Pensionsbelopp och intjäning

Pensionsintjäningen är 1,5 % per år. Ju längre du arbetar desto mer pension tjänar du in.

I pensionsutdraget ser du uppgifter om den pension du tjänat in hittills. Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension.

När du planerar att gå i pension kan du jämföra ditt pensionsbelopp i olika åldrar med hjälp av kalkylatorerna i tjänsten Min pension.

Oavlönad tid

Pension kan intjänas av oavlönad tid såsom alterneringsledighet eller studier som leder till en examen. Pension intjänas också under arbetslöshet med inkomstrelaterad arbetslöshetspenning.

Pensionsbeloppet påverkas av olika faktorer

Pensionsbeloppet och pensionstillväxten i den offentliga sektorn har påverkats av olika faktorer beroende på år.

Ålder

Arbetstagare börjar tjäna in pension:

  • från ingången av 2017 började pensionstillväxten från 17 års ålder.
  • 2005–2016 började pensionstillväxten från 18 års ålder.
  • fram till slutet av 2004 intjänades arbetspension från 23 års ålder.

Du kan tjäna in pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten:

  • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer födda 1958–1961
  • 70 år för personer födda 1962 och senare.

Inkomster

Pensionstillväxten beror på din lön: pensionstillväxten av en hög lön är relativt sett större än av en lägre lön. Alla inkomster av vilka arbetspensionsavgift innehålls beaktas vid beräkningen av pensionen.

Kapitalinkomster berättigar däremot inte till pension.

För det år under vilket pensionen börjar intjänas pension i regel på grundval av föregående års inkomster (se nedan ”Pensionsfallsår”).

Intjäningsprocent

Pensionen beräknas numera separat för varje kalenderår utifrån en intjäningsprocent.

Pensionstillväxten är sedan början av 2017 1,5 procent per år av inkomsterna.

Pensionstillväxten för 53–62-åringar är 1,7 procent per år (under en övergångsperiod åren 2017–2025).

Livslängdskoefficienten

Livslängdskoefficienten infördes i samband med pensionsreformen 2005. Livslängdskoefficienten minskar beloppet av de pensioner som börjat 2010 och senare.

Koefficienten fastställs separat för varje åldersklass vid 62 års ålder.

Om din pension börjar före 62 års ålder tillämpas livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar.

Syftet med koefficienten är att kontrollera de pensionskostnader som den ökande livslängden förorsakar.

Maximibelopp för pension från den offentliga sektorn

De pensioner från den offentliga sektorn som har tjänats in fram till utgången av 2004 har ett maximibelopp. Maximibeloppet är personligt och beror på din födelsetid.

Om din intjänade pension överstiger maximibeloppet dras denna andel av från din kommande pension.

Pensionen består med andra ord av två delar: den pension som tjänats in fram till utgången av 2004 och den pension som tjänats in från och med ingången av 2005.

Omvandling

Om du är född före 1960 och går i pension från den offentliga sektorn före din personliga pensionsålder görs en s.k. omvandling av din pension.

Omvandling betyder att intjäningsprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 omvandlas från 2 till 1,8 procent. Pensionen före 1995 blir med andra ord mindre än om du fortsätter att arbeta fram till din personliga pensionsålder. Detta kallas också normering.

Pensionsfallsår

Om din pension börjar i januari (1.1) är pensionsfallsåret föregående år. Om pensionen börjar i februari (1.2) eller senare är pensionsfallsåret innevarande år.

När du går i ålderspension från den offentliga sektorn intjänas pensionen för det sista året i regel på grundval av inkomsterna under året före pensionsfallsåret. Då inkomsterna för det föregående året används höjs de med en lönekoefficient till nivån under det år då pensionen börjar.

Om inkomsterna under året före pensionsfallsåret avviker mer än 10 % från de genomsnittliga inkomsterna under de två föregående åren, görs denna s.k. duplicering inte, utan pensionen intjänas då också under det sista året på grundval av de faktiska inkomsterna.

Pensionen intjänas på grundval av de faktiska inkomsterna också i det fall att pensionsgrundande förmåner har betalats ut under pensionsfallsåret.

Frivilliga pensionsförsäkringar och arbetspension

Du kan komplettera ditt lagstadgade pensionsskydd frivilligt genom att teckna en individuell pensionsförsäkring. Individuella pensionsförsäkringar tillhandahålls av livförsäkringsbolagen. Dessa arrangemang har ingen inverkan på intjäningen av arbetspension eller utbetalningen av den.

