Ålderspension

Ålderspension grundar sig på pensionstagarens ålder. Du kan gå i pension när du har nått den lägsta pensionsåldern och din anställning har upphört.

Arbetstagarna i den offentliga sektorn kan fortfarande också ha andra pensionsåldrar:

  • personlig pensionsålder
  • yrkesbaserad pensionsålder.

Ta reda på din egen pensionsålder: din intjänade pension kan minska om du går i pension före den personliga pensionsåldern. Du kollar din pensionsålder enklast i tjänsten Min pension.

Ålderspensionen börjar alltid den första dagen i månaden. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du når din pensionsålder.

Om din arbetspension är liten eller om du över huvud taget inte får någon arbetspension, kan du få folkpension. Mer information om folkpension finns på FPA:s webbplats:

Du behöver inte söka pension när du uppnått din pensionsålder

Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din egen pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta så länge som det passar dig.

Av arbetet växer ny pension till 68 års ålder, och för personer födda efter 1957 ännu längre. När ålderspensionen börjar höjs pensionsbeloppet med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp jämfört med den allmänna pensionsåldern.

Om du söker ålderspension efter att du nått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning (som för närvarande är 68 år) behöver din anställning inte avslutas. Om du däremot söker ålderspension innan du nått den övre åldersgränsen beviljas ålderspension förutsatt att din anställning har avslutats.

Ålderspension broschyr.pdf (71 kb)

 

Ansökan om ålderspension

1. Kontrollera dina uppgifter

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i det. Samtidigt kan du meddela eventuella ändringar i dina anställningsuppgifter.

2. Säg upp dig

Kom överens med din arbetsgivare om de ärenden som hänför sig till pensioneringen och avslutandet av anställningen innan du gör pensionsansökan. Din arbetsgivare anmäler slutdatumet för din anställning till inkomstregistret därifrån uppgiften förmedlas direkt till Keva.

Din anställning måste ha upphört innan pensionen kan börja. Om du till exempel går i ålderspension i början av april måste anställningen ha upphört senast vid utgången av mars. Säg gärna upp dig i god tid från arbetet. Vi rekommenderar att du lämnar ett meddelande om uppsägning till din arbetsgivare minst 3 månader innan pensionen ska börja.

Om du har flera kortvariga anställningar ska också de ha upphört innan pensionen kan börja.

Om du går i ålderspension först i den högsta pensionsåldern förutsätter beviljande av ålderspension inte att anställningen avslutas.

3. Sök pension på nätet

Du kan söka ålderspension tidigast 6 månader innan du ska gå i pension.

Sök ålderspension enkelt och snabbt i Kevas tjänst Min pension. När du loggar in i tjänsten är största delen av dina uppgifter redan färdigt ifyllda i pensionsansökan – det enda du behöver göra är att kontrollera och komplettera dem.

Vi tar din ansökan upp till behandling 40 dagar före den angivna starttidpunkten för pensionen. Fram till dess kan du ändra eller komplettera uppgifterna i din ansökan eller annullera den. Om du skickar ansökan under 40 dagar före pensionens önskade starttidpunkt börjar vi behandla den genast. Efter att behandlingen av ansökan har inletts kan du inte längre ändra uppgifterna i den.

När du har ansökt om pension får du ett meddelande av oss med uppgift att ansökan har mottagits. I meddelandet uppges också det exakta datum då behandlingen av din pensionsansökan inleds.

Kolla gärna på förhand hur ansökningsblanketten i tjänsten Min pension ser ut. I pdf-filen nedan ser du skärmdumpar av blanketten och anvisningar för ifyllande. Dokumentet är på finska.

Sök folkpension samtidigt

Du kan få folkpension om din arbetspension är liten. I tjänsten Min pension kan du samtidigt också söka folkpension från FPA. Vi förmedlar din ansökan till FPA. 

När börjar pensionen?

Ålderspensionen börjar alltid den första dagen i månaden. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du uppnår din pensionsålder.

Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Kolla vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet: Efter att du fått pensionsbeslutet

Ansökan om ålderspension.png

 

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till 00087 KEVA.

 

Den lägsta allmänna pensionsåldern

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder. Varje årskull har en egen lägsta pensionsålder.

Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din lägsta pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta och tjäna in mer pension.

Födelseår  Den lägsta pensionsåldern Övre åldersgränsen för pensionstillväxt
1955  63 år 3 mån. 68 år
1956  63 år 6 mån. 68 år
1957  63 år 9 mån. 68 år
1958  64 år 69 år
1959  64 år 3 mån. 69 år
1960  64 år 6 mån. 69 år
1961  64 år 9 mån. 69 år
1962–1964  65 år 70 år
1965–  Fastställs senare Fastställs senare

Om din pension börjar före din personliga pensionsålder

Du kan gå i ålderspension i den lägsta pensionsåldern även om den är lägre än din personliga pensionsålder. Då minskas den pension som du tjänat in från den offentliga sektorn före 1995.

