Pensionstagares intressebevakning och ärendehantering

Intressebevakning

Om pensionstagaren till exempel på grund av sjukdom eller av andra orsaker är oförmögen att sköta sina pensionsärenden, kan en intressebevakare förordnas för hen. Pensionstagaren kan också utse en intressebevakningsfullmäktig för sig. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd och handledning i alla frågor om intressebevakning.

Keva får uppgift om förordnande av en intressebevakare direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Därefter kan intressebevakaren börja sköta pensionstagarens ärenden.

Endast en fullmäktig eller en person som har förordnats till intressebevakare har rätt att

  • ändra pensionstagarens kontouppgifter
  • få uppgifter om pensionen.

Keva lämnar inte dessa uppgifter till någon annan än en intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig, inte ens till nära anhöriga.

Pensionsärendena för minderåriga

Talan för en pensionstagare under 18 år förs av hens förmyndare. En minderårig kan till exempel inte själv ändra det konto på vilket pensionen betalas, utan ändringen ska godkännas och undertecknas av förmyndaren.

Ärendehantering

En pensionstagare kan befullmäktiga någon annan att sköta sina pensionsärenden. Då undertecknar pensionstagaren en specificerad fullmakt med uppgift om vilka ärenden den person som fått fullmakten får sköta i pensionstagarens ställe.