Information om pensionsavgifterna

Keva sköter uttag av lönebaserade pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Därtill tar Keva ut en pensionsutgiftsbaserad avgift av Kevas medlemssamfund

Finansieringen av kyrkans pensionssystem omfattar därtill en pensionsfondsavgift som bestäms utifrån kyrkoskatten. Kyrkan lämnar närmare anvisningar för redovisningen av den.

Lönebaserad pensionsavgift

Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften av arbetsgivaren. Den lönebaserade pensionsavgiften tas ut av Kevas medlemssamfund, statliga arbetsgivare och kyrkan. Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren. Detta motsvarar praxisen inom ArPL. Hos Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare innehåller den lönebaserade pensionsavgiften också en invalidpensionsavgift.

Från ingången av 2019 ska arbetsgivaren anmäla de inkomster som betalats till arbetstagaren till inkomstregistret. Keva fakturerar från och med februari 2019 den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomster som registrerats för arbetstagaren. Förfallodagen för den lönebaserade pensionsavgiften är den 20:e dagen i månaden eller den första bankdagen efter den dagen.

Den lönebaserade pensionsavgiften betalas beroende på pensionssystem till Keva, Statens Pensionsfond eller kyrkans pensionsfond på det konto som uppges i fakturan. Arbetsgivaren redovisar alltså inte längre pensionsavgifterna själv.

Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetstagaren betalar arbetstagarens pensionsavgift för de inkomster som berättigar till pension. Arbetsgivaren innehåller pensionsavgiften i samband med löneutbetalningen. Från och med löneutbetalningen för januari 2019 redovisar arbetsgivaren inte längre separat arbetstagarens pensionsavgift som innehållits utan den ingår i den lönebaserade pensionsavgift som Keva fakturerar av arbetsgivaren.

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift beror på arbetstagarens ålder. Arbetstagarens pensionsavgift är förhöjd från ingången av den månad som följer på 53-årsmånaden fram till utgången av 63-årsmånaden. Pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år och över 62 år är år 2019 6,75 procent och för 53–62-åringar 8,25 procent.

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet och avgiften är lika stor i alla lagstadgade arbetspensionssystem.