Mot ett nytt livsskede

Det är bra att förbereda sig i god tid för ålderspensioneringen som är en stor förändring som påverkar din vardag och ekonomi.

På den här sidan hittar du:

''Förbered dig på pensioneringen Förbered dig på pensioneringen ''Inför en stor livsförändring Inför en stor livsförändring ''Utkomst under pensionsåren Utkomst under pensionsåren
''När och hur ska jag gå i pension? När och hur ska jag gå i pension?

a_aloituskuva_ruokala.jpg

Förbered dig på pensioneringen

Det är bra att förbereda sig på ålderspensioneringen i god tid eftersom den är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Det lönar sig att följa upp hur pensionen intjänas redan före pensionsåldern och räkna ut den framtida pensionens belopp med pensionskalkylatorer.

Förbered dig också själv på pensionsåren. När dina inkomster minskar måste du klara dig med mindre. Dessutom är det bra att förbereda sig på ekonomiska överraskningar.

 

 

Hur mycket får jag pension?

a1.jpg

Kontrollera ditt pensionsutdrag – det visar hur mycket pension du tjänat in

Arbetspension tjänas in för arbete. På ditt pensionsutdrag ser du hur mycket pension du tjänat in för olika anställningar eller förmåner.

Det lönar sig att tidvis kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom din pension beräknas utifrån uppgifterna i utdraget.

Kontrollera ditt pensionsutdrag genom att logga in i tjänsten Min pension.

a2.jpg

Använd pensionskalkylatorerna – uppskatta din pension i olika åldersalternativ

Det lönar sig att använda pensionskalkylatorerna för att följa upp hur pensionen intjänas och räkna ut den framtida pensionens belopp. Glöm inte att ju längre du fortsätter i arbetet, desto mer pension tjänar du in.

Kalkylatorn för ålderspension i tjänsten Min pension visar uppskattningar av din pension i olika åldersalternativ. Kalkylatorns beräkningar bygger på din egen arbetshistorik. Därför är de mycket mer exakta än de approximativa kalkylatorer som finns på många öppna webbplatser. I tjänsten ser du också din pensionsålder.

Använd pensionskalkylatorerna genom att logga in i tjänsten Min pension.

 

 

imagejbo7c.png 

Information om pensioner 

 

Innan du beslutar att pensionera dig, läs om de pensioner som baserar sig på åldern:

Om din arbetspension är liten kan du utöver den få folkpension från FPA.

Läs mer om folkpensionen på FPA:s webbplats (kela.fi)

imagejbo7c.png 

Om beskattning av pensionen 

 

Pensioner är beskattningsbar inkomst, och pensioner beskattas på ett annat sätt än lön.

 

 

Planera dina inkomster och utgifter

Vid pensioneringen är det vanligt att inkomsterna minskar, samtidigt som utgifterna blir oförändrade. Dessutom finns det skäl att också förbereda sig på ekonomiska överraskningar.

Före pensionstiden är det viktigt att tänka på ekonomin i allmänhet, inte bara på pensionen. Du kan till exempel räkna ut hur mycket pengar du behöver för de dagliga utgifterna när du är pensionerad.

a3.jpg

 
Tänk på detta redan före pensioneringen 
 

Det finns många frågor som du ska tänka på redan innan du blir pensionerad: 

 • Hur mycket skulder har du för bostaden, bilen eller annan konsumtion? Har du tillräckligt med pengar för dem när du blir pensionerad? Kan du betala av så mycket av skulden som möjligt före pensioneringen?
 • Finns det planer på stora renoveringar i din bostad, till exempel stambyte? Hur finansieras de? 
 • Hur mycket pengar har du för fritidsaktiviteter och resor i pensionsåldern? Är dina framtidsplaner realistiska? 
 • Hur mycket pengar måste du lägga ned på hälso- och sjukvård, när du inte längre kan använda företagshälsovården? 

Det är en god idé att komplettera pensionen med egna medel som du kan använda när du är pensionerad. Kan du spara pengar åt dig själv innan du går i pension? Ju tidigare du börjar, desto mer hinner du spara. Det är bra att förbereda sig ekonomiskt för pensionsåren i 5–10 år på förhand. När du förbereder dig i tid hinner du samla en ekonomisk buffert för dig själv också med små sparbelopp. Även en anspråkslös reservfond är till hjälp när det kniper. Om du har till exempel en del av pengarna till en hushållsapparat i spar, behöver du ta mindre lån.  

