Invalidpension och rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas invalidpension om du inte har uppnått pensionsåldern och om din arbetsförmåga har varit nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp. Invalidpension kan ibland kallas sjukpension.

Invalidpension beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Invalidpension för viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering.

Invalidpension och rehabiliteringsstöd broschyr.pdf (64 kb)

Invalidpensionens belopp

Du kan på förhand beräkna ditt invalidpensionsbelopp med kalkylatorerna i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Invalidpensionens belopp består av den pension som du tjänat in fram tills arbetsoförmågan började och av pension för s.k. återstående tid. Med återstående tid avses tiden mellan när du har blivit arbetsoförmögen och den lägsta pensionsåldern för din årskull eller en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder. För den återstående tiden beräknas en kalkylmässig pensionstillväxt som alltså läggs till den pension som du redan har tjänat in.

Utöver arbetspension kan du få folkpension om din arbetspension är liten. Du kan söka folkpension från Keva samtidigt som du söker invalidpension. Keva skickar sedan din ansökan elektroniskt till FPA.

 

Sök invalidpension och rehabiliteringsstöd så här

1. Sjukdagpenning från FPA

Invalidpension och rehabiliteringsstöd föregås i regel av sjukskrivning och sjukdagpenning. Sjukdagpenning söks hos FPA. Den betalas för högst 300 vardagar, alltså för omkring ett år.

Efter att FPA har betalat sjukpenning till dig i 150 vardagar får du ett brev från FPA med information om rehabiliteringsalternativ och om ansökan om invalidpension.

Om du har fått lön för sjukdomstid har din arbetsgivare rätt att söka sjukdagpenningen från FPA till den del som motsvarar din lön för sjukdomstid.

2. Sök pension

Sök pension tre månader innan FPA:s sjukdagpenning upphör. Det lönar sig alltid att skicka ansökan om invalidpension till arbetspensionsanstalten. Om du också söker folkpension och om det återstår folkpension att betalas ut, skickar arbetspensionsanstalten ansökan också till FPA.

Enklast söker du pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Följande bilagor behövs till ansökan:

 • Foga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas. 
 • Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd till ansökan.
 • Därtill är det bra att foga arbetsgivarens utlåtande om hur du klarar av arbetet och eventuella PM över företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.

Bilagorna i elektroniskt format

 • Bilagorna i tjänsten Dina pensionsuppgifter kan vara antingen skannade dokument eller foton. Godkända format är pdf, jpg, tiff och png, och varje fil får vara högst 5 MB.

Du kan också ansöka om pension skriftligen: de blanketter som behövs finns nedan. Posta ansökan och ovannämnda bilagor till Keva, 00087 KEVA.

Kolla också

3. Utkomst under den tid pensionsansökan handläggs

Om löneutbetalningen för sjuktiden har upphört och din rätt till FPA:s sjukdagpenning håller på att gå ut och din invalidpensionsansökan ännu inte har handlagts, kan du kontakta arbets- och näringsbyrån för att söka arbetslöshetsdagpenning.

4. Pensionsbeslut och när pensionen börjar

Du får beslut från Keva efter att ansökan har handlagts.

Om du får positivt beslut om din ansökan från Keva börjar utbetalningen av full invalidpension eller rehabiliteringsstöd i regel efter att primärtiden för FPA:s sjukdagpenning har gått ut.

Om sjukdagpenning inte söks eller beviljas kan invalidpensionen börja från ingången av den månad som följer efter att arbetsoförmågan började.

Om du får avslag på din ansökan, läs då punkten Vad göra om invalidpension inte beviljas. 

Du får ett arbetspensionskort om du går i invalidpension. Kortet skickas till dig separat efter att pensionsbeslutet meddelats.

5. Beställ nytt skattekort

Efter att du har fått pensionsbeslutet från Keva ska du beställa ett nytt skattekort för pensionsinkomst från skattemyndigheten så snart som möjligt. Utan skattekort för pension är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

 

Behandling av ansökan om invalidpension

 

Handläggning av invalidpensionsansökan på Keva

Hur bedöms arbetsoförmågan?

Din arbetsförmåga bedöms på Keva utifrån ett utlåtande av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas

 • de krav dina arbetsuppgifter ställer
 • hur du klarar av arbetet och
 • dina möjligheter att med hjälp av behandling och rehabilitering återfå arbetsförmågan.

