Familjepension

Familjepensionen tryggar den efterlevande makens och barnens utkomst. Familjepensionen utgörs av efterlevandepension och barnpension.

Familjepension kan beviljas

 • den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap) samt
 • barn under 18 år
 • också förmånslåtarens, dvs. den avlidna personens tidigare make har rätt till familjepension om förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till hen.

En sambo kan inte få familjepension.

Om den avlidne fick pension från Keva, läs också anvisningarna om anmälan om en pensionstagares död till Keva och utbetalning av förmånslåtarens pension på sidan När en pensionstagare avlidit.

Vad betyder förmånslåtare och förmånstagare?

Med förmånslåtare avses en person som har dött och till vars förmånstagare familjepension betalas efter dödsfallet. Den efterlevande makens förmånslåtare är den avlidna maken. I fråga om ett barn under 18 år är förmånslåtaren fadern eller modern.

Med förmånstagare avses en person som har rätt till familjepension.

Vem kan få familjepension från Keva?

Om förmånslåtaren fick egen pension från Keva eller om hen sist var anställd hos en arbetsgivare i den offentliga sektorn, handläggs ansökan om familjepension i Keva.

 

Familjepension broschyr.pdf (72 kb)

 

Vem har rätt till efterlevandepension?

Den efterlevande maken har rätt till familjepension om följande tre kriterier uppfylls:

 • du var gift eller i registrerat partnerskap med maken
 • äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan maken hade fyllt 65 år
 • ni har/hade gemensamma barn.

Om ni inte hade ett gemensamt barn förutsätts det att

 • du vid makens död hade fyllt minst 50 år eller hade fått invalidpension i minst tre år och
 • äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan du hade fyllt 50 år och att det hade fortgått minst fem år.

Är du förmånslåtarens tidigare make har du rätt till efterlevandepension om förmånslåtaren betalade fortlöpande underhållsbidrag till dig. En kopia av avtalet eller beslutet om fastställande av underhållsbidrag ska då fogas till ansökan.

Information om den efterlevande makens egna inkomsters inverkan på efterlevandepensionen finns i punkten Familjepensionens belopp.

Du kan eventuellt också få efterlevandepension som FPA betalar ut. FPA betalar efterlevandepension emellertid bara till personer under 65 år.

Kolla om du har rätt till efterlevandepension 

Riddlekuva-aamutossut.png

Vem har rätt till barnpension?

Den avlidna makens barn och adoptivbarn under 18 år har rätt till familjepension. Huruvida barnet bodde med den avlidna föräldern inverkar inte på rätten att få pension. Ett fosterbarn kan inte få familjepension.

Den efterlevande makens barn kan få barnpension om

 • barnet vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken, och 
 • den efterlevande maken och förmånslåtaren var gifta eller i registrerat partnerskap.

När du ansöker om barnpension, fyll i en egen ansökan för varje barn.

Barn kan eventuellt också ha rätt till barnpension som FPA betalar ut. Om barnet studerar kan FPA betala ut studiepension tills den unga fyller 21 år.

Familjepensionens belopp

Antal barn Efterlevandepension Barnpensioner totalt Familjepensioner totalt
inga barn 6/12 0 6/12
ett 6/12 4/12 10/12
två 5/12 7/12 12/12
tre 3/12 9/12 12/12
fyra eller flera 2/12 10/12 12/12

Familjepensionens belopp påverkas av följande faktorer:

 • förmånslåtarens arbetspensionsbelopp
 • antalet barn
 • den efterlevande makens eget arbetspensionsbelopp.

Beloppet påverkas inte av

 • folkpension
 • frivilliga pensioner
 • dödsboets förmögenhet.

Familjepensionens belopp beror på den avlidna makens arbetspensionsbelopp. Om förmånslåtaren, dvs. den avlidna maken ännu inte hade gått i pension tillämpas som grund den pension som maken hade fått om hen hade blivit arbetsoförmögen på dödsdagen.

Familjepensionen är desto större, ju flera barn under 18 år familjen har. Om det inte finns några barn består familjepensionen endast av efterlevandepension. Efterlevandepensionen utgör då hälften av förmånslåtarens pension.

Ditt eget arbetspensionsbelopp kan inverka på efterlevandepensionens belopp men efterlevandepensionen inverkar inte på din arbetspension. Om du ännu inte får arbetspension beaktas en s.k. kalkylerad pension. Det är det arbetspensionsbelopp som du skulle få om du blev arbetsoförmögen.

