Köpta tjänster och övriga uppdrag

Denna anvisning ersätter Kevas cirkulär 4/2010. Cirkuläret handlade om hur privata näringsidkare (firma) faktureras för sitt arbete åt en OffPL-arbetsgivare (=kommunerna, staten eller kyrkan).

Då en arbetsgivare i den offentliga sektorn skaffar sig arbete på basis av uppdrags- eller konsultavtal försäkras arbetet i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn i följande fall: 

  • verksamheten bedrivs av en privatperson, som yrkesutövare eller firma
  • kriterierna för arbetsavtalsförhållande uppfylls inte
  • personen har inte en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) som är i kraft
  • personen är inte skyldig att försäkra verksamheten enligt FöPL


Företagarens pensionsförsäkring måste vara tecknad för den bransch som uppdragsavtalet gäller.

Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas inte på de företagare

  • som har en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), eller
  • som enligt beslut som Pensionsskyddscentralen fattat före 2002 har befriats från försäkringsskyldighet.

Att företagaren inte omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn verifieras utgående från en kopia av FöPL-försäkringen, försäkringsbrevet, pensionsavgiften eller beslutet om befrielse från försäkringsskyldighet. Företagaren får ett intyg från sitt eget pensionsförsäkringsbolag.

Om personen inte har ett intyg över FöPL- eller LFöPL-försäkring eller beslut om befrielse från försäkringsskyldighet omfattas verksamheten av pensionslagen för den offentliga sektorn. Anställningen ska anmälas till anställningsregistret, arbetstagarens pensionsavgift tas ut från arvodet och arbetsgivarens pensionsavgift betalas från det.

Man behöver inte be om ett FöPL-intyg av andra bolagsformer, till exempel aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, registrerad förening, eller andelslag.

Hur fungerar pensionsförsäkring?

  • Den som beställer arbetet tar ut både arbetstagarens och arbetsgivarens pensionsavgift från uppdragsarvodet (=den andel av arbetet som är momsfri i räkningen).
  • Den som beställer arbetet anmäler uppdraget i fråga till anställningsregistret som Keva upprätthåller.
  • Till Kevas anställningsregister anmäls den ovan nämnda räkningens momsfria belopp.

Pensionstillväxt (anvisningen gäller inkomster som har betalats innan 2019)

  • Pension växer sedan 1.1.2017 av arbetsinkomster som en person intjänat från ingången av månaden som kommer efter 17-årsmånaden fram till utgången av 68-årsmånaden.


Obs! OffPL och ArPL skiljer sig på denna punkt från varandra: uppdragsförhållandena för den som saknar FöPL-försäkring försäkras endast i den offentliga sektorn.