Utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning

Utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning kompletterar våra arbetsgivarkunders utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning. I nätverken utnyttjas resultaten av projektet Hållbart arbetsliv och utvecklas allt bättre verktyg som stöd för arbetsmiljöledning tillsammans med experter och övriga medlemmar i nätverken.

  • Det nationella nätverket och de regionala utvecklingsnätverken är öppna för alla proffs som i kommunsektorn, staten, välfärdsområden, FPA eller Finlands Bank arbetar inom HR, företagshälsovården och arbetarskyddet med frågor som gäller arbetsförmågan eller välbefinnandet i arbetet.
  • Välfärdsområdenas utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning är avsett för arbetshälsochefer och samordnare för arbetsförmågan eller personer med motsvarande uppgifter i välfärdsområdena. Att ansluta dig till nätverken binder dig inte till något. Du kan välja de evenemang som intresserar dig mest och som bäst svarar på din organisations behov.

Endast kunder hos Keva kan delta i nätverken.

Kevas projekt Hållbart arbetsliv och utvecklingsnätverkens roll i projektet

Kevas mångsidiga nätverksverksamhet fungerar som en plattform för samutveckling av resultaten av projektet Hållbart arbetsliv och för spridning av dem till hela den offentliga sektorn. Nätverken sammanför aktörer i den offentliga sektorn och möjliggör ömsesidigt lärande och problemlösning över organisations- och sektorgränser samt utveckling av bästa praxis för arbetsmiljöledning.

Med hjälp av nätverksverksamheten har alla Kevas arbetsgivarkunder möjlighet att delta i det utvecklingsarbete som utförs medan projektet pågår. Utöver de befintliga nätverken är målet att tillhandahålla sådan nätverksverksamhet där sektorspecifika utmaningar beaktas.

Projektet har beviljats statsbidrag från Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Hur kommer jag med?

Du kommer med i verksamheten i det riksomfattande nätverket och de regionala nätverken genom att anmäla dig och delta i nätverkens evenemang (se kommande evenemang nedan). Du kan också skicka dina uppgifter till oss med den här blanketten:

Anmäl dig till det riksomfattande nätverket och de regionala nätverken (Anmälningsblanketten är på finska, likaså nätverksträffarna och allt material).

Anmäl dig hos kundchefen för ditt välfärdsområde om du vill ansluta dig till välfärdsområdets utvecklingsnätverk - kontaktuppgifter nedan.