Kan du få pension från Keva?

Dina pensionsärenden sköts och pensionen betalas ut av den pensionsanstalt som försäkrat ditt sista arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Keva verkställer pensionsskyddet för den offentliga sektorn, dvs. kommunerna, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och för de anställda hos FPA. Om du strax före pensioneringen var anställd i den offentliga sektorn, är det alltså Keva som sköter dina pensionsärenden.

Pension från den offentliga sektorn

Du kan få pension från den offentliga sektorn om du arbetar i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

 • i en kommun eller samkommun
 • hos staten
 • hos den evangelisk-lutherska kyrkan, eller i en församling eller en kyrklig samfällighet inom kyrkan
 • hos Folkpensionsanstalten.

Dessutom kan du omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn, OffPL (Finlex.fi) om

 • du har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med ovannämnda arbetsgivare och inte är företagare
 • du har förtroendeuppdrag hos ovan nämnda arbetsgivare
 • du arbetar som kommunal familjevårdare eller närståendevårdare
 • du är anställd i ett kommunalt aktiebolag eller en kommunal förening.

Också personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. Därtill ansvarar Keva för pensionerna för presidenten, riksdagsledamöterna och medlemmarna av statsrådet.

 • Kevas verksamhet och organisation: Om Keva

Arbetspension och folkpension

Den offentliga och den privata sektorn har egna arbetspensionslagar. Din pension består av en eller flera arbetspensioner beroende på din arbetshistoria.

Om du inte har förvärvsarbetat eller om din arbetspension är liten, kan du också få folkpension. På så sätt garanteras alla en minimiutkomst på pension.

Så gott som alla som förvärvsarbetar omfattas av arbetspensionslagarna. Pensionsalternativen är liknande i de olika systemen.

Både arbetspensionerna och folkpensionen omfattar skydd för ålderdom, arbetsoförmåga och för familjeförsörjarens död.

Mer information om arbetspensionssystemet och de olika pensionslagarna finns på följande webbplatser:

Hur finansieras pensionerna?

Keva betalar ut alla pensioner i den offentliga sektorn. En del av pensionsmedlen placeras i fonder för att säkerställa pensionsutbetalningen också i framtiden.

Läs mer om: Användningen av pensionsmedlen

En pensionsavgift tas ut från lönen

Pensionerna finansieras med avgifter som tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna. En pensionsavgift tas ut från din lön under den tid då du tjänar in pension, dvs. från 17 års ålder till 68 års ålder.

Personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre. Också pensionerade arbetstagare under 68 år betalar pensionsavgift eftersom pension också tjänas in av arbete samtidigt med pensionen.

Beloppet av arbetspensionsavgiften som tas ut från lönen 2019 är

 • 6,75 % (under 53-åringar och över 62-åringar)
 • 8,25 % (53–62-åringar).

Din arbetsgivare innehåller avgiften från din bruttolön i samband med löneutbetalningen. Arbetsgivaren redovisar den tillsammans med sin egen pensionsavgift till arbetspensionsbolaget. Arbetspensionsavgiftens belopp syns alltid på ditt lönebesked.