När din invalidpensionsansökan handläggs på Keva reds dina förutsättningar för yrkesinriktad rehabilitering ut: det är alltid det främsta alternativet framför invalidpension.

Sakkunnigläkaren och beslutsspecialisten fattar beslutet om invalidpension i samråd. Vid behov deltar också andra sakkunniga på Keva i beslutsfattandet, såsom rehabiliteringsspecialister eller jurister. Vår bedömning av din arbetsförmåga kan avvika från den bedömning som din behandlande läkare lämnat. 

Handläggningstider för ansökan

Realiserade handläggningstider 1.1–31.12.2019 Dagar
Den första ansökan: full invalidpension eller rehabiliteringsstöd 74
Den första ansökan: delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd 50
Ansökan om förlängning: alla 26


Handläggningstiderna ovan är genomsnittliga och handläggningen av din ansökan kan av följande orsaker också ta längre tid :

 • Om din ansökan om invalidpension behandlas både i en arbetspensionsanstalt (Keva) och på FPA förs förhandlingar om beslutet i ett förhandsanmälningsförfarande som förlänger handläggningstiden med ett par veckor.
 • Om Keva tillämpar begreppet yrkesbaserad arbetsoförmåga och beloppet av intjänad pension från privata sektorn är över 957,04 euro per månad (nivån 2004), begär Keva en bedömning av pensionssökandens arbetsoförmåga också av en privat arbetspensionsanstalt.
 • Om Keva begär tilläggsutredningar från olika parter för att kunna avgöra ärendet, såsom sjukjournaler eller arbetsgivarens utlåtande.

 

Behandling av ansökan om invalidpension

Vad göra om invalidpension inte beviljas

Invalidpension kan inte beviljas om din arbetsförmåga inte anses vara tillräckligt nedsatt. Det kan också bedömas att du endast har rätt till delinvalidpension trots att du har sökt full invalidpension.

Om ditt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är i kraft kan du kontakta företagshälsovården eller din chef för att komma överens om eventuella arbetsarrangemang.

Kontakta i annat fall arbets- och näringsbyrån. Om du inte kan erbjudas lämpligt arbete kan du söka arbetslöshetsdagpenning.

Du kan också beviljas jämkad arbetslöshetsdagpenning om du har beviljats delinvalidpension men inte fortsätter att arbeta.

Ändringssökande i pensionsbeslut

Om du är missnöjd med det pensionsbeslut som du fått från Keva kan du söka ändring i det genom att överklaga det. Som bilaga till beslutet finns en besvärsanvisning med närmare anvisningar för att söka ändring.

 

Sök förlängning av rehabiliteringsstödet 

Som ansökan om förlängning av rehabiliteringsstöd räcker det med ett läkarutlåtande B, som gärna ska skickas till Keva minst en månad innan rehabiliteringsstödet upphör. Du kan skicka läkarutlåtandet via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Bifoga också eventuella nya PM över företagshälsovårdsförhandlingar och övriga utredningar av ditt hälsotillstånd.

Du kan också posta läkarutlåtande B eller ansökan plus bilagor till 00087 KEVA.

 

Från invalidpension till ålderspension

Invalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår din pensionsålder. Ålderspensionsbeloppet är detsamma som invalidpensionen.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension har du tjänat in ny pension av arbetet. Du har rätt till denna pension tidigast från samma tidpunkt då din invalidpension ändras till ålderspension. Då förutsätts det att arbetet upphör. Du ska söka denna pension separat med en ansökan om ålderspension.

Enklast söker du pension med ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.

Tillbaka till arbetet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du

 • hitta uppgifter som är anpassade till ditt hälsotillstånd eller
 • underlätta en återgång till ditt eget arbete efter en lång sjukskrivning.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Arbete parallellt med invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Du kan arbeta samtidigt som du får invalidpension eller rehabiliteringsstöd men inkomsterna måste hållas inom de gränser som har beräknats för dig. Din personliga inkomstgräns brutto uppges i pensionsbeslutet.

Om inkomstgränsen överskrids kan du lämna pensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Du meddelar att du vill lämna pensionen vilande enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Tänk på att arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (Fpa.fi).