 

Personlig pensionsålder

Du har en egen personlig pensionsålder om

  • ditt arbete inom den offentliga sektorn har börjat före 1993 och
  • anställningen i den offentliga sektorn fortsätter utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern och
  • du är född före 1960.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern eftersom pensionen då blir större än om du går i pension tidigare i den lägsta allmänna pensionsåldern. Med andra ord minskas din pension om du går i pension före din personliga pensionsålder. Tillväxtprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 omvandlas då från 2 till 1,8 procent.

Du kan kolla din personliga pensionsålder i tjänsten Min pension.

Yrkesbaserade pensionsåldrar

I kommunerna, hos staten och kyrkan tillämpades tidigare yrkesbaserade pensionsåldrar på vissa yrken. Då kunde man gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

När de yrkesbaserade pensionsåldrarna hävdes fick de kommunalt och statligt anställda som omfattades av dem välja om de ville behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller om de ville ha den allmänna pensionsåldern. Om man tidigare har valt yrkesbaserad pensionsålder är den i kraft fram till pensioneringen förutsatt att anställningen fortsätter utan avbrott.

Bland annat poliserna, fångvaktarna och grundskolelärarna har en yrkesbaserad pensionsålder. Därtill har de anställda inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet fortfarande särskilda avgångsåldrar som är lägre än den allmänna pensionsåldern.

Från 2018 stiger de yrkesbaserade pensionsåldrarna gradvis. Till exempel, om du har en gällande yrkesbaserad pensionsålder och om du enligt de bestämmelser som var i kraft före pensionsreformen 2017 hade nått den år 2021, kommer din yrkesbaserade pensionsålder att stiga med ett år. Om du däremot enligt de bestämmelser som var i kraft före pensionsreformen hade nått din yrkesbaserade pensionsålder år 2022, så stiger din pensionsålder med 1 år 3 månader.

Den yrkesbaserade pensionsåldern uppnås 

Den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

2018  + 3 mån.
2019  + 6 mån.
2020  + 9 mån.
2021  + 1 år
2022  + 1 år 3 mån.
2023  + 1 år 6 mån.
2024  + 1 år 9 mån.
2025 och senare  + 2 år

Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock stiga högst till årskullens lägsta pensionsålder.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som växt av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. 

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen

Om du har arbetat vid sidan av ålderspensionen ska du söka den nya pension som du tjänat in av detta arbete efter att du har fyllt 68 år.

Pension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Utbetalningen av pensionen för detta arbete kan också börja automatiskt förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig. Det kan du göra enkelt i tjänsten Min pension. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte komma ihåg att söka pensionen när du har fyllt 68 år, utan Keva beviljar den automatiskt. Tänk ändå på att pensionen beviljas och börjar betalas ut till dig tidigast efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar när alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret.

Du kan söka den nya pension som du tjänat in av arbete samtidigt med pension redan före 68 års ålder om du har beviljats ålderspension före 2017 och
• arbetet vid sidan av pensionen omfattas av någon annan arbetspensionslag än det arbete för vilket du redan får pension, eller
• du har arbetat vid sidan av pensionen år 2017 eller senare.
Pensionen beviljas dock tidigast i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Dessutom måste ditt arbete ha upphört.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.

Pensionsförslag för personer födda 1962

Kevas kunder som är födda 1962 har redan nu, i god tid före pensionsåldern, möjlighet att beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att pensioneringen närmar sig.

Beställ pensionsförslaget så här:

  1. Besluta vilken dag du vill gå i ålderspension (i tjänsten Min pension kan du på förhand beräkna ålderspensionens belopp vid önskad tidpunkt)
  2. Logga in i tjänsten Min pension och välj Pensionsförslag
  3. Välj dag och skicka den med ett klick till Keva
  4. Vi påminner dig i sinom tid om att tidpunkten för pensioneringen börjar närma sig. I samband med påminnelsen får du ett pensionsförslag med så exakta uppgifter om ålderspensionens belopp som möjligt.

Pensionsförslaget förbinder dig inte på något som helst sätt och du kan ändra den ursprungligen planerade pensioneringstidpunkten eller annullera den helt.

Tjänsten testas tills vidare med personer födda 1962. Efter att vi har fått tillräckliga erfarenheter utvidgar vi tjänsten att omfatta också andra åldersklasser.