När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering

När din arbetstagare ska söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering, diskutera då följande ändringar tillsammans. Arbetsgivaren ska också anmäla anställningens slutdag till Keva eller lämna in blanketter om personens arbete till Keva.

Styr arbetstagaren till tjänsten Dina pensionsuppgifter

Arbetstagaren sköter sina pensionsärenden enklast i nättjänsten där man kan

 • kolla sin pensionsålder
 • beräkna pensionsbeloppet i olika åldrar
 • kolla pensionsutdraget
 • söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga bilagor. 

Tjänsten Dina pensionsuppgifter

Arbetsgivarens uppgifter och blanketter som ska fyllas i

Arbetstagaren söker ålderspension

I och med att inkomstregistret införs 1.1.2019 begär Keva i regel inte längre inkomstuppgifter av arbetsgivarna eftersom de anmäler uppgifterna direkt till inkomstregistret. Med samma löneuppgiftsanmälan anmäler arbetsgivarna också uppgiften om att anställningen upphör till inkomstregistret efter att arbetstagaren har sagt upp sig.

Arbetstagarnas uppgifter överförs till inkomstregistret i allmänhet bara en gång i månaden. Därför är det bra att råda dem som ska gå i ålderspension att säga upp sig minst en månad innan pensionen söks.

Då uppgiften om att anställningen avslutas registreras i tid avbryts inte utkomsten vid ålderspensioneringen.

Efter att pensionsansökan inkommit ber Keva arbetsgivaren anmäla slutdatumet direkt till inkomstregistret i de fall uppgiften om att anställningen avslutas inte finns i registret. Detta förorsakar extra arbete för arbetsgivaren och fördröjer pensionsbeslutet.

Arbetstagaren söker invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering

Det är bra att lämna blanketten Arbetsgivarens beskrivning av pensionssökandens arbete som bilaga till ansökan. Vi rekommenderar att arbetstagaren och arbetsgivaren fyller i den tillsammans. Om arbetstagarens underskrift inte fås på blanketten till exempel på grund av sjukskrivning kan vi vid behov höra arbetstagaren i ärendet i efterskott.

Arbetstagaren söker delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Om arbetstagaren redan har fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd ska hen ansöka om att utbetalningen av pensionen ska börja genom att meddela övergång till delinvalidpension.

Meddelandet ska innehålla startdatum och inkomstuppgifter för deltidsarbetet som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om.

Arbetstagaren lämnar meddelandet enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Om arbetstagaren inte har möjlighet att använda tjänsten kan hen fylla i den anmälan som bifogats förhandsbeslutet och posta den till Keva.

Arbetstagaren söker arbetslivspension

Blanketten Arbetsgivarens beskrivning behövs som bilaga när man ansöker om arbetslivspension. Blanketten Arbetsgivarens beskrivning fogas som bilaga till ansökan: arbetstagaren gör det enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Arbetstagaren är i arbetsprövning

Om arbetstagaren är i arbetsprövning fyller arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans i utvärderingsblanketten för arbetsprövningen (Blankett: Utlåtande om arbetsprövning) efter att arbetsprövningen är slut. Blanketten ska postas till Keva.

 • Närmare uppgifter om arbetsprövning, bilagor och blanketter: Arbetsprövning

Förmånstagaren söker ekonomiskt stöd efter att en anhörig som varit kommunalt anställd har avlidit

Om förmånslåtarens arbetsgivare har ordnat ekonomiskt stöd via Keva kan de anhöriga söka ekonomiskt stöd. Sökanden kontaktar då förmånslåtarens sista arbetsgivare som fyller i förmånslåtarens anställningsuppgifter i ansökan. Man kan söka ekonomiskt stöd via tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Meddelande om pensionsbeslut till arbetsgivaren

Arbetsgivaren får från Keva ett meddelande om pensionsbeslut när arbetstagaren beviljas en pension på grundval av arbetsoförmåga. I meddelandet uppges den beviljade pensionens slag samt start- och slutdag.

Meddelande skickas om följande pensionsslag (inkl. också beslut om förlängning):

 • invalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • delinvalidpension
 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension

Arbetsgivaren får inget meddelande om

 • ålderspension
 • partiell förtida ålderspension
 • förhandsbeslut om delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd eller arbetslivspension
 • avslagsbeslut om invalidpension.

Om meddelandet har uteblivit, kontakta då vår telefontjänst 020 614 2438.