Köpta tjänster, arbetsersättningar och övriga uppdrag

Förutsättningar för försäkring enligt OffPL

Då en arbetsgivare i den offentliga sektorn anskaffar arbete som ska utföras på basis av uppdrags- eller konsultavtal försäkras det som ett uppdragsförhållande i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i de fall då uppdragstagaren saknar en FöPL-försäkring. Detta gäller också de situationer i vilka uppdragstagaren inte är skyldig att försäkra verksamheten enligt FöPL.

Från och med 1.1.2019 då inkomstregistret införs ska köpta tjänster och övriga uppdrag anmälas till inkomstregistret som arbetsersättning och Keva fakturerar arbetsgivaren/beställaren, inte uppdragstagaren, för pensionsavgifterna för dessa. Arbetsgivaren/beställaren ska ta ut arbetstagarens pensionsavgift av uppdragstagaren.

Närmare information om anmälan av arbetsersättning finns i skattemyndighetens anvisningar:

Arbete på basis av uppdrags- eller konsultavtal försäkras inte enligt OffPL när uppdragstagaren har en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), eller när uppdragstagaren har befriats från försäkringsskyldighet enligt beslut som Pensionsskyddscentralen fattat före 2002. En gällande FöPL-försäkring krävs för den bransch som uppdragsavtalet gäller.

Om uppdragstagaren inte omfattas av OffPL ska hen uppvisa för beställaren av arbetet (arbetsgivare i den offentliga sektorn) en kopia av FöPL-intyget, försäkringsbrevet, pensionsavgiften eller beslutet om befrielse från försäkringsskyldighet. Företagare får ett intyg från sitt eget pensionsförsäkringsbolag.

Om personen inte har ett intyg över FöPL- eller LFöPL-försäkring eller beslut om befrielse från försäkringsskyldighet omfattas verksamheten av OffPL.

Ett FöPL-intyg begärs endast för arbete som utförs genom firma. Man behöver inte be om ett FöPL-intyg av andra bolagsformer, såsom aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, registrerad förening eller andelslag.

Hur fungerar pensionsförsäkring?

  • Den som beställer arbetet anmäler uppgifterna om anställningen och inkomsterna för uppdraget till inkomstregistret.
     
  • Om uppdragstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret ska uppgifterna trots det anmälas till inkomstregistret enligt Kevas anvisning. Skattemyndigheten sörjer för att arbetsersättningar för näringsidkare som är införda i förskottsuppbördsregistret i beskattningen inte blandas med uppgifter om förskottsinnehållning underkastad inkomst.
     
  • När den som beställer arbetet betalar arbetsersättning utifrån ett uppdragsförhållande till en näringsidkare som är införd i förskottsuppbördsregistret ska arbetets andel av fakturan försäkras av inkomsten av uppdragsförhållandet.
     
  • Om till exempel material eller andra kostnader ersätts separat till uppdragstagaren räknas de inte med i den arbetsinkomst som berättigar till pension. Mervärdesskattens andel av fakturan räknas inte heller som arbetsinkomst som ska försäkras.

OffPL och ArPL (lagen om pension för arbetstagare) skiljer från varandra i fråga om köpta tjänster och uppdrag: uppdragsförhållandena för en uppdragstagare som saknar FöPL-försäkring försäkras endast i den offentliga sektorn.

Om uppdragstagaren beställer arbetet av någon annan och själv betalar lön till denne eller anlitar underleverantörer, räknas den andel som motsvarar deras arbete inte som uppdragstagarens arbetsinkomst. Endast den andel av arbetet som motsvarar uppdragstagarens eget arbete ska försäkras enligt OffPL.