Organisationsförändringar och skötseln av pensionsärenden

En organisationsförändring påverkar ofta pensionsavgifterna, de anställdas pensionsskydd och skötseln av ärenden med Keva.

Meddela om kommande förändringar (t.ex. sammanslagning, upplösning eller bildande av samkommun) på adressen elakevakuutusmaksut[snabel-a]keva.fi.

Att avbryta anställningsförhållanden vid förändringar

Från 1.1.2019 när inkomstregistret införts används endast en kod för avslutningsorsak per pensionsskydd:

  • Kevas medlemssamfund 10
  • Staten och Åland: 01
  • Kyrkan och FPA:s personalpensioner 1

Kommunsammanslagning

När en kommun slås samman med en annan måste man avbryta de anställningsförhållanden som fortsätter och som anmälts med pensionsarrangemangsnumret för den sammangående kommunen i och med att pensionsarrangemangsnumret upphör att gälla. För de avbrutna anställningarna ska anmälas ett nytt startdatum med den nya kommunens pensionsarrangemangsnummer och uppgift om Kevas underorganisation från dagen efter att anställningen avbrutits.

Anställningsförhållanden i en kommun vars verksamhet fortsätter i vanlig ordning vid en kommunsammanslagning behöver inte avbrytas.

Vid behov kan du få närmare anvisningar av Kevas registerteam på palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi.

Församlingssammanslagning

Kommunsammanslagningar leder ofta också till församlingssammanslagningar. När en församling slås samman med en annan måste man avbryta de anställningsförhållanden som fortsätter och som anmälts med pensionsarrangemangsnumret för den församling som ska läggas ner i och med att pensionsarrangemangsnumret upphör att gälla.

För de avbrutna anställningarna ska anmälas en ny början med den nya församlingens pensionsarrangemangsnummer och uppgift om Kevas underorganisation från dagen efter att anställningen avbrutits.

Anställningsförhållanden i en församling vars verksamhet fortsätter i vanlig ordning vid en församlingssammanslagning behöver inte avbrytas.

Verksamheten bolagiseras

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som fortsätter och som anmälts med det pensionsarrangemangsnummer som upphör att gälla.

Verksamheten övergår till ArPL

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som fortsätter och som anmälts med det pensionsarrangemangsnummer som upphör att gälla.
Detta tillämpas i praktiken exempelvis i en situation där ägarbasen i ett aktiebolag ändras så att försäkringarna övergår från OffPL till ArPL.

Verksamheten som arbetsgivare upphör helt och hållet

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som anmälts med ett pensionsarrangemangsnummer som upphör att gälla.

En arbetsgivare slås samman med en annan

Om de anställningsförhållanden som fortsätter fortfarande omfattas av samma pensionskydd, måste de anställningar som anmälts med det pensionsarrangemangsnummer som upphör att gälla avbrytas i samband med förändringen. För de avbrutna anställningarna ska ett nytt startdatum med nytt pensionsarrangemangsnummer anmälas från dagen efter att anställningen avbrutits.
Om anställningsförhållandena övergår till att omfattas av ett annat pensionsskydd, avbryt också då de anställningar som fortsätter enligt anvisningarna ovan.

Personer som omfattas av statligt pensionsskydd övergår till att omfattas av kommunalt pensionsskydd eller tvärtom

Avbryt de anställningar som fortsätter och anmäl en ny början för de avbrutna anställningarna med det nya pensionsarrangemangsnumret från dagen efter att anställningen avbrutits.

Interna omorganiseringar (t.ex. ändrad organisationsstruktur eller interna personalöverföringar)

Avbryt fortlöpande anställningar för personer som överförs till en annan enhet och öppna en ny anställning från dagen efter att anställningen avbrutits, om den underorganisation i Keva som används vid anmälan ändras. I annat fall är det inte obligatoriskt att avbryta anställningen.

Löneadministrationen läggs ut på entreprenad

Meddela kontaktinformationen för den som sköter anmälningstrafiken samt uppgifter om servicecentral eller bokföringsbyrå till Kevas registerteam på elektronisk blankett eller per e-post på adressen palvelussuhderekisteri(snabel-a)keva.fi.

Lönesystemet ändras

Informera registerteamet om det nya lönesystemet och när det tas i bruk. Vid byte av lönesystem ska de fortgående anställningarna avbrytas tekniskt i det system som upphör. För varje avbruten anställning ska en ny anställning anmälas från det nya lönesystemet från och med dagen efter avbrottet.

  • Pensionsskyddet i kommunsektorn: tekniskt avbrott med avslutningskod 81
  • Statens pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 04
  • Kyrkans pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 1

Om ni byter lönesystem mitt under året ska ni komma ihåg att anmäla uppgifterna med två olika anmälarkoder.

Anställningsanmälningarna.pdf (506 kb)