Information om pensionsavgifterna

Keva sköter uttaget av pensionsavgifterna av arbetsgivare som hör till pensionssystemet för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Lönebaserad pensionsavgift  

Den lönebaserade pensionsavgiften är en arbetsgivarspecifik procentandel av de betalda inkomster som berättigar till pension.

Pension växer av arbetsinkomster som har betalats ut från ingången av månaden efter 17-årsmånaden fram till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till utgången av 68-årsmånaden. Pension växer också av inkomster som betalats för arbete vid sidan av pensionen.

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret de inkomster som betalats till arbetstagaren. Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomster som registrerats för arbetstagaren. 

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

Den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare har fastställts av Keva. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

2020

2021

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,40

23,20

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

1,00

1,20

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,40

24,40


Den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare har fastställts av kyrkomötet. Inom kyrkan inverkar fallen av arbetsoförmåga inte på nivån av den lönebaserade pensionsavgiften. Den lönebaserade pensionsavgiften är i församlingarna lägre än i kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar.

De lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare 2020 och 2021 är följande:

  • Församlingarna 28,7%
  • Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar 34,5 %

Uppgift om de fastställda arbetsgivarspecifika pensionsavgifterna finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagaren betalar arbetstagarens pensionsavgift för de inkomster som berättigar till pension. Arbetsgivaren innehåller pensionsavgiften i samband med löneutbetalningen. Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften som Keva fakturerar av arbetsgivaren.

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift beror på arbetstagarens ålder. Arbetstagarens pensionsavgift är förhöjd från ingången av den månad som följer på 53-årsmånaden fram till utgången av 63-årsmånaden.

Arbetstagarens pensionsavgift

2020

2021

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

7,15

7,15

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,65

8,65

 

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs utifrån arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare i den privata sektorn som Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer årligen.

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas i början av 2023.

År 2023 införs en utjämningsavgift som fördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift betalas endast för de löpande pensioner som har intjänats i anställning hos ett medlemssamfund före 2005. Kevas delegation fastställer det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften årligen. Avgiften fördelas mellan medlemssamfunden utifrån det hur mycket av de löpande pensionerna som har intjänats i anställning hos respektive medlemssamfund före 2005.

År

Den pensionsutgiftsbaserade
avgiften totalt

2021

735 000 000 euro

2020

737 000 000 euro

2019

706 000 000 euro

 

De medlemssamfund som har anslutit sig till Keva 2005 eller senare behöver inte betala pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift på basis av den egna personalens arbete.

Till exempel följande faktorer inverkar på medlemssamfundets pensionsutgiftsbaserade betalningsandel:

  • de löpande pensionerna på basis av medlemssamfundets egna anställningar
  • löpande pensioner som förorsakats av anställningar hos ett medlemssamfund som upphört och som överförts på medlemssamfundets ansvar (till exempel upplösning av en samkommun, kommunsammanslagning)
  • pensionsutgift som överförts på medlemssamfundets ansvar efter att det avgått från en samkommun.

Vid kommunsammanslagningar överförs personalen och samtidigt också de pensionsutgiftsbaserade avgifterna i de kommuner som upphör att existera till den nya kommunen. Om man däremot bildar ett nytt aktiebolag som ska fortsätta den verksamhet som övertas av kommunen, förorsakas aktiebolaget inga pensionsutgiftsbaserade avgifter av den personal som överförs. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften har ingen koppling till utbetalda löner.

Den slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiften för varje år beräknas på hösten året efter förskottens betalningsår när alla löpande pensioner för föregående år är kända.

De arbetsgivarspecifika utskrifterna om grunderna för fakturorna över pensionsavgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Avbytarverksamhet

Flera kommuner ordnar avbytarverksamheten regionalt på så sätt att en kommun sköter en viss regions avbytarverksamhet. De kommuner som avstått från avbytarverksamheten betalar fortfarande efter övergången pensionsutgiftsbaserad avgift till Keva för den andel av avbytarnas pension som har intjänats i den andra kommunen före 2005.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) betalar kostnaderna för avbytarverksamheten. För att betalningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften inte ska falla på de kommuner som avstått från avbytarverksamheten, ska den kommun som har hand om avbytarverksamheten ta ut de pensionsutgiftsbaserade avgifter som uppkommit av avbytarna av LPA och därefter redovisa respektive andel till varje kommun.

I webbtjänsten för arbetsgivare finns en förteckning över avbytarnas avgift per person. En fullständig förteckning över föregående års slutliga betalningsandel finns att tillgå först i september följande år, men förhandsuppgifter är tillgängliga redan i januari.

Utjämningsavgift

Kommunerna och välfärdsområdena betalar en utjämningsavgift från och med början av 2023 när den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas.

Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift.

Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totalbelopp årligen på framställning av Kevas fullmäktige. Utjämningsavgiftens totalbelopp uppskattas vara ungefär lika stort som den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften.

Utjämningsavgiften fördelas i välfärdsområdenas och kommunernas andelar i förhållande till de realiserade lönesummorna 2022. Välfärdsområdenas andel fördelas mellan välfärdsområdena i förhållande till den statliga finansieringen. Kommunernas andel fördelas mellan kommunerna i förhållande till den skattefinansiering de får.

Vi informerar närmare om hur utjämningsavgiften bestäms när de detaljerade grunderna för utgiften är klara.

Grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring för sin personal.