Ålderspension för närstående- och familjevårdare

Närstående- och familjevårdare födda 1940 och senare

Du tjänar in arbetspension av den ersättning du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare på samma sätt som av andra arbetsinkomster. Kostnadsersättningar berättigar inte till pension.

Du tjänar in pension av vårdarbetet tills du fyller 68 år.

Ska du gå i pension från den offentliga sektorn?

Om du har arbetat i den offentliga sektorn och går i pension, beviljas den intjänade pensionen av både förvärvsarbetet och vårdarbetet. Du behöver inte avsluta vårdarbetet. Om du fortsätter att arbeta som närstående- eller familjevårdare kan du söka den nya pension som intjänats på basis av inkomsterna efter pensioneringen när du har fyllt 68 år.

Arbetar du i den privata sektorn?

Om du går i pension från anställning i den privata sektorn, kan du då du söker den privata pensionen också beviljas den pension som du dittills tjänat in av arbetet som närståendevårdare. Vårdrelationen behöver inte avslutas. Också i detta fall kan du söka den pension som intjänats på basis av inkomsterna efter ålderspensioneringen när du har fyllt 68 år.

Då du inte arbetar annanstans

Om du utöver vårdarbetet inte har någon annan anställning, får du pension på basis av vårdarbetet när du har uppnått din pensionsålder och vårdarbetet har upphört.

Har du redan gått i pension?

Om du är pensionerad från en anställning i den offentliga sektorn kan du söka pension på basis av vårdarbetet när vårdarbetet upphör. Om du har fyllt 68 år behöver vårdarbetet inte upphöra. Pensionen beviljas då av samma pensionsanstalt som redan betalar ut pension till dig.

Närstående- och familjevårdare födda före 1940

Om du är född före 1940 tjänar du in pension av vårdarbetet endast om vårdrelationen har börjat innan du fyllde 65 år. Pension intjänas så länge som vårdrelationen fortgår utan avbrott, också efter att du fyllt 68 år.

  • Exempel:
    En person född 1938 har arbetat som närståendevårdare 2010–2013. Eftersom arbetet som närståendevårdare har börjat efter att personen fyllt 65 år, tjänas ingen pension in av arbetet.

Ansökan om pension av arbete som närståendevårdare

Om du redan är pensionerad beviljas pensionen av närståendevård på din ansökan av den pensionsanstalt som betalar ut din pension. Om du får pension från flera pensionsanstalter beviljas pensionen av närståendevård av Keva.

Sök pension elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter 1–2 månader innan pensionen ska börja.

Du kan också ansöka om pension skriftligen.

Närmare anvisningar för ansökan om ålderspension finns på sidan Ålderspension. Läs också de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och annan information om pensionering