Utbildning – nytt yrke som mål 

Du kan få stöd för fortbildning eller omskolning från Keva, om du inte lyckas hitta ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd vare sig genom arrangemang på din egen arbetsplats eller på grundval av tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Hurdan utbildning kan Keva ersätta?

Keva stöder dag- och flerformsstudier i Finland som sker på heltid. Examina som ersätts är yrkesinriktad grundexamen, läroavtalsutbildning, yrkeshögskoleexamen och i vissa fall universitetsstudier. Vi stöder inte grund- eller basutbildning, inte heller studiestigs- eller studieledsstudier eller studier vid öppen högskola.

Den nya utbildningen och branschen måste lämpa sig för ditt hälsotillstånd. Som yrkesinriktad rehabilitering ersätts en examen, och stöd för utbildningen betalas för högst fyra år.

Du kan beviljas stöd för flerformsstudier om du studerar heltid eller gör arbetspraktik vid sidan av studierna. Om intervallen mellan studiedagarna är lång, diskutera saken med Kevas rehabiliteringsspecialist.

Ansökan till utbildning

Diskutera din utbildningsplan med Kevas rehabiliteringsspecialist innan du söker till utbildningen. Så kan du vara säker på att Keva kan stödja utbildningen.

Sök till utbildningen genom allmänna sökkanaler. Klienterna inom yrkesinriktad rehabilitering har inga särskilda utbildningsplatser. Keva ersätter inte kostnader för inträdesprov.

Efter att du fått en studieplats

Lämna in rehabiliteringsansökan eller den ansökan om rehabiliteringsplan som du tidigare fått med förhandsbeslutet om rätt till rehabilitering till Keva via tjänsten Min pension och foga till ansökan en kopia av meddelandet att du godkänts som studerande. Handläggningstiden för ansökan på Keva är omkring två veckor.

Studieframgång

För att få rehabiliteringsförmåner ska du avlägga minst 60 studiepoäng eller motsvarande studier under året. Om dina studier inte har fortskridit enligt plan, skicka då en separat plan på hur studierna ska avläggas som bilaga till utdraget ur studieregistret.

Om du planerar studier på deltid ska du kontakta Kevas rehabilitering innan du inleder dem.

Rehabiliteringsförmåner, inkomstgräns och utkomst under sommaren

Under studietiden betalar Keva rehabiliteringspenning eller ett rehabiliteringstillägg som betalas utöver rehabiliteringsstödet. Du får beslut om rehabiliteringspenning eller -tillägg när du efter påbörjade studier skickar in anmälan om att studierna inletts till Keva.

För att rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg ska betalas ska du skicka följande dokument till Keva i januari och augusti:

  • blanketten Anmälan om att studierna inletts och utredning om studieframgången, undertecknad av den ansvariga läraren och
  • ett aktuellt studieprestationsutdrag eller något annat fritt formulerat intyg över att studierna framskrider som läroinrättningen lämnat.

Utkomst under sommaren

Rehabiliteringspenning betalas också under sommaren om dina studier ännu fortsätter följande höst. Rehabiliteringspenningen under sommaren gör det möjligt att studera eller göra oavlönad arbetspraktik.

Vi rekommenderar att du också studerar under sommarmånaderna trots att det inte är en förutsättning för att rehabiliteringspenning ska betalas.

Arbete parallellt med studierna

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Du kan kolla inkomstgränsen i ditt beslut om rehabiliteringspenning eller kontakta Kevas inkomstkontroll, tfn 020 614 2868.

Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningens belopp utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp. Om dina inkomster överskrider eller motsvarar din tidigare lön betalas ingen rehabiliteringspenning alls. Tänk på att arbetet inte heller får störa den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.

Avbrott i studierna och andra ändringar

Informera din rehabiliteringsspecialist om hur dina studier fortskrider.

Meddela omedelbart om det blir problem med studierna eller om de avbryts för mer än två veckor till exempel på grund av sjukskrivning eller av annan orsak.

Om studierna inte framskrider eller om de avbryts, avbryter vi utbetalningen av rehabiliteringsförmånen och återkräver de rehabiliteringsförmåner som betalats utan grund.

Meddela oss också adressändringar och ändringar i studierna eller studieresorna.

Utexaminering

Skicka en kopia av examensbetyget till Keva efter att du har utexaminerats. Vi behöver uppgiften om utexaminering för uppföljningen av rehabiliteringen.

Anvisningar till studerande.pdf (125 kb)