Pensionstillväxt för oavlönad tid

Arbetspension växer av arbetsinkomster men också av vissa oavlönade tider.

Tillväxten under oavlönade tider i den form som gäller nu togs in i pensionslagen från ingången av 2005. 

Inkomstrelaterade pensionsgrundande förmåner

 • inkomstrelaterad arbetslöshetspenning och alterneringsersättning
 • inkomstrelaterade utbildningsförmåner och vuxenutbildningsstöd
 • föräldrapenning (FPA) 
 • inkomstrelaterad sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning (FPA) 
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringspenning som betalas till följd av trafikolycka och olycksfall i arbetet
 • specialvårdspenning
 • dagpenning som betalas till följd av trafikolycka, olycksfall i militärtjänst och olycksfall i arbetet.

Pensionstillväxt

Pensionstillväxten under oavlönad tid påverkas av följande faktorer:

 • den oavlönade periodens längd samt
 • dina arbetsinkomster enligt vilka den utbetalda förmånen har beräknats.

Tillväxtprocenten för pensionen under oavlönade perioder är alltid 1,5 % per år.

Till exempel under en period med sjukdagpenning växer pension med 62 % av den arbetsinkomst på basis av vilken dagpenningen har beräknats. Om sjukdagpenningen har betalats till din arbetsgivare tjänar du inte in någon pension av den.

Av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning växer pension fram till din årskulls lägsta pensionsålder. Av övriga förmåner växer pension lika länge som arbetspension.

Under en oavlönad period kan du samtidigt också tjäna in pension av förvärvsarbete.

Läs mer om pensionstillväxt under underrubrikerna nedan.

Oavlönade tider utan pensionstillväxt

Du tjänar inte in pension under oavlönade tider om du

 • är under 17 år
 • har uppnått den ålder efter vilken arbetspensionstillväxten upphör
 • får inkomstrelaterad dagpenning och har uppnått den lägsta allmänna pensionsåldern för din årskull
 • får full invalidpension, delinvalidpension, fullt eller partiellt rehabiliteringsstöd 
 • får ålderspension, arbetslivspension 
 • har fått pensionsgrundande förvärvsinkomster på mindre än 18 171,43 euro (nivån 2020) före pensioneringen.

Pension från utlandet utesluter inte pensionstillväxt av examen eller av vård av barn under tre år.

Pensionstillväxten under studietiden, moderskaps- och faderskapsledighet och föräldraledighet börjar först efter fyllda 18 år.

Pensionstillväxt av vård av barn under 3 år och föräldraledighet 

En förälder tjänar in pension av vård av barn under 3 år då barnet vårdas hemma och föräldern får hemvårdsstöd.

Pension tillväxer inte om du samtidigt har arbetat eller varit partiellt vårdledig.

Förmån växer för vård av barn under tre år enligt en lagstadgad inkomstgrund som är densamma för alla. Inkomstgrunden är 757,14 euro per månad 2020.

Om du till exempel vårdar ett barn under tre år hemma med hemvårdsstöd i ett års tid är pensionstillväxten för denna tid 11 euro per månad. Två år med hemvårdsstöd med ett barn under tre år betyder en pensionstillväxt på 22 euro per månad.

Moderskaps- och faderskapsledighet och föräldraledighet

Pension tillväxer också under moderskaps- och faderskapsledighet och under föräldraledighet. Då beräknas pensionsbeloppet enligt den inkomst som dagpenningen grundar sig på. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 117 %.

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen på Pensionsskyddscentralens webbplats

Räknaren beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Beräkningen är riktgivande.

Pensionstillväxt under studietiden

Du tjänar in pension av studietiden beroende på vilken examen du har avlagt. Du har rätt till förmånen om du avlägger en yrkesinriktad utbildning eller en grundexamen från en högskoleutbildning. Utexaminering är en ovillkorlig förutsättning för att få förmån. Om du har avlagt examen utomlands är det en förutsättning att du har fått studiestöd från FPA.

Förmån växer under studierna enligt en lagstadgad inkomstgrund som är densamma för alla. Inkomstgrunden är 757,14 euro per månad 2020.

Examen Pensionstillväxt Pensionsbelopp euro/mån.
yrkesinriktad grundexamen
(också fristående examen med samma namn)
för 3 år 33 euro/mån.
yrkeshögskoleexamen
(eller motsvarande) 
för 4 år 44 euro/mån.
lägre högskoleexamen  för 3 år 33 euro/mån.
högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen   för 5 å 55 euro/mån.

Den totala tiden för pensionstillväxt av examina är begränsad till fem år. Det betyder att du tjänar in högst 55 euro per månad i pension även om du avlägger till exempel tre examina på högskolenivå.

Pension tillväxer inte

 • av allmänbildande examina såsom studentexamen
 • av vetenskaplig påbyggnadsexamen såsom licentiat- eller doktorsexamen
 • av yrkesexamen och specialyrkesexamen
 • av en facklig behörighet utöver grundexamen
 • av examina som du har avlagt före 1.1.2005
 • av en examen som inte blivit avklarad.

Pensionstillväxt under arbetslöshet

Under tiden med inkomstrelaterad dagpenning växer pension fram till årskullens lägsta allmänna pensionsålder.

Pensionsbeloppet beräknas enligt den inkomst som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 75 %. Det betyder en årlig pensionstillväxt på 1,5 %.

Om du har varit arbetslös efter 2005, syns den pension som växt under arbetslöshetsperioderna i ditt pensionsutdrag. Du ser denna uppgift i punkten Oavlönade förmåner, tid och intjäningsgrunder i pensionsutdraget.

Arbetspension växte av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning också före 2005 men förmånen beräknades på annat sätt än nuförtiden. Denna del av pensionen syns i pensionsutdraget i punkten arbetspensionstillägg.

Du ser ditt pensionsutdrag enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Pensionstillväxt under alterneringsledighet

Pensionstillväxten är mindre under alterneringsledighet än under tid i arbete. Under alterneringsledigheten anses dina inkomster vara 55 % av den inkomst som ligger till grund för alterneringsersättningen, och pensionstillväxten är 1,5 % av denna inkomst.

Inverkan av alterneringsledighet på pensionsbeloppet

Exempel: En person på 50 år med en lön på cirka 35 000 euro per år är alterneringsledig i ett halvt års tid. Inverkan på den kommande månatliga pensionen är omkring 19 euro. Beloppet kan intjänas tillbaka genom att man fortsätter att arbeta i cirka 5 månader efter att man uppnått pensionsåldern.

Övre åldersgräns

En övre åldersgräns har bestämts för dem som vill bli alterneringslediga. Alterneringsledigheten ska börja minst tre år innan man uppnår den lägsta åldern för ålderspension. Den övre åldersgränsen gäller dock inte för personer födda före 1957.

Ytterligare information och råd om alterneringsledighet

I frågor kring alterneringsledighet, kontakta din egen arbetslöshetskassa eller FPA.  Frågorna om alterneringsledighet sorterar under arbetslöshetsstöd hos FPA.