Led arbetshälsan och arbetsförmågan

Arbetshälsan har en strategisk betydelse för organisationens framgång. Den inverkar på organisationens kostnader, effektivitet och arbetsgivarrykte. Därför ska arbetshälsa ledas strategiskt genom att sammanlänka personalresurserna med planeringen av tjänster och ekonomi, genom att främja arbetshälsan hos de anställda och stödja de anställdas arbetsförmåga.

Som kund hos Keva får du stöd i ledningen av strategisk arbetshälsa och arbetsförmåga via konsultering, träning och inlärningsnätverk.

Led personalens arbetsförmåga i undantagsförhållande

Led personalens arbetsförmåga i undantagsförhållande.pdf (1211 kb) Aktivt stöd i en utdragen undantagssituation.pdf (2152 kb)

 

Konsultering för ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga

Keva erbjuder mångsidigt konsulteringsstöd för

 • kartläggning av nuläget för ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga
 • uppskattning av kostnaderna för arbetsoförmåga
 • bedömning av funktionsdugligheten i processerna för arbetshälsa och arbetsförmåga
 • bedömning av funktionsdugligheten i företagshälsovårdssamarbetet
 • definiering av utvecklingsbehoven och förändringsmålen
 • fortskridningen av utvecklingsarbetet
 • uppföljning av hur målen nås

Hur länge konsulteringen ska fortgå och vilka tjänster som behövs definieras tillsammans med kunden.

Konsultering gällande ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga är avgiftsfritt för våra kunder.

 

Vad innebär ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga?

Ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga består av de ledningsåtgärder där man systematiskt sammanlänkar personalresurserna med planeringen av tjänster och ekonomi. Samtidigt främjar man proaktivt personalens arbetshälsa och stöder arbetsförmågan när den blir nedsatt.

Fråga mer, vi hjälper gärna! Fråga om tjänsten på kevapalvelu[snabel-a]keva.fi

Träningen för strategisk ledning av arbetshälsa förnyas

Kevas Tystra-träning förnyas. Från och med 2018 kommer den att vara en övergripande tjänst för att utveckla ledningen av arbetshälsan och arbetsförmågan. Vi informerar närmare om de nya tjänsterna på hösten 2017.
Keva har i drygt tio år erbjudit sina kunder träning för strategisk ledning av arbetshälsa (Tystra) och hjälpt arbetsgivarna att ta fram åtgärder som förlänger yrkeskarriärerna. Organisationerna har valts till träningen respektive år på basis av ansökningar.

Tystra blir en övergripande tjänst för att utveckla ledningen av arbetshälsan och arbetsförmågan

Från och med 2018 får Kevas kunder i större utsträckning tillgång till stödet för utveckling av den strategiska arbetsmiljöledningen samtidigt som längden och intensiteten av det anpassas efter kundens egna behov. Framöver är Tystra inte någon på förhand bestämd träningsgrupp utan en övergripande tjänst för att utveckla ledningen av arbetshälsan och arbetsförmågan, i vilken kunden väljer det lämpligaste stödet för utvecklingsarbetet.

Keva stöder utvecklingen av organisationernas verksamhet till exempel i workshoppar, på onlinekurser, som nätverksarbete, på webbinarier och genom att utnyttja olika värderingsverktyg, konsultering och träning.

Tystra-tjänsterna är avsedda för representanter för ledningen hos Kevas kunder samt för ansvarspersoner för utveckling av arbetshälsan och företagshälsovården.

Tystra erbjuder stöd i följande teman:
• strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa
• ledning genom information: utnyttjande av kostnadsuppgifter och arbetshälsoenkäter
• processer för ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa
• roller, nätverk och forum för ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa
• ändringar i arbetet, fortlöpande utveckling och inlärning
• kommunikation i anslutning till arbetshälsa och arbetsförmåga.

Kunden får verktyg för att
• identifiera, utvärdera och utveckla processer för ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa
• utveckla prognostiseringen av personalrisker och hanteringen av kostnaderna för arbetsoförmåga
• samtidigt med hjälp av dessa främja resultatrik och ekonomisk utveckling av tjänsterna.

Vi informerar närmare om våra förnyade tjänster på hösten 2017.

 

Ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga i krävande ändringssituationer

De stora servicestrukturreformerna i den offentliga sektorn påverkar ofta personalens arbetshälsa och yrkeskarriärer.

I krävande förändringssituationer är det viktigt att stöda personalen och utveckla verksamhetsmodeller för ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga så att de motsvarar den nya organisationens krav.

En välmående personal producerar högklassig service och organisationen klarar sig också i krävande förändringssituationer. 

Som en del av stödet under förändring till personalen samt främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga är det väsentligt att organisationen

 • förutser och identifierar risker i anslutning till arbetsförmåga och kostnader för arbetsoförmåga utgående från föreliggande fakta
 • utformar och förnyar modeller för ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga och stödet för arbetsförmåga så att de motsvarar den nya operativa miljön och bildar en del av den begynnande verksamheten och vardagen på arbetsplatsen
 • riktar företagshälsovårdens åtgärder mot identifierade risker gällande arbetsförmåga och mot behovet av stöd för arbetsförmågan i ändringssituationer.

Keva stöder organisationerna i krävande förändringssituationer

Konsulteringstjänsten i anslutning till ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga är avsedd för organisationer som planerar eller ska genomföra en krävande organisationsförändring, till exempel för sådana som ska grunda en ny organisation.

Utgångspunkten för det konsultativa stödet är kundorganisationens fråga, oro eller behov till exempel gällande

 • personalens arbetshälsa
 • risker i anslutning till arbetsförmåga
 • funktionsdugligheten i företagshälsovårdssamarbetet 
 • funktionsdugligheten i modellerna gällande arbetsförmåga

Konsulteringen startar utgående från en servicebehovskartläggning som Kevas kundchef har gjort.

Vid konsulteringen skapas en gemensam bild av situationen utgående från föreliggande fakta och planeras eventuella fortsatta åtgärder. Keva kan på begäran ge konsulteringshjälp också vid genomförande av de fortsatta åtgärderna.

Vad vill du göra?

 • Förutse och identifiera risker i anslutning till arbetsförmåga och kostnader för arbetsoförmåga: Kostnaderna för arbetsoförmåga

 • Rikta företagshälsovårdssamarbetet till de behov som stödet för arbetsförmåga i förändringsprocessen kräver. Stöda arbetsförmågan genom att utveckla verksamhetssättet för aktivt stöd i organisationen: Stöd arbetsförmågan
   
 • Bedöma och utveckla personalens arbetshälsa och effektiviteten i arbetet samt ledningen av arbetshälsa i organisationen: Utvärdera och utveckla arbetshälsan 

Kontakta oss

Också en fråga som känns liten eller ett behov av att klargöra läget är tillräcklig orsak att kontakta Keva. Kontakta oss per e-post kevapalvelu[snabel-a]keva.fi.