Arbete vid sidan av pension och inkomstgränser

Du kan förvärvsarbeta medan du är pensionerad.

Du kan arbeta utan inkomstgränser

  • när du får ålderspension och
  • när du får partiell förtida ålderspension.

Inkomsterna kan vara förknippade med olika slags begränsningar alltså inkomstgränser om du arbetar samtidigt som du får

  • delinvalidpension
  • partiellt rehabiliteringsstöd
  • invalidpension
  • rehabiliteringsstöd
  • arbetslivspension.

Du tjänar in mer pension

Pension tjänas in med 1,5 % av årsinkomsterna, oberoende av  pensionsslag.

Eftersom ny pension tjänas in av arbete samtidigt med pension, ska också pensionsförsäkringsavgifter betalas för det.

Beskattning och inverkan på stöd

Du behöver två skatteprocent: en för utbetalning av din nuvarande pension och en för arbete, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Läs mer: Beskattning av pensionen

Arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (fpa.fi).

Pension ska sökas separat

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Närståendevårdare eller familjevårdare

Pension tjänas in också av närståendevårdares eller familjevårdares arvoden och också på dem tas pensionsavgifter ut. Läs mer: Närstående- och familjevårdare

 

Arbete vid sidan av ålderspension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Du tjänar in ny pension av arbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen för pensionsintjäning bestäms enligt ditt födelseår.

Födelseår  Den övre åldersgränsen för pensionstillväxt
1955  68 år
1956  68 år
1957  68 år
1958  69 år
1959  69 år
1960  69 år
1961  69 år
1962–1964  70 år
1965–  Fastställs senare

Efter att du uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning kan du söka pension även om din anställning fortsätter. Inga pensionsavgifter tas ut på de inkomster som betalas efter den månad då du uppnått den övre åldersgränsen, och därför tjänar du inte heller in någon ny pension av dem.

Den pension som tjänats in för arbete samtidigt med pension ska sökas. Utbetalningen av denna pension kan dock börja automatiskt om du på förhand ger ditt samtycke till beviljande av pensionen i tjänsten Min pension.

Ytterligare information om arbete vid sidan av pension: Har du arbetat vid sidan av pensionen

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser och Keva följer inte upp dina arbetsinkomster.

Du behöver alltså inte meddela ändringar i arbetstiden eller avslutande av arbetet till Keva. Du måste dock komma överens med din arbetsgivare hur mycket du kommer att arbeta.

Arbete samtidigt med invalidpension eller delinvalidpension

Du kan arbeta samtidigt som du får delinvalidpension eller invalidpension.

Om du förvärvsarbetar när du är pensionerad, ska du komma ihåg att söka den pension som du tjänat in av detta arbete när invalidpensionen ändras till ålderspension och du har slutat att arbeta. Gör ansökan på samma sätt som om du sökte ålderspension för första gången.

Arbete vid sidan av invalidpension och inkomstgränser

Om du får full invalidpension får du tjäna 40 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 855,48 euro brutto (år 2022) per månad. Inkomstgränsen finns i det senaste pensionsbeslutet eller du kan kolla den hos vår kundtjänst.

Full invalidpension kan ändras till delinvalidpension om dina arbetsinkomster utgör 40–60 % av den stabiliserade medelinkomsten, och inkomsterna förväntas vara på den förändrade nivån i minst ett år.

Arbete vid sidan av delinvalidpension och inkomstgränser

I förhandsbeslutet om delinvalidpension finns uppgift om dina personliga inkomstgränser under delinvalidpensionen. Om du får delinvalidpension får du tjäna 60 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 855,48 euro brutto (år 2022) per månad. Inkomstgränsen finns i det senaste pensionsbeslutet eller du kan kolla den hos vår kundtjänst.

Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen kan din pension lämnas vilande.

Att lämna pensionen vilande

Om du vill prova att återgå till arbete på så sätt att din inkomstgräns överskrids kan du lämna pensionen vilande.

Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Efter två år dras pensionen in.

Att lämna pensionen vilande betyder att utbetalningen av invalidpensionen eller delinvalidpensionen avbryts under den tid du arbetar. Om du slutar att arbeta, återupptas utbetalningen av pensionen på din begäran.

Tack vare möjligheten att lämna pensionen vilande kan man prova att arbeta utan risk för att förlora pensionen. Syftet är att invalidpensionerade eller delinvalidpensionerade personer ska kunna återgå till ett arbete som passar dem.

Pensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en paus på en månad.

Det lönar sig att i god tid innan arbetet börjar meddela att pensionen lämnas vilande. På så sätt kan man undvika återindrivning av pensionen.

Du lämnar meddelande om att pensionen lämnas vilande i tjänsten Min pension i punkten Tjänster för pensionstagare > Meddela ändringar > Meddelande om att pensionen lämnas vilande.

Om du inte kan använda tjänsten Min pension kan du i stället fylla i blanketten Anmälan om att pensionen lämnas vilande nedan. Du kan posta blanketten till Keva på adressen Keva, 00087 KEVA.

Anmälan om att pensionen lämnas vilande.pdf (40 kb)

När arbetet som lett till att inkomstgränsen överskridits upphör, alltså när pensionen inte längre är vilande, återupptas utbetalningen av pensionen på din begäran. Du kan meddela detta till Keva via tjänsten Min pension, i punkten Mina meddelanden.

Semester samt löner och semesterpenningar under semestertiden

Semester inverkar inte på utbetalningen av pensionen. Om dina inkomster överskrids på grund av löner och semesterpenningar som du tjänat för semestertiden innan rehabiliteringsstödet/det partiella rehabiliteringsstödet eller invalidpensionen/delinvalidpensionen börjat, har dessa inkomster ingen inverkan på utbetalningen av pensionen.

Annars periodiseras semesterpenningen som arbetsinkomst under hela året och den måste hållas inom din personliga inkomstgräns. I regel lämnas pensionen inte vilande om inkomsterna överskrids endast på grund av semesterpenning.

Inverkan av FöPL-inkomster på inkomstgränser

Om företagaren hos ett privat pensionsförsäkringsbolag har tecknat en FöPL-försäkring, följer vi upp dessa inkomster på basis av den fastställda arbetsinkomsten.

Den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomst år 2022 är 8 261,71 euro per år, dvs. cirka 689 euro per månad. Om företagarens arbetsinsats understiger den nedre gränsen för FöPL-försäkring betraktas dessa inkomster inte som arbetsförvärv.

Dividendinkomster som betalats till en aktieägare beaktas inte som arbetsförvärv. Dividendinkomster som betalats på grundval av arbetsinsats till någon annan än en aktieägare beaktas som arbetsförvärv.

Även arbete som utförts för den offentliga sektorn på basis av uppdrags- eller konsultavtal kan i form av ett uppdragsförhållande omfattas av pensionsskydd. Dessa inkomster beaktas som pensionstagarens arbetsförvärv. Förutsättningen är att verksamheten inte omfattas av FöPL och att verksamheten inte bedrivs i namn av ett bolag eller en annan organisation.

Arbete samtidigt med deltidspension

Deltidspensionen slopades i samband med pensionsreformen 2017. Om du redan är deltidspensionerad fortsätter din pension normalt.

Deltidspension förutsatte en övergång från heltidsarbete till deltidsarbete. I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Arbetstiden och dina inkomster ska minska i samma förhållande.

Meddela Keva om inkomsterna av deltidsarbetet ändras med mer än 15 %. Då kan pensionsbeloppet räknas ut på nytt.