Pensionerna för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

Keva sköter pensionerna för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Deras pensionsskydd avviker i många avseenden från andra arbetstagares pensionsskydd.

I fråga om civilpersoner i arbetsavtalsförhållande vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet och civilpersoner vars tjänsteförhållande vid försvarsmakten inletts efter 1992 fastställs pensionen dock på samma sätt som för andra arbetstagare i den offentliga sektorn. De kan gå i ålderspension i den lägsta pensionsåldern för sin årskull.

När kan man gå i pension?

Pensionsrätten kan uppstå

 • på basis av anställningsår
 • i den lägsta pensionsåldern för militärer
 • i avgångsåldern
 • i den lägsta allmänna pensionsåldern
 • på grundval av arbetsoförmåga. 

Militärernas lägsta pensionsålder stiger i och med pensionsreformen med 3 månader per år från och med 2018.

Födelseår Lägsta pensionsåldern
- 1962 55 år
1963 55 år 3 mån.
1964 55 år 6 mån.
1965 55 år 9 mån.
1966 56 år
1967 56 år 3 mån.
1968 56 år 6 mån.
1969 56 år 9 mån.
1970 - 1972 57 år

Avgångsåldern och militärernas lägsta pensionsålder är i allmänhet högre än den pensionsålder som fastställs på basis av anställningsår. Du kan dock inte gå i pension på basis av anställningsår om du inte har särskild rätt till det. Avgångsåldrarna varierar och bestämmelser om dem finns i lagarna för respektive förvaltningsområde.

Pensionsalternativ

Invalid- och delinvalidpension och familjepension fastställs för personalen vid försvarsförvaltningen och gränsbevakningsväsendet på samma sätt som för andra arbetstagare i den offentliga sektorn.

Om du har en militär tjänst kan du inte gå i partiell förtida ålderspension eller arbetslivspension. Denna begränsning gäller inte civilpersoner.

Arbete vid sidan av pension

Tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter sköter du dina pensionsärenden behändigt. Du ser ditt pensionsutdrag, tidpunkten då din militärpension tidigast kan börja och en uppskattning av ditt pensionsbelopp. I tjänsten kan du också söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga dokument elektroniskt.

Du har också tillgång till en meddelandefunktion: på sidan Egna meddelanden kan du skicka meddelanden till experter.

Om du har frågor kan du också kontakta vår pensionsrådgivning.

Ansökan om pension

Kolla ditt pensionsutdrag innan du söker pension. Du ser ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Utdraget omfattar bl.a. tjänstgöringstider i militären plus arbetsinkomster, annan statlig anställning, uppgift om förmånsinkomster (t.ex. faderskaps-/moderskapsledighet) och avbrott.

Sök ålderspension tidigast 6 månader innan den ska börja antingen i tjänsten Dina pensionsuppgifter eller skriftligt.

Blankett för ansökan om ålderspension, pdf (Etk.fi)

Foga ÅP-bilagan för militär personal till ansökan (arbetsgivaren fyller i)

Åp-bilaga för militarpersoner (pdf) (47 kb)

 

Avgångsålder

Avgångsåldrar som är lägre än den allmänna avgångsåldern för statliga tjänsteman har föreskrivits för alla militära tjänster. I samband med pensionsreformen höjs också militärernas avgångsåldrar för att det inte ska bli så att anställningen upphör innan militären kan gå i pension. Höjningarna gäller både gamla och nya militärer. Från och med 2018 stiger avgångsåldern med 3 månader varje år.

Om avgångsåldern är högre än den lägsta pensionsåldern

Om din avgångsålder är högre än den lägsta pensionsåldern för din årskull betyder det att din lägsta pensionsålder är samma som din avgångsålder, och inte alltså den lägsta pensionsåldern för årskullen som är lägre.

 • Exempel: Om årskullens lägsta pensionsålder för en militär född 1966 är 56 år men hens avgångsålder är 62 år, betyder det att hens lägsta pensionsålder är 62 år.

Möjligt att avgå vid 48 års ålder

Officerare och institutofficerare kan dock under vissa förutsättningar avgå från militärtjänsten tidigast vid 48 års ålder och få militärpension för nya militärer enligt den lägsta pensionsåldern för militärer enligt födelseåret.

