Stöd arbetsförmågan och företagshälsovårdssamarbetet

Stöd arbetstagarnas arbetsförmåga i alla skeden av yrkeskarriären. Se till att ni i er organisation har i bruk verksamhetssättet för aktivt stöd eller motsvarande som hjälper cheferna i ledningen av arbetsförmåga och arbetshälsa – speciellt när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt.

Som kund hos Keva får du stöd i utvecklingen av verksamhetssättet för aktivt stöd. Det omfattar tidigt stöd, stöd för återgång till arbetet och effektiverat stöd samt företagshälsovårdssamarbete.

Hos Keva får du stöd i utvecklingen av verksamhetssättet för aktivt stöd

Med hjälp av utvecklingstjänsten för aktivt stöd får du 

 • uppgifter om verksamhetssättens nuläge och hur de fungerar i din organisation
 • stöd för planeringen och genomförandet av utvecklingsarbetet för verksamhetssättet
 • effektivitet i den yrkesinriktade rehabiliteringens processer
 • styrning mot resultatrikt företagshälsovårdssamarbete. 

Självutvärdering och utveckling av aktivt stöd

Känner du till hur bra verksamhetssättet för aktivt stöd genomförs i din organisation?

Bedöm läget med Kevas aktiva stöds verktyg för självutvärdering.

Med hjälp av det

 • får du reda på verksamhetssättets nuläge, styrkor och utvecklingsobjekt i din organisation
 • kan du ta fram konkreta planer för utvecklingen av verksamhetssättet.

Använd verktyget antingen ensam eller tillsammans med cheferna och dem som ansvarar för arbetarskyddet eller till exempel i utvecklingsgruppen för arbetshälsa. Då gör varje medlem i gruppen först sin egen utvärdering efter vilket man för en gemensam diskussion och tillsammans väljer de mest centrala utvecklingsobjekten.

Du kan göra utvärderingen med hjälp av vårt elektroniska verktyg eller skriva ut blanketten inklusive instruktioner till dig själv och din grupp.

 • Verktyg för självutvärdering för verksamhetssättet Aktivt stöd (verktyget finns endast på finska): Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointi *
  Obs! Verktyget fungerar endast med de nyaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Internet Explorer

Från utvärdering till utveckling

Gör efter utvärderingen upp en plan för utveckling av verksamhetssättet för aktivt stöd.

 • Fäst uppmärksamhet vid de saker som i utvärderingen verkställts antingen delvis eller inte alls.
 • Välj som utvecklingsobjekt konkreta saker som du anser vara viktiga för att förbättra och lyckas med verksamheten och saker som du ensam eller med hjälp av samarbetsparterna kan påverka.
 • Skriv upp utvecklingsobjekten, målen, åtgärderna, ansvarspersonerna och tidtabellerna i planen.
 • Kom också överens om uppföljningen och utvärderingen.

Ytterligare information

Om du behöver mer information om tjänsten kontakta då:

Verksamhetssätt för aktivt stöd

Verksamhetssättet för aktivt stöd utgör en del av chefens normala ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga. Där ingår tidigt stöd, stöd för återgång och effektiverat stöd. Ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga angår också hela personalen, var och en ansvarar för sin egen arbetshälsa. Verksamhetssättet ger stöd också när en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt.

Aktivt stöd innebär inte endast kontroll av sjukskrivningar eller uppföljning av kostnaderna för arbetsoförmåga. Aktivt stöd hänger samman förutom med individperspektivet också med hela arbetsplatsens verksamhet. Verksamhetssättet täcker förutom hälsa också andra faktorer som anknyter till arbetet, såsom lämpliga och motiverande arbetsuppgifter samt kunnande.

De olika skedena av verksamhetssättet för aktivt stöd

 • Tidigt stöd: Förebygger och främjar arbetstagarens och arbetsplatsens välbefinnande. Reagerar när oro uppstår.
 • Stöd för återgång: Stöder arbetstagaren under lång frånvaro
 • Effektiverat stöd: Söker lösningar på fortsatt arbete genom nätverkssamarbete.

Fungerande Aktivt stöd

 • ökar arbetshälsan och effektiviteten
 • minskar sjukskrivningar och de kostnader som de föranleder
 • förlänger yrkeskarriärer varvid kostnaderna för förtida pensioneringar minskar.

Tidigt stöd säkerställer att arbetet löper – utgör en del av chefsarbetet

Tidigt stöd är grunden för verksamhetssättet aktivt stöd: det går ut på att säkerställa att arbetstagaren och hela arbetsplatsen mår bra och att arbetet löper.

