Pensionsbelopp

Pensionstillväxten är 1,5 % per år från 17 års ålder. Ju längre du arbetar desto mer pension tjänar du in.

I pensionsutdraget ser du uppgifter om den pension du tjänat in hittills. Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension.

När du planerar att gå i pension kan du jämföra ditt pensionsbelopp i olika åldrar med hjälp av kalkylatorerna i tjänsten Min pension.

Oavlönad tid

Pension kan tillväxa av oavlönad tid såsom alterneringsledighet eller studier som leder till en examen. Pension tillväxer också under arbetslöshet med inkomstrelaterad arbetslöshetspenning.

Pensionsbeloppet påverkas av olika faktorer

Pensionsbeloppet och pensionstillväxten i den offentliga sektorn har påverkats av olika faktorer beroende på år.

Ålder

Från ingången av 2017 börjar pensionstillväxten redan från 17 års ålder.

2005–2016 började pensionstillväxten från 18 års ålder.
Fram till slutet av 2004 tillväxte arbetspension från 23 års ålder.

Inkomster

Pensionstillväxten beror på din lön: pensionstillväxten av en hög lön är relativt sett större än av en lägre lön. Alla inkomster av vilka arbetspensionsavgift innehålls beaktas vid beräkningen av pensionen.

Kapitalinkomster berättigar däremot inte till pension.

För det år under vilket pensionen börjar växer pensionen i regel på grundval av föregående års inkomster (se nedan ”Pensionsfallsår”).

Intjäningsprocent

Pensionen beräknas numera separat för varje kalenderår utifrån en intjäningsprocent.

Pensionstillväxten är sedan början av 2017 1,5 procent per år av inkomsterna.

Pensionstillväxten för 53–62-åringar är 1,7 procent per år.

Livslängdskoefficienten

Livslängdskoefficienten infördes i samband med pensionsreformen 2005. Livslängdskoefficienten minskar beloppet av de pensioner som börjat 2010 och senare.

Koefficienten fastställs separat för varje årskull vid 62 års ålder.

Om din pension börjar före 62 års ålder tillämpas livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar.

Syftet med koefficienten är att kontrollera de pensionskostnader som den ökande livslängden förorsakar.

Maximibelopp för pension från den offentliga sektorn

De pensioner från den offentliga sektorn som har tjänats in fram till utgången av 2004 har ett maximibelopp. Maximibeloppet är personligt och beror på din födelsetid.

Om din intjänade pension överstiger maximibeloppet dras denna andel av från din kommande pension.

Pensionen består med andra ord av två delar: den pension som tjänats in fram till utgången av 2004 och den pension som tjänats in från och med ingången av 2005.

Omvandling

Om du är född före 1960 och går i pension från den offentliga sektorn före din personliga pensionsålder görs en s.k. omvandling av din pension.

Omvandling betyder att intjäningsprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 omvandlas från 2 till 1,8 procent. Pensionen före 1995 blir med andra ord mindre än om du fortsätter att arbeta fram till din personliga pensionsålder. Detta kallas också normering.

Pensionsfallsår

När du går i ålderspension från den offentliga sektorn växer pensionen för det sista året i regel på grundval av inkomsterna under året före pensionsfallsåret. Då inkomsterna för det föregående året används höjs de med en lönekoefficient till nivån under det år då pensionen börjar.

Om inkomsterna under året före pensionsfallsåret avviker mer än 10 % från de genomsnittliga inkomsterna under de två föregående åren, görs denna s.k. duplicering inte, utan pensionen tillväxer då också under det sista året på basis av de faktiska inkomsterna.

Pensionen tillväxer på basis av de faktiska inkomsterna också i det fall att pensionsgrundande förmåner har betalats ut under pensionsfallsåret.

Frivilliga pensionsförsäkringar och arbetspension

Du kan komplettera ditt lagstadgade pensionsskydd frivilligt genom att teckna en individuell pensionsförsäkring. Individuella pensionsförsäkringar tillhandahålls av livförsäkringsbolagen. Dessa arrangemang har ingen inverkan på intjäningen av arbetspension eller utbetalningen av den.

Folkpension

Om du inte får någon arbetspension eller om den är liten får du folkpension av FPA.

Livslängdskoefficienten beräknas separat för varje årskull

För varje årskull fastställs en livslängdskoefficient som tillämpas på beräkningen av pensionen. Livslängdskoefficienten minskar pensionsbeloppet.

Din pension multipliceras med livslängdskoefficienten oavsett i vilken ålder du går i pension. Minskningen är densamma hela tiden då du får pension.

Koefficienten fastställs separat för varje årskull vid 62 års ålder. Om din pension börjar före 62 års ålder tillämpas livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar.

Livslängdskoefficienten kan inte undvikas men dess inverkan kan minskas. Om du vill att ditt pensionsbelopp ska motsvara den pension som du hade fått i den lägsta pensionsåldern för din årskull utan minskning på grund av livslängdskoefficienten måste du arbeta längre.

Den målsatta pensionsåldern uppger den tidpunkt då uppskovsförhöjningen på pensionen är lika stor som minskningen på grund av livslängdskoefficienten.

 

Arbetspensionsindex och lönekoefficient

Arbetspensionsindex

De löpande arbetspensionerna justeras med ett arbetspensionsindex årligen i början av januari. Indexet fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionsindexet fastställs utifrån den årliga förändringen av löne- och prisnivån. Då man beräknar arbetspensionsindexet har ändringen i prisnivån en vikt på 80 procent och ändringen i lönenivån en vikt på 20 procent.

Arbetspensionsindexet för 2021 är 2631. Jämfört med 2020 stiger arbetspensionsindexet med cirka 0,5 procent.

Arbetspensionsindexet för år 2022 är 2691. Jämfört med 2021 stiger arbetspensionsindexet med cirka 2,28 procent. 

Lönekoefficient

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen också en lönekoefficient som används vid beräkningen av framtida pensioner. Årsinkomsterna justeras med lönekoefficienten till nivån under det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivån 80 procent och ändring i prisnivån 20 procent.

Lönekoefficienten för 2021 är 1,465. Jämfört med 2020 stiger lönekoefficienten med cirka 1,3 procent.

Lönekoefficienten för 2022 är 1,501. Jämfört med 2021 stiger lönekoefficienten med cirka 2,46 procent. 

Justering av pensionslönen enligt prövning

En justering av pensionslön enligt prövning kan eventuellt göras om dina inkomster har sjunkit väsentligt av en exceptionell orsak, såsom på grund av en långvarig sjukdom. I samband med justeringen kan den pensionsgrundande lönen korrigeras för denna tid.

Justeringen gäller endast tiden mellan 1995 och 2004 och anställning i den offentliga sektorn. Därtill förutsätts det att din anställning har varit i kraft under inkomstminskningen.

Du kan begära justering av pensionslönen enligt prövning med en fritt formulerad begäran i samband med pensionsansökan eller innan du söker pension. Det måste framgå av begäran under vilka år och av vilken orsak inkomsterna har minskat.