Arbete vid sidan av pension och inkomstgränser

Du kan förvärvsarbeta medan du är pensionerad.

Du kan arbeta utan inkomstgränser

  • när du får ålderspension och
  • när du får partiell förtida ålderspension.

Inkomsterna kan vara förknippade med olika slags begränsningar alltså inkomstgränser om du arbetar samtidigt som du får

  • delinvalidpension
  • partiellt rehabiliteringsstöd
  • invalidpension
  • rehabiliteringsstöd
  • arbetslivspension.

Pension tjänas in också av närståendevårdares eller familjevårdares arvoden och också på dem tas pensionsavgifter ut. Läs mer: Närstående- och familjevårdare

Du tjänar in mer pension

Pension tjänas in med 1,5 % av årsinkomsterna, oberoende av ålder och pensionsslag.

Eftersom ny pension tjänas in av arbete samtidigt med pension, ska också pensionsförsäkringsavgifter betalas för det.

Beskattning och inverkan på stöd

Du behöver två skatteprocent: en för utbetalning av din nuvarande pension och en för arbete, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Läs mer: Beskattning av pensionen

Arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (fpa.fi).

Pension ska sökas separat

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Arbete vid sidan av ålderspension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år.

Du kan också arbeta längre än så men du tjänar inte längre in någon ny pension. När du har fyllt 68 år tas inte längre pensionsavgifter ut på din lön.

Anställningen behöver inte avslutas om du söker pension efter att du fyllt 68 år.

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas.

Du har möjlighet att få pensionen för detta arbete också automatiskt, förutsatt att du på förhand har bett Keva sköta saken för dig. Du kan göra det enkelt i tjänsten Min pension.

Ytterligare information om arbete vid sidan av pension: Har du arbetat vid sidan av pensionen

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser och Keva följer inte upp dina arbetsinkomster.

Du behöver alltså inte meddela ändringar i arbetstiden eller avslutande av arbetet till Keva. Du måste dock komma överens med din arbetsgivare hur mycket du kommer att arbeta.

Arbete samtidigt med deltidspension

Deltidspensionen slopades i samband med pensionsreformen 2017. Om du redan är deltidspensionerad fortsätter din pension normalt.

Deltidspension förutsatte en övergång från heltidsarbete till deltidsarbete. I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Arbetstiden och dina inkomster ska minska i samma förhållande.

Meddela Keva om inkomsterna av deltidsarbetet ändras med mer än 15 %. Då kan pensionsbeloppet räknas ut på nytt.