Pensionstagares intressebevakning och ombud

Om en pensionstagare till exempel på grund av sjukdom eller av andra orsaker är oförmögen att sköta sina pensionsärenden, kan en intressebevakare utses för hen.

Innan intressebevakaren kan sköta pensionstagarens ärenden ska en kopia av beslutet om att en intressebevakare ska utses lämnas till Keva.

Endast en befullmäktigad eller en person som har utsetts till intressebevakare har rätt att

  • ändra pensionstagarens kontouppgifter
  • få uppgifter om pensionen.

Inga andra personer har rätt att få dessa uppgifter, inte ens nära anhöriga.

Pensionsärendena för minderåriga

Då pensionstagaren är under 18 år förs talan av förmyndaren. En minderårig kan till exempel inte själv ändra det konto på vilket pensionen betalas, utan ändringen ska godkännas och undertecknas av förmyndaren.

Ombud

En pensionstagare kan befullmäktiga någon annan att sköta sina pensionsärenden. Då undertecknar pensionstagaren en specificerad fullmakt med uppgift om vilka ärenden den person som fått fullmakten får sköta i pensionstagarens ställe.

Pensionstagarens död

Keva får dödsuppgifterna direkt via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dödsuppgiften kan också meddelas per telefon eller per brev. Om pensionstagaren har bott utomlands, är det bra om en nära anhörig meddelar Keva om dödsfallet så snart som möjligt.

Pension betalas till utgången av den månad under vilken pensionstagaren avlidit. Om pension ännu har betalats ut för tiden efter det, återbetalar banken på Kevas begäran den pension som betalats till ett för stort belopp till Keva.

Keva skickar uppgifterna om de pensioner som betalats till pensionstagaren direkt till Skatteförvaltningen i slutet av året.