Med effektivt tidigt stöd och genom samarbete mellan olika aktörer förebygger man problem med arbetsförmågan och sparar in på kostnader. Också ersättande arbete är en del av tidigt stöd.

Tidigt stöd
• börjar redan då en ny arbetstagare rekryteras
• hänger samman med chefens dagliga ledarskap och planeringen av verksamheten samt framtida behov
• omfattar utvecklingssamtal i vilka man kommer överens om målen för arbetstagarens arbete och diskuterar arbetsförmågan
• säkerställer att arbetet på arbetsplatsen löper smidigt och resultatrikt när arbetstagarens mål jämförs med målen inom hela arbetsplatsen och sektorn.

Förebyggande och främjande åtgärder inom tidigt stöd
Rekrytering Fastställande av befattningsbeskrivningen
Inskolning
Dagligt ledarskap

Styrning av verksamheten
Möten
Närvaro
Arbetsenhetens verksamhetsplan, uppföljning och bedömning av verksamheten

Planering av verksamheten Personliga mål, kompetensutveckling och
bedömning av arbetsprestationen
(utvecklingssamtal)

 

Reagerande åtgärder inom tidigt stöd
Tysta signaler
korta frånvaroperioder
Gemensamma spelregler på arbetsplatsen för hur man ska göra när oron väcks
Föra på tal

Planering och genomförande av åtgärder

Chefen och arbetstagaren för en diskussion i enlighet med det tidiga stödet och kommer överens om hur arbetsförmågan kunde främjas
 
De överenskomna åtgärderna antecknas
och vidtas

Uppföljning och ny bedömning av läget Överenskommande om och genomförande av uppföljning
 
Bedömning av behovet av fortsatta åtgärder

Avslutning av processen eller övergång till skedet med effektiverat stöd

Merparten av problemen går att lösa på arbetsplatsen

Tidigt stöd behövs också när arbetsplatsen eller arbetstagaren börjar uppvisa risksignaler. Chefen och arbetstagarna ska identifiera och söka medel för att lösa problem som hänför sig till arbetsförmågan och arbetsplatsen.

Omkring en tredjedel av orsakerna som ligger bakom sjukskrivningarna beror på verksamhetskulturen på arbetsplatsen. Följaktligen kan en stor del av problemen med att klara av arbetet lösas genom arbetsplatsens egna åtgärder.

Ersättande arbete i stället för sjukskrivning

En sjukdom eller olycka förutsätter inte alltid frånvaro från arbetet utan arbetstagaren kan utföra ersättande arbete. Införandet av verksamhetssättet förutsätter omsorgsfull planering i samarbete mellan olika aktörer. Keva hjälper till med att planera det ersättande arbetet. Keva tar inte ställning till huruvida kollektiv- och tjänstekollektivavtalen tillämpas korrekt.

Titta på Tavastehus stads videor om tidigt stöd och ersättande arbete (på finska)Stöd för återgång – målet är smidig återgång till arbetet

Med stödet för återgång kan man förhindra återkommande sjukskrivningar och förkorta frånvarotiden. Stöd för återgång utgör en del av chefsarbetet.

En smidig återgång till arbetet kräver god planering och förberedelse av cheferna, av den som återgår till arbetet och av arbetskamraterna. Hela arbetsplatsen är ansvarig för att återgången till arbetet ska lyckas. Ett lyckat resultat förutsätter en aktiv beredning och att den inleds i tillräckligt god tid. Ju längre sjukskrivningen pågår, desto svårare är det att återgå till arbetet.

Chefen och arbetstagaren kommer överens om hur man ska hålla kontakt redan när frånvaron börjar och startar planeringen av återgången till arbetet i god tid.

Stöd för återgång
När frånvaron börjar Chefen och arbetstagaren kommer överens om kontakthållningen och samarbetet med företagshälsovården
Under frånvarotiden

Ömsesidig koll av läget

Företagshälsovårdens tjänster som avtalats

Förberedelse för återgång och återgången till arbete

Uppgörande av plan för återgången

Företagshälsovårdens tjänster som avtalats

Förberedelse för återgången till arbetet
(arbetstagaren och arbetskamraterna)

Stödåtgärder för återgången, till exempel Kevas yrkesinriktade rehabilitering
Uppföljning och bedömning

Hur har återgången till arbetet gått

Bedömning av behovet av effektiverat stöd

Effektiverat stöd – lösningar genom nätverkssamarbete

Effektiverat stöd behövs då arbetsplatsens egna medel inte räcker till för att lösa problemen med att klara av arbetet.

