Anmälning av anställningar och årsinkomster

Keva sköter pensionsskyddet för kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans, Ålands och FPA:s personal enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Köpta tjänster, arbetsersättningar och övriga uppdrag som omfattas av pensionsförsäkring - se Kevas anvisningar 2019

Hur ska arbetsgivaren anmäla uppgifter om anställningar och inkomster?

Arbetsgivaren ska ha anmält anställningar och inkomster som omfattas av OffPL direkt till Keva ännu för år 2018.

Från 1.1.2019 ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Därifrån överförs de uppgifter som Keva behöver för pensionsberäkning och fastställande av pensionsavgifterna till arbetspensionssektorns intjäningssystem.

Arbetsgivaren ska anmäla med löneuppgiftsanmälan uppgifterna om inkomsttagarens förvärvsinkomster och anställningar till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningsdagen.

Kevas anvisningar och koder för 2019 som tillämpas efter att inkomstregistret införts och annan information finns på Kevas webbsidor över inkomstregistret.

Du kan vid behov skicka frågor till Kevas registerteam på palvelussuhderekisteri@keva.fi.

Om du anmäler eller korrigerar uppgifter som gäller tiden innan inkomstregistret infördes, följ Kevas tidigare anvisningar. Du hittar dem här:

Mer information om webbtjänsten för arbetsgivare och Katso-koden 

Efter att inkomstregistret införts ska du anmäla med löneuppgiftsanmälan att anställningen för en person som går i ålderspension upphör så fort som detta är känt.

Mer information:

Vad ändras i och med inkomstregistret i början av 2019

Arbetsgivare: anmäl anställningens slutdatum till inkomstregistret genast när arbetstagaren har meddelat om ålderspensionering

Inspektion av pensionsavgifterna

De uppgifter som registreras inverkar både på de pensionsavgifter som tas ut och på enskilda personers framtida pensionsbeslut, dvs. pensionsskydd. Då uppgifterna om anställningar och inkomster är korrekta går också pensionshandläggningen snabbare.

Keva utför inspektioner av arbetsgivarnas avgiftsuppgifter och de uppgifter som arbetsgivarna har anmält till anställningsregistret. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningssystem.

Läs mer om inspektioner