Pension på grundval av konstnärsstipendium

Av det årliga anslaget i statsbudgeten delas ut stipendier till konstutövare. Stipendierna beviljas för ett, tre och fem år. Fram till utgången av 1995 fanns det också långa stipendier på 15 år. Statens konstnärsstipendier delas ut av Centret för konstfrämjande (Taike).

Keva sköter pensionen av de konstnärsstipendier som beviljats före 2009

Lagstadgad arbetspension har i regel inte vuxit av olika typer av stipendier före år 2009. Ett undantag har varit den så kallade konstnärspensionen som grundar sig på lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier. Lagens namn ändrades från ingången av 2011 till lag om statens konstnärsstipendier.

Keva sköter de pensioner som är förknippade med pensionsskydd enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier.

Rätt till pension på grundval av konstnärsstipendium som beviljats före 2009

Enligt lagen om statens konstnärsstipendier växer pension under vissa förutsättningar av konstnärsstipendier på 3, 5 och 15 år.

Före 1996 förelåg pensionsrätt endast i fråga om de så kallade långa konstnärsstipendierna på 15 år. Som pensionstid kunde man då emellertid också räkna den tid under vilken konstutövaren fick stipendium för 3 eller 5 år om det då stipendiet beviljades hade bestämts att mottagaren inte har rätt att inneha avlönad befattning. Enbart stipendier på 3 och 5 år berättigade inte till pension före 1996 utan de skulle vara förenade med långa konstnärsstipendier. Pensionsåldern i fråga om de gamla stipendieperioderna är 63 år.

Från ingången av 1996 har långa konstnärsstipendier inte längre beviljats. Enligt den lagändring som trädde i kraft 1.1.1996 föreligger pensionsrätt endast i fråga om konstnärsstipendier på 5 år, inte kortare. Lagändringen gäller de stipendieperioder som har börjat efter 31.12.1995. Rätt till familjepension föreligger efter en person som har fått ett stipendium. Pensionsåldern i fråga om stipendieperioder som beviljats utifrån dessa bestämmelser är 65 år.

Pensionsbeloppet för mottagare av konstnärsstipendium före 2009

Den pensionsgrundande lönen är konstnärsstipendiet sådant det är vid den tidpunkt då pensionen börjar. Pensionstillväxten är 2,2 % per år för varje månad som räknas som pensionstid.

Pensionen för mottagare av konstnärsstipendium beräknas genom att tillämpa bestämmelserna i lagen om statens pensioner som gällde till utgången av 2004. Pensionen på grundval av konstnärsstipendier har ett maximibelopp och de arbetspensioner som vuxit fram till 31.12.2004 samordnas med denna pension.

Pension söks med en ansökningsblankett för det lagstadgade pensionssystemet. Ansökan ska lämnas till Keva.

Pensionsskyddet för stipendiemottagare sköts sedan 1.1.2009 av LPA

Sedan 2009 har pensionsskyddet för stipendiemottagarna försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Stipendiemottagaren ska själv teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring åt sig.

Statens femåriga konstnärsstipendier som har beviljats 2008 och senare försäkras av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Pensionsansökan ska lämnas till LPA.

Läs mer om stipendier som försäkrats enligt LFöPL.