Partiell förtida ålderspension

Deltidspensionen slopades i samband med pensionsreformen och ersattes av partiell förtida ålderspension. 

Du kan gå i partiell förtida ålderspension

  • om du har fyllt 61 år
  • för personer födda 1964 är den lägsta åldersgränsen för partiell förtida ålderspension 64 år. För personer födda efter 1964 är det möjligt att gå i partiell förtida ålderspension tidigast tre år före den egna lägsta åldern för ålderspension som anpassas till förändringen i den förväntade livslängden.

  • om du inte får någon annan arbetspension.

På partiell förtida ålderspension får du antingen 25 % eller 50 % av den pension du redan tjänat in. Du kan välja andelen själv.

Om du väljer partiell förtida ålderspension direkt till 50 % kan den inte längre ändras senare. Om du däremot först väljer pension till 25 % kan du senare höja andelen med ytterligare 25 %, men efter det kan den inte längre ändras.

Du behöver inte sluta arbeta och inte ens arbeta mindre. Medan du får partiell ålderspension följer Keva inte upp dina arbetsinkomster och du behöver inte informera Keva om ändringar i arbetstiden eller att du slutar arbeta. Du ska ändå avtala om eventuella ändringar i arbetstiden med din arbetsgivare.

Du kan på ansökan återkalla en partiell ålderspension inom tre månader från det att pensionsbeslutet meddelades.

Partiell förtida ålderspension broschyr.pdf (67 kb)

Pensionsbelopp

Den partiella förtida ålderspensionen beräknas utifrån den pension som du har tjänat in fram till utgången av föregående år. Du väljer själv hur mycket pension du vill få månatligen: antingen 25 % eller 50 % av din intjänade pension. Om du väljer en fjärdedel, kan du senare ansöka om den andra fjärdedelen.

Om du går i partiell förtida ålderspension innan du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull minskar din pension med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs. Förtidsminskningen är bestående.

På motsvarande sätt höjs din pension med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs om du går i partiell förtida ålderspension efter att du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull.

Så söker du partiell förtida ålderspension

Sök partiell förtida ålderspension tidigast en månad innan pensionen ska börja. Ansökan ska vara Keva till handa under den månad som föregår den då pensionen börjar: denna pension kan med andra ord inte beviljas retroaktivt. Pensionen kan alltid börja från början av en månad.

Enklast och snabbast söker du pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Kolla uppgifterna i ditt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter, eftersom ditt pensionsbelopp grundar sig på dem. Ta reda på ditt kontonummer i IBAN-format och bankens BIC-kod i förväg. 

Kolla också de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet.

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till Keva, 00087 KEVA.

Har du en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder?

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Om du har en personlig pensionsålder

Om du är född före 1960 och din personliga pensionsålder är 63–65 år och du går i partiell förtida ålderspension före din personliga pensionsålder, minskas din gamla pensionstillväxt från tiden före 1995.

Om du har en yrkesbaserad pensionsålder

Du kan gå i partiell förtida ålderspension innan du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Antalet månader med vilka pensionen tidigareläggs och som minskar din pension räknas emellertid utifrån årskullens lägsta pensionsålder och inte från det då du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Därtill minskas pensionstillväxten för tiden före 1995.

Du har inte rätt till partiell förtida ålderspension om du har uppnått den yrkesbaserade pensionsåldern eller din avgångsålder men inte årskullens lägsta allmänna pensionsålder. Då har du redan rätt till ålderspension, i vilken förtidsminskning inte görs.

Efter att du har uppnått både den yrkesbaserade pensionsåldern och din årskulls lägsta allmänna pensionsålder kan du välja om du först går i partiell förtida ålderspension eller direkt i ålderspension. Fördelen med partiell förtida ålderspension i denna situation är att du tjänar in mer uppskovsförhöjning på den del av ålderspensionen som du ännu inte har tagit ut.

Ålderspensionering

Då du är på partiell förtida ålderspension kan du gå i ålderspension om

  • du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din årskull och
  • du avslutar ditt huvudsakliga arbete.

Om du har arbetat parallellt med partiell förtida ålderspension får du också den pension som du tjänat in av detta arbete.

Ålderspension ska alltid sökas separat. Kolla anvisningarna för ansökan om ålderspension och de allmänna anvisningarna för pensionsansökan.