Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Keva beviljar dig under vissa förutsättningar särskild ersättning om du har bott i stationeringslandet med en tjänsteman som arbetar inom utrikesförvaltningen vid en utrikesrepresentation.

I Finlands beskickning arbetar utöver Utrikesministeriets tjänstemän till exempel Försvarsministeriets, polisförvaltningens, Gränsbevakningsväsendets eller Tullens tjänstemän.

Den särskilda ersättningen grundar sig på lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen och dess ändringslagar.

Villkor för ersättning

Som make till tjänsteman kan du få särskild ersättning för tiden du vistats i stationeringslandet om

  • du har bott i stationeringslandet åtminstone sex månader i under 68 års ålder tillsammans med din tjänstemannamake som tjänstgör i landet,
  • du har varit gift med tjänstemannen under tiden ni bott i stationeringslandet eller levt som sambor under äktenskapsliknande förhållanden och
  • du har fyllt 63 år eller har enligt arbetspensions- eller folkpensionslagen konstaterats vara arbetsoförmögen.

När särskild ersättning beräknas beaktas inte den tid som makarna samtidigt varit anställda i huvudsyssla vid utrikesförvaltningen i en beskickning utomlands. Från och med 2011 har en förutsättning för att få särskild ersättning varit att tjänstemannen betalats tillägg för make enligt ersättningssystemet för utrikesrepresentation. Efter beviljande av särskild ersättning intjänas ny särskild ersättning fram till 68 års ålder.

Ersättningsbelopp

Som tid som berättigar till särskild ersättning beaktas i regel de månader för vilka tjänstemannen har betalats tillägg för make enligt ersättningssystemet för utrikesrepresentation. Ersättningsperioden beräknas i hela månader.

Det månatliga beloppet av den särskilda ersättningen är 51,90 euro per år från 1.1.2022.

Exempel på särskild ersättning:

En person född 15.9.1959 ansöker om särskild ersättning från 1.9.2022. Personen har vistats med sin tjänstemannamake i stationeringsländerna 1.8.2008–31.7.2012 och 1.8.2014–31.3.2016. Tillägg för make har betalats för hela tiden, vilket innebär att tiden som berättigar till särskild ersättning är sammanlagt 68 månader.

Beloppet av särskild ersättning är 68 mån. x 51,90 € / 12 x 0,94984, dvs. 279,35 euro i månaden.

I beloppet av särskild ersättning beaktas livslängdskoefficientens inverkan på samma sätt som i arbetspensioner. Det löpande beloppet justeras årligen med arbetspensionsindex.

Ansökan om och början av särskild ersättning samt inverkan på arbetspensioner

Sök särskild ersättning med nedanstående blankett genom att skicka den ifylld till Utrikesministeriet. Utrikesministeriet lämnar in ansökan till Keva. Utrikesministeriet fogar sin egen utredning till ansökan om tjänstemannen har varit anställd vid Utrikesministeriet.

Utrikesministeriet
Administrativa tjänster/ansvarig för familjeärenden
PB 176
00023 STATSRÅDET

Ansökan Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen.pdf (556 kb)

 

Ersättningen börjar tidigast från ingången av månaden under vilken du fyller 63 år eller vilken du konstaterats vara arbetsoförmögen. Ersättning kan beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökningsmånaden.

Arbetspensionerna inverkar inte på beloppet av särskild ersättning och särskild ersättning inverkar inte heller på arbetspensionerna. Den särskilda ersättningen kan inverka på förmåner som betalas ut av FPA.