Arbete under tid med pension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta utan inkomstgränser men flera andra pensionsslag är förknippade med olika inkomstbegränsningar.

Tänk på följande:

Inkomstgränser och pensionstillväxt

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år. Personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre. Efter detta kan du fortfarande arbeta men du tjänar inte längre in någon ny pension.

Deltids- och invalidpensionärer har inkomstgränser som inte får överskridas.
Om du är invalidpensionerad kan du lämna pensionen vilande om inkomstgränserna överskrids.

Arbete samtidigt med deltidspension

Deltidspensionen slopas i samband med pensionsreformen 2017. Om du redan är deltidspensionerad fortsätter din pension normalt.

Deltidspension förutsatte en övergång från heltidsarbete till deltidsarbete. I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Arbetstiden och dina inkomster ska minska i samma förhållande.

Meddela Keva om inkomsterna av deltidsarbetet ändras med mer än 15 %. Då kan pensionsbeloppet räknas ut på nytt.

Mer info om förutsättningarna för deltidspension och inkomstgränserna

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser. Du kan själv avtala med din arbetsgivare hur mycket du arbetar. Du behöver inte sluta arbeta och inte ens minska arbetet. Å andra sidan kan du också sluta arbeta eller arbeta mindre.

Läs mer om partiell förtida ålderspension

Arbete samtidigt med invalidpension

Du kan arbeta samtidigt som du får invalidpension. Om du förvärvsarbetar när du är pensionerad, ska du komma ihåg att söka den pension som du tjänat in av detta arbete när invalidpensionen ändras till ålderspension och du har slutat att arbeta.

Om du får full invalidpension får du tjäna 40 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 834,52 euro (år 2020) per månad.

Full invalidpension kan ändras till delinvalidpension om dina arbetsinkomster utgör 40–60 % av den stabiliserade medelinkomsten, och inkomsterna förväntas vara på den förändrade nivån i minst ett år.

I förhandsbeslutet om delinvalidpension finns uppgift om dina personliga inkomstgränser under delinvalidpensionen. Om du får delinvalidpension får du tjäna 60 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 834,52 euro (år 2020) per månad.

Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen kan din pension lämnas vilande.

Att lämna pensionen vilande

Om du vill prova att återgå till arbete på så sätt att din inkomstgräns överskrids kan du lämna pensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Efter två år dras pensionen in.

Att lämna pensionen vilande betyder att utbetalningen av invalidpensionen avbryts under den tid du arbetar. Om du slutar att arbeta, återupptas utbetalningen av invalidpensionen på din begäran.

Tack vare möjligheten att lämna invalidpensionen vilande kan man prova att arbeta utan risk för att förlora pensionen. Syftet är att invalidpensionerade personer ska kunna återgå till ett arbete som passar dem.

Invalidpensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en paus på en månad.

Det lönar sig att i god tid innan arbetet börjar meddela att pensionen lämnas vilande. På så sätt kan man undvika återindrivning av pensionen.

Anmälan om att pensionen lämnas vilande.pdf (40 kb)