Ålderspension för närstående- och familjevårdare

Du tjänar in arbetspension av det arvode du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare på samma sätt som av andra arbetsinkomster. Kostnadsersättningar berättigar dock inte till pension.

Du tjänar in pension av vårdarbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen är beroende av ditt födelseår. Personer födda före 1958 tjänar in pension till utgången av 68-årsmånaden medan de personer som är födda 1958–1961 tjänar in pension till utgången av 69-årsmånaden.

En huvudregel för ålderspension är att sökanden har nått sin pensionsålder och avslutat den anställning utifrån vilken hen söker pension. Kravet på att anställningen ska vara avslutad gäller dock från 1.1.2020 inte närståendevårdare, familjevårdare, förtroendevalda eller personer som har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med arbetsgivaren.

Om du går i pension från den offentliga sektorn

Om du arbetar i den offentliga sektorn och ska gå i pension måste någon anställning upphöra innan pensionen börjar. Om du har arbetat som närstående- eller familjevårdare vid sidan av din huvudsyssla beviljas du på arvodet för detta vårdarbete den pension som du tjänat in innan pensionen börjar från samma tidpunkt som du beviljas pension för ditt huvudsakliga arbete. Arbetet som närstående- eller familjevårdare kan ändå fortsätta utan avbrott.

Om du fortsätter att arbeta som närstående- eller familjevårdare kan du söka den nya pension som intjänats när du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Om du inte har någon annan offentlig fast anställning

Om du vid början av pensionen inte har någon annan offentlig fast anställning än arbetet som närstående- eller familjevårdare, behöver du inte avsluta detta uppdragsförhållande vid ansökan om pension från den offentliga sektorn. Du kan beviljas den pension som fram till pensioneringen intjänats på arvodena för detta vårdarbete. Du kan samtidigt beviljas pension för alla tidigare avslutade offentliga anställningar.

Om du utöver vårdarbetet endast arbetar i den privata sektorn, kan du på ansökan ta ut all den pension som du tjänat in på arvodena för arbetet som närstående- eller familjevårdare innan pensionen börjar. Du kan samtidigt beviljas pension för tidigare avslutade offentliga anställningar. Beviljande av pension från den privata sektorn förutsätter att anställningen i fråga har avslutats.

Om du fortsätter att arbeta som närstående- eller familjevårdare kan du söka den nya pension som intjänats när du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Om du söker den nya pension du tjänat in under invalidpension eller delinvalidpension

Om du arbetar medan du får pension tjänar du in oavsett pensionsslag mer pension på 1,5 % av årsinkomsterna tills du når den högsta pensionsåldern som för närvarande är 68 eller 69 år. Också arbete som närståendevårdare ger mer pension.

Den nya pension som du tjänat in av arbete under pensionen ska du söka separat. Du kan söka den nya pensionsdelen när din invalidpension ändras till ålderspension eller när arbetet upphör. I motsats till ansökan om ålderspension för första gången måste också arbetet som närståendevårdare avslutas när denna pensionsdel söks för att ny pension ska kunna beviljas för det arbetet. Gör ansökan på samma sätt som om du sökte ålderspension för första gången.

Om du söker den nya pensionsdelen först vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning vid 68 eller 69 års ålder behöver arbetet inte upphöra på ovannämnda sätt.

Närstående- och familjevårdare födda före 1940

Om du är född före 1940 tjänar du in pension av vårdarbetet endast om vårdrelationen har börjat innan du fyllde 65 år. Pension intjänas så länge som vårdrelationen fortgår utan avbrott, också efter att du fyllt 68 år.

  • Exempel: 
    En person född 1938 har arbetat som närståendevårdare 2010–2013. Eftersom arbetet som närståendevårdare har börjat efter att personen fyllt 65 år, tjänas ingen pension in av arbetet.

Ansökan om pension av arbete som närståendevårdare

Om du redan är pensionerad beviljas pensionen av närståendevård på din ansökan av den pensionsanstalt som betalar ut din pension. Om du får pension från flera pensionsanstalter beviljas pensionen av närståendevård av Keva.

Sök ålderspension elektroniskt i tjänsten Min pension tidigast 6 månader innan pensionen ska börja.

Du kan också ansöka om pension skriftligen med ansökningsblanketten för ålderspension.

Se också: