Information om rehabiliteringsförmåner, kostnadsersättningar och beskattning

Yrkesinriktad rehabilitering och fortsättning i arbete lönar sig ekonomiskt:

 • under arbetsprövningen eller utbildningen betalas rehabiliteringsförmån
 • utkomsten under den tid du deltar i yrkesinriktad rehabilitering är bättre än om du är pensionerad
 • rehabilitering är också en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Arbete ger också innehåll i livet och bidrar till välbefinnande. Genom arbetsprövning eller utbildning kan du förnya och utvidga din kompetens eller hitta ett helt nytt arbete som passar dig bättre.

Rehabiliteringsförmåner

Keva betalar rehabiliteringspenning under arbetsprövning eller utbildning. Rehabiliteringspenningens belopp är din intjänade pension förhöjd med 33 procent. Vid behov ger Keva en noggrann uträkning av beloppet.

Om du redan får tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, betalas ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till dig under rehabiliteringstiden.

Rehabiliteringsförmånens utbetalningsdagar:

 • arbetstagare i kommunsektorn: månadens 3:e vardag
 • arbetstagare inom staten: månadens 20:e dag
 • kyrkans och FPA:s arbetstagare: månadens 1:a vardag

Rehabiliteringspenning under semester från studierna

Keva betalar rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg under julledigheten.
Rehabiliteringspenning betalas också under sommaren om dina studier ännu fortsätter följande höst. På så sätt framskrider dina studier också på sommaren.

Beskattning av rehabiliteringspenning och -tillägg

Keva innehåller skatt enligt skattekortet på rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. Du får ett skattekort från Skatteförvaltningen.

 • Be att få ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning.
 • Om du får rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg ska du be att få ett skattekort för pension.
  • om du söker skattekort i tjänsten MinSkatt, välj då både ”Rehabiliteringsstöd” och ”Rehabiliteringstillägg” som pensionsslag.
  • om du beställer ett skattekort av skattemyndigheten per telefon, be att det antecknas i skattekortet för pension att det också gäller för rehabiliteringstillägg.

 

Om du skickar ditt skattekort för lön till Keva innehåller vi en skatt på minst 25 % på rehabiliteringspenningen.

Utan skattekort innehåller vi skatt på 20–50 % i enlighet med skattemyndighetens beslut. Innehållningens storlek beror då på rehabiliteringsförmånens belopp.

En skatt på 40 % uppbärs på rehabiliteringstilläggets andel om rehabiliteringstillägget inte nämns på skattekortet för pension (Skatteförvaltningens anvisning).

Kontakta direkt Skatteförvaltningen vid ytterligare frågor om beskattningen av förmånerna.

Arbete under yrkesinriktad rehabilitering

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Inkomstgränsen beräknas utifrån dina tidigare inkomster.

Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningens belopp utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp.

Om dina löneinkomster överskrider eller motsvarar din tidigare stabiliserade inkomstnivå betalas ingen rehabiliteringspenning alls.

Tänk på att arbetet inte heller får störa den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.

Du får mer information om inkomstgränsen för rehabiliteringspenning genom

Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnadsersättningar som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering och följer Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s (Tela.fi) rekommendationer vid utbetalningen.

När din rehabiliteringsplan är godkänd får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du är berättigad till.

Du söker kostnadsersättning med en blankett för ersättningsansökan. 

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du kontakta kostnadsersättningsteamet per telefon 020 614 2880.