Arbete under tid med pension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta utan inkomstgränser men flera andra pensionsslag är förknippade med olika inkomstbegränsningar.

Tänk på följande:

  • Pension tillväxer med 1,5 % på grundval av årsinkomsterna, oberoende av ålder och pensionsslag.
  • Eftersom ny pension tjänas in av arbete samtidigt med pension, ska också pensionsförsäkringsavgifter betalas för det.
  • Pension tjänas in också av närståendevårdares och familjevårdares arvoden och också på dem tas pensionsavgifter ut.

  • Du behöver två skatteprocent: en för utbetalning av din nuvarande pension och en för arbete, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Läs mer: Beskattning av pensionen

  • Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen?
     
  • Tänk på att arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (Fpa.fi).

Inkomstgränser och pensionstillväxt

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år. Personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre. Efter detta kan du fortfarande arbeta men du tjänar inte längre in någon ny pension. När du har fyllt 68 år tas inga pensionsavgifter ut på din lön.  

Deltids- och invalidpensionärer har inkomstgränser som inte får överskridas.

Om du är invalidpensionerad kan du lämna pensionen vilande om inkomstgränserna överskrids.

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser. Du kan själv avtala med din arbetsgivare hur mycket du arbetar. Du behöver inte sluta arbeta och inte ens minska arbetet. Å andra sidan kan du också sluta arbeta eller arbeta mindre.

Arbete samtidigt med invalidpension eller delinvalidpension

Du kan arbeta samtidigt som du får invalidpension. Om du förvärvsarbetar när du är pensionerad, ska du komma ihåg att söka den pension som du tjänat in av detta arbete när invalidpensionen ändras till ålderspension och du har slutat att arbeta.

Om du får full invalidpension får du tjäna 40 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 834,52 euro (år 2020) per månad.

Full invalidpension kan ändras till delinvalidpension om dina arbetsinkomster utgör 40–60 % av den stabiliserade medelinkomsten, och inkomsterna förväntas vara på den förändrade nivån i minst ett år.

I förhandsbeslutet om delinvalidpension finns uppgift om dina personliga inkomstgränser under delinvalidpensionen. Om du får delinvalidpension får du tjäna 60 % av din medelinkomst för tiden före pensioneringen, eller minst 834,52 euro brutto (år 2020) per månad.

Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen kan din pension lämnas vilande.

Att lämna pensionen vilande

Om du vill prova att återgå till arbete på så sätt att din inkomstgräns överskrids kan du lämna pensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Efter två år dras pensionen in.

Att lämna pensionen vilande betyder att utbetalningen av invalidpensionen avbryts under den tid du arbetar. Om du slutar att arbeta, återupptas utbetalningen av invalidpensionen på din begäran.

Tack vare möjligheten att lämna invalidpensionen vilande kan man prova att arbeta utan risk för att förlora pensionen. Syftet är att invalidpensionerade personer ska kunna återgå till ett arbete som passar dem.

Invalidpensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en paus på en månad.

Det lönar sig att i god tid innan arbetet börjar meddela att pensionen lämnas vilande. På så sätt kan man undvika återkrav av pensionen.

Anmälan om att pensionen lämnas vilande.pdf (40 kb)

När arbetet som lett till att inkomstgränsen överskridits upphör, alltså när pensionen inte längre är vilande, återupptas utbetalningen av pensionen på din begäran. Meddela Keva detta via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Löner och semesterpenningar under semestertiden

Om dina inkomster överskrids innan rehabiliteringsstödet/det partiella rehabiliteringsstödet eller invalidpensionen/delinvalidpensionen börjar på grund av löner och semesterpenningar som du tjänat för semestertiden, har dessa inkomster ingen inverkan på utbetalningen av pensionen.

Annars periodiseras semesterpenningen som arbetsinkomst under hela året och den måste hållas inom din personliga inkomstgräns. I regel lämnas pensionen inte vilande om inkomsterna överskrids endast på grund av semesterpenning.

Arbete samtidigt med deltidspension

Deltidspensionen slopades i samband med pensionsreformen 2017. Om du redan är deltidspensionerad fortsätter din pension normalt.

Deltidspension förutsatte en övergång från heltidsarbete till deltidsarbete. I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Arbetstiden och dina inkomster ska minska i samma förhållande.

Meddela Keva om inkomsterna av deltidsarbetet ändras med mer än 15 %. Då kan pensionsbeloppet räknas ut på nytt.