Partiell förtida ålderspension

Du kan gå i partiell förtida ålderspension om

  • du har fyllt 61 år
  • du inte får någon annan arbetspension. (Familjepension  dvs. efterlevandepension utgör inget hinder för partiell förtida ålderspension.)

På partiell förtida ålderspension får du antingen 25 % eller 50 % av den pension du redan tjänat in. Du väljer andelen själv.

  • Om du väljer partiell förtida ålderspension direkt till 50 % kan den inte längre ändras senare.
  • Om du däremot först väljer pension till 25 % kan du senare höja andelen med ytterligare 25 %, men efter det kan den inte längre ändras.

Innan du ansöker om pension, ta noga reda på vad det innebär för dig och läs anvisningarna nedan.

Du kan dock återkalla den partiella förtida ålderspensionen inom tre månader från det att pensionsbeslutet meddelades. Då återkräver Keva den pension som redan betalats ut till dig. Du kan återkalla pensionen skriftligen med ett fritt formulerat meddelande antingen i tjänsten Dina pensionsuppgifter eller per brev.

Du behöver inte sluta arbeta eller arbeta mindre

Beviljande av partiell förtida ålderspension beror inte på om du arbetar. Du kan alltså arbeta vid sidan av pensionen såsom tidigare, arbeta mindre eller sluta arbeta helt.

Du ska självfallet avtala om eventuella ändringar i arbetstiden med din arbetsgivare.

Medan du får partiell ålderspension följer Keva inte upp dina arbetsinkomster och du behöver inte informera Keva om ändringar i arbetstiden eller att du slutar arbeta.

Personer födda 1964 och senare

För personer födda 1964 är åldersgränsen för partiell förtida ålderspension 62 år. Personer födda 1965 eller senare kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast tre år före den egna lägsta pensionsåldern.

Partiell förtida ålderspension broschyr.pdf (67 kb)

 

Pensionsbelopp

Den partiella förtida ålderspensionen beräknas utifrån den pension som du har tjänat in fram till utgången av föregående år. Du väljer själv hur mycket pension du vill få månatligen: antingen 25 % eller 50 % av din intjänade pension. Om du väljer en fjärdedel, kan du senare ansöka om den andra fjärdedelen.

Om du går i partiell förtida ålderspension innan du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull minskar din pension med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs. Förtidsminskningen är bestående.

På motsvarande sätt höjs din pension med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs om du går i partiell förtida ålderspension efter att du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull.

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du beräkna ditt pensionsbelopp med pensionskalkylatorerna.

Har du en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder?

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Om du har en personlig pensionsålder

Om du är född före 1960 och din personliga pensionsålder är 63–65 år och du går i partiell förtida ålderspension före din personliga pensionsålder, minskas din gamla pensionstillväxt från tiden före 1995.

Om du har en yrkesbaserad pensionsålder

Du kan gå i partiell förtida ålderspension innan du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Antalet månader med vilka pensionen tidigareläggs och som minskar din pension räknas emellertid utifrån årskullens lägsta pensionsålder och inte från det då du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Därtill minskas pensionstillväxten för tiden före 1995.

Du har inte rätt till partiell förtida ålderspension om du har uppnått den yrkesbaserade pensionsåldern eller din avgångsålder men inte årskullens lägsta allmänna pensionsålder. Då har du redan rätt till ålderspension, i vilken förtidsminskning inte görs.

Efter att du har uppnått både den yrkesbaserade pensionsåldern och din årskulls lägsta allmänna pensionsålder kan du välja om du först går i partiell förtida ålderspension eller direkt i ålderspension. Fördelen med partiell förtida ålderspension i denna situation är att du tjänar in mer uppskovsförhöjning på den del av ålderspensionen som du ännu inte har tagit ut.

Ålderspensionering

När du är på partiell förtida ålderspension kan du gå i ålderspension om

  • du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull och
  • du säger upp dig från ditt huvudsakliga arbete. Om du har flera anställningar är ditt huvudsakliga arbete det arbete av vilket du har fått mest inkomster under året före det år då du gick i ålderspension.

Ålderspensionens belopp beräknas utifrån följande delar:

  • den löpande partiella förtida ålderspensionen,
  • den pensionsandel som tjänats in, men ännu inte beviljats (50 % eller 75 %),
  • den nya pension som tjänats in under det år då den partiella förtida ålderspensionen började och eventuellt därefter.

Förtidsminskningen i partiell förtida ålderspension är bestående, dvs. den upphör inte när du går i ålderspension.

Ålderspension ska alltid sökas separat. Kolla anvisningarna för ansökan om ålderspension och de allmänna anvisningarna för pensionsansökan.

Så söker du partiell förtida ålderspension

Sök partiell förtida ålderspension tidigast en månad innan pensionen ska börja. Ansökan ska vara Keva till handa under den månad som föregår den då pensionen börjar: denna pension kan med andra ord inte beviljas retroaktivt. Pensionen kan alltid börja från början av en månad.

Enklast och snabbast söker du pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Kolla uppgifterna i ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter, eftersom ditt pensionsbelopp grundar sig på dem. Ta reda på ditt kontonummer i IBAN-format och bankens BIC-kod i förväg. 

Kolla också de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet.

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till Keva, 00087 KEVA.