Information om pensionsavgifterna

Keva fakturerar de lönebaserade pensionsavgifterna av Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Därtill tar Keva ut den pensionsutgiftsbaserade avgiften av en del av medlemssamfunden.

Finansieringen av kyrkans pensionssystem omfattar därtill en pensionsfondsavgift som bestäms utifrån kyrkoskatten. Kyrkan lämnar närmare anvisningar för redovisningen av den.

Lönebaserad pensionsavgift  

Den lönebaserade pensionsavgiften är en arbetsgivarspecifik procentandel av de betalda inkomster som berättigar till pension.

Pension växer av arbetsinkomster som har betalats ut från ingången av månaden efter 17-årsmånaden fram till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till utgången av 68-årsmånaden. Pension växer också av inkomster som betalats för arbete vid sidan av pensionen.

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret de inkomster som betalats till arbetstagaren. Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomster som registrerats för arbetstagaren. Den lönebaserade pensionsavgiften betalas beroende på pensionssystem till Keva, Statens Pensionsfond eller kyrkans pensionsfond på det konto som uppges i fakturan. 

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

Den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare har fastställts av Keva. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

2019

2020

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,50

23,40

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

0,90

1,00

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,40

24,40


Den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare har fastställts av kyrkomötet. Inom kyrkan inverkar fallen av arbetsoförmåga inte på nivån av den lönebaserade pensionsavgiften. Den lönebaserade pensionsavgiften är i församlingarna lägre än i kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar.

De lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare 2019 och 2020 är följande:

  • Församlingarna 28,7%
  • Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar 34,5 %

Uppgift om storleken på arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift som fastställts för 2020 har publicerats i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagaren betalar arbetstagarens pensionsavgift för de inkomster som berättigar till pension. Arbetsgivaren innehåller pensionsavgiften i samband med löneutbetalningen. Arbetsgivaren redovisar inte längre separat arbetstagarens pensionsavgift som innehållits utan den ingår i den lönebaserade pensionsavgift som Keva fakturerar av arbetsgivaren.    

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift beror på arbetstagarens ålder. Arbetstagarens pensionsavgift är förhöjd från ingången av den månad som följer på 53-årsmånaden fram till utgången av 63-årsmånaden.

Arbetstagarens pensionsavgift

2019

2020

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

6,75

7,15

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,25

8,65

 

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs utifrån arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare i den privata sektorn som Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer årligen.

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift betalas endast för de löpande pensioner som har intjänats i anställning hos ett medlemssamfund före 2005. Kevas delegation fastställer det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften årligen. Avgiften fördelas mellan medlemssamfunden utifrån det hur mycket av de löpande pensionerna som har intjänats i anställning hos respektive medlemssamfund före 2005.

År

Den pensionsutgiftsbaserade
avgiften totalt

2020

737 000 000 euro

2019

706 000 000 euro

2018

653 000 000 euro

2017

663 000 000 euro

2016

880 000 000 euro

2015

946 000 000 euro

2014

1 005 000 000 euro

 

De medlemssamfund som har anslutit sig till Keva 2005 eller senare behöver inte betala pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift på basis av den egna personalens arbete.

Till exempel följande faktorer inverkar på medlemssamfundets pensionsutgiftsbaserade betalningsandel:

  • de löpande pensionerna på basis av medlemssamfundets egna anställningar
  • löpande pensioner som förorsakats av anställningar hos ett medlemssamfund som upphört och som överförts på medlemssamfundets ansvar (till exempel upplösning av en samkommun, kommunsammanslagning)
  • pensionsutgift som överförts på medlemssamfundets ansvar efter att det avgått från en samkommun.

Vid kommunsammanslagningar överförs personalen och samtidigt också de pensionsutgiftsbaserade avgifterna i de kommuner som upphör att existera till den nya kommunen. Om man däremot bildar ett nytt aktiebolag som ska fortsätta den verksamhet som övertas av kommunen, förorsakas aktiebolaget inga pensionsutgiftsbaserade avgifter av den personal som överförs. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften har ingen koppling till utbetalda löner.

Den slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiften för varje år beräknas på förhand på hösten året efter förskottens betalningsår när alla löpande pensioner för föregående år är kända.

De arbetsgivarspecifika utskrifterna om grunderna för fakturorna över pensionsavgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Avbytarverksamhet

Flera kommuner ordnar avbytarverksamheten regionalt på så sätt att en kommun sköter en viss regions avbytarverksamhet. De kommuner som avstått från avbytarverksamheten betalar fortfarande efter övergången pensionsutgiftsbaserad avgift till Keva för den andel av avbytarnas pension som har intjänats i den andra kommunen före 2005.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) betalar kostnaderna för avbytarverksamheten. För att betalningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften inte ska falla på de kommuner som avstått från avbytarverksamheten, ska den kommun som har hand om avbytarverksamheten ta ut de pensionsutgiftsbaserade avgifter som uppkommit av avbytarna av LPA och därefter redovisa respektive andel till varje kommun.

I webbtjänsten för arbetsgivare finns en förteckning över avbytarnas avgift per person. En fullständig förteckning över föregående års slutliga betalningsandel finns att tillgå först i september följande år, men förhandsuppgifter är tillgängliga redan i januari.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fortsätter – ingen utjämningsavgift

Keva har tidigare meddelat att den pensionsutgiftsbaserade avgiften avskaffas under de kommande åren och ersätts med en utjämningsavgift i enlighet med förslaget i samband med vård- och landskapsreformen.

Keva har i augusti 2019 sett över utjämningsavgiftens inverkan på förändringarna i kommunernas betalningsandelar exklusive landskapen. I nuläget ser Keva det inte som ändamålsenligt att införa en utjämningsavgift. Införandet av utjämningsavgiften kan övervägas på nytt när vårdreformens struktur är mer klarlagd.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fortsätter tills vidare oförändrad.

Grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring för sin personal.