När du vet ungefär hur mycket du kommer att få i pension, kan du testa i några månaders tid på förhand vilken konsumtion beloppet räcker till. De pengar som blir över under testmånaderna kan du till exempel spara. 

imagejbo7c.png

 

Läs mer om hur du kan förbereda dig för pensionsåldern på Marthornas webbplats (på finska):

 

imagejbo7c.png

 

Vad kostar det att leva? Ladda ned informationskorten för pensionärer på Garantistiftelsens webbplats (på finska)

 

imagejbo7c.png

 

Mer information om planeringen av din ekonomi

 


 

 

 

Sätt ordning på dokumenten – gör åtminstone en intressebevakningsfullmakt för alla eventualiteter

Om du själv inte kan sköta dina egna ärenden, till exempel pensionsärenden, är det lättare att ordna allt om du gjort en intressebevakningsfullmakt på förhand.

a5.jpg

 

Tips om viktiga dokument

Det behövs ofta en intressebevakare, när pensionstagarens minne blir så dåligt att hen inte längre kan sköta sina egna ärenden. En person kan också plötsligt bli så sjuk att det behövs en intressebevakare för att sköta hens penning- och pensionsärenden. 

Endast en befullmäktigad eller förordnad intressebevakare kan ändra på pensionstagarens kontoförbindelseuppgifter eller få information om pensionen. De här uppgifterna överlåts inte till andra, inte ens till nära anhöriga. 

Därför lönar det sig att sköta om intressebevakningsfullmakten i god tid på förhand. Genom en intressebevakningsfullmakt kan fullmaktsgivaren själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att hen senare blir oförmögen att själv sköta sina ärenden. 

Det är värt att också fundera på att göra upp andra viktiga dokument, även om du ser fram emot många långa pensionsår. Sådana dokument är till exempel ditt testamente samt ditt livstestamente, som är din viljeyttring om din vård i livets slutskede. 

Inför en stor livsförändring

b_aloituskuva_metro.jpg

Största delen upplever det som välkommet att gå i pension. Man får mer fritid och möjlighet att ägna sig åt det som är viktigt i livet. Vanligen får man också mer tid för vila och motion som stödjer välbefinnandet.

Ibland kan den som går i pension dock oroa sig till exempel för sin egen eller en närståendes hälsa och ekonomi.

Om arbetet har varit ett viktigt livsinnehåll för dig kan den nya situationen kännas stressande. Pensioneringen kan också skapa en känsla av ensamhet, om arbetsgemenskapen har varit ett viktigt socialt nätverk.

 

 

 

Livet på ditt eget sätt 

b2.jpg

När du går i pension är det viktigt att du funderar i lugn och ro på vad du vill göra och hur du använder din fritid.  

Du kan tänka till exempel på följande: 

 • Vad gillar du att göra och vilka aktiviteter skulle du kunna ägna dig åt? 
 • Passar familjens och släktens förväntningar samman med dina egna planer? 
 • Fungerar dina gamla vänskapsförbindelser, eller vill du hitta nya vänner? 
 • Skulle du vilja ändra på dina motionsvanor eller levnadssätt? 
 • Skulle du vilja studera, vara med i föreningsverksamhet eller göra frivilligarbete? 
 • Skulle du kunna ännu arbeta lite? 

Vill du ha mer tips och idéer för din planering? 

 

Vad betyder pensionering – just för dig 

b1.jpg

Titta på video om förberedelserna inför pensioneringen

Specialistläkaren Hanna Joensuu på Keva berättar om den livsförändring som inträffar när man går i pension. På videon pratar hon bl.a. om förberedelserna inför pensioneringen, vikten av att upprätthålla sin funktionsförmåga och om olika saker som ger livet extra mening.

För att få fram textning på svenska, klicka på knappen CC nertill i videon och välj språk för textningen.

Stöd till dig som ska gå i pension

Stöd till dig som ska gå i pension

Många önskar få stöd när de ska gå i pension. Olika organisationer och föreningar ordnar kurser och utbildningar för dem som ska gå i pension. Kontakta aktörerna på din egen ort och fråga dem.

Pensionärer berättar om sina erfarenheter, tankar och funderingar

Läs om vad personer som gått i pension berättar om sin tid i arbetslivet och om hur det var att bli pensionerad. 

 

Utkomst under pensionsåren

c_aloituskuva_futistreenit.jpg

Utkomsten under pensionsåren påverkas bland annat av pensionens storlek och beskattning, utgifterna och de egna besparingarna, arbete som görs under pensionstiden, samhällets stöd till pensionstagare och eventuell efterlevandepension.

