När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering

När din arbetstagare ska söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering, diskutera då följande ändringar tillsammans. Arbetsgivaren ska också anmäla anställningens slutdag till Keva eller lämna in blanketter om personens arbete till Keva.

Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension

Arbetstagaren sköter sina pensionsärenden enklast i nättjänsten där man kan

 • kolla sin pensionsålder
 • beräkna pensionsbeloppet i olika åldrar
 • kolla pensionsutdraget
 • söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga bilagor. 

Tjänsten Min pension

Arbetsgivarens uppgifter och blanketter som ska fyllas i

Arbetstagaren söker ålderspension

I och med att inkomstregistret införs 1.1.2019 begär Keva i regel inte längre inkomstuppgifter av arbetsgivarna eftersom de anmäler uppgifterna direkt till inkomstregistret. Med samma löneuppgiftsanmälan anmäler arbetsgivarna också uppgiften om att anställningen upphör till inkomstregistret efter att arbetstagaren har sagt upp sig.

Arbetstagarnas uppgifter överförs till inkomstregistret i allmänhet bara en gång i månaden. Därför är det bra att råda dem som ska gå i ålderspension att säga upp sig minst en månad innan pensionen söks.

Då uppgiften om att anställningen avslutas registreras i tid avbryts inte utkomsten vid ålderspensioneringen.

Efter att pensionsansökan inkommit ber Keva arbetsgivaren anmäla slutdatumet direkt till inkomstregistret i de fall uppgiften om att anställningen avslutas inte finns i registret. Detta förorsakar extra arbete för arbetsgivaren och fördröjer pensionsbeslutet.

Arbetstagaren söker invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering

Det är bra att lämna blanketten Arbetsgivarens beskrivning av pensionssökandens arbete som bilaga till ansökan. Vi rekommenderar att arbetstagaren och arbetsgivaren fyller i den tillsammans. 

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

Arbetsgivare kan logga in i e-tjänsten för skyddade blanketter här: Logga in i blanketten Arbetsgivarens beskrivning

 

Du kan skicka blanketten Arbetsgivarens beskrivning också på papper med pdf-blanketten: Arbetsgivarens beskrivning för ansökan om invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering (pdf)

Läs mer

Arbetstagaren söker delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Om arbetstagaren redan har fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd ska hen ansöka om att utbetalningen av pensionen ska börja genom att anmäla om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Anmälan ska innehålla startdatum och uppgift om månadsinkomsten för deltidsarbetet som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om.

Arbetstagaren lämnar anmälan enklast i tjänsten Min pension. Om arbetstagaren inte har möjlighet att använda tjänsten kan hen fylla i den anmälan som bifogats förhandsbeslutet och posta den till Keva.

Information till arbetsgivaren om delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.pdf (59 kb)

Arbetstagaren söker arbetslivspension

Till ansökan ska bifogas blanketten ”Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden och hur personen klarar av arbetet för ansökan om arbetslivspension”, som också kallas blanketten Arbetsgivarens beskrivning.

 • Det finns en egen blankett Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension som avviker från den blankett som är avsedd för invalidpension.
 • Skicka blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension till Keva gärna elektroniskt via tjänsten för skyddade blanketter. På så sätt handläggs ansökan snabbare.
 • Arbetsgivaren loggar in i blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension med Suomi.fi-identifikation, till exempel med personliga nätbankskoder. Några andra koder eller fullmakter behövs inte.

Läs anvisningen nedan innan du fyller i blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension: Anvisning till arbetsgivaren: Så här skickas blanketten Arbetsgivarens beskrivning i tjänsten för skyddade blanketter.pdf (72 kB)

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Logga in i e-tjänsten för skyddade blanketter för att fylla i blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension: Logga in i blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension

Om du inte har möjlighet att använda e-blanketten kan du också skicka blanketten Arbetsgivarens beskrivning till Keva på papper med denna pdf-blankett: Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden och hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning/arbetslivspension) 

Läs mer om: Arbetslivspension

Arbetstagaren är i arbetsprövning

Om arbetstagaren är i arbetsprövning fyller arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans i utvärderingsblanketten för arbetsprövningen (Blankett: Utlåtande om arbetsprövning) efter att arbetsprövningen är slut. Blanketten ska postas till Keva.

 • Närmare uppgifter om arbetsprövning, bilagor och blanketter: Arbetsprövning

Förmånstagaren söker ekonomiskt stöd efter att en anhörig som varit kommunalt anställd har avlidit

Om förmånslåtarens arbetsgivare har ordnat ekonomiskt stöd via Keva kan de anhöriga söka ekonomiskt stöd. Sökanden kontaktar då förmånslåtarens sista arbetsgivare som fyller i förmånslåtarens anställningsuppgifter i ansökan. Man kan söka ekonomiskt stöd via tjänsten Min pension.

Meddelande om pensionsbeslut till arbetsgivaren

Arbetsgivaren får från Keva ett meddelande om pensionsbeslut när arbetstagaren beviljas en pension på grundval av arbetsoförmåga. I meddelandet uppges den beviljade pensionens slag samt start- och slutdag.

Meddelande skickas om följande pensionsslag (inkl. också beslut om förlängning):

 • invalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • delinvalidpension
 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension

Arbetsgivaren får inget meddelande om

 • ålderspension
 • partiell förtida ålderspension
 • förhandsbeslut om delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd eller arbetslivspension
 • avslagsbeslut om invalidpension.

Om meddelandet har uteblivit, kontakta då vår telefontjänst 020 614 2438.