Folkpension

Om du inte får någon arbetspension eller om den är liten får du folkpension av FPA.

Livslängdskoefficienten beräknas separat för varje åldersklass

För varje åldersklass fastställs en livslängdskoefficient som tillämpas på beräkningen av pensionen. Livslängdskoefficienten minskar pensionsbeloppet.

Din pension multipliceras med livslängdskoefficienten oavsett i vilken ålder du går i pension. Minskningen är densamma hela tiden då du får pension.

Koefficienten fastställs separat för varje åldersklass vid 62 års ålder. Om din pension börjar före 62 års ålder tillämpas livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar.

Livslängdskoefficienten kan inte undvikas men dess inverkan kan minskas. Om du vill att ditt pensionsbelopp ska motsvara den pension som du hade fått i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass utan minskning på grund av livslängdskoefficienten måste du arbeta längre.

Den målsatta pensionsåldern uppger den tidpunkt då uppskovsförhöjningen på pensionen är lika stor som minskningen på grund av livslängdskoefficienten.

 

Arbetspensionsindex och lönekoefficient

De index som gäller arbetspensionsskyddet, dvs. arbetspensionsindexet och lönekoefficienten fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionsindex

Alla löpande arbetspensioner justeras med ett arbetspensionsindex årligen i början av januari.

Arbetspensionsindexet fastställs utifrån den årliga förändringen av löne- och prisnivån. Vid beräkning av indexet har förändringen av lönerna en vikt på 20 procent och förändringen av prisnivån en vikt på 80 procent.

Arbetspensionsindex för 2024

Arbetspensionsindexet för 2024 är 3037. Det betyder att arbetspensionerna från början av 2024 stiger med cirka 5,7 procent jämfört med 2023.

Arbetspensionsindex under tidigare år

Arbetspensionsindexet för 2023 var 2874. Jämfört med 2022 steg arbetspensionerna med cirka 6,8 procent.

Arbetspensionsindexet för 2022 var 2691. Jämfört med 2021 steg arbetspensionerna med cirka 2,28 procent.

Arbetspensionsindexet för 2021 var 2631. Jämfört med 2020 steg arbetspensionerna med cirka 0,5 procent.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten används vid beräkning av en begynnande arbetspension. När du går i pension justeras årsinkomsterna för varje år med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

I lönekoefficienten är andelen förändring av lönenivån 80 procent och förändring av prisnivån 20 procent.

Lönekoefficient för 2024

Lönekoefficienten för 2024 är 1,637. Jämfört med 2023 stiger lönekoefficienten med cirka 5,1 procent.

Lönekoefficienten under tidigare år

Lönekoefficienten för 2023 var 1,558. Jämfört med 2022 steg lönekoefficienten med cirka 3,8 procent.

Lönekoefficienten för 2022 var 1,501. Jämfört med 2021 steg lönekoefficienten med cirka 2,46 procent.

Lönekoefficienten för 2021 var 1,465. Jämfört med 2020 steg lönekoefficienten med cirka 1,3 procent.

Läs också nyheter

Justering av pensionslönen enligt prövning

En justering av pensionslön enligt prövning kan eventuellt göras om dina inkomster har sjunkit väsentligt av en exceptionell orsak, såsom på grund av en långvarig sjukdom. I samband med justeringen kan den pensionsgrundande lönen korrigeras för denna tid.

Justeringen gäller endast tiden mellan 1995 och 2004 och anställning i den offentliga sektorn. Därtill förutsätts det att din anställning har varit i kraft under inkomstminskningen.

Du kan begära justering av pensionslönen enligt prövning med en fritt formulerad begäran i samband med pensionsansökan eller innan du söker pension. Det måste framgå av begäran under vilka år och av vilken orsak inkomsterna har minskat.

Primära förmåner som dras av från pension

I pensionslagen finns bestämmelser om vissa förmåner som är primära i förhållande till arbetspension. Primär förmån betyder att pension endast betalas ut till den del som den överskrider beloppet av primär förmån.

Primära förmåner är bland annat ersättning på grund av trafikskada, olycksfall och olycksfall i militärtjänst.

Om den primära ersättningen är större än arbetspensionen kvarstår ingen arbetspension som ska betalas ut för samma tid. Uppge i pensionsansökan om du får eller söker ersättning på basis av ett olycksfall.