Handläggningstider för pensionerna

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt. Om du gör ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter handläggs den snabbare.

Det lönar sig att ansöka om pension två månader före pensioneringen. Pensionsansökningarna handläggs enligt den tidpunkt då pensionen börjar.

Genomsnittliga handläggningstider för pensionsansökningar

Vi har ställt mål för handläggningstiderna för pensionsansökningarna och följer upp hur de uppfylls. För att nå målet krävs att vi redan i början av handläggningen får tillgång till alla uppgifter som behövs vid handläggningen. 

  Genomsnittlig handläggningstid (dagar)
1.1 - 31.3.2021
Målsatt handläggningstid (dagar)
Ålderspension   10 12
Partiell förtida ålderspension  1 7
Familjepension   9 14
Invalidpension och arbetslivspension 35 40
Beslut om yrkesinriktad rehabilitering   18 18

Läs mer: Handläggningstiderna för invalidpensioner

Övriga genomsnittliga tider

Den genomsnittliga väntetiden i telefontjänsten  3,08 minuter 
Förfrågningar via tjänsten Dina pensionsuppgifter  5,5 dagar
Utredningar om anställningsförhållanden  15 dagar