Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet

Med företagshälsovårdssamarbetet främjar vi arbetsförmågan och fortsatta yrkeskarriärer tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården.

Avsikten med samarbetet är att parterna har en gemensam syn på personalens situation, säkerheten på arbetsplatsen och faktorerna i anknytning till hälsa och arbetsförmåga. Målet är en högklassig företagshälsovårdsverksamhet där fokusområdena för verksamheten utgår från arbetsgivarens strategi och verksamheten grundar sig på behov, varav ett av de viktigaste är stöd vid förändringar.

Våra tjänster till arbetsgivare

Vi stöder arbetsgivare i utvecklingen av företagshälsovårdssamarbetet. Vi ger organisationerna konsulthjälp och vägleder dem i att utvärdera kvaliteten på företagshälsovårdsverksamheten och identifiera vilka företagshälsovårdstjänster de gärna ska investera i. På så sätt kan organisationerna tillsammans med företagshälsovården bygga upp gemensamma verksamhetsbanor för att stödja arbetstagarnas fortsatta arbete.

Ta också del av studiehelheten om företagshälsovårdssamarbete i Kevas Inlärningsmiljö: Inlärningsmiljö

Våra tjänster till företagshälsovårdsenheterna

Vi erbjuder företagshälsovårdsenheterna utbildning och konsulthjälp i utveckling av företagshälsovårdssamarbetet, bedömning av arbetsförmågan och metoder att stödja arbetstagare vilkas arbetsförmåga är eller riskerar att bli nedsatt.

• Fråga mer om utvecklingen av företagshälsovårdssamarbetet per e-post kevapalvelu[snabel-a]keva.fi
• På sidan Information till företagshälsovårdsenheterna finns nyttiga länkar, material och information i anknytning till processen för arbetsförmågan.
• Skickande av utlåtanden och blanketter till företagshälsovårdsenheterna

Målet är högklassig företagshälsovårdsverksamhet

Det är arbetsgivarens och arbetstagarnas samt företagshälsovårdens uppgift att samarbeta planenligt och målinriktat för att verkställa lagen om företagshälsovård. I samarbetet bedömer man behoven på arbetsplatsen, planerar verksamheten samt följer upp och utvärderar effektiviteten.

En högklassig företagshälsovård ska utifrån arbetsplatsens behov samarbeta planmässigt och multiprofessionellt med primärvården, den specialiserade sjukvården och rehabiliteringen.

Verksamheten är kundinriktad, oberoende, etisk, konfidentiell, mångvetenskaplig och multiprofessionell. Av företagshälsovårdsenheterna krävs en kvalitetshandbok som beskriver processerna och verksamheten.

Resultatet är ett minskat antal sjukdomar och olyckor i anknytning till arbetet, hälsosamt och tryggt arbete och hälsosam och trygg arbetsmiljö, bättre hälsa samt ökad arbets- och funktionsförmåga hos arbetstagarna i de olika skedena av karriären samt en ändamålsenlig och produktiv verksamhet på arbetsplatsen.

Syftet med företagshälsovårdssamarbete är att förbättra

• personalens arbetsnöjdhet och fortsättning i arbetet
• säkerheten i arbetsmiljön
• kontrollen över personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga.

Syftet med företagshälsovårdssamarbete är att minska på

• psykiska och fysiska belastningsfaktorer i anslutning till arbetet
• sjukskrivningar
• antalet anställda som går i invalid- eller olycksfallspension.

Ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete

• förutsätter ett tätt samarbete där man tydligt har kommit överens om gemensamma verksamhetssätt och ansvarsområden
• följer upp verksamheten med olika mål och mått som beskriver hur målnivåerna nås, till exempel för personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga
• förutsätter att ledningen är engagerad och deltar aktivt och synligt i det.

Broschyr (på finska): Målinriktat företagshälsovårdssamarbete.pdf (121 kb)

Målinriktad investering i verkställandet av lagen om företagshälsovård är viktigt

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för hela sin personal i enlighet med de krav som arbetet och arbetsförhållandena ställer.

Syftet med lagen om företagshälsovård är att förebygga hälsoproblem till följd av arbetet och arbetsförhållandena samt att främja arbetsförmågan och hälsan.

Arbetsgivaren ska bedöma farorna och riskerna förknippade med arbetet samt vidta de behövliga praktiska åtgärder som bedömningen ger upphov till. I detta arbete fungerar företagshälsovården som expert på hälsa.

Det är viktigt att investeringen i företagshälsovården är målinriktad. Både enskilda arbetsplatser och samhället investerar i företagshälsovården på många sätt. Därför krävs det att företagshälsovårdens verksamhet är högklassig, klar och effektiv.
Sett ur arbetsgivarens perspektiv ska samarbetet med proffsen och specialisterna inom företagshälsovården främja arbetshälsan, arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet för organisationens personal.

Ska ni skaffa företagshälsovårdstjänster?

Ta del av Hansels samordnade upphandlingar av företagshälsovårdstjänster: Hansel.fi