En organisationsförändring inverkar på anmälningstrafiken

Om det sker förändringar i er organisation, till exempel en kommunsammanslagning, om verksamheten bolagiseras eller personalen övergår till ett annat pensionssystem, påverkar det i allmänheten anmälningstrafiken till Keva.

Nedan finns anvisningar om hur du ska göra i olika situationer. Du kan också kontakta vår rådgivning för arbetsgivare.

Kommunsammanslagning

Vid en kommunsammanslagning ska fortgående anställningar, som anmälts med den gamla kommunens arbetsgivarkod som upphör, avbrytas tekniskt. De avbrutna anställningarnas nya startdagar ska anmälas med den mottagande kommunens arbetsgivarkod från följande dag.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: tekniskt avbrott med avslutningskod 82
 • Statens pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 04

Den mottagande kommunens anställningar behöver inte avbrytas.

Vid behov kan du kontakta Kevas registerteam och begära närmare anvisningar för vilka avslutningskoder som ska användas vid avbrottet och om eventuella ändringar i anmälar- och verksamhetsenhetsuppgifterna.

Sammanslagning av församlingar

Kommunsammanslagningar leder ofta också till en sammanslagning av församlingar. Vid en sammanslagning av församlingar ska fortgående anställningar, som anmälts med den gamla församlingens arbetsgivarkod som upphör, avbrytas tekniskt med avslutningskod 4.

De avbrutna anställningarnas nya startdagar ska anmälas med den mottagande församlingens arbetsgivarkod från följande dag.

Anställningarna vid den församling vars verksamhet fortsätter som förut efter sammanslagningen behöver inte avbrytas.

Verksamheten bolagiseras

Ange en slutdag och avslutningskod för fortgående anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som ska avslutas.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: avslutningskod 82, om bolaget blir medlem i Keva
 • Statens pensionsskydd: avslutningskod 01
 • Kyrkans pensionsskydd: avslutningskod 1

Verksamheten övergår till ArPL

Ange en slutdag och avslutningskod för fortgående anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som ska avslutas.

Exempel: Ägarbasen i ett aktiebolag förändras så att försäkringen överförs från OffPL till ArPL.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: avslutningskod 70
 • Statens pensionsskydd: avslutningskod 01
 • Kyrkans pensionsskydd: avslutningskod 1

Arbetsgivaren upphör att existera

Ange en slutdag och avslutningskod för anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som ska avslutas.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: avslutningskod 10
 • Statens pensionsskydd: avslutningskod 01
 • Kyrkans pensionsskydd: avslutningskod 1

Arbetsgivaren går samman med en annan och de fortgående anställningarna överförs till den nya arbetsgivarkoden

Om anställningarna kommer att omfattas av samma pensionsskydd efter sammanslagningen ska man göra ett tekniskt avbrott i de fortgående anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör. De avbrutna anställningarnas nya startdagar ska anmälas med den nya arbetsgivarkoden från följande dag.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: tekniskt avbrott med avslutningskod 82
 • Statens pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 04
 • Kyrkans pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 4

Om anställningarna övergår till ett annat pensionsskydd ska de fortgående anställningarna avslutas.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: avslutningskod 70
 • Statens pensionsskydd: avslutningskod 01
 • Kyrkans pensionsskydd: avslutningskod 1

Personer som omfattas av statens pensionsskydd övergår till pensionsskyddet i kommunsektorn eller vice versa

Avsluta de fortgående anställningarna

 • Statliga anställningar med koden 01
 • Anställningar i kommunsektorn med avslutningskoden 70

Meddela Kevas registerteam vilka personer överföringen gäller.

Interna organisationsförändringar hos arbetsgivaren (t.ex. ändringar i organisationens struktur och interna överföringar av personal)

Avbryt de övergående personernas fortgående anställningar tekniskt och öppna en fortsatt anställning för varje avbruten anställning från följande dag, om den anmälarkod som används i anmälningstrafiken ändras. I övriga fall behöver anställningarna inte avbrytas.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: tekniskt avbrott med avslutningskod 81
 • Statens pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 04
 • Kyrkans pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 1

En ändring av verksamhetsenhetsbeteckningen kräver inte nödvändigtvis att anställningarna avbryts.

Löneadministrationen läggs ut

Meddela registerteamet kontaktuppgifterna till den nya person som sköter anmälningstrafiken, inklusive information om servicecentret eller bokföringsbyrån, samt eventuella ändringar i lönesystemet.

Lönesystemet ändras

Informera registerteamet om det nya lönesystemet och när det tas i bruk. Vid byte av lönesystem ska de fortgående anställningarna avbrytas tekniskt i det system som upphör. För varje avbruten anställning ska en ny anställning anmälas från det nya lönesystemet från och med dagen efter avbrottet.

 • Pensionsskyddet i kommunsektorn: tekniskt avbrott med avslutningskod 81
 • Statens pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 04
 • Kyrkans pensionsskydd: tekniskt avbrott med avslutningskod 1

Om ni byter lönesystem mitt under året ska ni komma ihåg att anmäla uppgifterna med två olika anmälarkoder.

Anställningsanmälningarna.pdf (506 kb)