En förutsättning är att militärpensionstiden uppgår till minst 30 år minskat med de fulla år som kvarstår före utgången av det år då militären fyller 55 år. Detta är i praktiken möjligt endast om din militärpensionstid uppgår till 23 år före det år då du fyller 48 år.

Om en gammal militär utnyttjar denna möjlighet blir hen en ny militär, vilket innebär att pensionen börjar senare, den årliga pensionsintjäningen för tiden före 1995 sjunker från 2,64 procent till 2,0 procent och pensionens målsatta nivå sjunker till 60 procent.

Pensionsreformens inverkan på pensionerna för nya militärer

Ny militär är en person som trätt i tjänst

hos försvarsmakten

 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som officer eller institutofficer
 • 1.1.1995 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som innehavare av militär specialtjänst 
 • 1.1.1997 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som specialofficer eller militärpräst 
 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller å nytt efter ett avbrott som officer eller institutofficer i en uppgift som förutsätter flygarutbildning

hos gränsbevakningsväsendet

 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller på nytt efter ett avbrott som officer, institutofficer eller gränsbevakare
 • 1.1.1993 eller senare för första gången eller efter ett avbrott som officer eller institutofficer i en uppgift som förutsätter flygarutbildning 

I samband med pensionsreformen infördes en lägsta pensionsålder för militärer som stiger per årskull med tre månader per år fr.o.m. 2018.

Om du är född

 • 1962 eller tidigare
  kan du fortfarande gå i ålderspension vid 55 års ålder. Detta beror på att du uppnår avgångsåldern och får rätt till ålderspension enligt nuvarande bestämmelser senast 2017. 
 • 1963–1972
  stiger din lägsta pensionsålder med 3 månader per årskull på så sätt att den för militärer födda 1970–1972 är 57 år. 
 • 1973 eller senare
  anpassas den lägsta pensionsåldern i sinom tid till förändringen i den förväntade livslängden. Det betyder att pensionsåldern kan stiga från 57 år med högst 2 månader per årskull.

Pensionsreformens inverkan på pensionerna för gamla militärer

Med gammal militär avses

vid försvarsmakten

 • officer och institutofficer som har varit anställd vid försvarsmakten 31.12.1992
 • värvad/innehavare av militär specialtjänst, nuvarande underofficer (i uppgift som kräver militär beredskap) som har tjänstgjort vid försvarsmakten 31.12.1994
 • specialofficer och militärpräst (i uppgift som kräver militär beredskap) som har tjänstgjort vid försvarsmakten 31.12.1996
 • vars anställning pågår utan avbrott fram till pensionsfallet och slutkarensvillkoren uppfylls.

vid gränsbevakningsväsendet

 • officer och institutofficer som har varit anställd vid gränsbevakningsväsendet 31.12.1992
 • vars anställning pågår utan avbrott fram till pensionsfallet och slutkarensvillkoren uppfylls.

De lägsta pensionsåldrarna för militärer, som bestäms enligt födelseåret, i enlighet med den nya pensionslagen för den offentliga sektorn gäller också för gamla militärer. På motsvarande sätt senareläggs pensioneringen, som bestäms enligt anställningstidens längd, från och med 2018 också för gamla militärer på samma sätt som för nya militärer.

Om du får rätt till ålderspension före utgången av 2017

 • ändras din pensionsrätt inte.
 • kan du få ålderspension innan du uppnår din avgångsålder.
 • kan du fortsätta att arbeta fram till din avgångsålder.

Om du får rätt till ålderspension 2018 eller senare

 • senareläggs din rätt till ålderspension med tre månader per år fr.o.m. 2018. Höjningen är dock högst två år.

Pensionsålder enligt antal anställningsår

Om du är en s.k. gammal officer eller institutofficer kan du gå i pension på grundval av anställningsåren. Detta betyder att du kan gå i pension på grundval av din militärpensionstid innan du uppnår den lägsta pensionsåldern för militärer.

Följande villkor måste uppfyllas för att du ska kunna gå i pension på grundval av anställningsåren:

 • du måste ha militär grad
 • behörighetsvillkor för militär tjänst är tjänsteexamen
 • du har det krävda antalet anställningsår som räknas som militärpensionstid 
 • slutkarensvillkoret uppfylls
 • du har avgått från tjänsten.