Först ska chefen och arbetstagaren kartlägga situationen, bland annat vad som gjorts under det tidiga stödet, vilka möjligheter det finns att fortsätta att arbeta och lämpliga sätt att gå vidare.

Därefter ordnas en nätverksförhandling i vilken deltar förutom chefen och arbetstagaren också en företrädare för företagshälsovården, i allmänhet företagshälsovårdsläkaren och vid behov en företrädare för HR. Målet för nätverksförhandlingen är att hitta en så bra lösning som möjligt både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Under förhandlingen görs en lägesbedömning, övervägs vilka medel det finns för att återställa arbetsförmågan och fortsätta i arbetet samt överenskoms om fortsättningen.

Om det är hälsomässiga skäl som inverkar på arbetsförmågan behövs företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan och av rehabiliterings- och vårdbehovet.

Effektiverat stöd

Kartläggning av läget  Behov av effektiverat stöd:
De åtgärder inom tidigt stöd
som avtalats i samarbete med chefen
har inte varit tillräckliga
Diskussion mellan chefen och arbetstagaren
om hur arbetstagaren klarar av arbetet
Nätverksförhandling Inledning av skedet med effektiverat stöd
med nätverkssamarbete
Företagshälsovårdens tjänster som avtalats
Plan för fortsättningen och åtgärder  Arbetsarrangemang, nytt arbete eller omplacering utbildning, yrkesinriktad rehabilitering, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd, stödåtgärder för återgång
Uppföljning och bedömning  Chefen och arbetstagaren kommer överens om uppföljningen
och de behövliga ändringarna i arbetsarrangemangen
Företagshälsovården deltar enligt överenskommelse i uppföljningen

Också arbetsplatsen kan vara i behov av effektiverat stöd. Arbetsplatsförlikning används som medel för lösning av kriser på arbetsplatsen.

Med företagshälsovårdssamarbete främjas arbetsförmåga och arbetshälsa

Keva erbjuder tjänsten Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet, som är avsedd för utveckling av företagshälsovårdsverksamheten för arbetsgivarna och företagshälsovårdsenheterna i den offentliga sektorn.

Våra tjänster för organisationerna

Vi konsulterar organisationerna om vad högklassig företagshälsovård innebär och vilka arbetshälsotjänster är viktiga att investera i. På så sätt kan organisationerna tillsammans med företagshälsovården bygga upp gemensamma verksamhetsbanor för att stöda de anställdas fortsatta arbete.

Våra tjänster för företagshälsovårdsenheterna

Till företagshälsovårdsenheterna erbjuder vi utbildning och konsultering om utveckling av företagshälsovårdssamarbetet, bedömning av arbetsförmåga och medel att stöda arbetstagare vilkas arbetsförmåga är nedsatt eller det finns risk för att den blir nedsatt.

Fråga mer om tjänsten Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet per e-post kevapalvelu[snabel-a]keva.fi

Målet högklassig företagshälsovårdsverksamhet

Kevas fokusområde i företagshälsovårdssamarbetet är att främja arbetsförmågan och fortsatta yrkeskarriärer tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. Avsikten med samarbetet är att parterna ska ha en gemensam syn på personalens situation, säkerheten på arbetsplatsen och faktorerna i anknytning till hälsa och arbetsförmåga. Målet är en högklassig företagshälsovårdsverksamhet där fokusområdena för verksamheten utgår från arbetsgivarens strategi och verksamheten grundar sig på behoven, där ett av de viktigaste är stöd under förändring.

I företagshälsovårdssamarbetet är det arbetsgivarens och arbetstagarnas samt företagshälsovårdens uppgift att samarbeta planenligt och målinriktat för att verkställa företagshälsovårdslagen.

I företagshälsovårdssamarbetet görs bedömning av arbetsplatsens behov, planering av verksamheten, uppföljning och bedömning av effektiviteten samt förbättring av kvaliteten.

En högklassig företagshälsovård ska utgående från arbetsplatsens behov samarbeta planmässigt och multiprofessionellt med primärvården, den specialiserade sjukvården och rehabiliteringen.

Verksamheten är kundinriktad, oberoende, etisk, konfidentiell, mångvetenskaplig och multiprofessionell. Av företagshälsovårdsenheterna krävs en kvalitetshandbok där processerna och verksamheten är beskrivna.

Resultat är ett minskat antal sjukdomar och olyckor i anknytning till arbetet, hälsosamt och tryggt arbete och arbetsmiljö, förbättrad hälsa samt ökad arbets- och verksamhetsförmåga hos arbetstagarna i de olika skedena av arbetslivet samt en saklig och produktiv verksamhet på arbetsplatsen.

