För media och intressenter

Ta kontakt - vi berättar gärna mer.

Kontaktuppgifter för media och intressenter

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@keva.fi

Verkställande direktör Timo Kietäväinen 020 614 2201
(Maria Dahlström 020 614 2206)

Kundrelation

Vice verkställande direktör Kimmo Mikander 020 614 2349
(Heidi Becklin 020 614 2417)

Kundtjänst direktör Taina Uronen 040 588 8469

Pensions- och arbetslivstjänster

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén 020 614 2204
(Terhi Mustonen 020 614 2316)

Pensionsbetalning, pensionsdirektör Anneli Kajas-Pätäri 020 614 2663
Pensions- och arbetslivstjänster, ledning expert Pertti Männistö 020 614 2323
Pensions, pensionsdirektör Eija Korhonen 020 614 2474
Invalidpensioner, pensionsdirektör Merja Paananen 020 614 2759
Direktör för juridiska ärenden Karoliina Kiuru 020 614 2318

Finansiering och ekonomi

Ekonomidirektör Tom Kåla 020 614 2211
(Virve Haapolahti 020 614 2433)

Finansdirektör Allan Paldanius 040 548 3520
Aktuariechef Roman Goebel 050 381 0281

Placering

Placeringsdirektör Ari Huotari 020 614 2205
(Lia Holmström 020 614 2295)

Extern värdepappersförvaltning, direktör Maaria Eriksson 020 614 2644
Intern värdepappersförvaltning, direktör Fredrik Forssell 020 614 2703
Placeringsstrategi, direktör Jussi Karhunen 020 614 2701
Alternativa placeringar, direktör Markus Pauli 020 614 2473
Fastighetsdirektör Petri Suutarinen 020 614 2493

IT

IT-direktör Tommi Heinonen 020 614 2309
(Soile Paukkunen 020 614 2525)

Statistik

Statistikchef Katinka Lybäck 020 614 2727

Arbetslivstjänster

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén 020 614 2204
(Terhi Mustonen 020 614 2316)

Direktör för arbetslivstjänster Kati Korhonen-Yrjänheikki 020 614 2251
Servicechef Laura Rinne 020 614 2792
Servicechef Toni Pekka 020 614 2229

Försäkringsmedicin och rehabilitering

Chefsöverläkare Kirsi Karvala 020 614 2228
Yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringschef Sirpa Reijonen 020 614 2617

Kommunikation

Kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen 020 614 2702
Ledande expert, intressentgrupp Ismo Kainulainen 020 614 2057
Kommunikationsexpert Kaija Karjalainen 020 614 2061

Bildbank 

Bilder av ledningsgruppen

       Tiina-Ijäs_150x250_RUOTSI.jpg  

Logo

Keva förnyade sin logotyp från början av 2017. Vid frågor om logona kontakta Kevas information: Elina Rantanen, tfn 020 614 2689.

  Logo                      Logo + tagline
Logo + tagline
 

ai-fil
png-fil

ai-fil
png-fil

ai-fil
png-fil

 

Begäran om dokument 

Keva är en självständig offentligrättslig inrättning som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och denna lag tillämpas på dess verksamhet.

Kevas dokument är offentliga om inte något annat bestäms i offentlighetslagen eller någon annan lag. Var och en har rätt att få information om ett offentligt dokument.

Dokumenten begärs per post från Keva, Diariet, 00087 KEVA, per e-post kirjaamo[snabel-a]keva.fi eller från dokumentförvaltningsteamet per telefon 020 614 21.

Svarstiden på begäran om dokument är vanligtvis två veckor, och en månad om det begärda materialet är omfattande.

Avgifter

För dokumenten tas följande avgifter ut enligt grunderna i 34 § i offentlighetslagen:

Uppgifter som lämnas muntligen, per e-post eller som läses på Keva 

 • Sedvanlig begäran om dokument
  • För en sedvanlig begäran om dokument tas ingen avgift ut.
 • Begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder 
  • För att ta fram information eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar tas en avgift på 50 euro ut för varje påbörjad timme.  

Kopior och utskrifter

 • Sedvanlig begäran om dokument
  • Avgift för kopia: 1 €/storlek A4 och 2 €/storlek A3
  • Minimiavgift: 10 € per fakturering
 • Begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder
  • Avgift för kopia: 1 €/storlek A4 och 2 €/storlek A3
  • För att ta fram information eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar tas därtill en avgift på 50 euro ut för varje påbörjad timme.

Moms tillkommer.

Avgifterna tillämpas inte på de pensionsdokument som hänför sig till handläggningen av de försäkrades pensionsskydd.  

Definitioner av begäran om dokument

Med en sedvanlig begäran om dokument avses utlämnande av ett dokument som är offentligt i sin helhet eller ur vilket de sekretessbelagda delarna lätt kan avlägsnas. Dokumentet måste kunna individualiseras och hittas i Kevas dokumentregister med hjälp av registrets dokumentklassificering eller dokumentets signum eller med hjälp av sökfunktionerna för ett register som förs elektroniskt.

Med begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder avses en begäran om ett dokument som inte kan tas fram på ovannämnda sedvanliga sätt. En begäran anses också kräva särskilda åtgärder om det kräver mer arbete än normalt att kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar från dokumentet eller om begäran är exceptionellt omfattande. Som särskilda åtgärder räknas också eventuella särskilda sök-, urvals-, kombinerings- och utskriftsfunktioner som används vid den automatiska databehandlingen då dokumentet ska tas fram.  

Avgifter för begäran om dokument

Materialet lämnas ut mot betald faktura.

Kunden kontaktas innan de begärda dokumenten tas fram om en avgift kommer att tas ut för att ta fram uppgifterna eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar.

Avgiften tas ut även om det sökta dokumentet inte kan hittas.