Familjepension

Familjepensionen tryggar den efterlevande makens och barnens utkomst.

Den efterlevande maken (i äktenskap eller i registrerat partnerskap) samt barn under 18 år kan få familjepension. Också förmånslåtarens, dvs. den avlidna personens tidigare make har rätt till familjepension om förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till hen. En sambo kan inte få familjepension.

När du ansöker om barnpension, fyll i en egen ansökan för varje barn.

Familjepension broschyr.pdf (72 kb)

Kolla om du har rätt till efterlevandepension 

Riddlekuva-aamutossut.png

Beräkna inverkan av den efterlevande makens egna inkomster på efterlevandepensionen

Efterlevandepension per månad

 

Den efterlevande makens rätt till familjepension

Du har rätt till familjepension om följande tre kriterier uppfylls:

 • du var gift eller i registrerat partnerskap med maken
 • äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan maken hade fyllt 65 år
 • ni har/hade gemensamma barn

Om ni inte hade ett gemensamt barn förutsätts det att

 • du vid makens död hade fyllt minst 50 år eller hade fått invalidpension i minst tre år och
 • äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan du hade fyllt 50 år och att det hade fortgått minst fem år.

Är du förmånslåtarens tidigare make har du rätt till efterlevandepension om förmånslåtaren betalade fortlöpande underhållsbidrag till dig.

Du kan eventuellt också få efterlevandepension som FPA betalar ut. FPA betalar efterlevandepension emellertid bara till personer under 65 år.

Kolla om du har rätt till efterlevandepension 

Riddlekuva-aamutossut.png

Barnets rätt till familjepension 

Den avlidna makens barn och adoptivbarn under 18 år har rätt till familjepension. Huruvida barnet bodde med den avlidna föräldern inverkar inte på rätten att få pension. Ett fosterbarn kan inte få familjepension.

Den efterlevande makens barn kan få barnpension om

 • barnet vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken, och 
 • den efterlevande maken och förmånslåtaren var gifta eller i registrerat partnerskap.

När du ansöker om barnpension, fyll i en egen ansökan för varje barn.

Barn kan eventuellt också ha rätt till barnpension som FPA betalar ut. Om barnet studerar kan FPA betala ut studiepension tills den unga fyller 21 år.

Familjepensionens belopp

Familjepensionens belopp påverkas av följande faktorer:

 • förmånslåtarens arbetspensionsbelopp
 • antalet barn
 • den efterlevande makens eget arbetspensionsbelopp.

Beloppet påverkas inte av

 • folkpension
 • frivilliga pensioner
 • dödsboets förmögenhet.

Familjepensionens belopp beror på den avlidna makens arbetspensionsbelopp. Om förmånslåtaren, dvs. den avlidna maken ännu inte hade gått i pension tillämpas som grund den pension som maken hade fått om hen hade blivit arbetsoförmögen på dödsdagen.

Familjepensionen är desto större, ju flera barn under 18 år familjen har. Om det inte finns några barn består familjepensionen endast av efterlevandepension. Efterlevandepensionen utgör då hälften av förmånslåtarens pension.

Beloppet av din egen arbetspension inverkar på efterlevandepensionen. Om du ännu inte får arbetspension beaktas en s.k. kalkylerad pension. Det är det arbetspensionsbelopp som du skulle få om du blev arbetsoförmögen. Din egen pension kan minska efterlevandepensionens belopp eller leda till att ingen efterlevandepension betalas.

Minskning av efterlevandepension

Ditt pensionsbelopp inverkar endast på efterlevandepensionen, inte barnpensionen. Om det finns barn i familjen som har rätt till barnpension görs en eventuell minskning av efterlevandepensionen först när det yngsta barnet fyller 18 år.

Om det inte finns barn som är berättigade till barnpension och du ännu inte får egen arbetspension, görs den eventuella minskningen 6 månader från förmånslåtarens död. Fram till dess är efterlevandepensionen hälften av förmånslåtarens pension.

När du beviljas arbetspension räknas efterlevandepensionens belopp ut på nytt.

Om du har fyllt 65 år eller får egen arbetspension görs den eventuella minskningen genast när efterlevandepensionen börjar.

När familjepensionen börjar och upphör

Rätten till familjepension uppstår från ingången av följande månad efter den då maken eller föräldern dött.

Efterlevandepension upphör om du ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap innan du fyller 50 år. Till dig betalas då tre års efterlevandepension som en engångsbetalning. Om du har fyllt 50 år och ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap kvarstår efterlevandepensionen.

Barn får barnpension tills de fyller 18 år.

Ansökan om familjepension

Sök familjepension genom att fylla i ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Ansökan kan göras om förmånslåtarens sista arbetsgivare har varit en kommun, staten, kyrkan, FPA eller Ålands landskapsregering.
Följande bilagor behövs: Om förmånslåtaren eller den efterlevande maken har arbetat i utlandet ska också den elektroniska bilaga U fyllas i.

Om du också söker familjepension som FPA betalar ut kan du göra ansökan samtidigt som du söker familjepension som Keva beviljar. Keva skickar sedan din ansökan elektroniskt till FPA.

Fyll i en egen ansökan för varje förmånstagare: Ansökan om efterlevandepension för den efterlevande maken och Ansökan om barnpension för varje barn under 18 år.

Kolla också

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan och bilagor till Keva, 00087 KEVA.