Minskning av efterlevandepension

En minskning av efterlevandepensionen görs alltid i efterlevandepensionen, se närmare nedan. Minskningen av efterlevandepensionen görs endast på efterlevandepension, inte någonsin på barnpension.

Om det i samma hushåll finns barn som har rätt till barnpension görs en minskning av efterlevandepensionen först när det yngsta barnet fyller 18 år.

Om det inte finns barn som är berättigade till barnpension eller om det barn som har rätt till efterlevandepension inte har bott i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken och om du ännu inte får egen arbetspension, görs minskningen 6 månader från förmånslåtarens död. Fram till dess är efterlevandepensionen hälften av förmånslåtarens pension.

Om du har fyllt 65 år eller får egen arbetspension görs minskningen genast när efterlevandepensionen börjar.

När du beviljas arbetspension räknas efterlevandepensionens belopp ut på nytt. Keva får uppgift om att du beviljats en egen arbetspension. Om din efterlevandepension justeras på grund av den får du ett nytt beslut av oss.

Efterlevandepensionen inverkar inte på ditt arbetspensionsbelopp men din egen arbetspension kan minska beloppet av efterlevandepension eller leda till att ingen efterlevandepension över huvud taget betalas.

Efterlevandepensionen minskas om den efterlevande makens egen arbetspension överstiger den lagstadgade grunden för minskning av efterlevandepensionen som är 723,00 euro 2020. Minskningen av pensionen är 50 procent av skillnaden mellan den efterlevande makens egen pension och grunden för minskningen av pensionen.

Exempel
En pensionerad förmånslåtare dör i april 2020 och den pensionerade efterlevande maken är förmånstagare. Efterlevandepensionen minskas genast när familjepensionen börjar alltså 1.5.2020.
Förmånslåtarens pension var 2 450 euro/månad och den efterlevande makens egen pension är 1 950,00 euro/månad. Efter minskningen av efterlevandepensionen är efterlevandepensionen 611,50 euro/månad.

Beräkna inverkan av den efterlevande makens egna inkomster på efterlevandepensionen

Efterlevandepension per månad

 

När familjepensionen börjar och upphör

Rätten till familjepension uppstår från ingången av följande månad efter den då maken eller föräldern dött.

Det lönar sig att lämna in pensionsansökan så snabbt som möjligt efter att förmånslåtaren har avlidit eftersom familjepension endast betalas ut retroaktivt för de 6 månader som föregår ansökningsmånaden.

Barnet får barnpension tills barnet fyller 18 år eller om barnet adopteras av någon annan än den efterlevande maken eller dennes nya make.

Efterlevandepensionen beviljas tills vidare.

Efterlevandepensionen upphör dock om du ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap innan du fyller 50 år. Till dig betalas då tre års efterlevandepension som en engångsbetalning. Engångsbetalningen beräknas enligt den månatliga pension som betalades den månad äktenskapet ingicks.

Om du har fyllt 50 år och ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap kvarstår efterlevandepensionen. Ny rätt till efterlevandepension uppstår inte på grundval av det nya äktenskapet.

Ansökan om familjepension

Familjepension ska alltid sökas. Lättast gör du det i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Ansökan kan göras hos Keva om förmånslåtarens sista arbetsgivare har varit en kommun, staten, kyrkan, FPA, Finlands Bank eller Ålands landskapsregering.

Det lönar sig att lämna in pensionsansökan så snabbt som möjligt efter att förmånslåtaren har avlidit eftersom familjepension endast betalas ut retroaktivt för de 6 månader som föregår ansökningsmånaden.

Om förmånslåtaren eller den efterlevande maken har arbetat utomlands ska också uppgifterna på fliken Uppgifter om bosättning och arbete utomlands fyllas i.

Om du också söker familjepension som FPA betalar ut kan du göra det med samma blankett. Keva skickar sedan din ansökan elektroniskt till FPA.

Fyll i en egen ansökan för varje förmånstagare:

 • fyll i ansökan om efterlevandepension för den efterlevande maken.
 • fyll i en ansökan om barnpension för varje barn under 18 år.

Kolla de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet.

Om du av någon anledning inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du söka pension skriftligen. Skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till Keva, 00087 KEVA.

Beskattning av familjepension

Familjepension är skattepliktig inkomst. Läs mer om beskattning av pensionen på vår webbplats: