Arbetslivspension

Personer födda 1955 är de första som kan söka arbetslivspension.

Vem kan få arbetslivspension?

Arbetslivspension är avsedd för de personer vars arbetsförmåga är bestående nedsatt till exempel på grund av sjukdom, lyte eller skada. Pensionsåldern har ännu inte uppnåtts och personen har en lång yrkeskarriär bakom sig.

Du kan söka arbetslivspension om

 • du har fyllt 63 år
 • du har arbetat minst 38 år
 • ditt arbete har varit tungt och slitsamt
 • din arbetsförmåga är bestående nedsatt.

Det får ha gått högst ett år från att ditt arbete upphörde eller du ska fortfarande arbeta. Korta frånvaroperioder på grund av sjukdom eller arbetslöshet utgör inget hinder för arbetslivspension. Inte heller perioder med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning dras av från yrkeskarriärens längd om de har varat högst tre år.

Du kan inte beviljas arbetslivspension om du redan har uppnått din pensionsålder. Då kan du gå direkt i ålderspension.

Arbetslivspension broschyr.pdf (48 kb)

Pensionsbelopp

Arbetslivspensionen är den pension som du dittills har intjänat. Du kan kolla pensionsbeloppet i tjänsten Min pension.

Ansträngande och slitsamt arbete

Arbetslivspension är avsedd för personer som länge jobbat i ansträngande och slitsamt arbete. En viss yrkesbeteckning ger inte automatiskt rätt till arbetslivspension.

Kännetecken för ansträngande och slitsamt arbete är olika psykiska och fysiska omständigheter. För att en arbetstagares arbete ska bedömas vara ansträngande och slitsamt krävs det att en eller flera av följande faktorer i betydande grad har ingått i arbetet (pensionslagen för den offentliga sektorn 52 §):

 1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt,
 2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen,
 3. belastande och besvärliga arbetsställningar,
 4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft,
 5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning,
 6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Vi utreder din rätt till arbetslivspension med stöd av läkarutlåtanden och utlåtanden av din arbetsgivare. Vid bedömningen beaktas om du med hänsyn till ditt arbete har rätt till arbetslivspension.

Arbete samtidigt med arbetslivspension

Du kan arbeta samtidigt som du får arbetslivspension. Tänk ändå på inkomstgränsen: du får tjäna högst 922,42 euro per månad (års 2023 nivå).

Om inkomsterna blir högre, kan du lämna pensionen vilande från tre månader till två år.

Efter att inkomsterna sjunkit under 922,42 euro fortsätter utbetalningen av pensionen.

Du tjänar in ny pension av arbetet vid sidan av arbetslivspension. Den ska du söka senare separat.

Ålderspensionering

När du uppnår din pensionsålder ändras din arbetslivspension automatiskt till ålderspension. Då kan du arbeta utan inkomstgränser. Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med ålderspension ska dock alltid sökas.

Ansökan om arbetslivspension

I tjänsten Min pension söker du pension enkelt och snabbt. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer på din 63-årsmånad. Du kan också ansöka om förhandsbeslut som gäller 6 månader, dock högst tills du uppnår din pensionsålder.

Via tjänsten kan du lämna läkarutlåtande B av företagshälsovården som behövs som bilaga till ansökan samt arbetsgivarens utlåtande om arbetets innehåll och belastningen i arbetet.

När ska jag göra ansökan?

Det lönar sig att göra ansökan först när du har fått ett aktuellt läkarutlåtande B: om läkarutlåtande saknas, kan din ansökan inte handläggas.

Du kan söka förhandsbeslut om arbetslivspension 6 månader före pensioneringen. Arbetslivspensionen måste ändå börja innan du uppnår din ålder för ålderspension. Du kan söka beslut om utbetalning av arbetslivspension 2 månader före pensioneringen.

Du kan meddela att du går i arbetslivspension antingen i tjänsten Min pension eller med den blankett som du får som bilaga till förhandsbeslutet.

Följande bilagor behövs till ansökan

 • Foga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas.
 • Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd samt eventuella PM om företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.
 • Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning/arbetslivspension). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Ansökan

 1. Logga in i tjänsten Min pension och välj Gör ansökan.
 2. Fyll i uppgifterna i ansökan och lägg till behövliga bilagor.
 3. Efter att du skickat ansökan får du en bekräftelse att den kommit till Keva för handläggning.
 4. Du får beslutet till tjänsten Min pension efter att ansökan har handlagts.

Du kan göra ansökan också skriftligen. Posta ansökan och bilagorna till adressen 00087 KEVA.

Kolla också