Kan du få pension från Keva?

Dina pensionsärenden sköts och pensionen betalas ut av den pensionsanstalt som försäkrat ditt sista arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Keva verkställer pensionsskyddet för den offentliga sektorn, dvs. kommunerna, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, Finlands Bank och för de anställda hos FPA. Om du strax före pensioneringen var anställd i den offentliga sektorn, är det alltså Keva som sköter dina pensionsärenden.

Pension från den offentliga sektorn

Du kan få pension från den offentliga sektorn om du arbetar i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

  • i en kommun eller samkommun
  • hos staten
  • hos den evangelisk-lutherska kyrkan, eller i en församling eller en kyrklig samfällighet inom kyrkan
  • hos Folkpensionsanstalten
  • hos Finlands Bank.

Dessutom kan du omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn, OffPL (Finlex.fi) om

  • du har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med ovannämnda arbetsgivare och inte är företagare
  • du har förtroendeuppdrag hos ovannämnda arbetsgivare
  • du arbetar som kommunal familjevårdare eller närståendevårdare
  • du är anställd i ett kommunalt aktiebolag eller en kommunal förening.

Också personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. Därtill ansvarar Keva för pensionerna för presidenten, riksdagsledamöterna och medlemmarna av statsrådet.

  • Kevas verksamhet och organisation: Om Keva

Arbetspension och folkpension

Den offentliga och den privata sektorn har egna arbetspensionslagar. Din pension består av en eller flera arbetspensioner beroende på din arbetshistoria.

Om du inte har förvärvsarbetat eller om din arbetspension är liten, kan du också få folkpension. På så sätt garanteras alla en minimiutkomst på pension.

Så gott som alla som förvärvsarbetar omfattas av arbetspensionslagarna. Pensionsalternativen är liknande i de olika systemen.

Både arbetspensionerna och folkpensionen omfattar skydd för ålderdom, arbetsoförmåga och för familjeförsörjarens död.

Mer information om arbetspensionssystemet och de olika pensionslagarna finns på följande webbplatser:

Hur finansieras pensionerna?

De medel som behövs för utbetalningen av pensionerna samlas in huvudsakligen genom de arbetspensionsavgifter som arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna betalar. På så sätt bekostar den arbetande generationen alltid pensionerna för pensionstagarna.

En del av de årligen samlade arbetspensionsavgifterna fonderas. De sätts åt sidan för att pengarna också ska räcka till att betala ut pensionerna i framtiden.

Arbetstagarens pensionsavgift

En pensionsavgift tas ut från din lön under den tid du tjänar in pension, dvs. från 17 års ålder. Också pensionerade arbetstagare under 68 år betalar pensionsavgift eftersom pension också tjänas in av arbete samtidigt med pensionen.

Arbetstagarens pensionsavgift 2021 (samma som 2020):

  • 17–52-åringar 7,15 %
  • 53–62-åringar 8,65 %
  • 63–67-åringar 7,15 %

Din arbetsgivare innehåller avgiften av din bruttolön i samband med löneutbetalningen. Arbetsgivaren redovisar den tillsammans med sin egen pensionsavgift till arbetspensionsanstalten, alltså till exempel till Keva. Arbetspensionsavgiftens belopp syns alltid på ditt lönebesked.

Arbetsgivarens pensionsavgift

Arbetsgivaren betalar också pensionsavgifter som är betydligt större än den pensionsavgift som arbetstagaren betalar.