Genom företagshälsovårdssamarbete försöker man förbättra

 • personalens arbetsnöjdhet och fortsättning i arbetet
 • säkerheten i arbetsmiljön
 • kontrollen över personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga.

Genom företagshälsovårdssamarbetet försöker man minska på

 • psykiska och fysiska belastningsfaktorer i anslutning till arbetet
 • sjukskrivningar
 • antal anställda som går i invalid- eller olycksfallspension.

Ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete förutsätter ett tätt samarbete där man tydligt har kommit överens om gemensamma verksamhetssätt och ansvarsområden. Verksamheten ska följas med olika mål och mätare som beskriver hur målnivåerna nås, till exempel för personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga. Ett lyckat företagshälsovårdssamarbete förutsätter också att ledningen förbinder sig till och deltar aktivt och synligt i det.

Målinriktad investering i verkställandet av företagshälsovårdslagen är viktigt

Arbetsgivaren har en lagstadgad plikt att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för hela sin personal i enlighet med de krav arbetet och arbetsförhållandena ställer. Syftet med företagshälsovårdslagen är att förebygga hälsoproblem i anslutning till arbetet och arbetsmiljöförhållandena samt att främja arbetsförmåga och hälsa. Arbetsgivaren ska bedöma farorna och riskerna förknippade med arbetet samt vidta eventuella behövliga praktiska åtgärder. I detta arbete fungerar företagshälsovården som expert på hälsa.

Det är viktigt att investeringen i företagshälsovården är målinriktad. Både enskilda arbetsplatser och samhället investerar i företagshälsovård på många sätt. Därför krävs det att företagshälsovårdens verksamhet är högklassig, klar och effektiv. Sett ur arbetsgivarens perspektiv ska samarbetet med proffsen och specialisterna inom företagshälsovården främja arbetshälsan, arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet för organisationens personal.

Yrkesinriktad rehabilitering stöder fortsättning i arbete

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan man minska sjukskrivningarna och de kostnader som de ger upphov till. Den yrkesinriktade rehabiliteringen har stor betydelse när det gäller att stöda arbetstagarens arbetsförmåga. Omkring 80 % av klienterna hos Kevas yrkesinriktade rehabilitering fortsätter i arbetslivet.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering, till exempel genom arbetsprövning eller omskolning, kan arbetstagaren övergå till uppgifter som är mer lämpade med tanke på hälsotillståndet eller har arbetstagaren lättare att återgå till sitt eget arbete efter en lång sjukskrivning. Även om en person på grund av sjukdom inte kan fortsätta i sitt nuvarande arbete finns det i allmänhet andra arbetsuppgifter som motsvarar arbetsförmågan.

Gör så här – tips till cheferna

Om du märker att arbetstagaren har svårt att klara av sitt arbete

 • För saken på tal direkt
 • Kolla om det aktuella arbetet kan lättas genom arbetsarrangemang
 • Kartlägg vid behov organisationens möjligheter att ändra arbetsbeskrivningen eller omplacera arbetstagaren i samråd med HR
 • För nätverksförhandlingar med arbetstagaren, företagshälsovården och vid behov en företrädare för HR, till exempel samordnaren för arbetsförmåg

Nyttan av rehabilitering för arbetsgivaren

Yrkesinriktad rehabilitering innebär inga kostnader för arbetsgivaren. När arbetstagarens arbetsförmåga och arbetsuppgifter är i balans, är sjukskrivningarna få, löper arbetet i händerna hos en kunnig arbetstagare och inga rekryteringskostnader uppstår.

Yrkesinriktad rehabilitering är också ett bra sätt att stöda arbetstagarens återgång till arbetet om hen ska återuppta sitt arbete efter att ha fått rehabiliteringsstöd. När en arbetstagare återgår till arbetet efter en period med rehabiliteringsstöd sparar arbetsgivaren in på de kostnader som föranleds av tidig pensionering upp till ett belopp som motsvarar rehabiliteringsgottgörelsen.

Ytterligare information

Bedöm möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering 90 dagar

Ett sätt att hantera långdragna sjukskrivningar är att inleda yrkesinriktad rehabilitering redan i ett tidigt skede. När problem med arbetsförmågan uppstår är det viktigt att arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården tillsammans i god tid börjar söka lösningar på dem.

När en arbetstagares sjukskrivning drar ut på tiden och sjukdagpenning har betalats för 90 dagar kräver FPA ett utlåtande av företagshälsovården om den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att fortsätta arbeta. I detta skede är det också på sin plats att överväga yrkesinriktad rehabilitering som alternativ.

