Handläggningstider för pensionerna

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt. Om du gör ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter handläggs den snabbare.

Det lönar sig att ansöka om pension två månader före pensioneringen. Pensionsansökningarna handläggs enligt den tidpunkt då pensionen börjar.

Genomsnittliga handläggningstider för pensionsansökningar

Vi har ställt mål för handläggningstiderna för pensionsansökningarna och följer upp hur de uppfylls. För att nå målet krävs att vi redan i början av handläggningen får tillgång till alla uppgifter som behövs vid handläggningen. 

På grund av införandet av inkomstregistret kan handläggningstiden i synnerhet för ålderspensioner förlängas. Detta beror på att arbetsgivarna i vissa fall har haft problem med att få de uppgifter som behövs vid pensionsberäkningen att överföras till inkomstregistret.

  Genomsnittlig handläggningstid (dagar)
1.1 - 31.7.2019
Målsatt handläggningstid (dagar)
Ålderspension   21 25
Partiell förtida ålderspension  8 15
Familjepension   13 15
Invalidpension och arbetslivspension 46 43
Beslut om yrkesinriktad rehabilitering   18 15

Läs mer om handläggningstiderna för invalidpensioner

Övriga genomsnittliga tider

Den genomsnittliga väntetiden i telefontjänsten  4 minuter 59 sekunder
Förfrågningar via tjänsten Dina pensionsuppgifter  11,6 dagar
Utredningar om anställningsförhållanden  27 dagar