Hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan

Du kan få hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan om du har fått ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Keva men du upplever att du behöver hjälp för att kartlägga olika alternativ för fortsättning i arbete och för att göra upp en plan.

Om du har ett gällande arbetsavtalsförhållande, ta först reda på möjligheterna till arbetsarrangemang och omplacering hos din egen arbetsgivare. Om du trots allt inte hittar någon lämplig lösning kan du ansöka om en serviceproducents handledning för att göra upp en plan för återgång till arbetet.

Vad omfattar rehabiliteringsplanerarens handledning?

Serviceproducenten är ett företag som erbjuder rehabiliteringshandledning. Där finns en rehabiliteringshandledare som hjälper dig att utarbeta en plan för återgång till arbetet, att leta efter arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd och till exempel med att ordna en arbetsprövningsplats. Under handledningens gång gör ni upp en individuell rehabiliteringsplan som kan vara en arbetsprövnings-, arbetstränings- eller utbildningsplan.

I den första intervjun diskuterar serviceproducentens rehabiliteringsplanerare tillsammans med dig olika alternativ för att fortsätta i arbetslivet.

I planeringen beaktas

  1. din arbetserfarenhet och yrkeskunskap
  2. din utbildning
  3. dina professionella intressen
  4. din återstående arbetsförmåga
  5. din motivation
  6. din ålder, din livssituation och dina boendeomständigheter
  7. dina sysselsättningsmöjligheter efter avslutad rehabilitering.

Rehabiliteringshandledaren gör ett sammandrag om mötena för Keva och ger ett förslag till fortsatta åtgärder, till exempel arbetsprövning. Målet för handledningen är att stödja din återgång till arbetet.

Hur söks serviceproducentens, alltså rehabiliteringsplanerarens service?

Du söker handledning hos en serviceproducent med en ansökan om rehabiliteringsplan. Du kan göra ansökan elektroniskt i Kevas tjänst Min pension eller skicka ansökan per post till Keva.

Efter ett positivt beslut tar serviceproducenten kontakt med dig för att komma överens om tidpunkten för en första intervju.

Keva ersätter kostnaderna för serviceproducentens handledning och du får ersättning för de resekostnader som handledningsbesöken orsakat.

Vilka förmåner kan man få medan serviceproducentens handledning pågår?

Rehabiliteringsplanerarens tjänster är avgiftsfria för dig. När du besöker rehabiliteringsplaneraren ersätter vi resekostnaderna till dig enligt det billigaste färdsättet. Rehabiliteringsförmån betalas när genomförandet av rehabiliteringsplanen, alltså till exempel arbetsprövningen eller utbildningen börjar. Under den tid planen görs upp kan din utkomst till exempel utgöras av löneinkomst, sjukdagpenning, utkomstskydd för arbetslösa eller invalidpension för viss tid, alltså rehabiliteringsstöd.