Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Särskild ersättning betalas under vissa förutsättningar till maken till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som följer med tjänstemannen till stationeringslandet. Detta kallas också ersättning till diplomatmake.

Syftet med ersättningen är att komplettera makens arbetspension, eftersom det ofta är svårt att hitta arbete i utlandet. Ersättningen betalas av statens medel.

Även andra än make till tjänsteman som varit anställd hos utrikesministeriet är berättigade till särskild ersättning om tjänstemannen har arbetat i Finlands beskickning utomlands. Sådana tjänstemän är till exempel försvarsministeriet underställda militärattachéer, marin- och flygattachéer samt representanter för militären inom försvarsmakten. Dessutom kan till personalen inom beskickningen höra domare och åklagare i uppdrag inom den internationella rättsvården, tjänstemän hos Migrationsverket i uppdrag inom utlänningsförvaltningen eller tjänstemän hos polisförvaltningen, i gränsbevakningsväsendet eller tullväsendet i internationella uppdrag.

Lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (Finlex.fi: 657/1989) och lagarna om ändring av den lagen (Finlex.fi: 1384/1991, Finlex.fi: 925/2010 och Finlex.fi: 1054/2020)

Villkor för ersättning

Tjänstemannens make kan få ersättning för tiden i utrikesrepresentation på följande villkor:

 • Hen har fyllt 63 år, eller invalidpension enligt någon arbetspensionslag eller folkpensionslagen betalas till hen.
 • Hen har före fyllda 68 år bott minst 6 månader i stationeringslandet tillsammans med sin make som är tjänsteman.
 • Representanten inom utrikesförvaltningen på utlandsuppdrag har varit i tjänsteförhållande. Enligt lag har make till en person som står i arbetsförhållande inte rätt till särskild ersättning.
 • Makarna har varit gifta eller levat i äktenskapsliknande förhållande som sambor under den tid de bott i stationeringslandet. 
  • I det senare fallet förutsätts att de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn.
 • Rätten till ersättning kvarstår även om äktenskapet har upphört.
 • När ersättningen beräknas beaktas inte den tid som makarna samtidigt har varit anställda i huvudsyssla vid utrikesförvaltningen i en beskickning utomlands.
 • Om det finns fler månader som berättigar till ersättning efter att ersättning redan har beviljats, kan man söka ytterligare ersättning för denna tid vid 68 års ålder. Efter detta tjänar man inte längre in någon ny särskild ersättning.

 

Ersättningsbelopp

Den särskilda ersättningen beräknas utifrån den tid för vilken sökandens make har betalats tillägg för make enligt ersättningssystemet för utrikesrepresentation. Ersättningsperioden beräknas som hela månader.

Beloppet av den särskilda ersättningen är 51,90 euro per år från 1.1.2022. Ersättningen betalas månatligen. Exemplen nedan illustrerar beräkningen.

Exempel

 • 1 år på utlandsuppdrag med maken: ersättning 51,90 e/mån. vid 63 års ålder.
 • 10 år på utlandsuppdrag med maken: ersättning 519,00 e/mån. vid 63 års ålder.

I beloppet av särskild ersättning beaktas livslängdskoefficienten på samma sätt som i arbetspensioner.

Ansökan om och början av ersättning samt inverkan på arbetspensioner

Ersättning söks med den blankett som Keva fastställt. Ansökan lämnas till Keva via Utrikesministeriet. Utrikesministeriet fogar sin egen utredning till ansökan om sökandens make har varit anställd vid Utrikesministeriet.

Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen.pdf (48 kb)

 
Ersättningen börjar tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 63 år eller före vilken maken har konstaterats vara arbetsoförmögen. Ersättning kan beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökan om ersättning.

Övriga arbetspensioner och den särskilda ersättningen inverkar inte på varandra.

Den särskilda ersättningen kan inverka på FPA:s sociala förmåner, såsom bostadsbidrag.