Krav på anställningstid

Den anställningstid som krävs beror på hur länge du har tjänstgjort i militär tjänst före utgången av 1994. Den anställningstid som krävs för militärpension räknas efter det att man fyllt 23 år.

Anställningstid i militär tjänst före 31.12.1994  Anställningstid som krävs för militärpension (militärpensionstid)
16 år 25 år
13 år 26 år
10 år 27 år
7 år 28 år
3 år  29 år
under 3 år 30 år

Personer i viss tjänst kan ha rätt till militärpension i 55–57 års ålder om 

 • slutkarensvillkoren uppfylls, och
 • om de när anställningen upphör har en anställningstid som berättigar till pension på minst 30 år före 2020 eller, från och med 2021, minst 31 år i militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

Läs mer i guiden om arbetspensionsskydd för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet (på finska).

Slutkarensvillkor

Slutkarensvillkoret betyder att militärens inkomster av militär tjänst under fem år före pensionsfallet under minst tre år ska uppgå till 17 352 euro/år (enligt nivån 2020).

Pensionsreformens inverkan på pensionerna för flygare

I praktiken gäller samma ändringar för flygare som för nya militärer, endast åldersgränserna är olika.

Om du är född

 • 1972 eller tidigare och din nuvarande avgångsålder är 45 år, kan du fortfarande gå i ålderspension vid 45 års ålder. Detta beror på att du får rätt till ålderspension enligt nuvarande bestämmelser senast 2017.
 • 1973–1982 och din nuvarande avgångsålder är 45 år, stiger din lägsta pensionsålder med tre månader per årskull på så sätt att den för flygare födda 1980–1982 är 47 år. 
 • 1983 eller senare och din nuvarande avgångsålder är 45 år, anpassas den lägsta pensionsåldern i sinom tid till förändringen i livslängden. Det betyder att pensionsåldern kan stiga från 47 år med högst två månader per årskull. 

Om din nuvarande avgångsålder är över 45 år, är din avgångsålder din lägsta pensionsålder. Du har emellertid rätt till ålderspension tidigast i ovannämnd ålder enligt födelseåret förutsatt att du har arbetat minst 20 år i tjänst som förutsätter flygarexamen och att du avgår från din tjänst tidigast vid 45 års ålder.

Födelseår  Lägsta pensionsåldern
- 1972  45 år
1973 45 år 3 mån.
1974 45 år 6 mån.
1975 45 år 9 mån.
1976 46 år 
1977 46 år 3 mån. 
1978 46 år 6 mån.
1979 46 år 9 mån.
1980 - 1982  47 år

Pensionsintjäning och pensionens maxbelopp

Efter pensionsreformen börjar personer födda 2000 och senare tjäna in pension redan från 17 års ålder. Detta gäller också militärer.

Löntagarens pensionsavgift dras av från de pensionsgrundande inkomsterna för militärer. 

Maxbeloppet av gamla militärers pension är 61–66 procent av slutlönen. Maxbeloppet av nya militärers pension på 60 procent trädde i kraft 1995.

Pensionsreformen inverkar inte på de ändringar av beräkningen av militärpensionen som tillämpas sedan ingången av 2016 som närmast var av teknisk natur. Militärpensionerna beräknas numera på basis av slutlönen och årsinkomsterna. Ändringen i beräkningssättet inverkar inte på pensionsbeloppet och ändrar inte på bestämmelserna om pensionsintjäning och pensionsrätt.

Du ser en uppskattning av ditt pensionsbelopp i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Arbete i militära och civila krishanteringsuppgifter

En finländsk militär som deltar i FN:s fredsbevarande operationer är anställd hos staten och arbetsgivare är försvarsmakten. I internationella civila krishanteringsuppgifter är arbetsgivaren Krishanteringscentret.

Anställningstiden räknas som militärpensionstid om personen innehar en militär tjänst då hen går i pension.

Civila krishanteringsuppgifter räknas som militärpensionstid från och med 1.1.2005 om personen innehar en militär tjänst från vilken hen är tjänstledig eller befriad från tjänsten under denna tid, och från vilken hen går i pension.