 

 

 

Arbete under pensionstiden

Du kan få extra inkomster genom att jobba samtidigt som du får ålderspension, om du kan. Många gör vikariat, jobbar deltid eller är till exempel företagare. Det finns inga inkomstgränser för en person som får ålderspension.

c3.jpg

 

Pensionerad, men i arbete

När du arbetar under din pensionstid tjänar du in mer pension. Andelen är 1,5 procent av din lön 

 • fram till dess att du fyller 68 år, om du är född 1957 eller tidigare.
 • fram till dess att du fyller 69 år, om du är född 1958–1961.
 • fram till dess att du fyller 70 år, om du är född 1962–1964. 

Du kan få den pension som du tjänat in under ålderspensionen automatiskt i utbetalning om du på förhand bett Keva sköta om saken åt dig. När du börjat få ålderspension och börjat jobba, klicka på ditt samtycke till detta i tjänsten Min pension under punkten ”Pension automatiskt”. 

Om du inte har gett ditt samtycke i tjänsten Min pension, ska du komma ihåg att ansöka om den nya pension som du tjänat in genom att jobba under din pensionering, när du nått den övre åldersgränsen för intjäning av pension.  

Om du är pensionär och jobbar, glöm inte att pensionen och lönen beskattas på olika sätt.  


 

 

 

Samhällets stöd till pensionstagare

Om din arbetspension verkar bli liten, lönar det sig för dig att ansöka om folkpension samtidigt som du ansöker om arbetspension hos Keva.

Du kan också ha möjlighet att få andra stöd.

c4_omamuokkaus.jpg

 

Folkpension och samhällets övriga stöd till pensionstagare 

Om din arbetspension verkar bli liten, lönar det sig för dig att ansöka om folkpension samtidigt som du ansöker om arbetspension hos Keva. Då ska du fylla i punkten ”Folkpension” i pensionsansökan. Vi förmedlar din ansökan till FPA, och du behöver således inte göra en separat ansökan. 

Du kan också ha möjlighet att få en del stöd från FPA. Läs mer på FPA:s webbplats: 

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett kalenderårsspecifikt avgiftstak 

 

 

c1.jpg

Om du blir änka eller änkling

Om din make eller maka avlider, tryggar familjepensionen din utkomst. Familjepensionen till en efterlevande make kallas för efterlevandepension.

Läs mer om familjepension

c2.jpg

Rabatter till pensionstagare

När du varaktigt övergått från arbete till pension får du ett arbetspensionskort. Du kan använda arbetspensionskortet för att få rabatt på tjänster av olika slag.

Läs mer om arbetspensionskortet

När och hur ska jag gå i pension?

d_aloituskuva.jpg

Ålderspensionen baserar sig på din ålder - du kan avgå med ålderspension när du nått pensionsåldern och din anställning slutar. Man ska alltid ansöka om ålderspension. Pensionen beskattas på ett annat sätt än lönen.

 

När kan man gå i ålderspension?

Ålderspensionen baserar sig på din ålder. Ålderspensionen börjar alltid den första dagen i månaden. Din pension kan alltså tidigast börja från ingången av den månad som följer på den då du når din pensionsålder. Du är inte tvungen att söka pension även om du har uppnått din egen pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta fram till avgångsåldern och även efter den om det avtalas separat och det finns arbete.

Pensionsförslag

Om du är född 1960–1964 kan du beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att ålderspensionen närmar sig. Du gör beställningen smidigt i tjänsten Min pension. Läs mer om pensionsförslaget.

Så här ansöker du om pension

Man ska alltid ansöka om ålderspension. Den börjar inte automatiskt. Enklast ansöker du om pension i tjänsten Min pension. Läs instruktionerna om ansökan om pension.

Pension från eller till utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Arbetspension från Finland betalas också ut till utlandet. Läs mer om ansökan om utländsk pension och om utbetalning av pension till utlandet.

Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.

Beskattning av pensionen

Pensionen beskattas på ett annat sätt än lönen. Därför ska du ansöka om ett nytt skattekort för pensionen. Läs mer om beskattning av pensionen.

Utbetalningsdagar

Pensionerna betalas ut på olika dagar beroende på om du har arbetat i kommunsektorn, hos staten, inom kyrkan, hos FPA eller Finlands Bank. Kontrollera pensionsutbetalningsdagarna här.