Hänvisa arbetstagaren till att göra ansökan

Om en arbetsprövning eller någon annan åtgärd inom yrkesinriktad rehabilitering planeras, eller även om det inte finns någon plan, men företagshälsovården bedömer att klienten behöver yrkesinriktad rehabilitering, är det bra att hänvisa arbetstagaren direkt till att göra rehabiliteringsansökan.

Arbetstagaren kan fylla i rehabiliteringsansökan på webben i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter https://www.keva.fi/sv/privatkunder/dina-pensionsuppgifter/ och bifoga läkarutlåtande B från företagshälsovården-för FPA.

Behandling av ansökan på Keva

Handläggningstiden för ansökan på Keva är omkring tre veckor. Efter detta får arbetstagaren ett rehabiliteringsbeslut av Keva. Det är en god idé att be arbetstagaren meddela företagshälsovården om beslutet så att också företagshälsovården har kännedom om möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringsutredning

Keva gör en bedömning av arbetstagarens möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering om företagshälsovården skickar läkarutlåtandet vid 90 dagar utöver FPA också till Keva. För att inleda utredningen ska företagshälsovården göra enligt följande:

 1. Be arbetstagaren om tillstånd till att skicka läkarutlåtande B till Keva för 90 dagars rehabiliteringsutredning, fyll i följande blankett för ändamålet:
  Tillstånd till att skicka läkarutlåtande B till Keva för 90 dagars rehabiliteringsutredning (19 kb)
 2. Fyll i blanketten på din dator och skicka den och läkarutlåtande B som bilaga till Keva per skyddad e-post. Skyddad e-post tar du i bruk genom att på adressraden i webbläsaren skriva  https://turvaposti.keva.fi/index.cgi?recipient=elakeasiat@keva.fi
 3. Om det inte är möjligt att använda skyddad e-post, kan du skicka tillståndet och läkarutlåtande B per post på adressen Keva, Rehabilitering, 00087 KEVA.

Ska möjligheterna till rehabilitering utredas före ansökan?

Det är ofta det bästa sättet för både arbetstagaren och arbetsgivaren att inleda processen för yrkesinriktad rehabilitering så att arbetstagaren hänvisas till att göra ansökan direkt utan separat utredning.

Om det behövs uppgift om huruvida yrkesinriktad rehabilitering är ett möjligt alternativ i arbetstagarens situation, gör Kevas rehabiliteringsspecialister en utredning efter att de fått läkarutlåtande B vid 90 dagar från företagshälsovården för FPA.

Rehabiliteringsutredningen tar i snitt 3–4 veckor. På basis av utredningen fattas ännu inte något slutligt beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Därför är ansökan ett bättre alternativ än en utredning i situationer där yrkesinriktad rehabilitering redan bedöms som nödvändig.

Vad utreds?

Rehabiliteringsspecialisten

 • reder ut om förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls
 • skickar ett brev till arbetstagaren om saken (s.k. brev om rehabiliteringsutredning)
 • skickar med tillstånd av arbetstagaren en kopia av Kevas brev om rehabiliteringsutredning till företagshälsovården för kännedom
 • står vid behov i kontakt med arbetstagaren också per telefon
 • vägleder arbetstagaren vid ansökan om yrkesinriktad rehabilitering om förutsättningarna uppfylls, att fylla i ansökan blir aktuellt först i detta skede
 • hänvisar alltid arbetstagaren till att kontakta arbetsgivaren. Om arbetsgivaren önskar att Keva ska kontakta en namngiven företrädare för arbetsgivaren eller företagshälsovården ska personens kontaktuppgifter fogas till ovan nämnda dokumentförsändelse eller också ska namnet meddelas på förhand per e-post till kuntoutus[snabel-a]keva.fi.

Det är bra om arbetsgivaren kallar till ett möte för att göra upp en rehabiliteringsplan när arbetstagaren har fått veta att hen har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering.

Om förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering inte uppfylls vägleder vi arbetstagaren i hur det är bäst att gå vidare.

När lönar det sig inte att göra en ansökan eller rehabiliteringsutredning?

Om företagshälsovården vid 90 dagar med sjukdagpenning bedömer att klienten kan återgå till arbetet med stöd av ersättande arbete eller partiell sjukdagpenning är detta vanligtvis tillräckligt. Då lönar det sig inte att hänvisa klienten till att söka rehabilitering, och något läkarutlåtande B behöver heller inte skickas till Keva. Detta gäller också när det bedöms att det inte längre är möjligt för klienten att återgå till arbetet.