Hur och varför ska arbetsgivaren anmäla uppgifter om anställningar och årsinkomster till Keva?

Keva sköter pensionsskyddet för kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans, Ålands och FPA:s personal enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). Arbetsgivarna ska för detta syfte anmäla de anställningsförhållanden och inkomster som försäkrats enligt OffPL ännu för 2018 till Keva och från 1.1.2019 till inkomstregistret. Därifrån överförs de uppgifter som Keva behöver för pensionsberäkning och fastställande av pensionsförsäkringsavgifterna till arbetspensionsbranschens intjäningssystem.

Köpta tjänster och övriga uppdrag som omfattas av pensionsförsäkring

Efter att inkomstregistret införts ska du anmäla med löneuppgiftsanmälan att anställningen för en person som går i ålderspension upphör så fort som detta är känt. Ytterligare information finns på Kevas webbplats.

Anställningsuppgifterna och årsinkomsterna för 2018

Efter att du har anmält anställningsuppgifterna och årsinkomsterna för sista kvartalet till Keva senast 31.1.2019 registrerar vi dem i intjäningssystemet. Behandla eventuella felmeddelanden som överförts till anställningsregistret i Kevas webbtjänst för arbetsgivare utan dröjsmål. Den som sköter anmälningstrafiken får ett e-postmeddelande om felmeddelanden.

Anmäl uppgifterna för 2018 till Keva enligt följande anvisningar, koder och postbeskrivningar:

Anvisningar för anmälningstrafiken - gäller fram till 31.12.2018

Koder och postbeskrivningar - gäller fram till 31.12.2018

Anmäl uppgift om anmälaren och/eller den som har hand om anmälningstrafiken eller om ändringar i uppgifterna

Anmälningssätt 2018

Enklast skickar du anmälningarna för 2018 till Keva elektroniskt som en fil.

Vi rekommenderar att du anmäler uppgifterna på elektronisk väg eller via anställningsregistret i webbtjänsten för arbetsgivare. Mer information finns i anvisningarna för anmälningstrafiken (pdf).

Om du inte kan skicka uppgifterna som en fil eller om du bara har få uppgifter att anmäla kan du anmäla dem i anställningsregistret i Kevas webbtjänst för arbetsgivare eller med blanketterna nedan.

Blankett:Anmälan om årsinkomster (pdf) (179 kb)

Blankett: Anmälan om anställningsperiod (pdf) (142 kb)

Anställningsregistret

I anställningsregistret kan arbetsgivaren eller den som representerar arbetsgivaren vid anmälan av uppgifterna

  • anmäla anställningsuppgifter och årsinkomster som hänför sig till tiden innan inkomstregistret införts
  • ändra bristfälliga och felaktiga uppgifter som hänför sig till tiden innan inkomstregistret införts

Anställningsregistret finns i Kevas webbtjänst för arbetsgivare dit du loggar in med en Katso-kod. För att kunna använda anställningsregistret behöver du en viss Katso-kod (KEVA - Anmälningstrafikens tjänster, uppdateringsrätt, eller vid behov bara läsrätt) som organisationens Katso-huvudanvändare fastställer åt dig.

Mer information om webbtjänsten för arbetsgivare och Katso-koden

Förifyllda årsinkomstanmälningar 2018

Om du anmäler arbetsgivarorganisationens uppgifter om anställningar och årsinkomster via anställningsregistret och du har tillgång till förifyllda årsinkomstanmälningar ska du uppdatera eventuella ändringar i anställningarna (börjat och slutat) senast 6.1.2019. Keva kör de förifyllda årsinkomstanmälningarna för 2018 till anställningsregistret 10.1.2019.

Kontrollistor över inkomster 2018

Den slutliga pensionsavgiften fastställs på basis av de inkomster som anmälts till intjäningssystemet, och därför är det viktigt att systemet innehåller korrekta uppgifter.

Vi jämför de inkomster som anmälts till intjäningssystemet med de inkomster som uppskattats på basis av de redovisade pensionsförsäkringsavgifterna i början av 2019. Kontrollistorna över inkomster publiceras från början av februari i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Kontrollera att de inkomster på listan som anmälts till intjäningssystemet motsvarar uppgifterna i lönesystemet.

Inspektion av pensionsavgifterna

De uppgifter som registreras inverkar både på de pensionsavgifter som tas ut och på enskilda personers framtida pensionsbeslut, dvs. pensionsskydd. Då uppgifterna om anställningar och inkomster är korrekta går också pensionshandläggningen snabbare.

Keva utför inspektioner av arbetsgivarnas avgiftsuppgifter och de uppgifter som arbetsgivarna har anmält till anställningsregistret. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningssystem.

Läs mer om inspektioner