Ålderspension för närstående- och familjevårdare

Du tjänar in arbetspension av den ersättning du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare på samma sätt som av andra arbetsinkomster.

Närstående- och familjevårdare födda 1940 och senare

Du tjänar in arbetspension av den ersättning du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare på samma sätt som av andra arbetsinkomster. Kostnadsersättningar berättigar dock inte till pension.

Du tjänar in pension av vårdarbetet tills du fyller 68 år.

Huvudregeln för att kunna få pension är att den pensionssökande har nått sin pensionsålder och avslutat den anställning på grundval av vilken hen söker pension. Kravet på att anställningen ska vara avslutad gäller dock från 1.1.2020 inte närståendevårdare, familjevårdare, förtroendevalda eller personer som har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med arbetsgivaren.

Om du ska gå i pension från den offentliga sektorn

Om du arbetar i den offentliga sektorn och ska gå i pension måste någon av dina anställningar upphöra innan pensionen börjar. Om du har arbetat som närstående- eller familjevårdare vid sidan av din huvudsyssla kan du beviljas pension som växt av detta vårdarbete fram till pensionens början från samma tidpunkt som du beviljas pension för ditt huvudsakliga arbete. Arbetet som närstående- eller familjevårdare kan ändå fortsätta utan avbrott.

Om du fortsätter att arbeta som närstående- eller familjevårdare kan du söka den nya pension som du tjänat in på inkomsterna efter pensioneringen när du har fyllt 68 år.

Om du inte har någon annan fortgående offentlig anställning

Om du vid början av pensionen inte har någon annan fortgående offentlig anställning än arbetet som närstående- eller familjevårdare, behöver du inte avsluta detta uppdragsförhållande vid ansökan om pension från den offentliga sektorn. Du kan beviljas den pension som du före pensioneringen tjänat in på inkomsterna för detta vårdarbete. Du kan samtidigt beviljas pension för alla offentliga anställningar som avslutats tidigare.

Om du utöver vårdarbetet endast arbetar i privata sektorn, kan du på ansökan ta ut all den pension som du tjänat in på inkomsterna för arbetet som närstående- eller familjevårdare innan pensionen börjar. Du kan samtidigt beviljas pension för de offentliga anställningar som avslutats tidigare. Beviljande av pension från den privata sektorn förutsätter att anställningen i fråga har avslutats.

Om du fortsätter att arbeta som närstående- eller familjevårdare kan du söka den nya pension som du tjänat in på inkomsterna efter pensioneringen när du har fyllt 68 år.

Närstående- och familjevårdare födda före 1940

Om du är född före 1940 tjänar du in pension av vårdarbetet endast om vårdrelationen har börjat innan du fyllde 65 år. Pension intjänas så länge som vårdrelationen fortgår utan avbrott, också efter att du fyllt 68 år.

  • Exempel: 
    En person född 1938 har arbetat som närståendevårdare 2010–2013. Eftersom arbetet som närståendevårdare har börjat efter att personen fyllt 65 år, tjänas ingen pension in av arbetet.

Ansökan om pension av arbete som närståendevårdare

Om du redan är pensionerad beviljas pensionen av närståendevård på din ansökan av den pensionsanstalt som betalar ut din pension. Om du får pension från flera pensionsanstalter beviljas pensionen av närståendevård av Keva.

Sök ålderspension elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter tidigast 6 månader innan pensionen ska börja.

Du kan också ansöka om pension skriftligen med ansökningsblanketten för ålderspension.

Se också: