i kraft fram till pensioneringen förutsatt att anställningen fortsätter utan avbrott.

Bland annat poliserna, fångvaktarna och grundskolelärarna har en yrkesbaserad pensionsålder. Därtill har de anställda inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet fortfarande särskilda avgångsåldrar som är lägre än den allmänna pensionsåldern.

Från 2018 kommer de yrkesbaserade pensionsåldrarna gradvis att stiga. Om den nu gällande pensionsåldern till exempel uppnås 2018, är den nya pensionsåldern 3 månader högre.

Den yrkesbaserade pensionsåldern uppnås 

Den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

2018  + 3 mån.
2019  + 6 mån.
2020  + 9 mån.
2021  + 1 år
2022  + 1 år 3 mån.
2023  + 1 år 6 mån.
2024  + 1 år 9 mån.
2025 och senare  + 2 år

Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock stiga högst till årskullens lägsta pensionsålder.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som växt av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen

Sök pension efter att du fyllt 68 år om du får ålderspension på grundval av anställning hos en kommun, staten, kyrkan eller FPA och om du vid sidan av pensionen har haft ett arbete som omfattas av samma pensionslag.

Du har möjlighet att få pensionen för detta arbete också automatiskt, förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig. Detta gör du i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte komma ihåg att söka pensionen när du har fyllt 68 år, utan Keva beviljar den automatiskt.

Om du vid sidan av pensionen har ett arbete som omfattas av någon annan arbetspensionslag än den enligt vilken du redan får pension kan du söka pensionen för detta arbete när det upphör. Pensionen beviljas dock tidigast i din årskulls lägsta pensionsålder.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.